Oznámenie č. 299/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Čiernej Hory do zmlúv bývalej Juhoslávie a Štátneho zväzu Srbska a Čiernej Hory

Čiastka 85/2015
Platnosť od 11.11.2015

299

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o dvojstranných dohodách upravujúcich slovensko-čiernohorské vzťahy podpísanom v Podgorici 18. marca 2015, ktorý nadobudol platnosť 11. októbra 2015, bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Čiernej Hory do zmlúv bývalej Juhoslávie a Štátneho zväzu Srbska a Čiernej Hory.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení (Belehrad, 22. mája 1957)

2. Zmluva o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou republikou Juhoslávia (Belehrad, 22. mája 1957, vyhláška č. 2/1958 Zb.)

3. Zmluva medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení (Belehrad, 22. mája 1957, vyhláška č. 3/1958 Zb.)

4. Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Belehrad, 5. októbra 1963, vyhláška č. 89/1964 Zb.)

5. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Belehrad, 20. januára 1964, vyhláška č. 207/1964 Zb.)

6. Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Belehrad, 14. marca 1964, vyhláška č. 10/1965 Zb.)

7. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie (Praha, 15. februára 1966, vyhláška č. 112/1968 Zb.)

8. Dohoda medzi Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia v Prahe a Zväzovým ústavom sociálneho poistenia v Belehrade o zmene Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení podpísanej v Belehrade 22. mája 1957 (Belehrad, 19. marca 1966)

9. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Praha, 10. decembra 1981, vyhláška č. 42/1983 Zb.)

10. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody (Praha, 23. mája 1989, oznámenie č. 473/1990 Zb.)

11. Platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad, 8. februára 1991) a Protokol z rokovaní o riešení salda na likvidačných účtoch uskutočnených v dňoch 23. – 26. marca 1992 (Praha, 26. marca 1992)

12. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií (Belehrad, 30. januára 1996, oznámenie č. 68/1999 Z. z.)

13. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry a športu (Belehrad, 30. januára 1996, oznámenie č. 138/1998 Z. z.)

14. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o leteckých dopravných službách (Bratislava, 3. októbra 1996, oznámenie č. 275/1997 Z. z.)

15. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci (Bratislava, 26. februára 2001, oznámenie č. 168/2003 Z. z.)

16. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (Bratislava, 26. februára 2001, oznámenie č. 269/2002 Z. z.)

17. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (Bratislava, 26. februára 2001, oznámenie č. 427/2001 Z. z.)

18. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach (Belehrad, 28. marca 2001, oznámenie č. 191/2002 Z. z.)

19. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej v Belehrade 30. januára 1996 (Bratislava, 9. novembra 2004, oznámenie č. 393/2005 Z. z.)

20. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci (Belehrad, 5. októbra 2005, oznámenie č. 91/2006 Z. z.). Platnosť tejto dohody sa skončila nadobudnutím platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci 9. júna 2015 (oznámenie č. 298/2015 Z. z.)

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou sa ku dňu 11. októbra 2015 skončila platnosť týchto zmluvných dokumentov:

1. Dohoda o poštovej službe – výmena nót (Praha, 26. októbra 1956)

2. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o zriadení Československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (Praha, 22. júna 1963)

3. Protokol o rokovaní medzi vládnymi delegáciami Československej socialistickej republiky a Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o rozšírení hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi, konanom v dňoch 17. – 22. júna 1963 v Prahe (Praha, 22. júna 1963)

4. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o priemyselnej a technickej spolupráci (Belehrad, 14. marca 1964)

5. Protokol medzi ČSSR a SFRJ o prijatí spoločných veterinárno-sanitárnych opatrení proti slintavke (Belehrad, 23. marca 1965)

6. Dohoda o poštových a telekomunikačných službách medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Belehrad, 24. októbra 1975)

7. Dohoda o spolupráci pri odhaľovaní prípadov porušovania colných a devízových predpisov medzi ČSSR a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Skopje, 12. novembra 1976)

8. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikácií a pôšt (Belehrad, 30. augusta 2001, oznámenie č. 364/2002 Z. z.).

Proces posúdenia zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv, ktoré boli uzavreté po vzniku Čiernej Hory, t. j. po 3. júni 2006.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené