Vyhláška č. 170/2015 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2016

Pôvodný predpis

22.07.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené