Nariadenie vlády č. 122/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Platnosť od 12.03.2016
Účinnosť od 15.03.2016

122

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. marca 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb sa mení a dopĺňa takto:

1. § 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Na účely odseku 1 na hovädzí dobytok s čistým podielom plemena mäsového typu podľa prílohy č. 3a nie je možné poskytnúť platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.“.

2. V § 13 ods. 8 sa slová „24 000 gramov“ nahrádzajú slovami „24 gramov“.

3. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2016

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2016 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej od 15. marca 2016.“.

4. V prílohe č. 1 v riadku „Šalát“ stĺpci „Minimálna hmotnosť osiva“ sa číslo „25 000“ nahrádza číslom „100“ a v riadku „Špenát“ stĺpci „Minimálna hmotnosť osiva“ sa číslo „25 000“ nahrádza číslom „1 000“.

5. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3a k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

HOVÄDZÍ DOBYTOK S ČISTÝM PODIELOM PLEMENA MÄSOVÉHO TYPU

Kód plemenaPlemeno
AAAberdeen Angus
ARAberdeen Red
AUAubrac
BABlonde d‘ Aquitaine
BBBelgické modré (Belgian blue)
BRBrahman
BSBrangus
CIChianina
DXDexter
GAGasconne
GLGalloway
HEHereford
HLHighland
CHCharolaise
LLimousin
MAMaine Anjou
PIPiemontese
SBSimentál bezrohý – výkrmový
SDMaďarský stepný dobytok
SGSanta Gertrudis
SHShorthorn
SLSalers
SMSimentál – mäsový
SRSimentál rohatý – výkrmový
TTarantaise
UUckermarker
WGWagyu“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2016.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.