Zákon č. 241/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/2015
Platnosť od 14.10.2015
Účinnosť od 01.03.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015 okrem čl. I bodov 1, 3 až 5, 7 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a okrem čl. I bodu 2 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2016 - 29.02.2016 Delená účinnosť
01.11.2015 - 31.12.2015

Všetky časové verzie

01.11.2015

Pôvodný predpis

14.10.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené