Zákon č. 348/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2015
Platnosť od 05.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

348

ZÁKON

z 12. novembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Čl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Čl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014)“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014“ a citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1493/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje formát správ predkladaných výrobcami, dovozcami a vývozcami určitých fluórovaných skleníkových plynov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007)“ sa nahrádza citáciou „Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1191/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa určuje formát a spôsob nahlasovania informácií podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 318, 5. 11. 2014)“.

3. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh,3) používanie,4) zhodnotenie,5) recyklácia,6) regenerácia7) alebo zneškodnenie,8)

b) výrobkom alebo zariadením predmet, ktorý obsahuje fluórovaný skleníkový plyn alebo ktorého fungovanie od neho závisí,

c) nakladaním s výrobkami alebo zariadeniami ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, inštalácia,8a) údržba alebo servis,8b) oprava,8c) vyradenie8d) alebo zneškodnenie,

d) zhodnoteným fluórovaným skleníkovým plynom látka odobratá z výrobku vrátane nádob alebo zo zariadenia počas opravy, údržby alebo servisu alebo pred likvidáciou výrobku alebo zariadenia až do okamihu jej odovzdania osobe oprávnenej nakladať s odpadmi8e) na účely recyklácie, zhodnocovania alebo zneškodnenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 8e znejú:

3) Čl. 2 bod 10 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

4) Čl. 2 bod 9 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

5) Čl. 2 bod 14 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

6) Čl. 2 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

7) Čl. 2 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

8) Čl. 2 bod 17 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

8a) Čl. 2 bod 20 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

8b) Čl. 2 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

8c) Čl. 2 bod 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

8d) Čl. 2 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

8e) § 89, 97 a 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Nariadenie (EÚ) č. 517/2014“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „Čl. 2 bod 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení“ nahrádza citáciou „ Čl. 2 bod 8 nariadenia (EÚ) č. 517/2014“.

6. V § 3 ods. 2 sa za slová „prevádzkovateľa zariadenia“ vkladajú slová „do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky“.

7. V § 4 ods. 1 sa slová „stacionárneho zariadenia13)“ nahrádzajú slovom „zariadenia“ a poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014“.

9. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa slovo „bežnej“ a slová „stacionárneho zariadenia“ sa nahrádzajú slovami „stacionárneho chladiaceho zariadenia, stacionárneho klimatizačného zariadenia alebo stacionárneho tepelného čerpadla“.

10. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadenia sa vykonáva v intervaloch podľa osobitného predpisu,14a) najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa má kontrola úniku vykonať.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) Čl. 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.

11. V § 4 ods. 4 sa vypúšťa slovo „stacionárneho“.

12. V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Čl. 3 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.

14. V § 5 ods. 2 sa nad slovo „zariadenia“ umiestňuje odkaz 15a a slová „do 15. marca“ sa nahrádzajú slovami „do 15. apríla“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) Čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.

15. V § 5 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „plynoch“ vkladajú slová „a iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise,15b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:

15b) Príloha II nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.

16. V § 5 ods. 4 sa za slovo „plynmi“ vkladajú slová „a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise“.

17. V § 5 odsek 5 znie:

(5) Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je povinný oznámiť ministerstvu prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach prostredníctvom elektronického systému oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.“.

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Čl. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Čl. 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014“.

19. § 6 znie:

㤠6

(1) Uvedenie fluórovaných skleníkových plynov na trh a činnosti uvedené v osobitnom predpise16) môže vykonávať len fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Odborná spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa preukazuje certifikátom o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi (ďalej len „certifikát o odbornej spôsobilosti“).

(2) Osvedčenie o odborných znalostiach je osobitnou podmienkou prevádzkovania živnosti.17)

(3) Certifikát o odbornej spôsobilosti získa fyzická osoba podnikateľ, ktorá

a) má osvedčenie o odborných znalostiach v príslušnej činnosti alebo zodpovedajúci certifikát vydaný v inom členskom štáte Európskej únie18) alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

b) vyhlási a vie preukázať, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16)

c) vyhlási a vie preukážať, že vedie dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku podľa osobitného predpisu19) v elektronickej forme, a predloží hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok19a) za predchádzajúci rok,

(4) Certifikát o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa, okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise,20) obsahuje

a) dátum, miesto narodenia a miesto trvalého pobytu držiteľa certifikátu o odbornej spôsobilosti a v prípade existencie aj jeho titul,

b) miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti,

c) odtlačok pečiatky certifikačného orgánu.

(5) Certifikát o odbornej spôsobilosti získa právnická osoba, ktorá

a) zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach alebo zodpovedajúceho certifikátu vydaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom pries tore,

b) vyhlási a vie preukázať, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16)

c) vyhlási a vie preukážať, že vedie dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku podľa osobitného predpisu19) v elektronickej forme, a predloží hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.

(6) Certifikát o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu, okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise,21) obsahuje

a) sídlo právnickej osoby a jej identifikačné číslo, ak je pridelené,

b) meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo osvedčenia o odborných znalostiach a kategóriu činností,22) ktoré je fyzická osoba, ktorú zamestnáva právnická osoba, oprávnená vykonávať,

c) miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky certifikačného orgánu.

(7) Doba platnosti osvedčenia o odborných znalostiach pre fyzickú osobu je päť rokov a doba platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu je jeden rok. Certifikát o odbornej spôsobilosti vydáva certifikačný orgán23) určený ministerstvom. Certifikačný orgán určený ministerstvom vedie zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktoré získali certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný certifikačným orgánom.

(8) Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti podáva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba písomne alebo prostredníctvom na to určeného elektronického systému, ak je vytvorený, certifikačnému orgánu určenému ministerstvom. Správcom elektronického systému je certifikačný orgán určený ministerstvom.

(9) Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa obsahuje

a) meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,

b) osvedčenie o odborných znalostiach na výkon príslušných činností,

c) vyhlásenie o tom, že fyzická osoba vlastní alebo môže používať technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti,

d) vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej forme,

e) hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.

(10) Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu obsahuje

a) obchodné meno a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je pridelené,

b) zoznam fyzických osôb, ktoré právnická osoba zamestnáva a sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach na výkon príslušných činností,

c) vyhlásenie o tom, že právnická osoba vlastní technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti,

d) vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej forme,

e) hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.

(11) Osvedčenie o odborných znalostiach vo vzťahu k spôsobilosti na výkon príslušnej činnosti podľa odseku 1 vydáva certifikačný orgán určený ministerstvom fyzickej osobe, ktorá má zodpovedajúce kvalifikačné predpoklady, absolvovala teoretickú a praktickú výučbu a úspešne vykonala teoretickú a praktickú skúšku. Teoretickú a praktickú výučbu a teoretickú a praktickú skúšku osôb podľa odseku 1 organizuje hodnotiaci orgán25) určený ministerstvom.

(12) Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 11 sú:

a) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitných predpisov26) v prípade osvedčení kategórie I a II27) v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,

b) ukončené základné vzdelanie v prípade osvedčení kategórie III a IV28) v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,

c) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitného predpisu29) v prípade činností súvisiacich so stacionárnymi protipožiarnymi zariadeniami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,

d) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitného predpisu30) pri zhodnotení fluórovaných skleníkových plynov a kontrolách úniku z elektrických rozvádzačov a zhodnotení rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov.

(13) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi na získanie osvedčenia o odborných znalostiach podáva fyzická osoba písomne alebo prostredníctvom na to určeného elektronického systému, ak je vytvorený, hodnotiacemu orgánu určenému ministerstvom. Správcom elektronického systému je hodnotiaci orgán určený ministerstvom. Fyzická osoba v žiadosti uvedie

a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,

b) kategóriu činnosti alebo príslušné činnosti, na ktoré žiada overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia o odborných znalostiach.

(14) K žiadosti o osvedčenie o odborných znalostiach fyzická osoba priloží

a) kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu,

b) doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c) kópie oprávnení alebo poverení podľa správnej inžinierskej praxe.31)

(15) Náklady spojené s absolvovaním teoretickej a praktickej výučby a so skladaním skúšky uhrádza žiadateľ o osvedčenie o odborných znalostiach a náklady spojené s vydaním certifikátu o odbornej spôsobilosti uhrádza žiadateľ o vydanie certifikátu o odbornej spôsobilosti.

(16) Certifikát o odbornej spôsobilosti zruší certifikačný orgán určený ministerstvom, ak jeho držiteľ

a) písomne požiada o jeho zrušenie,

b) prestane spĺňať niektorú z podmienok na jeho udelenie,

c) je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,

d) nemá možnosť použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností, na ktoré bol certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný,

e) opätovne alebo závažným spôsobom poruší povinnosti ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom.9)

(17) Platnosť certifikátu o odbornej spôsobilosti zanikne

a) smrťou fyzickej osoby podnikateľa, ktorá je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo jej vyhlásením za mŕtvu,

b) zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti,

c) uplynutím doby platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti.

(18) Osobitné predpisy,32) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odseku 1 viazané na splnenie ďalších podmienok, nie sú týmto zákonom dotknuté.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 19 znejú:

17) § 7 ods. 1 a príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

18) Čl. 10 odsek 10 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

19) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa citácia „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Nariadenie (EÚ) č. 517/2014“.

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa citácia „Čl. 7 nariadenia (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 517/2014“.

22. V § 11 ods. 3 sa slová „Prevádzkovateľ zariadenia je povinný“ nahrádzajú slovami „Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami, alebo prevádzkovateľ zariadenia je povinný“ a slová „pravdivé a úplné informácie“ sa nahrádzajú slovami „pravdivú a úplnú evidenciu, dokumentáciu a informácie“.

23. V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa citácia „Články 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Články 11 a 13 nariadenia (EÚ) č. 517/2014“.

24. V § 12 písm. c) až p) znejú:

c) nesplní oznamovaciu povinnosť o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5 ods. 2, 5 a 6 alebo nesplní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,37)

d) nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5 a podľa osobitného predpisu,15)

e) neurčí prevádzkovateľa zariadenia podľa § 3 ods. 2 alebo podľa § 15b,

f) neoznámi prevádzkovateľa zariadenia okresnému úradu podľa § 3 ods. 3,

g) vykonáva činnosť uvedenú v osobitnom predpise16) bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním,

h) nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom fluórovaných skleníkových plynov alebo nezabezpečí kontrolu zariadení na únik,14)

i) nezabezpečí vykonanie opravy zariadenia po zistení úniku podľa osobitného predpisu,37a)

j) nezabezpečí, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku,

k) nezabezpečí prístup k rozoberateľným spojom podľa § 4 ods. 4,

l) nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 alebo neumožní odobrať vzorku fluórovaných skleníkových plynov podľa § 11 ods. 4,

m) nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 11 ods. 5,

n) nezabezpečí inštaláciu systému detekcie úniku a jeho kontrolu podľa osobitného predpisu,37b)

o) prekročí kvótu na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov37c) na trh, ktorá mu bola pridelená po dľa osobitného predpisu,37d)

p) nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 37 až 37d znejú:

37) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

37a) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

37b) Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

37c) Čl. 2 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

37d) Čl. 16 ods. 5 a čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.

25. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Inšpekcia uloží pokutu

a) od 500 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. b), c), e), f) alebo písm. p),

b) od 2 000 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. d), h), i), j), k), l) alebo písm. o),

c) od 7 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. a), g), m) alebo písm. n).“.

26. Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný overiť, či fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, pro stredníctvom ktorej má zabezpečené vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16) sú držiteľmi certifikátov o odbornej spôsobilosti a či sú uvedené v zozname, ktorý vedie certifikačný orgán určený ministerstvom.".

27. Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý znie:

㤠15b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Vlastník zariadenia uvedeného do prevádzky pred 1. januárom 2016 je povinný určiť prevádzkovateľa zariadenia do 30. júna 2016, ak ho neurčil podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2015.“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z, zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z. a zákona č. 331/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňajú nové živnosti s poradovým číslom 94, ktoré znejú:

„94.Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení
s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh“.
Osvedčenie
o odborných
znalostiach
§ 6 ods. 12 zákona
č. 286/2009 Z. z.
o fluórovaných skleníkových
plynoch a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.