Vyhláška č. 117/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 314/2013 Z. z.

Platnosť od 08.03.2016
Účinnosť od 15.03.2016 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z. (nepriamo)

117

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 22. februára 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 314/2013 Z. z.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 26 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 314/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. c) sa slová „obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“)“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.

2. V § 3 ods. 5 písm. l) treťom bode a § 4 ods. 6 písm. k) treťom bode sa slová „obvodného úradu dopravy“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.

3. V § 6 sa slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

4. Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2016

Tlačivá osvedčenia o evidencii časť II a tlačivá technického osvedčenia vozidla vydávané podľa predpisov účinných do 14. marca 2016 možno vydávať do doby vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2019.“.

5. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.

VZOR OSVEDČENIA O EVIDENCII ČASŤ II

Predná strana

obrázok 1

Zadná strana

obrázok 2

.“.

6. V prílohe č. 5 ods. 1 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

a) bicykel s pohonným systémom – pedálový bicykel vybavený pomocným pohonom so základným cieľom pomôcť pri šliapaní do pedálov, pričom výkon pomocného pohonu sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km • h-1 a maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon nie je väčší ako 1 000 W; trojkolesový alebo štvorkolesový bicykel s pohonným systémom je rovnako považovaný za bicykel s pohonným systémom; za bicykel s pohonným systémom sa nepovažuje pedálový bicykel, ktorý je vybavený pomocným elektrickým motorom s maximálnym trvalým menovitým výkonom 250 W alebo menej, ktorého výkon sa preruší, keď cyklista prestane šliapať do pedálov, a postupne sa znižuje a nakoniec sa preruší skôr, ako vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km • h-1,“.

Doterajšie písmená a) až ss) sa označujú ako písmená b) až tt).

7. V prílohe č. 5 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „malá trojkolka sa podľa druhu karosérie člení na malú trojkolku na prepravu osôb a na malú trojkolku na pracovné účely,“.

8. V prílohe č. 5 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „trojkolka sa podľa druhu karosérie člení na trojkolku na prepravu osôb a na úžitkovú trojkolku,“.

9. V prílohe č. 5 ods. 1 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ľahká štvorkolka sa podľa druhu karosérie člení na ľahkú cestnú štvorkolku, ľahkú štvorkolku na prepravu osôb a na ľahkú štvorkolku na pracovné účely,“.

10. V prílohe č. 5 ods. 1 písmeno i) znie:

i) štvorkolka – štvorkolesové motorové vozidlo so štyrmi kolesami iné ako v písmene h), ktorého hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia ako 450 kg u štvorkoliek na prepravu osôb a 600 kg u štvorkoliek na prepravu tovaru; štvorkolka sa podľa druhu karosérie ďalej člení na:

1. ťažká cestná štvorkolka – štvorkolka nespĺňajúca kritériá podľa druhého a tretieho bodu; štvorkolka určená len na prepravu osôb a maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon nie je väčší ako 15 kW; ťažká cestná štvorkolka sa ďalej člení na

1a. A1 ťažká cestná štvorkolka – má maximálne dve obkročné miesta na sedenie vrátane miesta pre vodiča a riadidlá,

1b. A2 ťažká cestná štvorkolka – má maximálne dve sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo vrátane miesta pre vodiča a zároveň nespĺňa kritériá podľa bodu 1a,

2. ťažká terénna štvorkolka – štvorkolka nespĺňajúca kritériá podľa tretieho bodu; svetlá výška nie je menšia ako 180 mm; ťažká terénna štvorkolka sa ďalej člení na

2a. ťažká terénna štvorkolka – má maximálne dve obkročné miesta na sedenie, je vybavená riadidlami, maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla nie je väčšia ako 90 km • h-1 a pomer rázvoru k svetlej výške nie je väčší ako šesť,

2b. side-by-side buggy – štvorkolka iná ako v bode 2a, má maximálne tri sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo vrátane miesta pre vodiča, z ktorých dve sú umiestnené vedľa seba, maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon nie je väčší ako 15 kW a pomer rázvoru k svetlej výške nie je väčší ako osem,

3. ťažká štvorkolka – štvorkolka nespĺňajúca kritériá podľa druhého bodu; štvorkolka má maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon nie väčší ako 15 kW, maximálnu konštrukčnú rýchlosť vozidla nie väčšiu ako 90 km • h-1 a má uzavretý priestor pre vodiča a spolujazdcov, ktorý je prístupný maximálne z troch strán; ťažká štvorkolka sa ďalej člení na

3a. ťažká štvorkolka na prepravu osôb – štvorkolka nespĺňajúca kritériá podľa bodu 3b; štvorkolka má maximálne štyri sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo vrátane miesta pre vodiča,

