Zákon č. 331/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2015
Platnosť od 02.12.2015
Účinnosť od 02.12.2015

331

ZÁKON

z 12. novembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. o), § 22 ods. 7, § 34 ods. 2, § 43 ods. 1, § 52 ods. 8, § 54 ods. 5 písm. b) a § 88 ods. 12 sa slová „kategórie 4“ nahrádzajú slovami „kategórie F4“.

2. V § 3 ods. 2 a ods. 5 písm. h), § 12 ods. 1, § 22 ods. 3, 4 a 5, § 40 ods. 1 a § 52 ods. 3 sa slová „kategórie 1 až 3“ nahrádzajú slovami „kategórie F1 až F3“.

3. V § 40 ods. 5 sa slová „kategórie 1“ nahrádzajú slovami „kategórie F1“.

4. V § 42 ods. 1 sa slová „oprávnenej osoby“ nahrádzajú slovom „žiadateľa“.

5. § 42 ods. 2 písm. b) šiesty bod znie:

6. doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu; pri činnostiach podľa § 41 písm. a) prvého bodu žiadateľ alebo jeho zodpovedný zástupca odbornú spôsobilosť preukazujú dokladom podľa § 31 ods. 4 a pri činnostiach podľa § 41 písm. a) druhého bodu žiadateľ alebo jeho zodpovedný zástupca odbornú spôsobilosť preukazujú dokladom podľa § 31 ods. 6,“.

6. V § 42 ods. 2 písm. b) siedmom a ôsmom bode sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí, ak ide o osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa § 41 ods. 1 písm. a) a b)“.

7. V § 44 ods. 2 sa slová „kategórie 1, 2“ nahrádzajú slovami „kategórie F1, F2“ a slová „kategórie 3, 4“ sa nahrádzajú slovami „kategórie F3, F4“.

8. V § 47 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby“.

9. V § 52 ods. 9 sa slová „kategórie 2, 3“ nahrádzajú slovami „kategórie F2, F3“.

10. V § 53 odsek 2 znie:

(2) Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.“.

11. V § 53 sa vypúšťa odsek 3.

12. V § 63 ods. 1 a 3 sa slová „oprávnená osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „žiadateľ“ v príslušnom tvare.

13. V § 63 ods. 2 sa slová „oprávnenú osobu, ktorá“ nahrádzajú slovami „žiadateľa, ktorý“.

14. V § 69 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „oprávnenej osobe“.

15. V § 78 ods. 1 písm. p), § 80 ods. 1 písm. c) a § 88 ods. 11 sa slová „kategórie 1, 2, 3“ nahrádzajú slovami „kategórie F1, F2, F3“.

16. Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠88a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Na pyrotechnické výrobky kategórie 1, kategórie 2, kategórie 3 a kategórie 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona týkajúce sa pyrotechnických výrobkov kategórie F1, kategórie F2, kategórie F3 a kategórie F4.“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona č. 132/1994 Z. z., zákona č. 200/1995 Z. z., zákona č. 216/1995 Z. z., zákona č. 233/1995 Z. z., zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 164/1996 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 289/1996 Z. z., zákona č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č.324/2011 Z. z., zákona č.362/2011 Z. z., zákona č.392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č.251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z. a zákona č. 278/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 80z sa vkladá § 80aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„80aa

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Živnostenské oprávnenia na predaj pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a kategórie P1 vydané podľa doterajších predpisov do 14. decembra 2015 zostávajú zachované.“.

2. V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa za poradové číslo 47 vkladajú poradové čísla 47a až 47d, ktoré znejú:

47aSkúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetovOsvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E§ 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z.
47bSkúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munícieOsvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E§ 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.
47cSkladovanie výbušnín a výbušných predmetovOsvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E§ 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z.
47dSkladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munícieOsvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E§ 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.

“.

3. V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa v bode 49 slová „pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3“ nahrádzajú slovami „pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3“.

Čl. III

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slovo „dotácií“ vkladajú slová „a štátneho príspevku odberateľovi plynu“.

2. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Prechodné ustanovenie k poskytnutiu štátneho príspevku odberateľovi plynu

(1) Na účely poskytnutia štátneho príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľovi plynu v domácnosti33) je dodávateľ plynu povinný v termíne určenom ministerstvom predložiť ministerstvu aj bez súhlasu dotknutých osôb osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa odberateľa a ostatné údaje potrebné na účely stanovenia výšky a poskytnutia štátneho príspevku. Prevádzkovateľ distribučnej siete,34) do ktorej je pripojené odberné miesto odberateľa (ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej siete“), je povinný na žiadosť ministerstva preveriť pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov o spotrebe odberateľov predložených dodávateľmi plynu a predložiť ministerstvu údaje o spotrebe plynu na odberných miestach, na ktorých došlo ku zmene dodávateľa plynu; získané údaje nie je oprávnený poskytnúť inej osobe.

(2) Ministerstvo je oprávnené na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 1 osobné údaje a ostatné údaje podľa odseku 1 spracúvať a poskytnúť ich prevádzkovateľovi distribučnej siete a poštovému podniku. Ministerstvo, prevádzkovateľ distribučnej siete a poštový podnik sú povinní prijať primerané organizačné, technické a iné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a ostatných údajov podľa odseku 1, informácií tvoriacich obchodné tajomstvo35) a iných obchodných informácií dôverného charakteru poskytnutých dodávateľmi plynu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 až 35 znejú:

33) § 3 písm. c) bod 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

34) § 3 písm. c) bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z.

35) § 17 Obchodného zákonníka.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.