Oznámenie č. 69/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013

Čiastka 21/2015
Platnosť od 01.04.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

69

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 31. marca 2015 č. 3/2015, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013 (ďalej len „opatrenie“).

Opatrením sa mení šiesta časť prílohy opatrenia Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013 (oznámenia č. 376/2012 Z. z. a č. 315/2013 Z. z.), ktorá upravuje poplatky v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, a to v súvislosti s prijatím zákona č. 35/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené