Vyhláška č. 170/2015 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.01.2016

170

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

zo 6. júla 2015,

ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje zoznam, množstvá a fyzikálne a chemické parametre rádioaktívnych materiálov odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody

a) pri ich preprave alebo

b) v jadrovom zariadení počas etapy vyraďovania, ak sa v ňom nachádzajú jadrové materiály alebo rádioaktívne odpady v takých množstvách a s takými fyzikálnymi a chemickými parametrami a ak sa v jadrovom zariadení súčasne nenachádza čerstvé jadrové palivo alebo vyhoreté jadrové palivo.

§ 2

(1) Zo zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 4 zákona a z povinnosti finančne kryť túto zodpovednosť podľa § 6 zákona pri preprave rádioaktívnych materiálov je vyňatý

a) rádioaktívny materiál, ktorý obsahuje jediný rádionuklid s celkovou aktivitou, ktorá je menšia ako stonásobok hodnoty A2 pre jeden dopravný prostriedok, kde A2 je hodnota aktivity príslušného rádionuklidu podľa prílohy č. 1; za jeden dopravný prostriedok sa považuje aj súbor jednotlivých dopravných prostriedkov, ak sú počas prepravy spojené,

b) rádioaktívny materiál, ktorý obsahuje zmes rádionuklidov, ktorých zloženie a aktivita sú známe, ak výsledná aktivita pre jeden dopravný prostriedok je určená na základe výpočtu podľa vzorca

Vzorec 1

kde

B(i) je aktivita rádionuklidu (i) obsiahnutého v rádio-aktívnom materiáli a

A2(i) je hodnota aktivity A2 príslušného rádionuklidu (i) podľa prílohy č. 1; za jeden dopravný prostriedok sa považuje aj súbor jednotlivých dopravných prostriedkov, ak sú počas prepravy spojené,

c) rádioaktívny materiál, ktorý obsahuje neznámy rádionuklid alebo neznámu zmes rádionuklidov, alebo nie sú o nich dostupné relevantné údaje, a pre jeden dopravný prostriedok platí vzorec podľa písmena b) s hodnotami A2 podľa prílohy č. 2; za jeden dopravný prostriedok sa považuje aj súbor jednotlivých dopravných prostriedkov, ak sú počas prepravy spojené,

d) osobitný štiepny materiál, ktorý sa môže prepravovať ako bežná zásielka za podmienok, že materiálom

1. je urán obohatený 235U najviac na 1 % hmotnosti s celkovým obsahom Pu a 233U neprevyšujúcim 1 % hmotnosti 235U, rozložený úplne homogénne v celom materiáli, a ak je 235U vo forme kovu, oxidu alebo karbidu, nesmie byť usporiadaný do tvaru mreže,

2. sú kvapalné roztoky dusičnanu uranylu s uránom obohateným 235U najviac na 2 % hmotnosti s celkovým obsahom Pu a 233U neprevyšujúcim 0,002 % hmotnosti uránu a s pomerom atómov dusíka k uránu (N/U) najmenej 2,

3. je urán s maximálnym obohatením uránu 5 % hmotnosti 235U za predpokladu, že

3a. neprevyšuje 3,5 g 235U na zásielku,

3b. celkový obsah Pu a 233U neprevyšuje 1 % hmotnosti 235U na zásielku,

3c. preprava zásielky neprevyšuje 45 g štiepnych rádionuklidov,

4. je štiepny rádionuklid s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 g na zásielku za predpokladu, že preprava zásielky neprevyšuje 15 g štiepnych rádionuklidov,

5. je balený alebo nebalený štiepny rádionuklid s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 45 g na zásielku, ktorý musí byť prepravovaný za výlučného použitia zásielky neprevyšujúcej 45 g štiepnych rádionuklidov, alebo

6. je jeden štiepny materiál povolený pre celú zásielku, ak povolenie na prepravu neobsahuje rôznorodé materiály.

(2) Zo zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 4 zákona a z povinnosti finančne kryť túto zodpovednosť podľa § 6 zákona je vyňaté jadrové zariadenie počas jeho vyraďovania, ak sú splnené podmienky podľa § 5 ods. 5 písm. b) zákona a zároveň ak

a) zariadenie obsahuje niekoľko izotopov (n) podľa prílohy č. 3 v podobe aktivity v spevnenej forme (f) alebo aktivity v akejkoľvek inej forme (of) a

b) tieto aktivity rôznych izotopov prítomných v jadrovom zariadení (Ai) spoločne spĺňajú kritériá:

Vzorec 2

kde

Ai of lim je limit aktivity pre izotop (i) prítomný v akejkoľvek inej forme ako v spevnenej forme a

Ai f lim je limit aktivity pre izotop (i) prítomný v aktivite v spevnenej forme.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Marta Žiaková v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 170/2015 Z. z.

HODNOTY AKTIVITY RÁDIONUKLIDOV (A2)

Rádionuklid (atómové číslo)

A,

[TBq]

1

2

Aktínium (89)

Ac-225 (a)

6 x 103

Ac-227 (a)

9 x 105

Ac-228

5 x 10"1

Striebro (47)

Ag-105

2 x io°

Ag-108m (a)

7 x 10-1

Ag-llOm (a)

4 x 10"1

Ag-111

6 x 10-1

Hliník (13)

Al-26

1 x 10-1

Amerícium (95)

Am-241

1 x 103

Am-242m (a)

1 x 103

Am-243 (a)

1 x 103

Argón (18)

Ar-37

4 x 101

Ar-39

2 x 101

Ar-41

3 x 10"1

Arzén (33)

As-72

3 x 10"1

As-73

4 x 101

As-74

9 x 10-1

As-76

3 x 10"1

As-77

7 x 10-1

Astát (85)

At-211 (a)

5 x 10"1

Zlato (79)

Au-193

2 x io°

Au-194

1 x io°

Au-195

6 x 10°

Au-198

6 x 10"1

Au-199

6 x 10"1

Bárium (56)

Ba-131 (a)

2 x io°

Ba-133

3 x 10°

Ba-133m

6 x 10"1

Ba-140 (a)

3 x 10"1

Berýlium (4)

Be-7

2 x 101

Rádionuklid (atómové číslo)

A,

[TBq]

1

2

Be-10

6 x 10"1

Bizmut (83)

Bi-205

7 x 10"1

Bi-206

3 x 10"1

Bi-207

7 x 10"1

Bi-210

6 x 10"1

Bi-210m (a)

2 x io2

Bi-212 (a)

6 x 10"1

Berkélium (97)

Bk-247

8 x 104

Bk-249 (a)

3 x 10"1

Bróm (35)

Br-76

4 x 10"1

Br-77

3 x 10°

Br-82

4 x 10"1

Uhlík (6)

C-ll

6 x 10"1

C-14

3 x 10°

Vápnik (20)

Ca-41

Neobmedzená

Ca-45

1 x 10°

Ca-47 (a)

3 x io-1

Kadmium (48)

Cd-109

2 x io°

Cd-113m

5 x io-1

Cd-115 (a)

4 x io-1

Cd-115m

5 x io-1

Cér (58)

Ce-139

2 x io°

Ce-141

6 x 10"1

Ce-143

6 x 10"1

Ce-144 (a)

2 x io-1

Kalifornium (98)

Cf-248

6 x io3

Cf-249

8 x io4

Cf-250

2 x io3

Cf-251

7 x io*

Cf-252

3 x io3

Cf-253 (a)

4 x io2

Cf-254

1 x io3

Chlór (17)

Cl-36

6 x 10"1

Cl-38

2 x io-1

Curium (96)

Cm-240

2 x io2

Cm-241

1 x io°

Rádionuklid (atómové číslo)

A,

[TBq]

1

2

Cm-242

1 x io2

Cm-243

1 x io3

Cm-244

2 x io3

Cm-245

9 x io*

Cm-246

9 x io4

Cm-247 (a)

1 x io3

Cm-248

3 x io4

Kobalt (27)

Co-55

5 x 10"1

Co-56

3 x 10"1

Co-57

1 x io1

Co-58

1 x io°

Co-58m

4 x io1

Co-60

4 x 10"1

Chróm (24)

Cr-51

3 x io1

Cézium (55)

Cs-129

4 x 10°

Cs-131

3 x io1

Cs-132

1 x io°

Cs-134

7 x io-1

Cs-134m

6 x 10"1

Cs-135

1 x io°

Cs-136

5 x 10"1

Cs-137 (a)

