Nariadenie vlády č. 10/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z.

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

10

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. decembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 písmeno c) znie:

c) že jeho celkové príjmy z poľnohospodárskych činností v predchádzajúcom účtovnom období, za ktoré je takýto doklad k dispozícii, predstavujú najmenej jednu tretinu celkových príjmov získaných v tomto účtovnom období.“.

2. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy orná pôda povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, zabezpečiť, aby orná pôda vhodná na pestovanie plodín, ale ležiaca úhorom, bola obhospodarovaná; obhospodarovaním sa na účely tohto odseku rozumie najmä zabránenie rozširovaniu samonáletov drevín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín a húževnatých burín.“.

3. V § 11 ods. 3 písm. b) a c) sa vypúšťa slovo „chránené“.

4. V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Na účely odseku 3 písm. a) sa za ornú pôdu ležiacu úhorom považuje plocha ornej pôdy, ktorá leží úhorom najmenej v období od 1. marca do 1. septembra príslušného roka.“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

35) § 10c zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.“.

6. V § 12 ods. 3 sa vypúšťa slovo „prvom“.

7. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2015 sa posudzujú podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015.“.

8. V prílohe č. 2 položke PH 1 stĺpci „Podmienky“ písmená c), d), g) a h) znejú:

c) Dodržiavať skladovaciu lehotu maštaľného hnoja na voľnej skládke od prvej navážky podľa osobitného predpisu.67)

d) Dodržiavať odstup v nárazníkových zónach od brehovej čiary vodného toku alebo od zátopovej čiary vodnej nádrže a hranice ochranného pásma I. stupňa zdroja podzemnej vody podľa osobitného predpisu.68)

g) Dodržiavať zákaz hnojenia podľa osobitného predpisu.67)

h) Dodržiavať požiadavku neaplikovania hnojív s obsahom dusíka na zamrznutú pôdu, zasneženú pôdu alebo pôdu zamokrenú súvislou vrstvou vody.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 67 a 68 znejú:

67) § 3 až 10c zákona č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

68) § 10c ods. 11 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.“.

9. V prílohe č. 2 položke DPEP 6 sa stĺpec „Podmienky“ dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) Zabezpečiť, aby orná pôda obrábaná na pestovanie plodín bola obhospodarovaná v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa.“.

10. V prílohe č. 2 položke PH 2 stĺpci „Podmienky“ písmeno b) znie:

b) Dodržiavať zákaz rušenia hniezdenia vtákov vplyvom agrotechnických opatrení v období od 1. marca do 30. septembra, ako aj počas obdobia vyvádzania mláďat.“.

11. V prílohe č. 2 položke PH 3 stĺpci „Podmienky“ písmene a) a v položke DPEP 7 stĺpci „Podmienky“ písmene a) sa za slovo „sú“ vkladajú slová „živé ploty,“.

12. V prílohe č. 2 položke DPEP 7 stĺpci „Podmienky“ písmeno b) znie:

b) Dodržiavať zákaz strihania živých plotov a stromov, pri ktorom dochádza k rušeniu hniezdísk počas obdobia reprodukcie vtákov a v období hniezdenia; obdobím hniezdenia je obdobie od 1. apríla do 30. septembra.“.

13. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

Koeficienty pre výpočet množstva vyprodukovaného dusíka v kg na kus a rok

Počet chovaných hospodárskych zvieratRočná produkcia dusíka v kg
(možno odpočítať straty dusíka do 30 % v chovoch s podstielkou a do 15 % bez podstielky.)
Predpokladaná potreba mesačnej skladovacej kapacity hospodárskych hnojív v m3
odkanalizovaná maštaľneodkanalizovaná maštaľ
Maštaľný hnojMočovkaMaštaľný hnojHnojovica

kategória zvierat

počet zvierat (ks)

koef.

kg

koef.

m3

koef.

m3

koef.

m3

koef.

m3

hovädzí
dobytok

do 6 mesiacov veku

ks

14,24

0,20

0,06

0,25

0,22

od 6 mesiacov do 24mesiacov veku

ks

53,29

0,68

0,22

0,93

0,84

nad 24 mesiacov veku

ks

98,00

1,16

0,41

1,52

1,54

ošípané

vo výkrme

ks

12,15

0,09

0,08

0,17

0,15

prasnice a kance

ks

22,52

0,18

0,15

0,35

0,28

ovce

do 12 veku mesiacov

ks

3,75

0,04

nad 12 mesiacov veku

samčie pohlavie

ks

12,41

0,11

samičie pohlavie

ks

13,34

0,12

kozy

do 12 veku mesiacov

ks

4,44

0,04

nad 12 mesiacov veku

samčie pohlavie

ks

12,41

0,11

samičie pohlavie

ks

13,34

0,12

hrabavá
hydina

nosnica

ks

0,79

0,005

0,005

morka plemenná

ks

1,10

0,009

0,008

brojler

ks

0,73

0,006

vodná
hydina

plemenná

ks

1,08

0,007

brojler

ks

0,73

0,005

kone

ks

65,0

0,89

0,31

iné (podľa prílohy č. 1
a prílohy č. 4 k zákonu
č. 136/2000 Z. z.
o hnojivách v znení
zákona č. 394/2015 Z. z.)

ks

ks

ks

Spolu:

“.

14. V prílohe č. 5 časti „Krajinné prvky“ sa pred položku „Samostatne stojaci strom“ vkladá nová položka „Živé ploty“, pre ktorú sa v stĺpci „Váhový faktor“ uvádza číslo „2“.

15. V prílohách č. 6 a 7 sa slová „Hrach siaty roľný“ nahrádzajú slovami „Hrach siaty“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.