Zákon č. 240/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/2015
Platnosť od 14.10.2015
Účinnosť od 01.11.2015

OBSAH

240

ZÁKON

z 22. septembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 51 ods. 4 sa za slová „členského štátu,“ vkladajú slová „alebo ktorým je dovozca spotrebiteľského balenia, ak dováža z územia tretieho štátu spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou,“ a za slová „§ 10 ods. 1 písm. c)“ sa vkladajú slová „a h)“.

2. V § 51 ods. 5 poslednej vete sa slová „po dohode s tlačiarňou“ nahrádzajú slovami „so súhlasom tlačiarne“.

3. V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) oznámiť adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, kde bude skladovať a označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou.“.

4. V § 52 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá text, ktorý znie: „Dovozca spotrebiteľského balenia oznámi colnému úradu zmenu údajov podľa odseku 1 písm. d) do 15 dní pred dovezením neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z územia tretieho štátu. Príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 oznámi colnému úradu zmenu údajov podľa § 26 ods. 2 písm. d) do 15 dní pred prijatím neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z iného členského štátu.“.

5. V § 53 odsek 3 znie:

(3) Finančné riaditeľstvo vykonáva v tlačiarni daňový dozor nad tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami vrátane materiálov použitých na výrobu kontrolných známok, likvidáciou kontrolných známok a vytlačených tlačových listov kontrolných známok. Tlačiareň je povinná poskytnúť zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Finančné riaditeľstvo je povinné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca finančného riaditeľstva pri príjme a výdaji kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo zabezpečuje prevzatie a vydávanie kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok v tlačiarni. Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni. Tlačiareň je povinná likvidovať kontrolné známky pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva. Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finančným riaditeľstvom o prevzatí a vydaní kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok.“.

6. V § 53 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vzorový výtlačok kontrolnej známky je tlačiareň povinná predložiť finančnému riaditeľstvu aj pred každou zmenou náležitostí, prvkov a údajov kontrolnej známky okrem identifikačného čísla kontrolnej známky.“.

7. V § 53 ods. 9 sa druhá veta nahrádza textom, ktorý znie: „Odberateľ kontrolných známok oznámi zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok predloženie reklamovaných kontrolných známok a uvedie počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok; ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo kontrolných známok, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú reklamované kontrolné známky. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni do troch pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok termín, kedy odberateľ kontrolných známok predloží reklamované kontrolné známky tlačiarni.“ a za piatu vetu sa vkladá text, ktorý znie: „Tlačiareň vyznačí v elektronickom systéme kontrolných známok počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu uznala, a počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu neuznala. Pri určení termínu predloženia reklamovaných kontrolných známok, pri prevzatí a vydaní kontrolných známok v rámci reklamácie postupuje zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odsekov 7 a 8 primerane.“.

8. V § 53 ods. 19 písmeno d) znie:

d) boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie najviac v množstve 0,02 % vrátane, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a najviac v množstve 0,1 % vrátane, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok použitých na označenie spotrebiteľských balení v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenia a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac,“.

9. V § 53 ods. 20 úvodnej vete sa za slová „evidenciu kontrolných známok“ vkladajú slová „v členení podľa rozmeru kontrolnej známky“.

10. V § 53 ods. 20 písmená d) až f) znejú:

d) počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky

1. poškodené vplyvom vyššej moci,

2. poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,

e) počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie,

f) počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni,“.

11. V § 53 ods. 21 sa na konci pripája táto veta: „Odberateľ kontrolných známok nie je povinný viesť evidenciu kontrolných známok podľa odseku 20 písm. a) až c) a g) až j), ak počiatočný stav zásob kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca a konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci odberateľ kontrolných známok neodobral kontrolné známky z tlačiarne.“.

12. § 53 sa dopĺňa odsekmi 25 a 26, ktoré znejú:

(25) Ak odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení, alebo údaj o jednotlivých čiarových kódoch EAN týchto spotrebiteľských balení, ktoré oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa odseku 12, sú nesprávne, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colný úrad. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu; colný úrad určí lehotu na vykonanie opravy. Ustanovenie § 70 ods. 1 písm. y) sa nepoužije.

(26) Ak odberateľ kontrolných známok zistí po lehote uvedenej v odseku 21, že údaje v evidencii vedenej podľa odseku 20 sú nesprávne, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colný úrad. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

68) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach.“.

13. V § 70 ods. 1 písm. q) sa vypúšťajú slová „alebo neoznámi údaje v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 53 ods.12,“.

14. V § 70 ods. 1 písmeno x) znie:

x) sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie presiahne

1. 0,02 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov,

2. 0,1 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov,“.

15. V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami y) až ac), ktoré znejú:

y) nepostupovala podľa § 53 ods. 12 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, ak nejde o porušenie podľa písmen aa) až ac),

z) je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 53 ods. 3 až 5,

aa) je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25, a spotrebiteľské balenie nebolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,

ab) je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN tohto spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, pričom spotrebiteľské balenie bolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,

ac) je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebiteľského balenia, ktoré označil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou označil spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia zabezpečí.83a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 81a znie:

81a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu.“.

16. V § 70 ods. 2 písm. t) sa vypúšťajú slová „a x)“.

17. V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami u) až z), ktoré znejú:

u) 4,05 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolnej známky 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a 2,23 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov, najmenej však 20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. x),

v) od 550 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. y),

w) od 10 000 eur do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. z),

x) 20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa),

y) od 100 eur do 300 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ab),

z) od 350 eur do 500 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ac).“.

18. § 70 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Pokutu podľa odseku 1 písm. z) uloží Colný úrad Banská Bystrica.“.

19. V § 73 ods. 8 sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.

20. § 73 sa dopĺňa odsekmi 26 a 27, ktoré znejú:

(26) Ak odberateľ kontrolných známok oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12 nesprávny údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie, alebo nesprávny údaj o čiarovom kóde EAN tohto spotrebiteľského balenia do 31. októbra 2015 a konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2015, v konaní sa nepokračuje. Ak bolo konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov podľa prvej vety ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca dane pokutu na žiadosť vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu.83a) Ak sa konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov podľa prvej vety nezačalo do 31. októbra 2015, toto konanie sa nezačne.

(27) Ak konanie o uložení pokuty podľa § 70 ods. 1 písm. x) v znení účinnom do 31. októbra 2015 nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2015, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. novembra 2015 a na pokutu sa vzťahuje § 70 v znení účinnom od 1. novembra 2015, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa priaznivejšie.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.