Zákon č. 338/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 94/2015
Platnosť od 03.12.2015
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem prvého bodu v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť dňom uskutočnenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016.

338

ZÁKON

z 10. novembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Predpokladom na výkon funkcie asistenta poslanca je minimálne ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.1ba) Poslanec môže mať najviac troch asistentov. Odmena pre asistentov poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie nesmú presiahnuť sumu ustanovenú v odseku 3. Asistent môže vykonávať funkciu len pre jedného poslanca.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:

1ba) § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 29m sa vkladá § 29n, ktorý znie:

㤠29n

(1) Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí v roku 2016 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g).

(2) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2016 rovnaké ako v roku 2011.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatných sudcov; ich plat sa v roku 2016 určí podľa § 2 a 27.“.

Čl. II

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 28c sa vkladá § 28d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28d

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

V roku 2016 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako platové pomery, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady ustanovené osobitným predpisom,23) pričom plat verejného ochrancu práv sa zvýši o 5 %.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

23) § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 338/2015 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z. a zákona č. 247/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 84c sa vkladá § 84d, ktorý znie:

㤠84d

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Riaditeľovi úradu v roku 2016 patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ustanoveného na rok 2016 osobitným predpisom.39)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

39) § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 338/2015 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

Za § 30 sa vkladá § 31, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

V roku 2016 patrí komisárovi plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a paušálne náhrady súvisiace s výkonom jeho funkcie v rovnakej sume ako diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca národnej rady s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji ustanovené na rok 2016 osobitným predpisom.20)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 338/2015 Z. z.“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem prvého bodu v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť dňom uskutočnenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.