Vyhláška č. 120/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu

Platnosť od 10.03.2016

120

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 3. februára 2016,

ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 44d ods. 7 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 405/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o platobných službách“) ustanovuje:


§ 1

Na presun platobného účtu spotrebiteľa sa používajú tieto tlačivá:

a) Žiadosť o presun platobného účtu - zjednodušená; vzor je uvedený v prílohe č. 1,

b) Žiadosť o presun platobného účtu – rozšírená; vzor je uvedený v prílohe č. 2,

c) Zmena mandátu na SEPA inkaso CORE/B2B pri presune platobného účtu; vzor je uvedený v prílohe č. 3,

d) Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania príkazov na úhradu; vzor je uvedený v prílohe č. 4,

e) Informácia o platobnom účte spotrebiteľa, vzor je uvedený v prílohe č. 5.

§ 2

Tlačivá uvedené v § 1 sa používajú primerane aj pri presune platobného účtu, pri ktorom dochádza k presunu informácií týkajúcich sa úhrad a inkás v cudzej mene.

§ 3

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2016.


Peter Kažimír v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.

príloha 01

VYSVETLIVKY

1) Ak je to potrebné na správne a riadne vyplnenie tejto žiadosti, je možné upravovať formátovanie a rozširovať niektoré jej časti, napríklad ak je viac majiteľov platobného účtu, časť žiadosti obsahujúca identifikačné údaje spotrebiteľa sa rozšíri o identifikačné údaje ďalšieho majiteľa platobného účtu - spotrebiteľa.

2) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba.

3) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba.

4) Táto skutočnosť sa čestne vyhlasuje len fyzickou osobou - podnikateľom a právnickou osobou.

5) Uvádzajú sa všetky príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu: pri jednotlivých príkazoch na inkaso sa uvádza referencia mandátu (UMR), dátum splatnosti inkasa a identifikácia platiteľa (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN), pričom trvalé príkazy na úhradu, príkazy na úhradu s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu a súhlasy s inkasom sa neuvádzajú. UMR - Unique Mandáte Reference - referencia mandátu je jedinečné označenie, ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu inkasného vzťahu. UMR sa oznamuje príjemcom (inkasantom) platiteľovi pri podpise mandátu. Mandát je súhlas na realizáciu SEPA inkasa. Na základe neho je príjemca inkasa oprávnený poslať platobný príkaz na inkaso k poskytovateľovi platobných služieb platiteľa.

6) Inkasom sa rozumejú príkazy na inkasá, ako aj súhlasy s inkasom.

7) Ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa o informovanie platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného prijímajúcim poskytovateľom a o dátume, od ktorého môžu vykonávať príkazy na úhradu na platobný účet spotrebiteľa, kontaktné údaje platiteľov sa uvádzajú v tlačive „Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania príkazov na úhradu“.

8) Ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa o informovanie príjemcov inkasa o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného prijímajúcim poskytovateľom, kontaktné údaje týchto príjemcov inkasa sa uvádzajú v tlačive „Zmena mandátu na SEPA inkaso CORE/B2B pri presune platobného účtu“. SEPA - Jednotná oblasť platieb v eurách (Single European Payments Area). CORE - CORE typ inkasa používajú podnikatelia na inkasovanie opakujúcich sa platieb za poskytnuté služby predovšetkým od spotrebiteľov, ktorými môžu byť fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba. B2B - B2B schéma inkasa (podnikateľské inkaso) sa používa na inkasovanie platieb medzi podnikateľmi pri plnení obchodných záväzkov. Je určená výhradne pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby. Úroveň podnik - podnik (Business to business - B2B).

9) Zoznam aktívnych trvalých príkazov na SEPA úhradu, trvalých príkazov na úhradu v cudzej mene, príkazov na SEPA úhradu, príkazov na úhradu v cudzej mene, príkazov na SEPA inkaso - CORE, B2B a súhlasov so SEPA inkasom - CORE, B2B, t. j. s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu, aký sa vyžaduje podľa tlačiva „Informácia o platobnom účte spotrebiteľa“, sa predkladá odovzdávajúcim poskytovateľom prijímajúcemu poskytovateľovi.

10) Informácie o prichádzajúcich SEPA úhradách, úhradách v cudzej mene, prichádzajúcich príkazoch na SEPA inkaso - CORE, B2B a zadaných príkazoch na SEPA inkaso za posledných 13 mesiacov minimálne v rozsahu, aké sa vyžadujú podľa tlačiva „Informácia o platobnom účte spotrebiteľa“, sa predkladajú odovzdávajúcim poskytovateľom prijímajúcemu poskytovateľovi.

11) Ak spotrebiteľ vypĺňa a predkladá žiadosť osobne u prijímajúceho poskytovateľa, totožnosť spotrebiteľa sa overí oprávnenou osobou prijímajúceho poskytovateľa, ktorá žiadosť prijala, a nie je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisu spotrebiteľa.

SKRATKY POUŽITÉ V ŽIADOSTI:

PSČ - poštové smerovacie číslo obce.

IČO - identifikačné číslo organizácie.

DIČ - daňové identifikačné číslo.

IBAN - medzinárodné bankové číslo účtu (International Bank Account Number).

Príloha č. 2 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.

príloha 02

VYSVETLIVKY

1) Ak je to potrebné na správne a riadne vyplnenie tejto žiadosti, je možné upravovať formátovanie a rozširovať niektoré jej časti, napríklad ak je viac majiteľov platobného účtu, časť žiadosti obsahujúca identifikačné údaje spotrebiteľa sa rozšíri o identifikačné údaje ďalšieho majiteľa platobného účtu - spotrebiteľa.

2) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba.

3) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba.

4) Táto skutočnosť sa čestne vyhlasuje len fyzickou osobou - podnikateľom a právnickou osobou.

5) Ak sa označí možnosť „ÁNO“, vypĺňa sa bod A. 2.

6) Ak sa označí možnosť „NIE“, vypĺňa sa bod A. 2. 1.

7) Ak sa v čase prevodu finančných prostriedkov podľa bodu A.2.1 nebude na platobnom účte nachádzať dostatok finančných prostriedkov uvedený spotrebiteľom, odovzdávajúcim poskytovateľom sa presunie len suma finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na platobnom účte.

8) Uvádza sa dátum nie skorší ako dvadsiaty pracovný deň nasledujúci po dni prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu - rozšírenej prijímajúcim poskytovateľom, ak sa odovzdávajúci poskytovateľ a spotrebiteľ nedohodnú inak.

9) Uvádzajú sa všetky príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu: pri jednotlivých príkazoch na inkaso sa uvádza referencia mandátu (UMR), dátum splatnosti inkasa a identifikácia platiteľa (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN), pričom trvalé príkazy na úhradu, príkazy na úhradu s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu a súhlasy s inkasom sa neuvádzajú. UMR - Unique Mandate Reference - referencia mandátu je jedinečné označenie, ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu inkasného vzťahu. UMR sa oznamuje príjemcom (inkasantom) platiteľovi pri podpise mandátu. Mandát je súhlas na realizáciu SEPA inkasa. Na základe neho je príjemca inkasa oprávnený poslať platobný príkaz na inkaso k poskytovateľovi platobných služieb platiteľa.

10) Jednotlivé trvalé príkazy na úhradu sa určia uvedením výšky sumy na úhradu, termínu pravidelnej platby a identifikáciou príjemcu (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN). Uvádzajú sa len trvalé príkazy na úhradu, ktoré boli spotrebiteľom zriadené na platobnom účte vedenom odovzdávajúcim poskytovateľom a do dňa podania žiadosti o presun platobného účtu - rozšírenej neboli zrušené.

11) Jednotlivé príkazy na úhradu sa určia uvedením výšky sumy na úhradu, dátumu splatnosti a identifikáciou príjemcu (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN). Uvádzajú sa príkazy na úhradu s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu.

12) Jednotlivé príkazy na inkaso sa určia uvedením referencie mandátu (UMR), dátumu splatnosti inkasa a identifikáciou platiteľa (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN). Uvádzajú sa príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu.

13) Jednotlivé súhlasy s inkasom sa určia uvedením identifikácie príjemcu - inkasanta (obchodné meno alebo meno a priezvisko, IČO). Identifikátor príjemcu (CID) a referencia mandátu (UMR) sa uvádzajú, ak spotrebiteľ udelil viac súhlasov s inkasom uvedenému inkasantovi a žiada presunúť len časť z týchto súhlasov s inkasom. Uvádzajú sa súhlasy s inkasom, ktoré spotrebiteľ udelil jednotlivým inkasantom a predložil odovzdávajúcemu poskytovateľovi a do dňa podania žiadosti o presun platobného účtu - rozšírenej neboli tieto súhlasy s inkasom spotrebiteľom zrušené. CID - identifikátor príjemcu (Creditor Identifier) je jedinečný identifikačný údaj príjemcu (inkasanta), ktorý prideľuje správca registra príjemcov SEPA inkasa v štáte, kde príjemca sídli, v Slovenskej republike je to Národná banka Slovenska.

14) Inkasom sa rozumejú príkazy na inkasá, ako aj súhlasy na inkaso.

15) Uvádza sa dátum nie skorší ako dvadsiaty pracovný deň nasledujúci po dni prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu - rozšírenej prijímajúcim poskytovateľom.

16) Ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa o informovanie platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného prijímajúcim poskytovateľom a o dátume, od ktorého môžu vykonávať príkazy na úhradu na platobný účet spotrebiteľa, kontaktné údaje platiteľov sa uvádzajú v tlačive „Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania príkazov na úhradu“.

17) Uvádza sa dátum nie skorší ako dvadsiaty pracovný deň nasledujúci po dni prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu - rozšírenej prijímajúcim poskytovateľom.

18) Ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa o informovanie príjemcov inkasa spotrebiteľa o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného prijímajúcim poskytovateľom, kontaktné údaje týchto príjemcov inkasa sa uvádzajú v tlačive „Zmena mandátu na SEPA inkaso CORE/B2B pri presune platobného účtu“.

19) Uvádza sa dátum nie skorší ako dvadsiaty pracovný deň nasledujúci po dni prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu - rozšírenej prijímajúcim poskytovateľom.

20) Zoznam aktívnych trvalých príkazov na SEPA úhradu, trvalých príkazov na úhradu v cudzej mene, príkazov na SEPA úhradu, príkazov na úhradu v cudzej mene, príkazov na SEPA inkaso - CORE, B2B a súhlasov so SEPA inkasom - CORE, B2B, t. j. s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu, aký sa vyžaduje podľa tlačiva „Informácia o platobnom účte spotrebiteľa“ sa predkladá odovzdávajúcim poskytovateľom prijímajúcemu poskytovateľovi. SEPA - Jednotná oblasť platieb v eurách (Single European Payments Area). CORE - CORE typ inkasa používajú podnikatelia na inkasovanie opakujúcich sa platieb za poskytnuté služby predovšetkým od spotrebiteľov, ktorými môžu byť fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ aj právnická osoba. B2B - B2B schéma inkasa (podnikateľské inkaso) sa používa na inkasovanie platieb medzi podnikateľmi pri plnení obchodných záväzkov. Je určená výhradne pre fyzické osoby -podnikateľov a právnické osoby. Úroveň podnik - podnik (Business to business -B2B).

21) Informácie o prichádzajúcich SEPA úhradách, úhradách v cudzej mene, prichádzajúcich príkazoch na SEPA inkaso - CORE, B2B a zadaných príkazoch na SEPA inkaso za posledných 13 mesiacov minimálne v rozsahu, v akom sa vyžadujú podľa tlačiva „Informácia o platobnom účte spotrebiteľa“, sa predkladajú odovzdávajúcim poskytovateľom prijímajúcemu poskytovateľovi.

22) Dátum zrušenia trvalých príkazov na úhradu a inkás u odovzdávajúceho poskytovateľa je určený podľa § 44d ods. 9 poslednej vety zákona o platobných službách.

23) Dátum ukončenia prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás u odovzdávajúceho poskytovateľa je určený podľa § 44d ods. 9 poslednej vety zákona o platobných službách.

24) Dátum zrušenia trvalých príkazov na úhradu a inkás u odovzdávajúceho poskytovateľa je určený podľa § 44d ods. 9 poslednej vety zákona o platobných službách.

25) Dátum zrušenia trvalých príkazov na úhradu a inkás u odovzdávajúceho poskytovateľa je určený podľa § 44d ods. 9 poslednej vety zákona o platobných službách.

26) Jednotlivé trvalé príkazy na úhradu sa určia uvedením výšky sumy na úhradu, termínu pravidelnej platby a identifikáciou príjemcu (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN).

27) Jednotlivé príkazy na úhradu sa určia uvedením výšky sumy na úhradu, dátumu splatnosti a identifikáciou príjemcu (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN).

28) Jednotlivé príkazy na inkaso sa určia uvedením referencie mandátu (UMR), dátumu splatnosti inkasa a identifikáciou platiteľa (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, IBAN a právnická osoba: obchodné meno, IBAN).

29) Jednotlivé súhlasy s inkasom sa určia uvedením príjemcu - inkasanta (obchodné meno alebo meno a priezvisko, IČO). Identifikátor príjemcu (CID) a referencia mandátu sa uvádzajú, len ak bolo udelených viac súhlasov s inkasom uvedenému inkasantovi a má sa zrušiť len časť z týchto súhlasov s inkasom.

30) Ak spotrebiteľ vypĺňa a predkladá žiadosť osobne u prijímajúceho poskytovateľa, totožnosť spotrebiteľa sa overí oprávnenou osobou prijímajúceho poskytovateľa, ktorá žiadosť prijala, a nie je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisu spotrebiteľa.

SKRATKY POUŽITE V ŽIADOSTI:

PSČ - poštové smerovacie číslo obce.

IČO - identifikačné číslo organizácie.

DIČ - daňové identifikačné číslo.

IBAN - medzinárodné bankové číslo účtu (International Bank Account Number).

Príloha č. 3 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.

príloha 03

VYSVETLIVKY

1) Ak je to potrebné na správne a riadne vyplnenie tohto tlačiva, je možné upravovať formátovanie a rozširovať niektoré jeho časti, napríklad ak sú štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti dvaja alebo viacerí konatelia.

2) Ak je viacero príjemcov predkladajúcich príkazy na inkaso na zúčtovanie finančných prostriedkov z platobného účtu spotrebiteľa, uvádzajú sa kontaktné údaje všetkých príjemcov. Tlačivo „Zmena mandátu na SEPA inkaso CORE/B2B pri presune platobného účtu“ sa vypĺňa v počte zodpovedajúcom počtu príjemcov. Tlačivo „Zmena mandátu na SEPA inkaso CORE/B2B pri presune platobného účtu“ sa zasiela konkrétnemu príjemcovi uvedenému v tlačive.

3) Príjemca je osoba, ktorá predkladá do inštitúcie, v ktorej má platiteľ zriadený platobný účet, príkazy na inkaso (napríklad dodávatelia plynu, dodávatelia elektriny, telekomunikační operátori).

4) Nehodiace sa prečiarkne.

5) Uvádza sa dátum nie skorší ako dvadsiaty pracovný deň nasledujúci po dni prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu - zjednodušenej alebo žiadosti o presun platobného účtu - rozšírenej prijímajúcim poskytovateľom.

6) Ak spotrebiteľ vypĺňa a predkladá tlačivo osobne u prijímajúceho poskytovateľa, totožnosť spotrebiteľa sa overí oprávnenou osobou prijímajúceho poskytovateľa, ktorá toto tlačivo prijala, a nie je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisu.

SKRATKY POUŽITÉ V TLAČIVE:

SEPA - jednotná oblasť platieb v eurách (Single European Payments Area).

CORE - CORE typ inkasa používajú podnikatelia na inkasovanie opakujúcich sa platieb za poskytnuté služby predovšetkým od spotrebiteľov, ktorými môžu byť fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba. B2B - B2B schéma inkasa (podnikateľské inkaso) sa používa na inkasovanie platieb medzi podnikateľmi pri plnení obchodných záväzkov. Je určená výhradne pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby. Úroveň podnik -podnik (Business to business - B2B).

IBAN - medzinárodné bankové číslo účtu (International Bank Account Number). DIČ - daňové identifikačné číslo.

UMR - referencia mandátu (UMR - Unique Mandate Reference) jedinečné označenie, ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu inkasného vzťahu. UMR sa oznamuje príjemcom (inkasantom) platiteľovi pri podpise mandátu. Mandát je súhlas na realizáciu SEPA inkasa. Na základe neho je príjemca inkasa oprávnený poslať platobný príkaz k poskytovateľovi platobných služieb platiteľa.

CID - (Creditor Identifier) jedinečný identifikačný údaj príjemcu (inkasanta), ktorý prideľuje správca registra príjemcov SEPA inkasa v štáte, kde príjemca sídli, v Slovenskej republike je to Národná banka Slovenska. PSČ - poštové smerovacie číslo obce. IČO - identifikačné číslo organizácie.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.

príloha 04

VYSVETLIVKY

1) Ak je to potrebné na správne a riadne vyplnenie tohto tlačiva, je možné upravovať formátovanie a rozširovať niektoré jeho časti, napríklad ak je viacero platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa, uvádzajú sa kontaktné údaje všetkých platiteľov.

2) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba.

3) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba.

4) Ak je viacero platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa, uvedú sa kontaktné údaje všetkých platiteľov. Tlačivo „Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania príkazov na úhradu“ sa vypĺňa v počte zodpovedajúcom počtu platiteľov. Tlačivo „Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania príkazov na úhradu“ sa posiela konkrétnemu platiteľovi uvedenému v tlačive.

5) Uvádza sa dátum nie skorší ako dvadsiaty pracovný deň nasledujúci po dni prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu - zjednodušenej alebo žiadosti o presun platobného účtu - rozšírenej prijímajúcim poskytovateľom; tým nie je dotknuté ustanovenie § 117 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

6) Ak spotrebiteľ vypĺňa a predkladá tlačivo osobne u prijímajúceho poskytovateľa, totožnosť spotrebiteľa sa overí oprávnenou osobou prijímajúceho poskytovateľa, ktorá toto tlačivo prijala, a nie je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisu.

SKRATKY POUŽITE V TLAČIVE:

PSČ - poštové smerovacie číslo obce.

IČO - identifikačné číslo organizácie.

DIČ - daňové identifikačné číslo.

IBAN - medzinárodné bankové číslo (International Bank Account Number).

Príloha č. 5 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.

príloha 05

VYSVETLIVKY

1) Ak je to potrebné na správne a riadne vyplnenie tohto tlačiva, je možné upravovať formátovanie a rozširovať niektoré jeho časti, napríklad ak je viac majiteľov platobného účtu, časť tlačiva obsahujúca identifikačné údaje spotrebiteľa sa rozšíri o identifikačné údaje ďalšieho majiteľa platobného účtu - spotrebiteľa.

2) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba.

3) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba.

4) Zoznam trvalých príkazov na úhradu, ktoré boli zriadené na platobnom účte vedenom odovzdávajúcim poskytovateľom a neboli zrušené spotrebiteľom do dňa podania žiadosti o presun platobného účtu - zjednodušenej alebo žiadosti o presun platobného účtu - rozšírenej, sa odovzdávajúcim poskytovateľom predkladá prijímajúcemu poskytovateľovi.

5) Zoznam platobných príkazov na úhradu s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu sa predkladá odovzdávajúcim poskytovateľom prijímajúcemu poskytovateľovi.

6) Zoznam príkazov na inkaso, ktoré spotrebiteľ ako príjemca inkasa zadefinoval v žiadosti o presun platobného účtu, v tlačive „Žiadosť o presun platobného účtu - zjednodušená“ alebo v tlačive „Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená“ v časti B, oddiele I. bode 3 pod „príkazmi na inkaso“, sa odovzdávajúcim poskytovateľom predkladá prijímajúcemu poskytovateľovi.

7) Zoznam súhlasov s inkasom, ktoré spotrebiteľ ako platiteľ udelil jednotlivým inkasantom a predložil odovzdávajúcemu poskytovateľovi a do dňa podania žiadosti o presun platobného účtu neboli spotrebiteľom zrušené, sa odovzdávajúcim poskytovateľom predkladá prijímajúcemu poskytovateľovi.

SKRATKY POUŽITÉ V TLAČIVE:

SEPA - jednotná oblasť platieb v eurách (Single European Payments Area).

CORE - CORE typ inkasa používajú podnikatelia na inkasovanie opakujúcich sa platieb za poskytnuté služby predovšetkým od spotrebiteľov, v tomto prípade to môže byť fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ aj právnická osoba.

B2B - B2B schéma inkasa (podnikateľské inkaso) sa používa na inkasovanie platieb medzi podnikateľmi, pri platení obchodných záväzkov. Je určená výhradne pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby. Úroveň podnik - podnik (Business to business - B2B).

IBAN - medzinárodné bankové číslo účtu (International Bank Account Number).

UMR - referencia mandátu (UMR - Unique Mandate Reference) jedinečné označenie, ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu inkasného vzťahu. UMR oznámi príjemca (inkasant) platiteľovi pri podpise mandátu. Mandát je súhlas na realizáciu SEPA inkasa. Na základe neho je príjemca inkasa oprávnený poslať platobný príkaz na inkaso k poskytovateľovi platobných služieb platiteľa.

CID - (Creditor Identifier) jedinečný identifikačný údaj príjemcu (inkasanta), ktorý prideľuje správca registra príjemcov SEPA inkasa v štáte, kde príjemca sídli, v Slovenskej republike je to Národná banka Slovenska. PSČ - poštové smerovacie číslo obce. IČO - identifikačné číslo organizácie. DIČ - daňové identifikačné číslo.

SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú komunikáciu, od ktorej každý poskytovateľ platobných služieb, ktorý je bankou, získa svoj unikátny a jedinečný kód (BIC).

BIC - Bank Identifier Code - bankové identifikačné číslo.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.