Zákon č. 266/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 76/2015
Platnosť od 22.10.2015
Účinnosť od 01.11.2015

266

ZÁKON

z 30. septembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 216/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 41/2011 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta vrátane odkazov 1a a 2 a poznámok pod čiarou k nim.

2. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Verejné archívy sú

a) štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,

b) špecializované archívy štátnych orgánov, archívy štátnych rozpočtových organizácií, archívy štátnych príspevkových organizácií8) a archívy právnických osôb zriadených zákonom,11)

c) mestské archívy9) a archívy samosprávnych krajov,10)

d) archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb, ktoré sú orgánmi verejnej moci.12)“.

3. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Štátnym ústredným archívom je Slovenský národný archív.“.

4. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo zriaďuje štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou a ich špecializované pracoviská a pracoviská ako svoje zariadenia bez právnej subjektivity na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr. Názvy, sídla a územné obvody štátnych archívov zriaďovaných ministerstvom sú uvedené v prílohe č. 1.“.

5. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) poveriť archív vedeckovýskumnou činnosťou v oblasti archívnictva, pomocných vied historických a príbuzných vedných odborov.“.

6. V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „zoznam osôb“)“.

7. V § 9 ods. 5 a § 11 ods. 2 sa slová „štátne ústredné archívy“ nahrádzajú slovami „štátny ústredný archív“.

8. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Ústrednú evidenciu tvoria

a) evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov evidovaným štátnym ústredným archívom, štátnym archívom s regionálnou územnou pôsobnosťou a špecializovaným archívom,

b) evidenčné listy pečatí a pečatidiel evidovaných štátnym ústredným archívom, štátnym archívom s regionálnou územnou pôsobnosťou a špecializovaným archívom,

c) záznamy o vyradení súborov archívnych dokumentov, pečatí a pečatidiel z evidencie a evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, pečatiam a pečatidlám vyradeným z evidencií štátneho ústredného archívu, štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou a špecializovaného archívu.“.

9. V § 12 ods. 2 sa za slovo „štúdiom“ vkladá čiarka a slová „zverejňovaním na webovom sídle“.

10. V § 15 ods. 4 prvej vete sa za slovo „dokumentu“ vkladajú slová „a použitie vlastného reprografického zariadenia bez súhlasu archívu“.

11. V § 16 odsek 2 znie:

(2) Pôvodca registratúry je povinný

a) evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti, a došlé záznamy,

b) vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie štátnemu ústrednému archívu alebo štátnemu archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou; to neplatí pre pôvodcu registratúry, z činnosti ktorého nevznikajú záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu, ani pre pôvodcu registratúry, ktorého výsledky činnosti sú predmetom autorského práva,

c) zabezpečovať správu registratúry,

d) zabezpečiť trvanlivosť registratúrneho záznamu; ak je registratúrny záznam vyhotovený na papieri, papier musí spĺňať požiadavky technickej normy,

e) uchovať registratúrny záznam, z ktorého vyhotovil elektronickú kópiu, počas lehoty jeho uloženia; to neplatí, ak vyhotovil elektronickú kópiu prostredníctvom zaručenej konverzie,29a)

f) zabezpečovať, aby správu registratúry vykonávali osoby, ktoré majú najmenej úplné stredné vzdelanie; najvyššie orgány verejnej moci a orgány verejnej moci s celoslovenskou pôsobnosťou zabezpečujú správu registratúry aspoň jedným zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním najmä v študijnom odbore archívnictvo a pomocné vedy historické alebo v príbuznom študijnom odbore,

g) umiestniť registratúru v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie,

h) umožňovať výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry,

i) vyraďovať pravidelne registratúrne záznamy len so súhlasom ministerstva,

j) označiť registratúrne záznamy, ku ktorým chce obmedziť prístup, slovami „obmedzený prístup“30) a uvedením času trvania obmedzenia,

k) obmedziť prístup k registratúrnym záznamom obsahujúcim osobné údaje; na obmedzenie prístupu sa primerane vzťahuje § 13 ods. 5 písm. b), ods. 6 a 7,

l) vyhotovovať na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie z registratúrneho záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov a osvedčovať na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom; pôvodcom registratúry osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál registratúrneho záznamu,

m) oznamovať bezodkladne ministerstvu prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou zmenu svojho názvu a zmenu miesta uloženia registratúry,

n) odovzdať archívne dokumenty po vyraďovacom konaní do archívu v lehote, ktorú archív určil, so zoznamom odovzdávaných archívnych dokumentov a s evidenčnými pomôckami podľa registratúrneho poriadku,

o) odovzdať bezodkladne registratúru právnemu nástupcovi, alebo ak zanikne bez právneho nástupcu

1. odovzdať registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou ministerstvu prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou usporiadané podľa jeho pokynov,

2. uložiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloženia a oznámiť ministerstvu miesto, kde sú uložené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

29a) § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.

12. V § 16 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Iný pôvodca registratúry ako pôvodca registratúry uvedený v odseku 3, z ktorého činnosti vznikajú registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou, vypracúva registratúrny plán; registratúrny poriadok nevypracúva. Takého pôvodcu určuje ministerstvo.

(5) Na pôvodcu registratúry, ktorý nie je pôvodcom registratúry podľa odsekov 3 a 4, sa nevzťahujú povinnosti podľa odseku 2 písm. b), c), e), f), i) , k), m) až o).“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

13. V § 16a ods. 6 sa nad slovami „predpisu“ a „konverziu“ odkaz „30b“ nahrádza odkazom „29a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30b sa vypúšťa.

14. V § 20 ods. 1 druhá veta znie: „Ak návrh na vyradenie má všetky náležitosti, ministerstvo, štátny ústredný archív alebo štátny archív s regionálnou územnou pôsobnosťou posúdi dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov a vydá rozhodnutie o

a) vyradení registratúrnych záznamov po uplynutí ich lehoty uloženia,

b) trvalej dokumentárnej hodnote registratúrnych záznamov a termíne ich odovzdania do archívu; do termínu ich odovzdania do archívu určí miesto ich uloženia,

c) tom, že pôvodca registratúry môže zničiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty.“.

15. V § 22 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „najneskôr do piatich rokov od vydania rozhodnutia podľa § 20 ods. 1 písm. b)“.

16. V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ktoré už nepotrebuje a“.

17. V § 23 odsek 2 znie:

(2) Osoba, ktorá zabezpečuje správu registratúry iného pôvodcu registratúry, je povinná

a) umiestniť registratúru v priestoroch, ktoré zabezpečujú ochranu registratúrnych záznamov a umožniť prístup k nim vyhotovovaním výpisov, odpisov, potvrdení a kópií,

b) zabezpečiť, aby správu registratúry vykonávali osoby, ktoré majú úplné stredné vzdelanie a najmenej päť rokov odbornej praxe alebo vysokoškolské vzdelanie podľa § 6 ods. 3 písm. b) prvého bodu,

c) oznámiť ministerstvu prevzatie registratúry zaniknutého pôvodcu.“.

18. V § 24 odsek 1 znie:

(1) Ústredným orgánom štátnej správy na úseku archívov a registratúr je ministerstvo. Ministerstvo

a) riadi výkon štátnej správy na úseku archívov a registratúr,

b) vypracúva koncepciu rozvoja archívov, preberania, sprístupňovania a ochrany archívnych dokumentov a správy registratúry,

c) dáva súhlas na zriadenie a zrušenie archívov a zrušuje archívy v prípadoch ustanovených týmto zákonom,

d) vedie evidenciu archívov a zoznam osôb,

e) rozhoduje o vyraďovaní registratúrnych záznamov ministerstva, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, zriaďovateľov archívov podľa § 4 ods. 2 písm. b) a registratúrnych záznamov obsahujúcich utajované skutočnosti31) a vykonáva nad nimi štátny odborný dozor; ak ide o zriaďovateľov archívov podľa § 4 ods. 2 písm. b), prihliada vo vyraďovacom konaní na stanovisko ich archívu,“.

f) určuje pôvodcu registratúrnych záznamov, ktorý vypracúva iba registratúrny plán a začleňuje ho do predarchívnej starostlivosti,

g) vedie archívny informačný systém,

h) vydáva povolenie na trvalý vývoz cudzích archívnych dokumentov a na dočasný vývoz archívnych dokumentov,

i) rozhoduje o uložení pokuty, nútenej úschove archívneho dokumentu a o jeho vyvlastnení,

j) vykonáva štátny odborný dozor nad správou registratúry podľa § 23,

k) poskytuje primeranú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva k archívnym dokumentom,

l) plní záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce jej z členstva v medzinárodných organizáciách na úseku archívov a dojednáva a vykonáva medzinárodné zmluvy týkajúce sa archívov,

m) koordinuje postup ústredných štátnych orgánov pri správe ich registratúry a vydáva pre ne vzorový registratúrny poriadok,

n) riadi a kontroluje správu registratúry okresných úradov,

o) vydáva štandardy pre elektronické informačné systémy na správu registratúry a posudzuje zhodu elektronického informačného systému na správu registratúry so štandardom pre elektronické informačné systémy na správu registratúry,

p) zabezpečuje činnosť Vedeckej archívnej rady.“.

