Zákon č. 252/2015 Z. z.Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 73/2015
Platnosť od 17.10.2015
Účinnosť od 18.04.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyhlásenia okrem čl. I druhého bodu, piateho bodu, šiesteho bodu, ôsmeho bodu, pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu až dvadsiateho bodu, § 45 ods. 10 a 11 dvadsiateho prvého bodu, dvadsiateho druhého bodu až dvadsi...

252

ZÁKON

zo 17. septembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 35/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

u) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod.86dd)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 86dd znie:

86dd) § 134a až 134d zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2015 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z. a zákona č. 35/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 5 znie:

(5) Povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa povinná osoba nemôže dovolávať voči Národnej banke Slovenska a ministerstvu pri výkone dohľadu a kontroly podľa § 29 a voči Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod.53a)“.

2. V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) poskytuje bezodkladne Úradu pre verejné obstarávanie identifikáciu konečného užívateľa výhod klienta povinnej osoby, a to vždy keď finančná spravodajská jednotka pri svojej činnosti zistí nezrovnalosti v identifikácii konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a konečného užívateľa výhod zapísaného v registri konečných užívateľov výhod.53a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

53a) § 134a až 134d zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2015 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z. a zákona 176/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom au), ktoré znie:

au) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod.19l)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19l znie:

19l) § 134a až 134d zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2015 Z. z.“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyhlásenia okrem čl. I druhého bodu, piateho bodu, šiesteho bodu, ôsmeho bodu, pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu až dvadsiateho bodu, § 45 ods. 10 a 11 dvadsiateho prvého bodu, dvadsiateho druhého bodu až dvadsiateho deviateho bodu, tridsiateho prvého bodu až štyridsiateho štvrtého bodu, štyridsiateho šiesteho bodu až štyridsiateho ôsmeho bodu, päťdesiateho bodu, päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho štvrtého bodu, päťdesiateho šiesteho bodu, päťdesiateho siedmeho bodu a § 155q ods. 6 šesťdesiateho bodu a čl. II až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2015.


Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.