6 x 10"1

Meď (29)

Cu-64

1 x io°

Cu-67

7 x io-1

Dysprózium (66)

Dy-159

2 x io1

Dy-165

6 x 10"1

Dy-166 (a)

3 x 10"1

Erbium (68)

Er-169

1 x io°

Er-171

5 x 10"1

Európium (63)

Eu-147

2 x io°

Eu-148

5 x 10"1

Eu-149

2 x io1

Eu-150 (krátko žijúci)

7 x io-1

Eu-150 (dlho žijúci)

7 x io-1

Eu-152

1 x io°

Eu-152m

8 x 10"1

Eu-154

6 x 10"1

Eu-155

3 x 10°

Eu-156

7 x iQ-1

Rádionuklid (atómové číslo)

A,

[TBq]

1

2

Fluór (9)

F-18

6 x 10"1

Železo (26)

Fe-52 (a)

3 x 10"1

Fe-55

4 x 101

Fe-59

9 x 10"1

Fe-60 (a)

2 x 10"1

Gálium (31)

Ga-67

3 x 10°

Ga-68

5 x 10"1

Ga-72

4 x 10"1

Gadolínium (64)

Gd-146 (a)

5 x 10"1

Gd-148

2 x io3

Gd-153

9 x io°

Gd-159

6 x 10"1

Germánium (32)

Ge-68 (a)

5 x 10"1

Ge-71

4 x io1

Ge-77

3 x 10"1

Hafnium (72)

Hf-172 (a)

6 x 10"1

Hf-175

3 x 10°

Hf-181

5 x 10"1

Hf-182

Neobmedzená

Ortuť (80)

Hg-194 (a)

1 x 10°

Hg-195m (a)

7 x io1

Hg-197

1 x io1

Hg-197m

4 x io-1

Hg-203

1 x 10°

Holmium (67)

Ho-166

4 x io-1

Ho-166m

5 x io-1

Jód (53)

1-123

3 x io°

1-124

1 x 10°

1-125

3 x 10°

1-126

1 x io°

1-129

Neobmedzená

1-131

7 x io-1

1-132

4 x io-1

1-133

6 x io-1

1-134

3 x io-1

1-135 (a)

6 x io-1

Indium (49)

Rádionuklid (atómové číslo)

A,

[TBq]

1

2

In-111

3 x 10°

In-113m

2 x io°

In-114m (a)

5 x 10"1

In-115m

1 x io°

Irídium (77)

Ir-189 (a)

1 x io1

Ir-190

7 x io-1

Ir-192

6 x 10"1

Ir-194

3 x 10"1

Draslík (19)

K-40

9 x io-1

K-42

2 x io-1

K-43

6 x 10"1

Kryptón (36)

Kr-79

2 x io°

Kr-81

4 x io1

Kr-85

1 x io1

Kr-85m

3 x 10°

Kr-87

2 x io-1

Lantán (57)

La-137

6 x 10°

La-140

4 x 10"1

Lutécium (71)

Lu-172

6 x 10"1

Lu-173

8 x 10°

Lu-174

9 x io°

Lu-174m

1 x io1

Lu-177

7 x io-1

Horčík (12)

Mg-28 (a)

3 x 10"1

Mangán (25)

Mn-52

3 x 10"1

Mn-53

Neobmedzená

Mn-54

1 x 10°

Mn-56

3 x io-1

Molybdén (42)

Mo-93

2 x io1

Mo-99(a)

6 x io-1

Dusík (7)

N-13

6 x io-1

Sodík (11)

Na-22

5 x io-1

Na-24

2 x io-1

Niób (41)

Nb-93m

3 x io1

Nb-94

7 x io-1

Rádionuklid (atómové číslo)

A,

[TBq]

1

2

Nb-95

1 x io°

Nb-97

6 x 10"1

Neodým (60)

Nd-147

6 x 10"1

Nd-149

5 x 10"1

Nikel (28)

Ni-59

Neobmedzená

Ni-63

3 x ío1

Ni-65

4 x ío-1

Neptúnium (93)

Np-235

4 x ío1

Np-236 (krátko žijúci)

2 x io°

Np-236 (dlho žijúci)

