Vyhláška č. 102/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z.

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

102

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

zo 4. februára 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3, § 18 ods. 5, § 19 ods. 9, § 20 ods. 10 a § 22 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania

Zadávacia správa o spôsobe vyraďovania dokumentuje predpokladaný stav po ukončení prevádzky jadrového zariadenia a obsahuje

a) návrh spôsobu vyraďovania zosúladený so základnými bezpečnostnými princípmi,

b) zohľadnenie požiadaviek na vyraďovanie v projekte jadrového zariadenia,

c) predbežný opis základných činností vyraďovania v nadväznosti na navrhované jadrové zariadenie,

d) odhad množstva rádioaktívnych odpadov z vyraďovania v jednotlivých triedach vrátane odhadu množstva materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia, a odhad množstva konvenčných a nebezpečných odpadov z vyraďovania,

e) odhad finančných prostriedkov potrebných na vyraďovanie jadrového zariadenia a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

2. § 9 a 10 vrátane nadpisov znejú:

㤠9

Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy

(1) Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy je podrobnejšie rozpracovaná zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom.

(2) Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy obsahuje

a) odhad celkového inventára rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva, ktoré budú v jadrovom zariadení vznikať,

b) riešenie systému zberu a roztriedenia rádioaktívnych odpadov vychádzajúceho z ďalšieho nakladania s nimi,

c) riešenie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a ich prepravy s vymedzením činností, ktoré budú vykonané v jadrovom zariadení, a činností, ktoré budú vykonávané u iných držiteľov povolení s identifikáciou týchto držiteľov povolení,

d) opis zariadení a technológií na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení a identifikáciu prepravných zariadení pre jednotlivé druhy rádioaktívnych odpadov.

(3) Riešenie podľa odseku 2 písm. c) obsahuje všetky činnosti až po uloženie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva alebo po ich skladovanie, ak nespĺňajú podmienky prijateľnosti na uloženie do úložiska.5)

(4) Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa odseku 2 sa predkladá vtedy, ak v jadrovom zariadení vznikajú rádioaktívne odpady ako vedľajší produkt jeho uvádzania do prevádzky a prevádzky a jadrové zariadenie nedokáže tieto rádioaktívne odpady upraviť do balenej formy vhodnej na uloženie a ak v jadrovom zariadení vzniká vyhoreté jadrové palivo.

§ 10

Predbežný koncepčný plán vyraďovania

(1) Predbežný koncepčný plán vyraďovania vychádza zo zadávacej správy o spôsobe vyraďovania podľa § 3, dokumentuje predpokladaný stav jadrového zariadenia po ukončení prevádzky a obsahuje technické riešenie vyraďovania najmenej dvomi alternatívami vrátane ich porovnania a odôvodneného odporúčania jednej z nich.

(2) Alternatívy technického riešenia vyraďovania podľa odseku 1 zohľadňujú alternatívu odloženej demontáže a okamžitej demontáže, pričom odporúčaná alternatíva musí byť v súlade s vnútroštátnou politikou nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom.6a)

(3) Predbežný koncepčný plán vyraďovania obsahuje

a) opis lokality, stavebných objektov a technologických systémov jadrového zariadenia vrátane ich predpokladaného rádiologického stavu, ktorým je súhrn výsledkov z rádiologického prieskumu jadrového zariadenia obsahujúci údaje o kontaminácii stavebných povrchov, technologických systémov a zariadení, povrchovej a podpovrchovej pôdy, povrchových a podzemných vôd,

b) opis alternatív technického riešenia vyraďovania s jednoznačne definovaným stavom jadrového zariadenia na konci vyraďovania, predbežný harmonogram pre hodnotené alternatívy, predpokladaný termín vyraďovania, kritériá použité pre výber odporúčanej alternatívy, analýzu vzájomného vplyvu vyraďovaného jadrového zariadenia s ostatnými dotknutými jadrovými zariadeniami,

c) zásady organizácie a prístupu k riadeniu projektu vyraďovania zohľadňujúce požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok povolenia alebo súhlasu vydaného úradom, špecifiká jednotlivých alternatív vyraďovania, návrh systému pre zber, triedenie a uchovávanie údajov o prevádzke jadrového zariadenia dôležitých pre vyraďovanie vrátane rádiologických údajov o území jadrového zariadenia a jeho okolia pred výstavbou jadrového zariadenia,

d) opis činností vyraďovania s uvedením dekontaminačných a demontážnych postupov pre technologické systémy a zariadenia, dekontaminačných a demolačných postupov pre stavebnú časť,

e) zásady monitorovania a údržby stavebných objektov a technologických systémov, identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu, predbežný harmonogram monitorovania a údržby počas vyraďovania,

f) predpokladaný inventár rádioaktívnych odpadov z vyraďovania, predpokladané množstvo konvenčných odpadov z vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých, predpokladané množstvo materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia, identifikáciu tokov odpadov a opis prepravy a nakladania s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania vrátane požiadaviek na kapacitu zariadení pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom,

g) identifikáciu a vyhodnotenie rádiologických a nerádiologických rizík počas vyraďovania, návrh preventívnych opatrení,

h) návrh zásad hodnotenia vplyvu uvažovaných alternatív vyraďovania na životné prostredie vrátane návrhu monitorovania a riadenia výpustí počas vyraďovania,

i) návrh opatrení a metód na zabezpečenie radiačnej ochrany, požiarnej ochrany6b) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci6c) počas vyraďovania,

j) návrh zásad systému manažérstva kvality pre vyraďovanie, návrh kvalifikácie zariadení pre vyraďovanie, návrh spôsobu využívania skúseností z vyraďovania,6d)

k) návrh zásad havarijného plánovania počas vyraďovania,

l) návrh zásad zabezpečenia fyzickej ochrany počas vyraďovania,6e)

m) odhad nákladov na vyraďovanie a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6e znejú:

6a) § 3a zákona č. 238/2006 Z. z. v znení zákona č. 143/2013 Z. z.

6b) Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

6c) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6d) Vyhláška č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z.

6e) Napríklad vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.“.

3. V § 18 ods. 1 písm. c) sa slová „nadprojektové havárie“ nahrádzajú slovami „havárie v podmienkach rozšíreného projektu“.

4. V § 19 ods. 2 písm. j) sa slová „vybrané nadprojektové havárie“ nahrádzajú slovami „havárie v podmienkach rozšíreného projektu bez závažného poškodenia jadrového paliva“ a slová „vybrané ťažké havárie“ sa nahrádzajú slovami „havárie v podmienkach rozšíreného projektu so závažným poškodením jadrového paliva“.

5. V § 19 ods. 2 písm. m) sa slová „limity a podmienky bezpečného vyraďovania“ nahrádzajú slovami „návrh limitov a podmienok bezpečného vyraďovania“.

6. § 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:

㤠21

Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy

(1) Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy je podrobnejšie rozpracovaný predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa § 9, uvádza technické riešenie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi najmenej dvomi alternatívami, ich multikriteriálne porovnanie a odôvodnené odporúčanie jednej z nich a technické riešenie nakladania s vyhoretým jadrovým palivom. V odôvodnených prípadoch zavedenej technickej praxe môže úrad od tejto alternatívnosti upustiť.

(2) Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy obsahuje

a) predpokladané množstvá a aktivity rádioaktívnych odpadov vznikajúcich v jadrovom zariadení počas celého obdobia uvádzania do prevádzky a jeho prevádzky vrátane špecifikácie ich druhu, formy, rádionuklidického zloženia, fyzikálnych, chemických a biologických vlastností a ďalších vlastností, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť nakladania s nimi, a ich prepravy,

b) opis systému zberu a roztriedenia vznikajúcich rádioaktívnych odpadov v nadväznosti na ďalšie nakladanie s nimi,

c) spôsob charakterizácie rádioaktívnych odpadov,5)

d) opis prevádzky zariadení a technológií na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení spolu s ich bezpečnostnými rozbormi, ako aj popis realizácie prepravy vrátane špecifikácie použitých prepravných zariadení,

e) spôsob ďalšieho nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a ich prepravy mimo jadrového zariadenia doložený zmluvami s držiteľmi povolení a vymedzením zodpovednosti zmluvných držiteľov povolení,

f) množstvo, formu, aktivitu, druh a obdobie skladovania rádioaktívnych odpadov v jadrovom zariadení,

g) predpokladané výpuste rádioaktívnych látok do životného prostredia,10)

h) predpokladané množstvo vyhoretého jadrového paliva a ďalšie vlastnosti, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a jeho prepravy.

(3) Spôsob podľa odseku 2 písm. e) obsahuje všetky činnosti až po uloženie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva alebo po ich skladovanie, ak nespĺňajú podmienky prijateľnosti pre ich uloženie do úložiska.5)

(4) Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy sa predkladá vtedy, ak v jadrovom zariadení vznikajú rádioaktívne odpady ako vedľajší produkt jeho uvádzania do prevádzky a prevádzky a jadrové zariadenie nedokáže tieto rádioaktívne odpady upraviť do balenej formy vhodnej na uloženie a ak vzniká v jadrovom zariadení vyhoreté jadrové palivo.

§ 22

Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky

(1) Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky je spresnený predbežný koncepčný plán vyraďovania podľa § 10 ods. 1 a 2, ktorý zohľadňuje poznatky z procesu projektovania, výstavby a skutočného vyhotovenia jadrového zariadenia.

(2) Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c) zákona aktualizuje koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky v nadväznosti na zmeny na jadrovom zariadení alebo zmeny na lokalite, pokroky v technológii, zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútroštátny program na vykonávanie vnútroštátnej politiky, udalosti, zmeny v spôsobe financovania a aktuálne rádiologické podmienky. Aktualizácia zohľadňuje najmä zmeny, ktoré nastali počas prevádzky jadrového zariadenia a majú vplyv na vyraďovanie.

(3) Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky obsahuje

a) opis lokality, stavebných objektov a technologických systémov jadrového zariadenia po ukončení prevádzky vrátane ich rádiologického stavu k termínu ukončenia prevádzky a vyhodnotenie histórie prevádzky jadrového zariadenia,

b) opis alternatív vyraďovania s jednoznačne definovaným stavom jadrového zariadenia na konci vyraďovania, predbežný harmonogram pre hodnotené alternatívy, predpokladaný termín vyraďovania, kritériá použité pre výber odporúčanej alternatívy a analýzu vzájomného vplyvu vyraďovaného jadrového zariadenia s ostatnými dotknutými jadrovými zariadeniami,

c) opis riadenia projektu vyraďovania zohľadňujúci požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok povolenia alebo súhlasu vydaného úradom, špecifiká jednotlivých alternatív vyraďovania vrátane analýzy potrieb ľudských zdrojov, zásady kultúry bezpečnosti, požiadavky na organizačnú štruktúru a vymedzenie zodpovedností pre vyraďovanie, zásady prípravy personálu, zásady riadenia dodávateľských vzťahov, zoznam a spôsob uchovávania údajov o prevádzke jadrového zariadenia dôležitých pre vyraďovanie vrátane rádiologických údajov o území jadrového zariadenia a jeho okolia pred výstavbou jadrového zariadenia alebo rádiologických údajov územia s podobnými vlastnosťami,

d) opis činností vyraďovania s uvedením dekontaminačných a demontážnych postupov pre technologické systémy a zariadenia, dekontaminačných a demolačných postupov pre stavebnú časť, nápravných opatrení a sanácie územia vymedzeného hranicami jadrového zariadenia,

e) návrh programu monitorovania a údržby stavebných objektov a technologických systémov, identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu a harmonogram monitorovania a údržby počas vyraďovania,

f) predpokladaný inventár rádioaktívnych odpadov z vyraďovania, predpokladané množstvo konvenčných odpadov z vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých, predpokladané množstvo materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia, identifikáciu tokov odpadov, opis prepravy a nakladania s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania vrátane požiadaviek na kapacitu zariadení pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom a návrh na doplnenie zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

g) bezpečnostné rozbory plánovaných činností a potenciálnych udalostí počas vyraďovania vrátane identifikácie relevantných postulovaných iniciačných udalostí, výpočtového ocenenia potenciálnych dôsledkov spolu s vyhodnotením rádiologických a nerádiologických rizík, porovnanie výsledkov bezpečnostných rozborov s bezpečnostnými kritériami a návrh preventívnych a nápravných opatrení,

h) zásady hodnotenia vplyvu na životné prostredie pre uvažované alternatívy vyraďovania vrátane návrhu programu monitorovania a riadenia výpustí počas vyraďovania,

i) návrh opatrení a metód na zabezpečenie radiačnej ochrany, požiarnej ochrany6b) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci6c) počas vyraďovania,

j) návrh systému manažérstva kvality pre vyraďovanie, návrh kvalifikácie zariadení pre vyraďovanie a opis systému využívania skúseností z vyraďovania,6d)

k) návrh havarijného plánovania počas vyraďovania,

l) návrh zabezpečenia fyzickej ochrany počas vyraďovania obsahujúci informácie, ktoré nepodliehajú požiadavkám podľa osobitného predpisu,6e)

m) výpočtové určenie nákladov na vyraďovanie podľa odporúčanej medzinárodnej štruktúry nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení, berúc do úvahy stratégiu vyraďovania.“.

7. § 23 sa vypúšťa.

8. V § 25 sa za slovo „vyraďovania“ vkladajú slová „a návrhu limitov a podmienok bezpečného vyraďovania“.

9. § 26 až 28 vrátane nadpisov znejú:

㤠26

Plán etapy vyraďovania

(1) Plán etapy vyraďovania vychádza z koncepčného plánu vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky podľa § 22 a uvádza podrobný opis vybranej alternatívy vyraďovania pre etapu vyraďovania.

(2) Plán etapy vyraďovania obsahuje

a) opis lokality, stavebných objektov a technologických systémov jadrového zariadenia po ukončení prevádzky vrátane ich rádiologickej charakterizácie vykonanej prednostne meraniami, výpočtami a v odôvodnených prípadoch odborným odhadom, potenciálne environmentálne záťaže a riziká, vymedzenie hraníc stavebných objektov a technologických systémov až po úroveň inžinierskych sietí, opis histórie prevádzky jadrového zariadenia s uvedením dôvodu ukončenia jeho prevádzky,

b) počiatočný a koncový stav jadrového zariadenia v danej etape, harmonogram etapy vyraďovania, analýzu vzájomného ovplyvnenia vyraďovaného jadrového zariadenia s ostatnými dotknutými jadrovými zariadeniami pre etapu vyraďovania,

c) opis riadenia etapy vyraďovania zohľadňujúci požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok povolenia alebo súhlasu vydaného úradom vrátane analýzy potrieb ľudských zdrojov, zásady kultúry bezpečnosti, opis riadenia dodávateľských vzťahov, organizačnú štruktúru projektu vyraďovania a vymedzenie zodpovednosti pre vyraďovanie, opis systému pre zber, triedenie a uchovávanie údajov, ktoré sa budú uchovávať po skončení vyraďovania, vrátane rádiologických údajov o území jadrového zariadenia a jeho okolia pred výstavbou jadrového zariadenia alebo rádiologických údajov územia s podobnými vlastnosťami,