19. V § 24 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „prostredníctvom Slovenského národného archívu, Štátneho ústredného banského archívu a štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou“.

20. V § 24 ods. 3 písmeno a) znie:

a) vedie

1. ústrednú evidenciu,

2. evidenciu archívov,

3. evidenciu pečatí a pečatidiel,

4. zoznam osôb,

5. evidenciu pôvodcov registratúr,“.

21. V § 24 odsek 5 znie:

(5) Ministerstvo zverejňuje evidencie podľa odseku 3 písm. a) prvého až tretieho bodu na svojom webovom sídle.“.

22. Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠24a

Štátny ústredný archív a štátny archívs regionálnou územnou pôsobnosťou

Štátny ústredný archív a štátny archív s regionálnou územnou pôsobnosťou

a) vedú evidenciu

1. pôvodcov registratúr,

2. podľa § 10 ods. 1,

b) vykonávajú štátny odborný dozor nad

1. správou registratúry,

2. archívmi,

3. archívnymi dokumentmi uloženými u vlastníkov, ktorí nezriadili archív,

c) schvaľujú registratúrny poriadok a registratúrny plán pôvodcu registratúry, ako aj bádateľský poriadok archívu,

d) rozhodujú o

1. vyraďovaní registratúrnych záznamov,

2. obmedzení prístupu k archívnym dokumentom, ktoré prebrali,

e) preberajú archívne dokumenty takto:

1. štátny ústredný archív od najvyšších orgánov verejnej moci, právnických osôb zriadených a založených ústrednými štátnymi orgánmi, štátnych orgánov s pôsobnosťou v odvetviach baníctvo, hutníctvo, geológia a v iných súvisiacich odvetviach, právnických osôb celoštátneho významu, fyzických osôb, ktoré sú osobnosťami spoločenského života celoštátneho významu a od pôvodcov, ktorých určí ministerstvo,

2. štátny archív s regionálnou územnou pôsobnosťou od štátnych orgánov so sídlom a pôsobnosťou v jeho územnom obvode a nimi zriadených a založených právnických osôb, samosprávneho kraja so sídlom v jeho územnom obvode a ním zriadených a založených právnických osôb, obcí nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a nimi zriadených a založených právnických osôb, univerzít a iných vysokých škôl so sídlom v jeho územnom obvode, právnických osôb najmä z oblasti hospodárskeho života so sídlom v jeho územnom obvode, fyzických osôb, ktoré sú osobnosťami spoločenského života regionálneho významu a majú trvalý pobyt v jeho územnom obvode, a od pôvodcov, ktorých určí ministerstvo,

f) umožňujú prístup k archívnym dokumentom, ktoré spravujú a spravujú archívny informačný systém,

g) vyberajú správne poplatky podľa osobitného predpisu.22)

§ 24b

Evidencia archívov, evidencia pečatí a pečatidiel a evidencia pôvodcov registratúr

(1) Evidencia archívov obsahuje najmä

a) identifikačné údaje o zriaďovateľovi archívu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, a ak je právnickou osobou, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,

b) názov archívu a jeho adresu,

c) dátum a číslo udelenia súhlasu ministerstva so zriadením archívu,

d) dátum, dôvod zrušenia a číslo rozhodnutia ministerstva o zrušení archívu,

e) identifikátor archívu pridelený ministerstvom,

f) názvy súborov archívnych dokumentov a počet bežných metrov prevzatých archívnych dokumentov,

g) miesto uloženia archívnych dokumentov po zrušení archívu alebo identifikačné údaje právneho nástupcu zriaďovateľa archívu,

h) názov a identifikátor štátneho archívu podľa § 4 ods. 2 písm. a) vykonávajúceho štátny odborný dozor; ak ide o špecializovaný štátny archív, uvádza sa ministerstvo.

(2) Evidencia pečatí a pečatidiel obsahuje najmä

a) identifikačné údaje o zriaďovateľovi archívu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, a ak je právnickou osobou, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,

b) názov archívu a jeho adresu,

c) názov archívneho súboru, do ktorého archívny dokument opatrený pečaťou patrí, alebo názov súboru samostatných pečatí a pečatidiel,

d) identifikačné údaje archívneho dokumentu opatreného pečaťou,

e) identifikácia vlastníka pečatidla, ktorého odtlačkom bol archívny dokument opatrený, vlastníka samostatnej pečate alebo vlastníka samotného pečatidla,

f) opis pečate a pečatidla, kruhopisu, pečatného poľa; pri dvojstranných pečatiach a pečatidlách opis averzu a reverzu,

g) vyobrazenie pečate a pečatidla; pri dvojstranných pečatiach a pečatidlách vyobrazenie averzu a reverzu.

(3) Zoznam osôb obsahuje najmä

a) identifikačné údaje o zriaďovateľovi archívu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, a ak je právnickou osobou, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,

b) názov archívu a jeho adresu,

c) meno a priezvisko osoby vykonávajúcej v archíve odborné činnosti,

d) druh a stupeň dosiahnutého vzdelania,

e) dátum vzniku a skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

(4) Evidencia pôvodcov registratúr sa vedie na účely zabezpečenia predarchívnej starostlivosti štátnych archívov a ministerstva u pôvodcov registratúr. Evidencia pôvodcov registratúr obsahuje

a) identifikačné údaje o pôvodcovi registratúry v rozsahu meno a priezvisko pôvodcu registratúry, alebo ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,

b) adresu trvalého pobytu, alebo ak ide o právnickú osobu, sídlo,

c) predmet činnosti,

d) miesto uloženia registratúry,

e) formu vedenia správy registratúry,

f) dátum vykonaných kontrol.“.

23. V § 25 ods.1 sa za slová „Archívny dokument“ vkladajú slová „zapísaný v evidencii archívneho dedičstva“.

24. V § 25 ods. 6 sa nad slovom „tlačive“ umiestňuje odkaz „33)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

33) Čl. 6 písm. a) Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška č. 15/1980 Zb.).
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 93, 28. 3. 2014).“.

25. V § 27 odsek 2 znie:

(2) Ministerstvo verejne oznamuje stratu alebo odcudzenie archívneho dokumentu bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedelo.36) Ministerstvo môže začať návratné konanie najneskôr do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedelo miesto uloženia archívneho dokumentu a totožnosť jeho vlastníka alebo držiteľa, najneskôr však do 30 rokov od jeho nezákonného vývozu. To neplatí, ak ide o archívny dokument, ktorý je súčasťou archívneho fondu alebo archívnej zbierky uložených vo verejnom archíve podľa § 4 ods. 2, a o archívny dokument z archívov cirkví a náboženských spoločností alebo archívny dokument zapísaný v ich inventároch; v týchto prípadoch je nárok na vrátenie archívneho dokumentu nepremlčateľný.“.

26. V § 27 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o začatí súdneho konania bezodkladne informuje príslušný ústredný orgán tohto štátu.“.

27. V § 27 ods. 6 písmeno c) znie:

c) umožňuje jeho príslušnému orgánu do šiestich mesiacov od oznámenia podľa písmena b) vykonať identifikáciu hľadaného cudzieho archívneho dokumentu; ak ju príslušný orgán žiadajúceho štátu nevykoná v ustanovenej lehote, ministerstvo nie je povinné postupovať podľa písmen d) a e),“.

28. V § 27 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Pri posudzovaní riadnej starostlivosti sa berú do úvahy všetky okolnosti, za ktorých bol archívny dokument nadobudnutý, a to najmä dokumentácia o pôvode, povolenia na vývoz, charakter zúčastnených strán, zaplatená cena, či vlastník nahliadol do prístupných registrov o odcudzených archívnych dokumentoch, akákoľvek iná relevantná informácia a dokumentácia, ktorú bolo možné reálne získať, konzultácia s inštitúciami, ku ktorým vlastník mohol mať prístup, alebo všetky ďalšie kroky, ktoré by rozumná osoba uskutočnila za rovnakých okolností; náhrada sa poskytne po vrátení archívneho dokumentu.“.

29. § 27 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Ministerstvo pri vyhľadávaní archívneho dokumentu a v návratnom konaní používa v styku s príslušným ústredným orgánom členského štátu Európskej únie modul informačného systému o vnútornom trhu36a) v súlade s osobitným predpisom o ochrane osobných údajov; tým nie je dotknutá možnosť používať pri komunikácii aj iné prostriedky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

36a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012).“.

30. V § 28 ods. 4 písmeno b) znie:

b) požadovať potrebné doklady, údaje, informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom; nie je oprávnený robiť si výpisy a odpisy z archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov alebo ich kópie okrem prípadov, ak registratúrne záznamy alebo ich časti preukazujú porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,“.

31. V § 30a sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

z) nepredloží návrh na vyradenie v lehote podľa § 18 ods. 3.“.

32. V § 30a ods. 2 sa slová „r) až y)“ nahrádzajú slovami „r) až z)“.

33. V § 30a ods. 4 sa nad slovom „priestupkoch“ odkaz „36a“ nahrádza odkazom „36b“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

36b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

34. V § 31 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

10. nepredloží návrh na vyradenie v lehote podľa § 18 ods. 3.“.

35. Za § 34 sa vkladá § 34aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34aa

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2015

Archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, jeho mestských častí a nimi zriadených a založených právnických osôb uložené v Archíve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadeného podľa predpisov platných do 31. októbra 2015 prevezme Archív mesta Bratislavy zriadený hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou. Podrobnosti o prevzatí archívnych dokumentov upravia písomné dohody medzi ministerstvom a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.“.

36. Slová „orgán verejnej správy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „orgán verejnej moci“ v príslušnom tvare.

37. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 395/2002 Z. z.

NÁZVY, SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY ŠTÁTNYCH ARCHÍVOV ZRIAĎOVANÝCH MINISTERSTVOM

NÁZOV/SÍDLOÚZEMNÝ OBVOD/OKRES
I.Slovenský národný archív
Špecializované pracovisko:
Slovenský banský archív
v Banskej Štiavnici
II.Štátny archív v Banskej BystriciBanská Bystrica, Brezno
Pracovisko:
1. Archív Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
2. Archív KremnicaŽarnovica, Žiar nad Hronom
3. Archív LučenecLučenec, Poltár
4. Archív Rimavská SobotaRimavská Sobota
5. Archív Veľký KrtíšVeľký Krtíš
6. Archív ZvolenDetva, Krupina, Zvolen
III.Štátny archív v BratislaveBratislava
Pracovisko:
Archív ModraMalacky, Pezinok, Senec
IV.Štátny archív v KošiciachKošice, Košice-okolie
Pracovisko:
1. Archív MichalovceMichalovce, Sobrance
2. Archív RožňavaRevúca, Rožňava
3. Archív Spišská Nová VesGelnica, Spišská Nová Ves
4. Archív TrebišovTrebišov
V.Štátny archív v Nitre
Sídlo: Ivanka pri NitreNitra, Zlaté Moravce
Pracovisko:
1. Archív KomárnoKomárno
2. Archív LeviceLevice
3. Archív Nové ZámkyNové Zámky
4. Archív ŠaľaDunajská Streda, Galanta, Šaľa
5. Archív TopoľčanyBánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany
VI.Štátny archív v PrešovePrešov, Sabinov
Špecializované pracovisko:
1. Spišský archív v LevočiLevoča
Pracovisko:
2. Archív BardejovBardejov
3. Archív HumennéHumenné, Medzilaborce, Snina
4. Archív PopradKežmarok, Poprad
5. Archív Stará ĽubovňaStará Ľubovňa
6. Archív SvidníkStropkov, Svidník
7. Archív Vranov nad TopľouVranov nad Topľou
VII.Štátny archív v TrenčíneMyjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín
Pracovisko:
1. Archív BojnicePrievidza
2. Archív Považská BystricaIlava, Považská Bystrica, Púchov
VIII.Štátny archív v TrnaveHlohovec, Piešťany, Trnava
Pracovisko:
Archív SkalicaSenica, Skalica
IX.Štátny archív v Žiline
Sídlo: BytčaBytča, Žilina
Pracovisko:
1. Archív ČadcaČadca, Kysucké Nové Mesto
2. Archív Dolný KubínDolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
3. Archív Liptovský MikulášLiptovský Mikuláš, Ružomberok
4. Archív MartinMartin, Turčianske Teplice

Vysvetlivka:
Sídlo sa uvádza len v prípade, ak nie je totožné s mestom uvedeným v názve štátneho archívu.

Príloha č. 2 k zákonu č. 395/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 74, 27. 3. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/100/ES zo 17. februára 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8; Ú. v. ES L 60, 1. 3. 1997) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/38/ES z 5. júna 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 12; Ú. v. ES L 187, 10. 7. 2001).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EU z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 159, 28. 5. 2014).“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 128/2015 Z. z. sa mení takto:

V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné por. č. 67 v stĺpci Preukaz spôsobilosti sa slová „3 roky“ nahrádzajú slovami „5 rokov“ a v stĺpci Poznámka sa slová „§ 23 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 2 písm. b)“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.