Nariadenie vlády č. 379/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Čiastka 104/2015
Platnosť od 15.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem čl. I prvého bodu, ôsmeho bodu, pätnásteho bodu až dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho siedmeho bodu a dvadsiateho ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

379

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. decembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

h) ohlasovania nežiaducich účinkov liekov orgánu príslušnému na registráciu liekov,

i) osobnej asistencie pacientom, ktorí užívajú lieky,

j) zapájania sa do miestnych podujatí a celoštátnych podujatí so zameraním na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.“.

2. V § 14 odsek 1 znie:

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia alebo

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena a).“.

3. V § 15 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 1 písm. a)“.

4. V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.

5. V § 40 sa vypúšťa odsek 3.

6. V § 62 ods. 1 sa slová „časti Y“ nahrádzajú slovami „časti Z“.

7. V § 65 odsek 1 znie:

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti AA a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.“.

8. Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý znie:

㤠71a

Do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.“.

9. V § 81 ods. 1 a 2 a ods. 5 až 11 sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020.“.

10. V § 81 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe13) môže vykonávať sestra, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

(4) Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie14) môže vykonávať pôrodná asistentka, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.“.

11. Za § 83a sa vkladá § 83b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠83b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 14. decembra 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, zostáva zachovaná.

(3) Odborný zástupca v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu podľa § 13 ods. 2 písm. a), môže vykonávať činnosť odborného zástupcu do 31. decembra 2020.

(4) Odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 12 ods. 4 písm. c) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment v ošetrovateľstve podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.“.

12. V prílohe č. 1 časť E znie:

E. pôrodná asistentka

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia“.

13. V prílohe č. 1 časti Z písmená a) a b) znejú:

a) v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo, v študijnom odbore biomedicínske inžinierstvo, v študijnom odbore informatika alebo v študijnom odbore elektronika

b) v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzika, v študijnom odbore informatika alebo v kombinácii študijných odborov fyzika – matematika, fyzika – informatika, fyzika – biológia alebo fyzika – chémia“.

14. V prílohe č. 1 časti AA písmená a) a b) znejú:

a) v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia, v študijnom odbore biochémia alebo v študijnom odbore biotechnológie

b) v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore chémia alebo v študijnom odbore biotechnológie“.

15. V prílohe č. 2 časti B písm. a) sa číslo „5 500“ nahrádza číslom „5 000“.

16. V prílohe č. 2 časti C písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:

„počas teoretickej výučby a praktickej výučby alebo po jej skončení“.

17. V prílohe č. 2 časti D písm. a) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „najmenej tri roky“ a slová „alebo zahŕňa“ sa nahrádzajú slovami „a zahŕňa najmenej“.

18. V prílohe č. 2 časti E písmeno a) znie:

a) Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z ktorej klinická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu.“.

19. V prílohe č. 2 časti E písm. b) sa slová „18 mesiacov“ nahrádzajú slovami „najmenej 18 mesiacov, ktoré zahŕňa najmenej 3 000 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby,“.

20. V prílohe č. 2 časti E písm. d) treťom bode sa slová „anatómie a fyziológie“ nahrádzajú slovami „anatómie, fyziológie a farmakológie“.

21. V prílohe č. 2 časti E písm. d) štvrtý bod znie:

4. zo vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a skúseností z práce so zdravotníckymi pracovníkmi,“.

22. V prílohe č. 2 časti E sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. z klinickej praxe získanej v zdravotníckych zariadeniach, na základe ktorej pôrodná asistentka dokáže samostatne v potrebnom rozsahu okrem patologických situácií riadiť predpôrodnú starostlivosť, vykonávať pôrod a zabezpečiť starostlivosť po pôrode v zdravotníckych zariadeniach, zmierniť pôrodné bolesti, zabezpečiť starostlivosť po narodení a oživovať novorodenca pred príchodom lekára.“.

23. V prílohe č. 3 časti A písm. e) sa za sedemnásty bod vkladá nový osemnásty bod, ktorý znie:

18. klinická osteológia“.

Doterajšie body 18. až 33. sa označujú ako body 19. až 34.

24. V prílohe č. 3 časti D sa písmeno a) dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:

13. perfuziológia“.

25. V prílohe č. 3 časti H sa písmeno c) dopĺňa siedmym až deviatym bodom, ktoré znejú:

7. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii

8. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii

9. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii“.

26. V prílohe č. 4 časti D sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

27. Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 4a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4a k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

ZAPOČÍTANIE ČASTI ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ LEKÁR

A. Špecializačné odbory špecializačného štúdia, do ktorého možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v časti B

1. anestéziológia a intenzívna medicína

2. cievna chirurgia

3. dermatovenerológia

4. detská chirurgia

5. detská psychiatria

6. endokrinológia

7. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

8. gastroenterológia

9. gastroenterologická chirurgia

10. geriatria

11. gynekológia a pôrodníctvo

12. hematológia a transfúziológia

13. hrudníková chirurgia

14. chirurgia

15. infektológia

16. kardiológia

17. klinická biochémia

18. klinická farmakológia

19. klinická imunológia a alergológia

20. klinická mikrobiológia

21. klinická onkológia

22. laboratórna medicína

23. lekárska genetika

24. maxilofaciálna chirurgia

25. nefrológia

26. neurochirurgia

27. neurológia

28. neuropsychiatria

29. nukleárna medicína

30. oftalmológia

31. ortopédia

32. otorinolaryngológia

33. patologická anatómia

34. pediatria

35. pneumológia a ftizeológia

36. plastická chirurgia

37. pracovné lekárstvo

38. psychiatria

39. radiačná onkológia

40. rádiológia

41. reumatológia

42. tropická medicína

43. úrazová chirurgia

44. urgentná medicína

45. urológia

46. verejné zdravotníctvo

47. vnútorné lekárstvo

B. Špecializačné odbory špecializačného štúdia, z ktorého možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v časti A

1. alergológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

2. anestéziológia a intenzívna medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

3. anestéziológia a resuscitácia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

4. cievna chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

5. dermatovenerológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

6. dermatovenerológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

7. detská chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

8. detská psychiatria podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

9. endokrinológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

10. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

11. gastroenterológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

12. gastroenterologická chirurgia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

13. geriatria podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

14. gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

15. gynekológia a pôrodníctvo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

16. hematológia a transfúziológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

17. hematológia a transfúzna služba podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

18. hrudníková chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

19. hygiena a epidemiológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

20. hygiena a epidemiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004

21. chirurgia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

22. chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

23. infektológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

24. interné lekárstvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

25. kardiológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

26. klinická biochémia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

27. klinická biochémia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

28. klinická farmakológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

29. klinická imunológia a alergológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

30. klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004

31. klinická mikrobiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

32. klinická onkológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

33. laboratórna medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

34. lekárska genetika podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

35. lekárska imunológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

36. lekárska mikrobiológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

37. maxilofaciálna chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

38. nefrológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

39. neurochirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

40. neurológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

41. neurológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

42. neuropsychiatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

43. nukleárna medicína podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

44. oftalmológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

45. oftalmológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

46. ortopédia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

47. ortopédia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

48. otorinolaryngológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

49. otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

50. patológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

51. patologická anatómia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

52. patologická anatómia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

53. pediatria II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

54. pediatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

55. plastická chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

56. pľúcna chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

57. pneumológia a ftizeológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

58. pracovné lekárstvo podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

59. prenosné choroby podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

60. psychiatria II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

61. psychiatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

62. radiačná onkológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

63. rádiodiagnostika II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

64. rádiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

65. rádioterapia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

66. reumatológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

67. stomatologická chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

68. torakochirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

69. traumatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

70. tropická medicína podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

71. tuberkulóza a pľúcne choroby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

72. tuberkulóza a respiračné choroby podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

73. úrazová chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

74. urgentná medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

75. urológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

76. urológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

77. ústna, čeľustná a obličajová chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

78. verejné zdravotníctvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

79. vnútorné lekárstvo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010.“.

28. V prílohe č. 5 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).“.

29. Slová „ktoré nadväzuje na získanie vzdelania“ sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem čl. I prvého bodu, ôsmeho bodu, pätnásteho bodu až dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho siedmeho bodu a dvadsiateho ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.