Vyhláška č. 109/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. februára 2016,

ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) ustanovuje:


§ 1

Ročná správa o vykonaných vnútorných auditoch obsahuje údaje uvedené v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.


Peter Kažimír v. r.


Príloha k vyhláške č. 109/2016 Z. z.

Názov správcu kapitoly štátneho rozpočtu

Sídlo správcu kapitoly štátneho rozpočtu

Názov útvaru vnútorného auditu, ktorý vypracoval ročnú správu

Ročná správa o vykonaných vnúTorných auditoch

za rok .....

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý ročnú správu schválil:

Odtlačok pečiatky správcu kapitoly štátneho rozpočtu:

(Miesto, mesiac a rok vypracovania ročnej správy)

Časť I

Všeobecná časť

1. Úvod

Ročná správa za rok ........ bola vypracovaná podľa zákona o finančnej kontrole.

2. Personálne zabezpečenie vykonávania vnútorných auditov

Vnútorné audity v roku .......... vykonali títo zamestnanci a tieto iné osoby:

........

........

........

3. Vyhodnotenie ročného plánu vnútorných auditov

V ročnom pláne vnútorných auditov na rok ........... bolo naplánovaných ........ vnútorných auditov, z toho vykonaných a ukončených bolo ...............vnútorných auditov a .............. vnútorných auditov bolo začatých a ich ukončenie sa očakáva v nasledujúcom roku.

Ročný plán bol/nebol naplnený.

Dôvody nevykonania vnútorného auditu na základe ročného plánu: ...................................

V roku ......... bolo vykonaných ....................... neplánovaných vnútorných auditov z týchto dôvodov: .............................................................

4. Informácie o

a) rizikách a metódach hodnotenia týchto rizík,

b) dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri výkone finančnej kontroly povinnou osobou,

c) iných skutočnostiach súvisiacich s vykonanými vnútornými auditmi.

Časť II

Základné údaje o vykonaných vnútorných auditoch za rok

Číslo vnútorného
auditu
Názov, IČO, sídlo povinnej osobyHodnotený organizačný útvar povinnej osobyCiele vnútorného audituObmedzenia pri výkone vnútorného audituDátum vykonávania vnútorného auditu
od - do
Hodnotené obdobieCelková suma overovaných verejných financií v euráchCelkový počet nedostatkovCelková suma navrhnutých sankcií v euráchDátum na predloženie zoznamu splnených opatrení povinnou osobouPočet oznámení zaslaných orgánom činným v trestnom konaní a orgánom podľa osobitného predpisu
(napríklad NAKA, GP)
štátny rozpočetprostriedky Európskej únie/ z medzinárodnej zmluvyspolufinancovanie povinnej osoby

Časť III

Údaje o nedostatkoch, odporúčaniach, opatreniach a sankciách

Vnútorný audit č. ......vykonaný v roku ...............

Poradové číslo nedostatku zo správy z vnútorného audituOpis nedostatkuOpis navrhnutých odporúčaníOpis navrhnutých opatrení Sankcie navrhnuté vnútorným audítorom v euráchInformácia o postúpení nedostatku na ďalšie konanie
(PMÚ SR, ÚVA, ÚVO a iné)
Opis splnených opatrení zo zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku predloženého povinnou osobouVyhodnotenie splnených opatrení
A/N/Č

Časť IV

Údaje o splnených opatreniach zo zoznamu predloženého povinnou osobou, ktorých termín splnenia je nasledujúci rok po skončení vnútorného auditu

Vnútorný audit č. ...... vykonaný v roku .........

Názov, IČO, sídlo povinnej osoby

Poradové číslo nedostatku zo správy z vnútorného audituOpis nedostatkuOpis navrhnutých odporúčaníOpis navrhnutých opatreníSankcie navrhnuté vnútorným audítorom v euráchOpis splnených opatrení zo zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku predloženého povinnou osobouVyhodnotenie splnených opatrení
A/N/Č

Časť V

Informácia o výsledku následného overenia splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vnútorným auditom a na odstránenie príčin ich vzniku z vnútorných auditov vykonaných v predchádzajúcich rokoch

Vnútorný audit č. ...... vykonaný v roku .........

Názov, IČO, sídlo povinnej osoby

Poradové číslo nedostatku zo správy z vnútorného audituOpis nedostatkuOpis navrhnutých odporúčaníOpis navrhnutých opatreníSankcie navrhnuté vnútorným audítorom v euráchOpis odstránenia nedostatku a jeho príčinPostup pri neodstránení nedostatku a príčin jeho vzniku, prípadne uloženie pokút podľa § 28 ods. 1 zákona o finančnej kontrole

Časť VI

Záver

Vyhlásenie vedúceho zamestnanca útvaru vnútorného auditu:

............................. vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto ročnej správe sú pravdivé, úplné a preukázateľné. Zároveň vyhlasujem, že nebola narušená nezávislosť pri výkone vnútorného auditu.

Miesto, dátum vypracovania ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch a meno, priezvisko a podpis vedúceho zamestnanca útvaru vnútorného auditu:

Vysvetlivky:

1. V časti I bode 2 sa uvádza zoznam všetkých vnútorných audítorov a zamestnancov útvaru vnútorného auditu, vrátane tých, ktorí v priebehu roka, za ktorý sa ročná správa vypracováva, vykonávali vnútorný audit a ku koncu kalendárneho roka, za ktorý sa ročná správa vypracováva nie sú v evidenčnom stave zamestnancov oprávnenej osoby. Pri každom zamestnancovi správcu kapitoly štátneho rozpočtu sa uvádza informácia o tom, či bol alebo nebol poverený vedením vnútorného auditu podľa § 16 ods. 2 zákona o finančnej kontrole. Iné osoby môžu byť napríklad prizvané osoby.

2. V časti I bode 3 sa uvádza počet plánovaných vnútorných auditov, počet vykonaných vnútorných auditov a dôvody, pre ktoré sa vykonala iba časť plánovaných vnútorných auditov. Ďalej sa uvádza počet vykonaných neplánovaných vnútorných auditov a dôvody zaradenia vnútorného auditu do výkonu. Za vykonané audity sa považujú aj vnútorné audity začaté v roku, za ktorý sa ročná správa vypracováva, ak ich výkon pokračuje v roku nasledujúcom po roku, za ktorý sa ročná správa vypracováva. Vo vyhodnotení, či bol/nebol ročný plán naplnený, nehodiace sa prečiarkne.

3. V časti I bode 4 písm. a) uvádzajú sa iné údaje súvisiace s vykonanými vnútornými auditmi ako je hodnotenie rizík, na základe ktorého sa vykonávali vnútorné audity za rok, za ktorý sa ročná správa vypracováva. Uvádza sa metóda hodnotenia celkového rizika, podľa ktorej sa postupovalo a miera, do akej sa prihliadalo na výsledky predchádzajúcich vnútorných auditov. Ďalej sa uvádza hodnotenie celkového rizika.

4. V časti I bode 4 písm. b) uvádzajú sa iné údaje súvisiace s vykonanými vnútornými auditmi ako je vyhodnotenie dodržiavania ustanovení zákona o finančnej kontrole súvisiacich s výkonom finančnej kontroly a vyhodnotenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona o finančnej kontrole, v nadväznosti na ciele vnútorného auditu podľa § 16 ods. 5 zákona o finančnej kontrole. Tento údaj sa nevypĺňa v ročnej správe za rok 2015.

5. V časti I bode 4 písm. c) sa môžu uviesť iné údaje súvisiace s vykonanými vnútornými auditmi, ktoré útvar vnútorného auditu považuje za potrebné uviesť v ročnej správe. Napríklad informácie o doplnení ročného plánu vnútorného auditu na základe iných skutočností, ako je hodnotenie rizík, ak zohľadnil návrhy a odporúčania štatutárneho orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu a podobne. Uvádzanie informácií v tomto bode je na rozhodnutí útvaru vnútorného auditu.

6. V časti II Základné údaje o vykonaných vnútorných auditoch sa uvádzajú súhrnné údaje za vnútorné audity vykonané v roku, za ktorý sa ročná správa vypracováva. Ak sa vnútorný audit vykonával vo viacerých povinných osobách, uvádza sa súhrnná informácia za realizovaný vnútorný audit vrátane čiastkových správ vnútorného auditu.

7. V časti II tabuľke stĺpci Číslo vnútorného auditu sa uvádza číslo vnútorného auditu, pod ktorým bol vnútorný audit vedený.

8. V časti II tabuľke stĺpci Ciele vnútorného auditu sa uvádzajú ciele vnútorného auditu, ktoré mali byť vnútorným auditom naplnené. V ročnej správe za rok 2015 sa uvádza zameranie vnútorného auditu.

9. V časti II tabuľke stĺpci Obmedzenia pri výkone vnútorného auditu sa uvádza informácia o obmedzeniach pri výkone pôsobnosti vnútorného auditu, v prístupe k informáciám, dokladom alebo iným podkladom, osobám a majetku alebo či prišlo k narušeniu nezávislosti a ovplyvňovaniu vnútorného audítora.

10. V časti II tabuľke stĺpci Celková suma overených verejných financií v eurách sa uvádza celková suma overovaných verejných financií, v členení na prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky Európskej únie, iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a spolufinancovanie povinnej osoby.

11. V časti II tabuľke stĺpci Celková suma navrhnutých sankcií v eurách sa uvádzajú sankcie navrhnuté vnútorným audítorom, napríklad za porušenie finančnej disciplíny, za porušenie verejného obstarávania, pokuty navrhnuté vnútorným audítorom podľa § 28 ods. 2 až 4 zákona o finančnej kontrole.

12. V časti II tabuľke stĺpci Počet oznámení zaslaných orgánom činným v trestnom konaní a orgánom podľa osobitného predpisu sa uvádzajú podozrenia zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu podľa § 20 ods. 4 písm. e) zákona o finančnej kontrole.

13. V časti III Údaje o nedostatkoch, odporúčaniach, opatreniach a sankciách sa uvádzajú údaje za vnútorné audity vykonané v roku, za ktorý sa ročná správa vypracováva. Uvádza sa číslo vnútorného auditu podľa číslovania vnútorných auditov vnútorného audítora, ktoré sa musí zhodovať s číslom vnútorného auditu uvedenom v časti II, pričom údaje sa uvádzajú za každý vnútorný audit samostatne. Uvádzajú sa nedostatky so strednou závažnosťou a vysokou závažnosťou a všetky nedostatky s finančným dopadom.

14. V časti III tabuľke stĺpci Opis nedostatkov sa uvádza stručný opis nedostatku zo správy z vnútorného auditu; ak to povaha nedostatku umožňuje, pre každý nedostatok sa uvádza informácia o porušených ustanoveniach osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, uzatvorených zmlúv, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov a informácia o finančnom vyčíslení nedostatku.

15. V časti III tabuľke stĺpci Opis navrhnutých odporúčaní sa uvádza stručný opis navrhnutých odporúčaní uvedených v správe z vnútorného auditu.

16. V časti III tabuľke stĺpci Opis navrhnutých opatrení sa uvádza stručný opis navrhnutých opatrení uvedených v správe z vnútorného auditu. Tento údaj sa nevypĺňa v ročnej správe za rok 2015.

17. V časti III tabuľke stĺpci Sankcie navrhnuté vnútorným audítorom v eurách sa uvádzajú sankcie navrhnuté v správe z vnútorného auditu vnútorným audítorom napríklad za porušenie finančnej disciplíny, verejného obstarávania, pokuty podľa § 28 ods. 2 až 4 zákona o finančnej kontrole. Tento údaj sa nevypĺňa v ročnej správe za rok 2015.

18. V časti III tabuľke stĺpci Informácia o postúpení nedostatku na ďalšie konanie sa uvádza informácia o orgáne, ktorému postúpil výsledky vnútorného auditu na ďalšie konanie, napríklad na správne konanie.

19. V časti III tabuľke stĺpci Opis splnených opatrení zo zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku predloženého povinnou osobou sa uvádza stručný opis opatrení splnených v roku, za ktorý sa ročná správa vypracováva. Údaj sa neuvádza, ak ešte neuplynul termín na predloženie zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, pričom tieto údaje sa uvádzajú nasledujúci rok v časti IV. Tento údaj sa nevypĺňa v ročnej správe za rok 2015.

20. V časti III tabuľke stĺpci Vyhodnotenie splnených opatrení sa uvádza, či splnené opatrenia sú účinné na odstránenie nedostatku uvedením ÁNO/NIE/ČIASTOČNE, ak splnené opatrenie na odstránenie nedostatku je vyhodnotené ako neúčinné alebo len čiastočne účinné, uvádza sa informácia o ďalšom postupe, napríklad vyžiadanie nového zoznamu podľa § 20 ods. 2 písm. c) zákona o finančnej kontrole alebo uplatnenie pokuty podľa § 28 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. Tento údaj sa nevypĺňa v ročnej správe za rok 2015.

21. V časti IV Údaje o splnených opatreniach zo zoznamu predloženého povinnou osobou, ktorých termín splnenia je nasledujúci rok po skončení vnútorného auditu sa uvádza stručný opis opatrení splnených v roku nasledujúcom po roku, za ktorý sa ročná správa vypracováva a uvedených v zozname splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. Uvádza sa číslo vnútorného auditu podľa číslovania vnútorných auditov vnútorného audítora a rok, v ktorom sa vykonal vnútorný audit, na základe ktorého sa uložilo opatrenie. Údaje sa uvádzajú za každý vnútorný audit samostatne. Uvádzajú sa nedostatky so strednou závažnosťou a vysokou závažnosťou a všetky finančné nedostatky.

22. V časti IV tabuľke stĺpci Opis nedostatkov sa uvádza stručný opis nedostatku zo správy z vnútorného auditu, ktorý bol uvedený v ročnej správe za predchádzajúci rok; ak to jeho povaha umožňuje, pre každý nedostatok sa uvádza informácia o porušených ustanoveniach osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, uzatvorených zmlúv, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov a informácia o finančnom vyčíslení nedostatku.

23. V časti IV tabuľke stĺpci Opis navrhnutých odporúčaní sa uvádza stručný opis navrhnutých odporúčaní zo správy z vnútorného auditu, ktoré boli uvedené v ročnej správe za predchádzajúci rok.

24. V časti IV tabuľke stĺpci Opis navrhnutých opatrení sa uvádza stručný opis navrhnutých opatrení zo správy z vnútorného auditu, ktoré boli uvedené v ročnej správe za predchádzajúci rok.

25. V časti IV tabuľke stĺpci Sankcie navrhnuté vnútorným audítorom v eurách sa uvádzajú sankcie navrhnuté v správe z vnútorného auditu vnútorným audítorom napríklad za porušenie finančnej disciplíny, verejného obstarávania, pokuty podľa § 28 ods. 2 až 4 zákona o finančnej kontrole, ktoré boli uvedené v ročnej správe za predchádzajúci rok.

26. V časti IV tabuľke stĺpci Opis splnených opatrení zo zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku predloženého povinnou osobou sa uvádza stručný opis splnených opatrení zo zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku po doručení povinnou osobou, ktoré neboli uvedené v ročnej správe za predchádzajúci rok.

27. V časti IV tabuľke stĺpci Vyhodnotenie splnených opatrení sa uvádza, či splnené opatrenia sú účinné na odstránenie nedostatku uvedením ÁNO/NIE/ČIASTOČNE, ak splnené opatrenie na odstránenie nedostatku je vyhodnotené ako neúčinné alebo len čiastočne účinné, uvádza sa informácia o ďalšom postupe, napríklad vyžiadanie nového zoznamu podľa § 20 ods. 2 písm. c) zákona o finančnej kontrole alebo uplatnenie pokuty podľa § 28 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.

28. V časti V Informácia o výsledku následného overenia splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vnútorným auditom a na odstránenie príčin ich vzniku z vnútorných auditov vykonaných v predchádzajúcom roku sa uvádza číslo vnútorného auditu podľa číslovania vnútorných auditov vnútorného audítora a rok, v ktorom sa vykonal pôvodný vnútorný audit, pričom údaje sa uvádzajú za každý vnútorný audit samostatne. Následným overením splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vnútorným auditom a na odstránenie príčin ich vzniku sa na účely vypracovávania ročnej správy rozumie overenie, či vyhodnotené opatrenia sú dostatočné na odstránenie zisteného nedostatku a ako sa zohľadnené odporúčania a prijaté opatrenia skutočne zrealizovali.

29. V časti V tabuľke stĺpci Opis nedostatkov sa uvádza stručný opis nedostatku zo správy z vnútorného auditu; ak to jeho povaha umožňuje, pre každý nedostatok sa uvádza informácia o porušených ustanoveniach osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, uzatvorených zmlúv, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov a informácia o finančnom vyčíslení nedostatku.

30. V časti V tabuľke stĺpci Opis navrhnutých odporúčaní sa uvádza stručný opis navrhnutých odporúčaní zo správy z vnútorného auditu.

31. V časti V tabuľke stĺpci Opis navrhnutých opatrení sa uvádza stručný opis navrhnutých opatrení zo správy z vnútorného auditu.

32. V časti V tabuľke stĺpci Sankcie navrhnuté vnútorným audítorom v eurách sa uvádzajú sankcie navrhnuté v správe z vnútorného auditu vnútorným audítorom napríklad za porušenie finančnej disciplíny, verejného obstarávania, pokuty podľa § 28 ods. 2 až 4 zákona o finančnej kontrole.

33. V časti V tabuľke stĺpci Opis odstránenia nedostatku a príčin jeho vzniku sa na základe vykonania následného vnútorného auditu uvádza spôsob odstránenia nedostatku a príčin jeho vzniku.

34. V ročnej správe za rok 2015 sa časti IV a V nevypĺňajú.

35. V časti VI Záver sa uvádza meno, priezvisko a podpis vedúceho zamestnanca útvaru vnútorného auditu, miesto a dátum vypracovania ročnej správy v tvare DD.MM.RRRR. V ročnej správe za rok 2015 sa uvádza vyhlásenie, meno, priezvisko a podpis samostatného vnútorného audítora, ak vnútorný audit vykonával iba jeden zamestnanec.

36. Na účely vypracovania ročnej správy za rok 2015 sa povinnou osobou rozumie auditovaný subjekt podľa doterajšieho predpisu a správou z vnútorného auditu audítorská správa podľa doterajšieho predpisu.

37. Ak je to potrebné na správne, riadne a úplné vyplnenie ročnej správy, je možné doplniť ďalšie údaje a rozšíriť jednotlivé časti ročnej správy.

Použité skratky:

IČO – identifikačné číslo organizácie

NAKA – Národná kriminálna agentúra

GP – Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

PMÚ SR – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

ÚVA – Úrad vládneho auditu

ÚVO – Úrad pre verejné obstarávanie


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.