Zákon č. 405/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/2015
Platnosť od 19.12.2015
Účinnosť od 15.03.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 44d až 44f v bode 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. marca 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené