Vyhláška č. 433/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 115/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

433

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2015,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z. a vyhlášky č. 223/2015 Z. z. sa mení takto:

1. Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.

POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU

OKRESNÝ SÚD

Kategória/zamestnanecké miestoPočet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
do 60 sudcov
a zamestnancov
na úseku
výkonu súdnictva
od 61 sudcov
a zamestnancov
na úseku výkonu
súdnictva
okresné súdy
v sídle krajského
súdu (OR)
Štátna službaRiaditeľ správy súdu111
Rozpočtár1/21/21/2
Účtovník1/211 + 1/2
Zamestnanec zabezpečujúci
personálnu agendu
1/211
Zamestnanec poverený vedením správneho registra1/21/21
Výkon práce
vo verejnom
záujme
Správca majetku111
Pokladník1/21/21/2
Správca registratúrneho strediska1/21/21 + 1/2
Vodič111

Príloha č. 5 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.

POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU

KRAJSKÝ SÚD

Kategória/zamestnanecké miestoPočet miest zamestnancov
na úseku výkonu správy súdu
do 700 sudcov
a zamestnancov
(za obvod
krajského súdu)
nad 700 sudcov
a zamestnancov
(za obvod
krajského súdu)
Štátna službaRiaditeľ správy súdu11
Ekonóm11
Rozpočtár11
Účtovník67
Vedúci osobného úradu11
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu23
Zamestnanec poverený vedením správneho registra1 + 1/21 + 1/2
Bezpečnostný zamestnanec11
Zamestnanec pre vyššie overovanie listín1/21/2
Štatistik22
Výkon práce vo
verejnom záujme
Správca majetku11
Pokladník1
Správca registratúrneho strediska súdu (archív)1 + 1/22
Referent pre verejné obstarávanie11
Vodič22

2. V prílohe č. 6 sa slová „verejný záujem“ nahrádzajú slovami „výkon práce vo verejnom záujme“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Tomáš Borec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené