Vyhláška č. 365/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

(v znení č. 320/2017 Z. z.)

Čiastka 100/2015
Platnosť od 11.12.2015
Účinnosť od 01.01.2018
Literatúra 3

365

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 13. novembra 2015,

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Katalóg odpadov tvorí

a) zoznam odpadov uvedený v prílohe č. 1,

b) kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 2.

(2) Odpady sa členia na tieto kategórie:

a) nebezpečné odpady označené písmenom „N“,

b) odpady, ktoré nie sú nebezpečné (ďalej len „ostatné odpady“), označené písmenom „O“.

(3) Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine odpadov a podskupine odpadov.

(4) Poddruhy odpadov sú označené osemmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov, tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine odpadov a podskupine odpadov a štvrté dvojčíslie poddruh odpadu v príslušnej skupine odpadov, podskupine odpadov a v príslušnom druhu odpadu.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Žiga v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z.

ZOZNAM ODPADOV

A. Zoznam skupín odpadov

Číslo
skupiny
Názov skupiny
01Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa
02Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín
03Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
04Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
05Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
06Odpady z anorganických chemických procesov
07Odpady z organických chemických procesov
08Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb
09Odpady z fotografického priemyslu
10Odpady z tepelných procesov
11Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov
12Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
13Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05 a 12
14Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08
15Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
16Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
17Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest
18Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti
19Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody
20Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu

B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov

Číslo skupiny,
podskupiny,
druhu a poddruhu odpadu
Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpaduKategória odpadu
01ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA
01 01ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV
01 01 01odpad z ťažby rudných nerastovO
01 01 02odpad z ťažby nerudných nerastovO
01 03ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV
01 03 04kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudyN
01 03 05iná hlušina obsahujúca nebezpečné látkyN
01 03 06hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05O
01 03 07iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastovN
01 03 08prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07O
01 03 09červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10O
01 03 10červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07N
01 03 99odpady inak nešpecifikované
01 04ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV
01 04 07odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastovN
01 04 08odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07O
01 04 09odpadový piesok a ílyO
01 04 10prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07O
01 04 11odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07O
01 04 12hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11O
01 04 13odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07O
01 04 99odpady inak nešpecifikované
01 05VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY
01 05 04vrtné kaly a odpady z vodných vrtovO
01 05 05vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olejN
01 05 06vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
01 05 07vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06O
01 05 08vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06O
01 05 99odpady inak nešpecifikované
02ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN
02 01ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA
A RYBÁRSTVA
02 01 01kaly z prania a čisteniaO
02 01 02odpadové živočíšne tkaniváO
02 01 03odpadové rastlinné pletiváO
02 01 04odpadové plasty okrem obalovO
02 01 06zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vznikuO
02 01 07odpady z lesného hospodárstvaO
02 01 08agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
02 01 09agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08O
02 01 10odpadové kovyO
02 01 99odpady inak nešpecifikované
02 02ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
02 02 01kaly z prania a čisteniaO
02 02 02odpadové živočíšne tkaniváO
02 02 03materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanieO
02 02 04kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 02 99odpady inak nešpecifikované
02 03ODPADY Z ÚPRAVY A ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNICOVÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE
02 03 01kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovaniaO
02 03 02odpady z konzervačných činidielO
02 03 03odpady z extrakcie rozpúšťadlamiO
02 03 04látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanieO
02 03 05kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 03 99odpady inak nešpecifikované
02 04ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU
02 04 01zemina z čistenia a prania repyO
02 04 02uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O
02 04 03kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 04 99odpady inak nešpecifikované
02 05ODPADY Z MLIEKARSKÉHO PRIEMYSLU
02 05 01látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanieO
02 05 02kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 05 99odpady inak nešpecifikované
02 06ODPADY Z PEKÁRSKEHO A CUKRÁRENSKÉHO PRIEMYSLU
02 06 01materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanieO
02 06 02odpady z konzervačných činidielO
02 06 03kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 06 99odpady inak nešpecifikované
02 07ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH
A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA
02 07 01odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovínO
02 07 02odpad z destilácie liehovínO
02 07 03odpad z chemického spracovaniaO
02 07 04materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanieO
02 07 05kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 07 99odpady inak nešpecifikované
03ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU
03 01ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU
03 01 01odpadová kôra a korokO
03 01 04piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látkyN
03 01 05piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04O
03 01 99odpady inak nešpecifikované
03 02PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
03 02 01nehalogénované organické prostriedky na ochranu drevaN
03 02 02organochlórované prostriedky na ochranu drevaN
03 02 03organokovové prostriedky na ochranu drevaN
03 02 04anorganické prostriedky na ochranu drevaN
03 02 05iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látkyN
03 02 99odpady inak nešpecifikované
03 03ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY
03 03 01odpadová kôra a drevoO
03 03 02usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhuO
03 03 05kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)O
03 03 07mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenkyO
03 03 08odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciuO
03 03 09odpad z vápennej usadeninyO
03 03 10výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácieO
03 03 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10O
03 03 99odpady inak nešpecifikované
04ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 01ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU
04 01 01odpadová glejovka a štiepenkaO
04 01 02odpad z lúhovaniaO
04 01 03odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázyN
04 01 04činiaca brečka obsahujúca chrómO
04 01 05činiaca brečka neobsahujúca chrómO
04 01 06kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chrómO
04 01 07kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chrómO
04 01 08odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chrómO
04 01 09odpady z vypracúvania a apretácieO
04 01 99odpady inak nešpecifikované
04 02ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 02 09odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)O
04 02 10organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a voskyO
04 02 14odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadláN
04 02 15odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14O
04 02 16farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látkyN
04 02 17farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16O
04 02 19kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
04 02 20kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19O
04 02 21odpady z nespracovaných textilných vlákienO
04 02 22odpady zo spracovaných textilných vlákienO
04 02 99odpady inak nešpecifikované
05ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA
05 01ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY
05 01 02kaly z odsoľovaniaN
05 01 03kaly z dna nádržíN
05 01 04kaly z kyslej alkylácieN
05 01 05rozliate ropné látkyN
05 01 06kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadeníN
05 01 07kyslé dechtyN
05 01 08iné dechtyN
05 01 09kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
05 01 10kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09O
05 01 11odpady z čistenia palív zásadamiN
05 01 12ropné látky obsahujúce kyselinyN
05 01 13kaly z napájacej vody pre kotlyO
05 01 14odpady z chladiacich kolónO
05 01 15použité filtračné hlinkyN
05 01 16odpady s obsahom síry z odsírovania ropyO
05 01 17bitúmenO
05 01 99odpady inak nešpecifikované
05 06ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA
05 06 01kyslé dechtyN
05 06 03ostatné dechtyN
05 06 04odpad z chladiacich kolónO
05 06 99odpady inak nešpecifikované
05 07ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU
05 07 01odpady obsahujúce ortuťN
05 07 02odpady obsahujúce síruO
05 07 99odpady inak nešpecifikované
06OPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
06 01ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KYSELÍN
06 01 01kyselina sírová a kyselina siričitáN
06 01 02kyselina chlorovodíkováN
06 01 03kyselina fluorovodíkováN
06 01 04kyselina fosforečná a kyselina fosforitáN
06 01 05kyselina dusičná a kyselina dusitáN
06 01 06iné kyselinyN
06 01 99odpady inak nešpecifikované
06 02ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁSAD
06 02 01hydroxid vápenatýN
06 02 03hydroxid amónnyN
06 02 04hydroxid sodný a hydroxid draselnýN
06 02 05iné zásadyN
06 02 99odpady inak nešpecifikované
06 03ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV
06 03 11tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidyN
06 03 13tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovyN
06 03 14tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13O
06 03 15oxidy kovov obsahujúce ťažké kovyN
06 03 16oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15O
06 03 99odpady inak nešpecifikované
06 04ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03
06 04 03odpady obsahujúce arzénN
06 04 04odpady obsahujúce ortuťN
06 04 05odpady obsahujúce iné ťažké kovyN
06 04 99odpady inak nešpecifikované
06 05KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU
06 05 02kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
06 05 03kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02O
06 06ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV
06 06 02odpady obsahujúce nebezpečné sulfidyN
06 06 03odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02O
06 06 99odpady inak nešpecifikované
06 07ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
06 07 01odpady z elektrolýzy obsahujúce azbestN
06 07 02aktívne uhlie z výroby chlóruN
06 07 03kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuťN
06 07 04roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselinaN
06 07 99odpady inak nešpecifikované
06 08ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV
06 08 02odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilányN
06 08 99odpady inak nešpecifikované
06 09ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU
06 09 02troska obsahujúca fosforO
06 09 03odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminovanéN
06 09 04odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03O
06 09 99odpady inak nešpecifikované
06 10ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV
06 10 02odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
06 10 99odpady inak nešpecifikované
06 11ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV
A KALÍV
06 11 01odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnikaO
06 11 99odpady inak nešpecifikované
06 13ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
06 13 01anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídyN
06 13 02použité aktívne uhlie okrem 06 07 02N
06 13 03priemyselné sadzeO
06 13 04odpady zo spracovania azbestuN
06 13 05sadze z pecí a komínovN
06 13 99odpady inak nešpecifikované
07ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
07 01ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ
07 01 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 01 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 01 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 01 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 01 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 01 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 01 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 01 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 01 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11O
07 01 99odpady inak nešpecifikované
07 02ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN
07 02 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 02 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 02 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 02 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 02 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 02 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 02 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 02 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 02 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11O
07 02 13odpadový plastO
07 02 14odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látkyN
07 02 15odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14O
07 02 16odpady obsahujúce nebezpečné silikónyN
07 02 17odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16O
07 02 99odpady inak nešpecifikované
07 03ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11
07 03 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 03 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 03 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 03 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 03 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 03 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11O
07 03 99odpady inak nešpecifikované
07 04ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 A 02 01 09), ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV
07 04 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 04 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 04 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 04 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 04 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 04 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 04 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 04 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 04 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11O
07 04 13tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
07 04 99odpady inak nešpecifikované
07 05ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
07 05 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 05 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 05 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 05 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 05 08Iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 05 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 05 10Iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 05 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 05 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11O
07 05 13tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
07 05 14tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13O
07 05 99odpady inak nešpecifikované
07 06ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV
07 06 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 06 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 06 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 06 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 06 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 06 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 06 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 06 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 06 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11O
07 06 99odpady inak nešpecifikované
07 07ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH
07 07 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 07 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 07 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 07 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 07 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 07 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 07 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 07 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 07 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11O
07 07 99odpady inak nešpecifikované
08ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 01ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV
08 01 11odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 12odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11O
08 01 13kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 14kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13O
08 01 15vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 16vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15O
08 01 17odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 18odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17O
08 01 19vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 20vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19O
08 01 21odpadový odstraňovač farby alebo lakuN
08 01 99odpady inak nešpecifikované
08 02ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV
08 02 01odpadové náterové práškyO
08 02 02vodné kaly obsahujúce keramické materiályO
08 02 03vodné suspenzie obsahujúce keramické materiályO
08 02 99odpady inak nešpecifikované
08 03ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 03 07vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbuO
08 03 08vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbuO
08 03 12odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látkyN
08 03 13odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12O
08 03 14kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látkyN
08 03 15kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14O
08 03 16odpadové leptavé roztokyN
08 03 17odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látkyN
08 03 18odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17O
08 03 19disperzný olejN
08 03 99odpady inak nešpecifikované
08 04ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV
08 04 09odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 04 10odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09O
08 04 11kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 04 12kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11O
08 04 13vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 04 14vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13O
08 04 15vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 04 16vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 04 15O
08 04 17živičný olejN
08 04 99odpady inak nešpecifikované
08 05ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08
08 05 01odpadové izokyanátyN
09ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01 01roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorovN
09 01 02roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiekN
09 01 03roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadláchN
09 01 04roztoky ustaľovačovN
09 01 05bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačovN
09 01 06odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebroN
09 01 07fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebraO
09 01 08fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebraO
09 01 10fotoaparáty na jedno použitie bez batériíO
09 01 11fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03N
09 01 12fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11O
09 01 13vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06N
09 01 99odpady inak nešpecifikované
10ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV
10 01ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19
10 01 01popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04O
10 01 02popolček z uhliaO
10 01 03popolček z rašeliny a neošetreného drevaO
10 01 04popolček a prach z kotlov zo spaľovania olejaN
10 01 05tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnikaO
10 01 06popol z neošetreného drevaO
10 01 07reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kaluO
10 01 09kyselina sírováN
10 01 13popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivoN
10 01 14popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 01 15popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14O
10 01 16popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látkyN
10 01 17popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16O
10 01 18odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 01 19odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18O
10 01 20kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
10 01 21kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20O
10 01 22vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 01 23vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22O
10 01 24piesky z fluidnej vrstvyO
10 01 25odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárneO
10 01 26odpady z úpravy chladiacej vodyO
10 01 99odpady inak nešpecifikované
10 02ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU
10 02 01odpad zo spracovania troskyO
10 02 02nespracovaná troskaO
10 02 07tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 02 08tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07O
10 02 10okuje z valcovaniaO
10 02 11odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 02 12odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11O
10 02 13kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 02 14kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13O
10 02 15iné kaly a filtračné koláčeO
10 02 99odpady inak nešpecifikované
10 03ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA
10 03 02anódový šrotO
10 03 04trosky z prvého taveniaN
10 03 05odpadový oxid hlinitýO
10 03 08soľné trosky z druhého taveniaN
10 03 09čierne stery z druhého taveniaN
10 03 15peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstváchN
10 03 16peny iné ako uvedené v 10 03 15O
10 03 17odpady obsahujúce decht z výroby anódN
10 03 18odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17O
10 03 19prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látkyN
10 03 20prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19O
10 03 21iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 03 22iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21O
10 03 23tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 03 24tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23O
10 03 25kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 03 26kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25O
10 03 27odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 03 28odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27O
10 03 29odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 03 30odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29O
10 03 99odpady inak nešpecifikované
10 04ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA
10 04 01trosky z prvého a druhého taveniaN
10 04 02stery a peny z prvého a druhého taveniaN
10 04 03arzeničnan vápenatýN
10 04 04prach z dymových plynovN
10 04 05iné tuhé znečisťujúce látky a prachN
10 04 06tuhé odpady z čistenia plynovN
10 04 07kaly a filtračné koláče z čistenia plynovN
10 04 09odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 04 10odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09O
10 04 99odpady inak nešpecifikované
10 05ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU
10 05 01trosky z prvého a druhého taveniaO
10 05 03prach z dymových plynovN
10 05 04iné tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 05 05tuhý odpad z čistenia plynovN
10 05 06kaly a filtračné koláče z čistenia plynovN
10 05 08odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 05 09odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08O
10 05 10stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstváchN
10 05 11stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10O
10 05 99odpady inak nešpecifikované
10 06ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI
10 06 01trosky z prvého a druhého taveniaO
10 06 02stery a peny z prvého a druhého taveniaO
10 06 03prach z dymových plynovN
10 06 04iné tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 06 06tuhé odpady z čistenia plynovN
10 06 07kaly a filtračné koláče z čistenia plynuN
10 06 09odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 06 10odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09O
10 06 99odpady inak nešpecifikované
10 07ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY
10 07 01trosky z prvého a druhého taveniaO
10 07 02stery a peny z prvého a druhého taveniaO
10 07 03tuhé odpady z čistenia plynovO
10 07 04iné tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 07 05kaly a filtračné koláče z čistenia plynovO
10 07 07odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 07 08odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07O
10 07 99odpady inak nešpecifikované
10 08ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV
10 08 04tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 08 08soľná troska z prvého a druhého taveniaN
10 08 09iné troskyO
10 08 10stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstváchN
10 08 11stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10O
10 08 12odpady obsahujúce decht z výroby anódN
10 08 13odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12O
10 08 14anódový šrotO
10 08 15prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látkyN
10 08 16prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15O
10 08 17kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 08 18kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17O
10 08 19odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 08 20odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19O
10 08 99odpady inak nešpecifikované
10 09ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV
10 09 03pecná troskaO
10 09 05odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látkyN
10 09 06odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05O
10 09 07odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látkyN
10 09 08odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07O
10 09 09prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látkyN
10 09 10prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09O
10 09 11iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látkyN
10 09 12iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11O
10 09 13odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látkyN
10 09 14odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13O
10 09 15odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látkyN
10 09 16odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15O
10 09 99odpady inak nešpecifikované
10 10ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV
10 10 03pecná troskaO
10 10 05odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látkyN
10 10 06odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05O
10 10 07odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látkyN
10 10 08odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07O
10 10 09prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látkyN
10 10 10prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09O
10 10 11iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látkyN
10 10 12iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11O
10 10 13odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látkyN
10 10 14odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13O
10 10 15odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látkyN
10 10 16odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15O
10 10 99odpady inak nešpecifikované
10 11ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV
10 11 03odpadové vláknité materiály na báze sklaO
10 11 05tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 11 09odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látkyN
10 11 10odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09O
10 11 11sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy, napríklad katódové tubyN
10 11 12odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11O
10 11 13kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látkyN
10 11 14kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13O
10 11 15tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 11 16tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15O
10 11 17kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 11 18kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17O
10 11 19tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
10 11 20tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19O
10 11 99odpady inak nešpecifikované
10 12ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV
10 12 01odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovanímO
10 12 03tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 12 05kaly a filtračné koláče z čistenia plynovO
10 12 06vyradené formyO
10 12 08odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaníO
10 12 09tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 12 10tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09O
10 12 11odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovyN
10 12 12odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11O
10 12 13kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
10 12 99odpady inak nešpecifikované
10 13ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH
10 13 01odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovanímO
10 13 04odpady z pálenia a hasenia vápnaO
10 13 06tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13O
10 13 07kaly a filtračné koláče z čistenia plynovO
10 13 09odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbestyN
10 13 10odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09O
10 13 11odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10O
10 13 12tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 13 13tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12O
10 13 14odpadový betón a betónový kalO
10 13 99odpady inak nešpecifikované
10 14ODPADY Z KREMATÓRIÍ
10 14 01odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuťN
11ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV
11 01ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE A ANODIZÁCIA
11 01 05kyslé moriace roztokyN
11 01 06kyseliny inak nešpecifikovanéN
11 01 07alkalické moriace roztokyN
11 01 08kaly z fosfátovaniaN
11 01 09kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látkyN
11 01 10kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09O
11 01 11vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látkyN
11 01 12vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11O
11 01 13odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látkyN
11 01 14odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13O
11 01 15eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látkyN
11 01 16nasýtené alebo použité iontomeničové živiceN
11 01 98iné odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
11 01 99odpady inak nešpecifikované
11 02ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV
11 02 02kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethituN
11 02 03odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesyO
11 02 05odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látkyN
11 02 06odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05O
11 02 07iné odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
11 02 99odpady inak nešpecifikované
11 03KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚŠŤACÍCH PROCESOV
11 03 01odpady obsahujúce kyanidyN
11 03 02iné odpadyN
11 05ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV
11 05 01tvrdý zinokO
11 05 02zinkový popolO
11 05 03tuhé odpady z čistenia plynuN
11 05 04použité tavivoN
11 05 99odpady inak nešpecifikované
12ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV
12 01ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV
12 01 01piliny a triesky zo železných kovovO
12 01 02prach a zlomky zo železných kovovO
12 01 03piliny a triesky z neželezných kovovO
12 01 04prach a zlomky z neželezných kovovO
12 01 05hobliny a triesky z plastovO
12 01 06minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokovN
12 01 07minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokovN
12 01 08rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogényN
12 01 09rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogényN
12 01 10syntetické rezné olejeN
12 01 12použité vosky a tukyN
12 01 13odpady zo zváraniaO
12 01 14kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látkyN
12 01 15kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14O
12 01 16odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látkyN
12 01 17odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16O
12 01 18kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olejN
12 01 19biologicky ľahko rozložiteľný strojový olejN
12 01 20použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látkyN
12 01 21použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20O
12 01 99odpady inak nešpecifikované
12 03ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU OKREM 11
12 03 01vodné pracie kvapalinyN
12 03 02odpady z odmasťovania parouN
13ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV OKREM JEDLÝCH OLEJOV A ODPADOV UVEDENÝCH V SKUPINÁCH 05, 12 A 19
13 01ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE
13 01 01hydraulické oleje obsahujúce PCBN
13 01 04chlórované emulzieN
13 01 05nechlórované emulzieN
13 01 09chlórované minerálne hydraulické olejeN
13 01 10nechlórované minerálne hydraulické olejeN
13 01 11syntetické hydraulické olejeN
13 01 12biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické olejeN
13 01 13iné hydraulické olejeN
13 02ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE
13 02 04chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 02 05nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 02 06syntetické motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 02 07biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 02 08iné motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 03ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY
13 03 01Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCBN
13 03 06chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01N
13 03 07nechlórované minerálne izolačné a teplonosné olejeN
13 03 08syntetické izolačné a teplonosné olejeN
13 03 09biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné olejeN
13 03 10iné izolačné a teplonosné olejeN
13 04ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ
13 04 01odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavbyN
13 04 02odpadové oleje z prístavných kanálovN
13 04 03odpadové oleje z prevádzky iných lodíN
13 05ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY
13 05 01tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vodyN
13 05 02kaly z odlučovačov oleja z vodyN
13 05 03kaly z lapačov nečistôtN
13 05 06olej z odlučovačov oleja z vodyN
13 05 07voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vodyN
13 05 08zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vodyN
13 07ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV
13 07 01vykurovací olej a motorová naftaN
13 07 02benzínN
13 07 03iné palivá vrátane zmesíN
13 08OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
13 08 01kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadeníN
13 08 02iné emulzieN
13 08 99odpady inak nešpecifikovanéN
14ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ OKREM 07 A 08
14 06ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV
14 06 01chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFCN
14 06 02iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadielN
14 06 03iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadielN
14 06 04kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadláN
14 06 05kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadláN
15ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
15 01OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV
15 01 01obaly z papiera a lepenkyO
15 01 02obaly z plastovO
15 01 03obaly z drevaO
15 01 04obaly z kovuO
15 01 05kompozitné obalyO
15 01 06zmiešané obalyO
15 01 07obaly zo sklaO
15 01 09obaly z textiluO
15 01 10obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkamiN
15 01 11kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádobN
15 02ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY
15 02 02absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkamiN
15 02 03absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02O
16ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU
16 01STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08
16 01 03opotrebované pneumatikyO
16 01 04staré vozidláN
16 01 06staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielceO
16 01 07olejové filtreN
16 01 08dielce obsahujúce ortuťN
16 01 09dielce obsahujúce PCBN
16 01 10výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúšeN
16 01 11brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbestN
16 01 12brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11O
16 01 13brzdové kvapalinyN
16 01 14nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látkyN
16 01 15nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14O
16 01 16nádrže na skvapalnený plynO
16 01 17železné kovyO
16 01 18neželezné kovyO
16 01 19plastyO
16 01 20skloO
16 01 21nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14N
16 01 22časti inak nešpecifikovanéO
16 01 99odpady inak nešpecifikované
16 02ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
16 02 09transformátory a kondenzátory obsahujúce PCBN
16 02 10vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09N
16 02 11vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFCN
16 02 12vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbestN
16 02 13vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12N
16 02 14vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13O
16 02 15nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadeníN
16 02 16časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15O
16 03VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY
16 03 03anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
16 03 04anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03O
16 03 05organické odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
16 03 06organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05O
16 03 07kovová ortuťN
16 04ODPADY Z VÝBUŠNÍN
16 04 01odpadové strelivoN
16 04 02pyrotechnické odpadyN
16 04 03iné odpadové výbušninyN
16 05PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE
16 05 04plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látkyN
16 05 05plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04O
16 05 06laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikáliíN
16 05 07vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látkyN
16 05 08vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látkyN
16 05 09vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08O
16 06BATÉRIE A AKUMULÁTORY
16 06 01olovené batérieN
16 06 02niklovo-kadmiové batérieN
16 06 03batérie obsahujúce ortuťN
16 06 04alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03O
16 06 05iné batérie a akumulátoryO
16 06 06oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorovN
16 07ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV OKREM 05 A 13
16 07 08odpady obsahujúce olejN
16 07 09odpady obsahujúce iné nebezpečné látkyN
16 07 99odpady inak nešpecifikované
16 08POUŽITÉ KATALYZÁTORY
16 08 01použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07O
16 08 02použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovovN
16 08 03použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikovanéO
16 08 04použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07O
16 08 05použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnúN
16 08 06použité kvapaliny využité ako katalyzátorN
16 08 07použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkamiN
16 09OXIDUJÚCE LÁTKY
16 09 01manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán)N
16 09 02chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodnýN
16 09 03peroxidy, napríklad peroxid vodíkaN
16 09 04oxidujúce látky inak nešpecifikovanéN
16 10VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU
16 10 01vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
16 10 02vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01O
16 10 03vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látkyN
16 10 04vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03O
16 11ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY
16 11 01výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látkyN
16 11 02výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01O
16 11 03iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látkyN
16 11 04iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03O
16 11 05výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látkyN
16 11 06výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05O
17STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST
17 01BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA
17 01 01betónO
17 01 02tehlyO
17 01 03škridly a obkladový materiál a keramikaO
17 01 06zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látkyN
17 01 07zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06O
17 02DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01drevoO
17 02 02skloO
17 02 03plastyO
17 02 04sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkamiN
17 03BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY
17 03 01bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný dechtN
17 03 02bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01O
17 03 03uhoľný decht a dechtové výrobkyN
17 04KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN
17 04 01meď, bronz, mosadzO
17 04 02hliníkO
17 04 03olovoO
17 04 04zinokO
17 04 05železo a oceľO
17 04 06cínO
17 04 07zmiešané kovyO
17 04 09kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkamiN
17 04 10káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látkyN
17 04 11káble iné ako uvedené v 17 04 10O
17 05ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK
17 05 03zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látkyN
17 05 04zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03O
17 05 05výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látkyN
17 05 06výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05O
17 05 07štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látkyN
17 05 08štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07O
17 06IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST
17 06 01izolačné materiály obsahujúce azbestN
17 06 03iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látkyN
17 06 04izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03O
17 06 05stavebné materiály obsahujúce azbestN
17 08STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY
17 08 01stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkamiN
17 08 02stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01O
17 09INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
17 09 01odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuťN
17 09 02odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCBN
17 09 03iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látkyN
17 09 04zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03O
18ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
18 01ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE
18 01 01ostré predmety okrem 18 01 03O
18 01 02časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03O
18 01 03odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazyN
18 01 04odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienkyO
18 01 06chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látkyN
18 01 07chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06O
18 01 08cytotoxické a cytostatické liečiváN
18 01 09liečivá iné ako uvedené v 18 01 08O
18 01 10amalgámový odpad z dentálnej starostlivostiN
18 02ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
18 02 01ostré predmety okrem 18 02 02O
18 02 02odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazyN
18 02 03odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazyO
18 02 05chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látkyN
18 02 06chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05O
18 02 07cytotoxické a cytostatické liečiváN
18 02 08liečivá iné ako uvedené v 18 02 07O
19ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
19 01ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU
19 01 02železné materiály odstránené z popolaO
19 01 05filtračný koláč z čistenia plynovN
19 01 06vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpadN
19 01 07tuhý odpad z čistenia plynovN
19 01 10použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynovN
19 01 11popol a škvara obsahujúce nebezpečné látkyN
19 01 12popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11O
19 01 13popolček obsahujúci nebezpečné látkyN
19 01 14popolček iný ako uvedený v 19 01 13O
19 01 15kotolný prach obsahujúci nebezpečné látkyN
19 01 16kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15O
19 01 17odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látkyN
19 01 18odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17O
19 01 19piesky z fluidnej vrstvyO
19 01 99odpady inak nešpecifikované
19 02ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALIZÁCIE
19 02 03predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečnéO
19 02 04predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečnýN
19 02 05kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látkyN
19 02 06kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05O
19 02 07olej a koncentráty zo separácieN
19 02 08kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
19 02 09tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
19 02 10horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09O
19 02 11iné odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
19 02 99odpady inak nešpecifikované
19 03STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY
19 03 04čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08N
19 03 05stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04O
19 03 06solidifikované odpady označené ako nebezpečnéN
19 03 07solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06O
19 03 08čiastočne stabilizovaná ortuťN
19 04VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE
19 04 01vitrifikovaný odpadO
19 04 02popolček a iný odpad z úpravy dymových plynovN
19 04 03nevitrifikovaná tuhá fázaN
19 04 04vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpaduO
19 05ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV
19 05 01nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadovO
19 05 02nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpaduO
19 05 03kompost nevyhovujúcej kvalityO
19 05 99odpady inak nešpecifikované
19 06ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU
19 06 03kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadovO
19 06 04zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadovO
19 06 05kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpaduO
19 06 06zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpaduO
19 06 99odpady inak nešpecifikované
19 07PRIESAKOVÁ KVAPALINA ZO SKLÁDOK ODPADOV
19 07 02priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látkyN
19 07 03priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02O
19 08ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
19 08 01zhrabky z hrablícO
19 08 02odpad z lapačov pieskuO
19 08 05kaly z čistenia komunálnych odpadových vôdO
19 08 06nasýtené alebo použité iontomeničové živiceN
19 08 07roztoky a kaly z regenerácie iontomeničovN
19 08 08odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovovN
19 08 09zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tukyO
19 08 10zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09N
19 08 11kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôdN
19 08 12kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11O
19 08 13kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôdN
19 08 14kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13O
19 08 99odpady inak nešpecifikované
19 09ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE
19 09 01tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablícO
19 09 02kaly z čírenia vodyO
19 09 03kaly z dekarbonizácieO
19 09 04použité aktívne uhlieO
19 09 05nasýtené alebo použité iontomeničové živiceO
19 09 06roztoky a kaly z regenerácie iontomeničovO
19 09 99odpady inak nešpecifikované
19 10ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV
19 10 01odpad zo železa a z oceleO
19 10 02odpad z neželezných kovovO
19 10 03úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látkyN
19 10 04úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03O
19 10 05iné frakcie obsahujúce nebezpečné látkyN
19 10 06iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05O
19 11ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV
19 11 01použité filtračné hlinkyN
19 11 02kyslé dechtyN
19 11 03vodné kvapalné odpadyN
19 11 04odpady z čistenia paliva zásadamiN
19 11 05kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
19 11 06kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05O
19 11 07odpady z čistenia dymových plynovN
19 11 99odpady inak nešpecifikované
19 12ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
19 12 01papier a lepenkaO
19 12 02železné kovyO
19 12 03neželezné kovyO
19 12 04plasty a gumaO
19 12 05skloO
19 12 06drevo obsahujúce nebezpečné látkyN
19 12 07drevo iné ako uvedené v 19 12 06O
19 12 08textílieO
19 12 09minerálne látky, napríklad piesok, kamenivoO
19 12 10horľavý odpad (palivo z odpadov)O
19 12 11iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látkyN
19 12 12iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11O
19 13ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY
19 13 01tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látkyN
19 13 02tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01O
19 13 03kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látkyN
19 13 04kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03O
19 13 05kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látkyN
19 13 06kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05O
19 13 07vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látkyN
19 13 08vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07O
20KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU
20 01ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01
20 01 01papier a lepenkaO
20 01 02skloO
20 01 03viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)O
20 01 04 obaly z kovuO
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob N
20 01 08biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpadO
20 01 10šatstvoO
20 01 11textílieO
20 01 13rozpúšťadláN
20 01 14kyselinyN
20 01 15zásadyN
20 01 17fotochemické látkyN
20 01 19pesticídyN
20 01 21žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN
20 01 23vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíkyN
20 01 25jedlé oleje a tukyO
20 01 26oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25N
20 01 27farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 28farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27O
20 01 29detergenty obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 30detergenty iné ako uvedené v 20 01 29O
20 01 31cytotoxické a cytostatické liečiváN
20 01 32liečivá iné ako uvedené v 20 01 31O
20 01 33batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérieN
20 01 34batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33O
20 01 35vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)N
20 01 36vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35O
20 01 37drevo obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 38drevo iné ako uvedené v 20 01 37O
20 01 39plastyO
20 01 40kovyO
20 01 40 01meď, bronz, mosadzO
20 01 40 02hliníkO
20 01 40 03olovoO
20 01 40 04zinokO
20 01 40 05železo a oceľO
20 01 40 06cínO
20 01 40 07zmiešané kovyO
20 01 41odpady z vymetania komínovO
20 01 99odpady inak nešpecifikované
20 02ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV
20 02 01biologicky rozložiteľný odpadO
20 02 02zemina a kamenivoO
20 02 03iné biologicky nerozložiteľné odpadyO
20 03INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 01zmesový komunálny odpadO
20 03 02odpad z trhovískO
20 03 03odpad z čistenia ulícO
20 03 04kal zo septikovO
20 03 06odpad z čistenia kanalizácieO
20 03 07objemný odpadO
20 03 08drobný stavebný odpadO
20 03 99komunálne odpady inak nešpecifikované

Poznámky:

* Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 16 06 a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné aktivované sklo atď.

Vysvetlivky:

1. „Nebezpečná látka“ je látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spĺňa kritériá stanovené osobitným predpisom.1)

2. „Ťažké kovy“ sú všetky zlúčeniny antimónu, arzénu, kadmia, chrómu (VI), medi, olova, ortuti, niklu, selénu, telúru, tália a cínu, ako aj tieto materiály vo forme kovu, pokiaľ sú klasifikované ako nebezpečné látky.

3. „Polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly“ sú PCB vymedzené v § 79 ods. 1 zákona.

4. „Prechodné kovy“ sú všetky nasledujúce kovy: každá zlúčenina skandia, vanádu, mangánu, kobaltu, medi, ytria, nióbu, hafnia, volfrámu, titánu, chrómu, železa, niklu, zinku, zirkónia, molybdénu a tantalu, ako aj tieto materiály vo forme kovu, pokiaľ sú klasifikované ako nebezpečné látky.

5. „Stabilizácia“ je proces, ktorým sa mení nebezpečný charakter zložiek odpadu tak, že sa nebezpečný odpad transformuje na ostatný odpad, ktorý sa nepovažuje za nebezpečný.

6. „Čiastočne stabilizovaný odpad“ je odpad, ktorý po stabilizačnom procese obsahuje nebezpečné zložky, ktoré sa úplne nezmenili na zložky, ktoré nie sú nebezpečné, a ktoré sa môžu krátkodobo, strednodobo alebo dlhodobo uvoľňovať do prostredia.

7. „Solidifikácia“ je proces, ktorým sa na základe použitia prísad mení iba skupenstvo odpadu bez toho, aby sa zmenili jeho chemické vlastnosti.

C. Postup pri zaraďovaní odpadov

1. Odpady sa zaraďujú prednostne do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20 s vylúčením použitia čísla druhu odpadu s posledným dvojčíslom 99.

2. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20, odpad sa zaradí do skupiny 13, 14 alebo 15.

3. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupiny 13, 14 alebo 15, odpad sa zaradí do skupiny 16.

4. Ak nie je možné odpad zaradiť ani do skupiny 16, odpad sa zaradí do skupiny použitej pri prvom kroku zaraďovania odpadu a použije sa číslo druhu odpadu končiace sa dvojčíslom 99 (odpady inak nešpecifikované). Kategória odpadov inak nešpecifikovaných sa určí až na základe hodnotenia ich nebezpečných vlastností.2)

Príloha č. 2 k vyhláške č. 365/2015 Z. z.

Kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov

1. Posúdenie nebezpečných vlastností odpadu

Pri posúdení nebezpečných vlastností odpadu sa uplatňujú kritériá stanovené v osobitnom predpise.2) Pri posúdení nebezpečných vlastností HP 4, HP 6 a HP 8 sa uplatňujú medzné hodnoty pre jednotlivé látky.2) V prípade, že sa látka v odpade vyskytuje pod úrovňou svojej medznej hodnoty, nesmie sa zahrnúť do výpočtu prahovej hodnoty. V prípade posúdenia nebezpečnej vlastnosti odpadu na základe testu, ako aj pomocou koncentrácií nebezpečných látok2), majú prednosť výsledky testu.

2. Klasifikácia odpadu ako nebezpečného odpadu

Každý odpad, ktorý je v prílohe č. 1 označený písmenom „N“, sa považuje za nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 zákona.

Na odpad, ktorému možno priradiť kód nebezpečného odpadu, prípadne kód ostatného odpadu, sa vzťahujú tieto požiadavky:

a) Zápis odpadu v zmysle prílohy č. 1 ako nebezpečného odpadu s uvedením osobitného alebo všeobecného odkazu na „nebezpečné látky“ je vhodné urobiť jedine v prípade odpadu obsahujúceho príslušné nebezpečné látky, ktoré spôsobujú, že odpad vykazuje jednu alebo viacero nebezpečných vlastností HP 1 až HP 8 a HP 10 až HP 15. Posúdenie nebezpečnej vlastnosti HP 9 „infekčné“ sa vykonáva podľa osobitného predpisu.

b) Nebezpečná vlastnosť sa môže posúdiť na základe koncentrácie látok v odpade2) alebo ak sa v osobitnom predpise3) nestanovuje inak, na základe vykonania testu4) alebo inými medzinárodne uznávanými testovacími metódami a usmerneniami s prihliadnutím na osobitný predpis,5) pokiaľ ide o testovanie na zvieratách a ľuďoch.

c) Odpad obsahujúci niektorú z látok uvedených v osobitnom predpise,6) ktorá presahuje limitné hodnoty koncentrácie,6) sa klasifikuje ako nebezpečný.

d) Limitné hodnoty koncentrácie2) sa nevzťahujú na čisté zliatiny kovov v celistvej forme (nekontaminované nebezpečnými látkami). Tie odpadové zliatiny, ktoré sa považujú za nebezpečný odpad, sú v prílohe č. 1 osobitne uvedené a sú označené písmenom N.

e) V uplatniteľnom prípade možno pri určovaní nebezpečných vlastností odpadu prihliadať na tieto poznámky:7)

– 1.1.3.1. Poznámky týkajúce sa identifikácie, klasifikácie a označovania látok: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U

– 1.1.3.2. Poznámky týkajúce sa klasifikácie a označovania zmesí: poznámky 1, 2, 3 a 5.

Po posúdení nebezpečných vlastností odpadu podľa tejto metódy sa danému odpadu priradí náležitá kategória podľa prílohy č. 1 v závislosti od toho, či sa odpad považuje za nebezpečný alebo za ostatný.

Poznámky pod čiarou

1) Časti 2 až 5 prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. ES L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

2) Príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014).

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

4) Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v platnom znení (Ú. v. ES L 142, 31.5.2008).

5) Článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

6) Príloha IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv.8; U. v. ESL 158, 30.4.2004).

7) Príloha VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.