2 x ío2

Np-237

2 x ío3

Np-239

4 x 10"1

Osmium (76)

Os-185

1 x io°

Os-191

2 x io°

Os-191m

3 x 101

Os-193

6 x 10"1

Os-194 (a)

3 x 10"1

Fosfor (15)

P-32

5 x 10"1

P-33

1 x io°

Protaktínium (91)

Pa-230 (a)

7 x ío2

Pa-231

4 x 10*

Pa-233

7 x ío-1

Olovo (82)

Pb-201

1 x io°

Pb-202

2 x ío1

Pb-203

3 x 10°

Pb-205

Neobmedzená

Pb-210 (a)

5 x ío2

Pb-212 (a)

2 x ío1

Paládium (46)

Pd-103 (a)

4 x ío1

Pd-107

Neobmedzená

Pd-109

5 x ío-1

Prométium (61)

Pm-143

3 x io°

Pm-144

7 x ío-1

Pm-145

1 x ío1

Pm-147

2 x io°

Pm-148m (a)

7 x ío-1

Pm-149

6 x ío-1

Rádionuklid (atómové číslo)

A,

[TBq]

1

2

Pm-151

6 x 10"1

Polónium (84)

Po-210

2 x io2

Prazeodým (59)

Pr-142

4 x 10"1

Pr-143

6 x 10"1

Platina (78)

Pt-188 (a)

8 x 10"1

Pt-191

3 x 10°

Pt-193

4 x io1

Pt-193m

5 x 10"1

Pt-195m

5 x 10"1

Pt-197

6 x 10"1

Pt-197m

6 x 10"1

Plutónium (94)

Pu-236

3 x io3

Pu-237

2 x io1

Pu-238

1 x 10-3

Pu-239

1 x io3

Pu-240

1 x io3

Pu-241 (a)

6 x io2

Pu-242

1 x io3

Pu-244 (a)

1 x io3

Rádium (88)

Ra-223 (a)

7 x io3

Ra-224 (a)

2 x io2

Ra-225 (a)

4 x io3

Ra-226 (a)

3 x io3

Ra-228 (a)

2 x io2

Rubídium (37)

Rb-81

8 x 10"1

Rb-83 (a)

2 x io°

Rb-84

1 x io°

Rb-86

5 x 10"1

Rb-87

Neobmedzená

Rb (prírodný)

Neobmedzená

Rénium (75)

Re-184

1 x 10°

Re (prírodný)

Neobmedzená

Re-184m

1 x 10°

Re-186

6 x io-1

Re-187

Neobmedzená

Re-188

4 x io-1

Re-189 (a)

6 x io-1

Ródium (45)

Rh-99

2 x io°

Rádionuklid (atómové číslo)

A,

[TBq]

1

2

Sr-85m

5 x 10°

Sr-87m

3 x 10°

Sr-89

6 x 10"1

Sr-90 (a)

3 x 10"1

Sr-91 (a)

3 x 10"1

Sr-92 (a)

3 x 10"1

Trícium (1)

T (H-3)

4 x 101

Tantal (73)

Ta-178 (dlho žijúci)

8 x 10"1

Ta-179

3 x 101

Ta-182

5 x 10"1

Terbium (65)

Tb-157

4 x 101

Tb-158

1 x io°

Tb-160

6 x 10"1

Technécium (43)

Tc-95m (a)

2 x io°

Tc-96

4 x 10"1

Tc-96m (a)

4 x 10"1

Tc-97

Neobmedzená

Tc-97m

1 x 10°

Tc-98

7 x lo-1

Tc-99

9 x io!

Tc-99m

4 x io°

Telúr (52)

Te-121

2 x io°

Te-121m

3 x io°

Te-123m

1 x 10°

Te-125m

9 x 10"1

Te-127

7 x lo-1

Te-127m (a)

5 x 10"1

Te-129

6 x 10"1

Te-129m (a)

4 x 10"1

Te-131m (a)

5 x 10"1

Te-132 (a)

4 x 10"1

Tórium (90)

Th-227

5 x 103

Th-228 (a)

1 x io3

Th-229

5 x 104

Th-230

1 x io3

Th-231

2 x io2

Th-232

Neobmedzená

Th-234 (a)

3 x io-1

Th (prírodný)

Neobmedzená

Titán (22)

Rádionuklid (atómové číslo)

A,

[TBq]

1

2

Ti-44 (a)

4 x 10"1

Tálium (81)

Tl-200

9 x io !