d) detailný opis činností etapy vyraďovania s uvedením časového harmonogramu ich vykonávania, opis dekontaminačných a demontážnych postupov pre technologické systémy a zariadenia, dekontaminačných a demolačných postupov pre stavebnú časť, nápravných opatrení a sanácie územia jadrového zariadenia,

e) identifikáciu zariadení a systémov, ktoré vyžadujú dohľad a údržbu, harmonogram monitorovania a údržby, program monitorovania a údržby stavebných objektov a technologických systémov vrátane tých, ktoré nie sú predmetom danej etapy vyraďovania,

f) identifikáciu využiteľnosti prevádzkových zariadení systémov, štruktúr a komponentov pre činnosti v etape vyraďovania vrátane posúdenia ich stavu, požiadaviek na úpravu alebo výmenu,

g) celkový inventár rádioaktívnych odpadov v jadrovom zariadení, inventár rádioaktívnych odpadov z etapy vyraďovania, množstvo konvenčných odpadov z etapy vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých, množstvo materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia, identifikáciu tokov odpadov v členení podľa stavebných objektov a technologických systémov, opis prepravy a nakladania s rádioaktívnym odpadom z etapy vyraďovania, dokladovanie dostatočnej voľnej kapacity zariadení pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania,

h) bezpečnostné rozbory plánovaných činností a potenciálnych udalostí počas vyraďovania overené nezávislou osobou vrátane identifikácie relevantných postulovaných iniciačných udalostí, výpočtového ocenenia potenciálnych dôsledkov spolu s vyhodnotením rádiologických a nerádiologických rizík, porovnania výsledkov bezpečnostných rozborov s bezpečnostnými kritériami, postup odvodenia limitov a podmienok bezpečného vyraďovania, návrh preventívnych a nápravných opatrení; bezpečnostné rozbory vychádzajú z inventára alebo množstva podľa písmena g),

i) zhodnotenie vplyvu vyraďovania na životné prostredie vrátane programu monitorovania a riadenia výpustí,

j) opatrenia a metódy na zabezpečenie radiačnej ochrany, požiarnej ochrany6b) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci6c) počas etapy vyraďovania,

k) systém manažérstva kvality pre etapu vyraďovania zohľadňujúci zmeny na zariadeniach počas etapy vyraďovania, systém využívania skúseností z vyraďovania,6d)

l) havarijné plánovanie počas etapy vyraďovania,

m) zabezpečenie fyzickej ochrany počas etapy vyraďovania,6e)

n) výpočtové určenie a analýzu nákladov na vyraďovanie a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa odporúčanej medzinárodnej štruktúry nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení zohľadňujúce realizáciu konkrétnych činností v danej etape vyraďovania,

o) spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na realizáciu opísaných činností v etape vyraďovania,

p) rozbor dostatočnosti a dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na realizáciu jednotlivých činností etapy vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom z etapy vyraďovania spolu s deklarovaním dostatočnosti a dostupnosti finančných prostriedkov na zostávajúce činnosti vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom z etapy vyraďovania po skončení povoľovanej etapy vyraďovania.

(3) Obsah plánu etapy vyraďovania musí vychádzať z reálneho inventára rádioaktívnych odpadov prítomných v jadrovom zariadení na konci prevádzky alebo na konci predchádzajúcej etapy vyraďovania. Tento inventár je určený prednostne meraniami, výpočtami a v odôvodnených prípadoch odborným odhadom.

(4) Ak po etape vyraďovania nasleduje vyňatie jadrového zariadenia alebo jeho územia alebo ich časti z pôsobnosti zákona podľa § 20 ods. 5 zákona alebo ak časť jadrového zariadenia alebo časť jeho územia dosiahne počas etapy vyraďovania koncový stav umožňujúci následné vyňatie z pôsobnosti zákona podľa § 20 ods. 5 zákona, plán etapy vyraďovania obsahuje okrem dokumentácie určenej v odseku 2 aj

a) rádiologickú charakterizáciu objektov alebo územia, ktoré budú vyňaté z pôsobnosti zákona, vrátane vymedzenia ich hraníc a porovnanie výsledkov tejto charakterizácie s rádiologickými údajmi o území pred výstavbou jadrového zariadenia,

b) opis spôsobu vyňatia a koncového stavu objektov alebo územia, ktoré budú vyňaté z pôsobnosti zákona, a opis nápravných činností na dosiahnutie tohto stavu vrátane harmonogramu,

c) bezpečnostné zhodnotenie nápravných činností vrátane návrhu prevádzkových obmedzení,

d) predbežný návrh inštitucionálnych opatrení na obmedzené využitie objektov alebo územia.

§ 27

Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania

(1) Koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania je založená na hodnotení podľa osobitného predpisu8) a opisuje vecný a časový postup vyraďovacích prác v období počas zostávajúcich etáp vyraďovania, ktoré preukázateľne smerujú k vyňatiu jadrového zariadenia, jeho územia alebo jeho časti z pôsobnosti zákona.

(2) Na obsah koncepcie vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania sa primerane vzťahuje § 22 ods. 3.

§ 28

Plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným
odpadom z vyraďovania

(1) Plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania uvádza technické riešenie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi najmenej dvomi alternatívami, ich multikriteriálne porovnanie a odôvodnené odporúčanie jednej z nich.

(2) Plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania obsahuje

a) množstvá a aktivity rádioaktívnych odpadov vznikajúcich v jadrovom zariadení počas etapy vyraďovania, kritériá ich triedenia, spôsob ich charakterizácie, odôvodnený postup zberu, spracovania, úpravy, skladovania a ukladania rádioaktívnych odpadov, ako aj preukázanie voľnej kapacity zariadení pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania, opis prevádzky zariadení a technológií na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení spolu s ich bezpečnostnými rozbormi, spôsob ďalšieho nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a ich prepravy mimo jadrového zariadenia doložený zmluvami s držiteľmi povolení a vymedzením zodpovednosti zmluvných držiteľov povolení,

b) množstvo konvenčných odpadov z etapy vyraďovania s uvedením podielu iných nebezpečných látok v nich obsiahnutých a opis nakladania s nimi,8a)

c) množstvo materiálov, ktoré spĺňajú podmienky na uvádzanie do životného prostredia,10) návrh potenciálneho recyklovania alebo opätovného používania materiálov vychádzajúci z odôvodnených kritérií,9)

d) detailný popis realizácie prepravy vrátane špecifikácie použitých prepravných zariadení,

e) predpokladané výpuste rádioaktívnych a nebezpečných látok do životného prostredia.10)

(3) Ak sa v jadrovom zariadení nachádzajú rádioaktívne odpady z predchádzajúcich etáp vyraďovania alebo z prevádzky, musia byť zahrnuté do plánu podľa odseku 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 9 znejú:

8a) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) Zákon č. 79/2015 Z. z.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 29 sa slová „§ 16 až 23“ nahrádzajú slovami „§ 16 až 22“.

11. V § 37 písmeno c) znie:

c) údaje podľa § 26 ods. 2 písm. c), § 36 a 38,“.

12. § 39 znie:

㤠39

Dokumentácia sa úradu predkladá v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom11b) s výnimkou konaní, ktorých podkladom je dokumentácia obsahujúca utajované skutočnosti alebo citlivé informácie,11c) v ktorých sa dokumentácia predkladá úradu v listinnej podobe a elektronicky na pamäťovom médiu podľa osobitného predpisu.11d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11b až 11d znejú:

11b) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11c) § 3 ods. 14 a 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

11d) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 232/2013 Z. z.“.

13. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠39a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2016

Na dokumentáciu ku konaniam začatým pred 1. marcom 2016 sa vzťahujú požiadavky na dokumentáciu podľa doterajších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.


Marta Žiaková v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.