3b. ťažká štvorkolka na pracovné účely – štvorkolka má maximálne dve sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo vrátane miesta pre vodiča a štvorkolka je výhradne konštruovaná na prepravu tovaru s otvorenou alebo uzavretou v podstate rovnou a vodorovnou ložnou plochou, ktorá spĺňa tieto kritériá:

- dĺžkaložnej plochy × šírkaložnej plochy ≥ 0,3× dĺžkavozidla × šírkavozidla, alebo

- zodpovedajúci priestor ložnej plochy podľa vyššie uvedenej definície určený na montáž strojov a zariadení, a

- ložný priestor jednoznačne oddelený pevnou priečkou od priestoru určeného pre osoby vo vozidle, a

- ložný priestor s minimálnym objemom reprezentovaným kockou so stranou 600 mm,“.

11. V prílohe č. 5 ods. 1 sa vypúšťajú písmená j) a k). Doterajšie písmená l) až tt) sa označujú ako písmená j) až rr).

12. V prílohe č. 5 ods. 1 písmeno hh) znie:

hh) prípojné vozidlo za traktor – každé poľnohospodárske alebo lesné prípojné vozidlo určené hlavne na to, aby bolo ťahané traktorom, a na nesenie nákladu alebo na spracovanie materiálu, ak pomer medzi celkovou technicky prípustnou maximálnou hmotnosťou naloženého vozidla k nenaloženej hmotnosti uvedeného vozidla sa rovná alebo väčší než 3,0; prípojné vozidlá za traktor sa rozdeľujú na návesy, ojové prívesy, prívesy so stredovou nápravou a prívesy s pevným ojom obdobne ako prípojné vozidlá v písmene t),“.

13. V prílohe č. 5 ods. 1 písmeno oo) znie:

oo) ťahané vymeniteľné zariadenie za traktor – každé vozidlo používané v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve projektované na to, aby bolo ťahané traktorom, a mení alebo dopĺňa jeho funkcie, pričom trvalo zahŕňa nástroj alebo je projektované na spracovanie materiálov; môže byť vybavené nákladnou plošinou projektovanou a konštruovanou pre nástroje a zariadenia potrebné na uvedené účely a na dočasné uloženie akéhokoľvek materiálu vyrobeného alebo potrebného počas práce, pričom pomer medzi celkovou technicky prípustnou maximálnou hmotnosťou naloženého vozidla k nenaloženej hmotnosti uvedeného vozidla je nižší ako 3,0;
ťahané vymeniteľné zariadenie za traktor podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: baliaci stroj, drvič zŕn, fekálny aplikátor, hrebeňové brány, kombinovaný kyprič, kombinovaný podmietač, kombinovaný sejací stroj, lis na slamu, mrvič balíkov, mulčovač, nakladač repy, na miešanie hnojív, na nakladanie a čistenie repy, na zber kameňov, navijak na inštaláciu káblov, obracač krmovín, obracač a zhrnovač, orezávač repy, pásový zavlažovač, plečka, plnič silážnych vakov, pluh jednostranný, pluh obojstranný, podmietač, postrekovač, prútové brány, radličkový kultivátor s prihnojovaním, radličkový kyprič, rezačka, rosič, rotačné brány, rotačný aplikátor, rotačný kyprič, rozhadzovač priemyselných hnojív, sádzač, samozberací voz, sejací stroj, sejačka univerzálna, sejačka na presnú sejbu, silážovací stroj, smyk, stroj na zber cibuľovej zeleniny, stroj na zber koreňovej zeleniny, stroj na zber ovocia, tanierové brány, valce cambridge, valce crosskill, valce hladké, vibračné brány, vyorávač zemiakov, vyrezávač siláže, zberací lis, zberací voz, zberač hrozna, zhrňovač krmovín, zvinovací lis, žací miagač, žací stroj bubnový, žací stroj listový a podobne,“.

14. V prílohe č. 5 ods. 10 sa za slová „ „e4*2002/24*1805*01“ pre vozidlo kategórie L,“ vkladajú slová „ „e4*168/2013*10690*05“ pre vozidlo kategórie L“ a za slová „kategórie T1, T2 alebo T3“ sa vkladá čiarka a slová „ „e4*167/2013*10690*05“ pre vozidlo kategórie T, C, R alebo S“.

15. V prílohe č. 5 ods. 68 sa slová „sídlo alebo miesto podnikania“ nahrádzajú slovami „sídlo, miesto podnikania alebo adresa prevádzkarne“.

16. Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.

VZOR TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA

Predná strana

obrázok 3

Zadná strana

obrázok 4

.“.

17. Slová „km.h-1“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „km • h-1“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2016.


Ján Počiatek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.