Tl-201

4 x 10°

Tl-202

2 x io°

Tl-204

7 x 10"1

Túlium (69)

Tm-167

8 x 10"1

Tm-170

6 x 10"1

Tm-171

4 x 101

Urán (92)

U-230 (rýchla absorpcia cez pľúca) (a), (d)

1 x io1

U-230 (stredne rýchla absorpcia cez pľúca) (a), (e)

4 x 103

U-230 (pomalá absorpcia cez pľúca) (a), (f),

3 x 103

U-232 (rýchla absorpcia cez pľúca) (d)

1 x io2

U-232 (stredne rýchla absorpcia cez pľúca) (e)

7 x io3

U-232 (pomalá absorpcia cez pľúca) (f)

1 x io3

U-233 (rýchla absorpcia cez pľúca) (d)

9 x io2

U-233 (stredne rýchla absorpcia cez pľúca) (e)

2 x io2

U-233 (pomalá absorpcia cez pľúca) (f)

6 x io3

U-234 (rýchla absorpcia cez pľúca) (d)

9 x io2

U-234 (stredne rýchla absorpcia cez pľúca) (e),

2 x io2

U-234 (pomalá absorpcia cez pľúca) (f)

6 x io3

U-235 (všetky druhy absorpcií cez pľúca) (a), (d), (e), (f)

Neobmedzená

U-236 (rýchla absorpcia cez pľúca) (d)

Neobmedzená

U-236 (stredne rýchla absorpcia cez pľúca) (e)

2 x io2

U-236 (pomalá absorpcia cez pľúca) (f),

6 x io3

U-238 (všetky druhy absorpcií cez pľúca) (d), (e), (í)

Neobmedzená

U (prírodný)

Neobmedzená

U (ochudobnený)

Neobmedzená

U (obohatený na 20 % alebo menej), (g)

Neobmedzená

Vanád (23)

V-48

4 x io-1

V-49

4 x io1

Volfrám (74)

W-178 (a)

5 x io°

W-181

3 x io1

W-185

8 x io-1

W-187

6 x io-1

W-188 (a)

3 x 10"1

Xenón (54)

Xe-122 (a)

4 x 10"1

Xe-123

7 x io-1

Xe-127

2 x io°

Xe-131m

4 x io1

Xe-133

1 x io1

Rádionuklid (atómové číslo)

A,

[TBq]

1

2

Xe-135

2 x io°

Ytrium (39)

Y-87 (a)

1 x io°

Y-88

4 x 10"1

Y-90

3 x 10"1

Y-91

6 x 10"1

Y-91m

2 x io°

Y-92

2 x 10"1

Y-93

3 x 10"1

Yterbium (79)

Yb-169

1 x io°

Yb-175

9 x 10"1

Zinok (30)

Zn-65

2 x io°

Zn-69

6 x 10"1

Zn-69m (a)

6 x 10"1

Zirkón (40)

Zr-88

3 x 10°

Zr-93

Neobmedzená

Zr-95 (a)

8 x ío-1

Zr-97 (a)

4 x ío-1

(a) - v hodnote A2 je zahrnutý príspevok od dcérskych nuklidov s polčasom premeny menším ako desať dní, a to:

Mg-28Al-28
Ar-42K-42
Ca-47Sc-47
Ti-44Sc-44
Fe-52Mn-52m
Fe-60Co-60m
Zn-69mZn-69
Ge-68Ga-68
Rb-83Kr-83m
Sr-82Rb-82
Sr-90Y-90
Sr-91Y-91m
Sr-92Y-92
Y-87Sr-87m
Zr-95Nb-95m
Zr-97Nb-97m, Nb-97
Mo-99Tc-99m
Tc-95mTc-95
Tc-96mTc-96
Ru-103Rh-103m
Ru-106Rh-106
Pd-103Rh-103m
Ag-108mAg-108
Ag-llOmAg-110
Cd-115In-115m
In-114mIn-114
Sn-113In-113m
Sn-121mSn-121
Sn-126Sb-126m
Te-118Sb-118
Te-127mTe-127
Te-129mTe-129
Te-131mTe-131
Te-1321-132
1-135Xe-135m
Xe-1221-122
Cs-137Ba-137m
Ba-131Cs-131
Ba-140La-140
Ce-144Pr-144m, Pr-144
Pm-148mPm-148
Gd-146Eu-146
Dy-166Ho-166
Hf-172Lu-172
W-178Ta-178
W-188Re-188
Re-189Os-189m
Os-194Ir-194
Ir-189Os-189m
Pt-188Ir-188
Hg-194Au-194
Hg-195mHg-195
Pb-210Bi-210
Pb-212Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-210mTl-206
Bi-212Tl-208, Po-212
At-211Po-211
Rn-222Po-218, Pb-214, At-218,Bi.-214, Po-214
Ra-223Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
Ra-224Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-225Ac-225, Fr-221, At-217,Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ra-226Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228Ac-228
Ac-225Fr-221, At-217, Bi-213, 'ri-209, Po-213, Pb-209
Ac-227Fr-223
Th-228Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234Pa-234m, Pa-234
Pa-230Ac-226, Th-226, Fr-222,Rn-218, Po-214
U-230Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-235Th-231
Pu-241U-237
Pu-244U-240, Np-240m
Am-242mAm-242, Np-238
Am-243Np-239
Cm-247Pu-243
Bk-249Am-245
Cf-253Cm-249

(b) - zoznam materských rádionuklidov a ich produktov premeny nachádzajúcich sa v trvalo rovnovážnom stave:

Sr-90Y-90,
Zr-93Nb-93m,
Zr-97Nb-97,
Ru-106Rh-106,
Ag-108mAg-108,
Cs-137Ba-137m,
Ce-144Pr-144,
Ba-140La-140,
Bi-212Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),
Pb-210Bi-210, Po-210,
Pb-212Bi-212 Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),
Rn-222Po-218 Pb-214, Bi-214, Po-214,
Ra-223Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207,
Ra-224Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),
Ra-226Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210,
Ra-228Ac-228,
Th-228Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),
Th-229Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209,
Th-prírodnýRa-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),
Th-234Pa-234m,
U-230Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214,
U-232Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),
U-235Th-231,
U-238Th-234, Pa-234m
U-prírodnýTh-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,
Bi-214,Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210,
Np-237Pa-233,
Am-242mAm-242,
Am-243Np-239,

(c) - sa určí na základe merania polčasu premeny alebo radiácie v predpísanej vzdialenosti od zdroja

(d) - hodnoty platia len pre zlúčeniny uránu, ktoré majú chemickú formu UF6, UO2F2 a UO2(NO3)2

(e) - hodnoty platia len pre zlúčeniny uránu, ktoré majú chemickú formu UO3, UF4, UC14 a hexaekvivalentné zlúčeniny

(f) - hodnoty platia pre všetky ostatné zlúčeniny uránu, ktoré nie sú špecifikované v (d) a (e)

(g) - hodnoty platia len pre neožiarený urán

Príloha č. 2 k vyhláške č. 170/2015 Z. z.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE NEZNÁME RÁDIONUKLIDY ALEBO ZMESI RÁDIONUKLIDOV

Rádioaktívny obsah

A, [TBq]

Prítomné sú len rádionuklidy emitujúce 3 alebo Ä žiarenie

2 x 10 2

Prítomné sú len rádionuklidy emitujúce Á žiarenie

9 x 10 5

Nie sú známe žiadne relevantné údaje

9 x 10 5

Príloha č. 3 k vyhláške č. 170/2015 Z. z.

VYLUČUJÚCE KRITÉRIÁ PODĽA AKTIVITY IZOTOPOV V JADROVOM ZARIADENÍ

Izotopy

Aktivita v spevnenej forme [Bq]

Ostatné formy aktivity [Bq]

pu239

1 E+13

1 E+12

Pu241

1 E+15

1 E+14

u238

1 E+14

1 E+13

Cs137

1 E+13

1 E+12

Ni63

1 E+16

1 E+15

Co60

1 E+14

1 E+13

Fe55

1 E+16

1 E+15

Eu152

1 E+14

1 E+13

Eu154

1 E+14

1 E+13

Cl36

1 E+12

Sr90

1 E+14

1 E+13

A „108m O

1 E+13

1 E+12


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.