Vyhláška č. 103/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

OBSAH

103

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

zo 4. februára 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno e) znie:

e) havarijnými podmienkami odchýlky od podmienok normálnej prevádzky, ktoré sú menej časté, ale závažnejšie ako abnormálna prevádzka, a zahŕňajú projektové havárie a havárie v podmienkach rozšíreného projektu,“.

2. V § 2 písmená k) a l) znejú:

k) bezpečným stavom stav jadrového zariadenia po abnormálnej prevádzke alebo po havarijných podmienkach, v ktorých je reaktor podkritický a základné bezpečnostné funkcie sú zabezpečené a udržiavané stabilné po dlhý čas,

l) haváriou v podmienkach rozšíreného projektu udalosť, ktorá nie je projektovou haváriou, ale sa uvažuje o nej v procese projektovania jadrového zariadenia podľa realistickej metodiky, a pre ktorú úniky rádioaktívnych látok neprekročia ustanovené limity1); môžu byť

1. bez závažného poškodenia jadrového paliva,

2. s tavením jadrového paliva,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.“.

3. V § 2 písmená w) a x) znejú:

w) stavom jadrového zariadenia uvažovaným v projekte jadrového zariadenia

1. normálna prevádzka,

2. abnormálna prevádzka alebo

3. havarijné podmienky,

x) ťažkou haváriou stav jadrového zariadenia zahŕňajúci udalosť s tavením jadrového paliva, ktorá si vyžaduje zavedenie ochranných opatrení na ochranu obyvateľstva.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Napríklad STN EN 61226 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Klasifikácia prístrojového vybavenia a riadiacich funkcií. (40 2101).“.

5. V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. B. ods. 1 sa slová „vybraných ťažkých haváriách“ nahrádzajú slovami „haváriách v podmienkach rozšíreného projektu“.

6. V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. B. ods. 5 uvádzacia veta znie:

„Počas spúšťania, normálnej prevádzky, postulovanej iniciačnej udalosti, abnormálnej prevádzky, projektovej havárie a v primeranej miere aj počas havárie v podmienkach rozšíreného projektu musí projekt jadrového zariadenia spĺňať tieto základné bezpečnostné funkcie na zaistenie bezpečnosti:“.

7. V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. C. ods. 1 písm. d) sa slová „nadprojektových havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“ a slová „vybraných ťažkých havárií“ sa nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu s tavením jadrového paliva“.

8. V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. K. ods. 6 sa slová „vybraných ťažkých havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“.

9. V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. L. ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Počítačový systém bezpečnostného systému alebo riadiaceho systému s vplyvom na jadrovú bezpečnosť musí mať počas celej doby životnosti zabezpečený a dokumentovaný riadený systém ochrany pred fyzickým napadnutím, pred neoprávneným prístupom a proti škodlivému kódu.“.

10. V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. N. ods. 2 sa slová „vybraných nadprojektových havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“.

11. V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. N. ods. 3, bode II. písm. C. ods. 1 písm. c) a písm. D. ods. 2 druhej vete sa slová „vybraných ťažkých havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“.

12. V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. C. ods. 5 prvá veta znie:

„Projekt musí zahŕňať riešenie spoľahlivého konečného odvodu tepla z vybraných zariadení počas stavu normálnej prevádzky, abnormálnej prevádzky, projektových havárií a počas havárií v podmienkach rozšíreného projektu bez závažného poškodenia jadrového paliva; pri havárii v podmienkach rozšíreného projektu s tavením jadrového paliva môže projekt riešiť odvod tepla aj iným spôsobom, ako sa rieši pre ostatné prevádzkové stavy.“.

13. V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. D. ods. 17 sa slová „nadprojektových haváriách“ nahrádzajú slovami „haváriách v podmienkach rozšíreného projektu“.

14. V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. D. ods. 18 až 21 sa slová „ťažká havária“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „havária v podmienkach rozšíreného projektu“ v príslušnom tvare.

15. V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. E. ods. 3 uvádzacia veta znie:

„Projekt musí zahŕňať analýzy nasledujúcich havárií v podmienkach rozšíreného projektu bez závažného poškodenia jadrového paliva:“.

16. V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. E. ods. 5 v uvádzacej vete sa slová „vybrané ťažké havárie“ nahrádzajú slovami „havárie v podmienkach rozšíreného projektu s tavením jadrového paliva“.

17. V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. E. ods. 5 písm. b) sa vypúšťa slovo „ťažké“.

18. V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. E. odsek 9 znie:

(9) Projekt musí zahŕňať analýzy, ktoré preveria správanie sa jadrového zariadenia pri haváriách v podmienkach rozšíreného projektu, aby sa minimalizovali úniky rádioaktívnych látok škodlivé pre obyvateľstvo a životné prostredie v takej miere, ako je to rozumne dosiahnuteľné.“.

19. V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. I. ods. 3 prvej vete sa slová „vybraných ťažkých havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“.

20. V prílohe č. 4 časti B bode I. písm. A. odsek 19 znie:

(19) Držiteľ povolenia zasiela úradu za každé jadrové zariadenie osobitne

a) denné hlásenie o priebehu prevádzky obsahujúce

1. stav prevádzky jadrového zariadenia,

2. plynutie alebo porušenie limít a podmienok,

b) denné hlásenie, ak ide o jadrové zariadenie v etape vyraďovania, obsahujúce informácie o

1. aktuálne vykonávaných prácach s uvedením čísla príslušného programu,

2. plynutí alebo porušení limít a podmienok,

3. druhu a množstve vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov,

4. prevádzke technologických zariadení,

c) denné hlásenie obsahujúce údaje o počte uložených vláknobetónových kontajnerov, ak ide o úložisko rádioaktívnych odpadov,

d) štvrťročné a ročné hodnotenie bezpečnosti prevádzky obsahujúce údaje o

1. stave jadrovej bezpečnosti vrátane jej hodnotenia bezpečnostnými ukazovateľmi,

2. stave prevádzkovej spoľahlivosti vybraných zariadení,

3. zvyšovaní bezpečnosti,

4. radiačnej ochrane vrátane množstva a formy rádioaktívnych látok uvoľnených do životného prostredia,

5. požiarnej ochrane,

6. havarijnej pripravenosti,

7. vnútornom dozore nad jadrovou bezpečnosťou,

8. tvorbe a nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich prepravy,

9. tvorbe a nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom vrátane jeho prepravy,

e) štvrťročné a ročné hodnotenie, ak ide o jadrové zariadenie v etape vyraďovania, obsahujúce údaje o

1. aktuálne prebiehajúcich činnostiach vyraďovania za hodnotené obdobie,

2. porovnaní dosiahnutého stavu vyraďovania s plánom etapy vyraďovania, ak ide o jadrové zariadenie v etape vyraďovania.“.

21. V prílohe č. 4 časti B bode I. písm. A. sa za odsek 19 vkladajú nové odseky 20 a 21, ktoré znejú:

(20) Ak ide o úložisko rádioaktívnych odpadov, držiteľ povolenia zasiela úradu za každé jadrové zariadenie osobitne štvrťročné hodnotenie obsahujúce údaje o

a) aktivitnom napĺňaní inventára jednotlivých rádionuklidov deklarovaných v limitách
a podmienkach bezpečnej prevádzky úložiska rádioaktívnych odpadov,

b) počte uložených vláknobetónových kontajnerov.

(21) Ak ide o úložisko rádioaktívnych odpadov, držiteľ povolenia zasiela úradu za každé jadrové zariadenie osobitne ročné hodnotenie obsahujúce okrem údajov podľa odseku 20 aj údaje o monitorovaní geotechnickej stability, vody, pôdy a ovzdušia.“.

Doterajšie odseky 20 až 27 sa označujú ako odseky 22 až 29.

22. V prílohe č. 4 časti B bode I. písm. G. ods. 5 prvej vete sa slová „nadprojektové havárie“ nahrádzajú slovami „havárie v podmienkach rozšíreného projektu“.

23. V prílohe č. 4 časti B bode I. písm. G. ods. 7 druhej vete sa slová „nadprojektových havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“.

24. V prílohe č. 4 časti B bode II. písm. A. ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou dokumentácie na zavezenie paliva do jadrového reaktora musí byť aj písomný postup na neplánované vyvezenie paliva z jadrového reaktora do bazénu skladovania.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.


Marta Žiaková v. r


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.