Zákon č. 259/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 74/2015
Platnosť od 20.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015 okrem čl. I štyridsiateho tretieho bodu § 54 ods. 5 a čl. VII tridsiateho druhého bodu až tridsiateho štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.12.2015 - 31.12.2015

Všetky časové verzie

01.12.2015

Pôvodný predpis

20.10.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené