Výnos č. 155/2015 Z. z.Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries

Čiastka 48/2015
Platnosť od 07.07.2015
Účinnosť od 07.07.2015

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené