Zákon č. 377/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Čiastka 103/2015
Platnosť od 15.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

377

ZÁKON

z 20. novembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 154/2011 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.“ nahrádza citáciou „§ 13 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 2 ods. 2 sa slová „na zotavenie“ nahrádzajú slovami „v rozsahu podľa osobitného predpisu3) alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa“.

4. V § 2 odsek 3 znie:

(3) Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu4) a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie3) posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúšťajú.

6. V § 3 ods. 1 sa slová „§ 4 ods. 7“ nahrádzajú slovami „ § 4 ods. 6“ a slová „ § 4 ods. 1 až 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 až 5“.

7. V § 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 9.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.