Vyhláška č. 203/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.

Čiastka 61/2015
Platnosť od 21.08.2015
Účinnosť od 01.09.2015

OBSAH

203

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 10. augusta 2015,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 2 prvá veta znie: „Riaditeľ vydáva organizačný poriadok školy, ktorý zverejňuje na viditeľnom mieste v škole.“ a druhá veta sa vypúšťa.

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 8.

3. V § 5 ods. 2 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 12“ a slová „ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.

4. V § 7 ods. 1 prvej vete sa za slovom „prírode“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré podľa návrhov triednych učiteľov zaradí riaditeľ do plánu práce školy“.

5. V § 11 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „23 a“.

6. V § 13 sa vypúšťajú odseky 2 až 5. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

7. V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d), f) a h).

Doterajšie písmená e) a g) sa označujú ako písmená d) a e) a doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená f) až i).


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.


Juraj Draxler v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.