Zákon č. 34/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Účinnosť od 18.04.2016

34

ZÁKON

z 28. januára 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z. a zákona č. 57/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri návrhu zmeny vinice na iný druh poľnohospodárskeho pozemku si vyžiada odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a stanovisko dotknutého orgánu územnej samosprávy obsahujúce zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja,“.

2. V § 12 odsek 1 znie:

(1) Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri je právoplatné rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a geometrický plán, ak je predmetom zmeny časť pozemku evidovaná v katastri. V konaniach o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku je orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy povinný zabezpečiť ochranu

a) najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek uvedeného v osobitnom predpise,9d)

b) viníc.“.

3. V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slovo „pôdu“ vkladajú slová „a vinice“.

4. V § 12 ods. 2 písmeno l) znie:

l) zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a vinice (ďalej len „odvod“).“.

5. § 12 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Povinnosť zaplatiť odvod sa vzťahuje aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 17.

(4) Ak odvod nebol zaplatený včas, vzniká povinnosť zaplatiť penále za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti. Odvod a penále sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

6. V § 17 ods. 5 písm. f) sa za slovo „samosprávy;“ vkladajú slová „ak sa navrhuje odňatie vinice, vyjadrenie musí obsahovať zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja;“.

7. V § 17 ods. 5 písm. h) sa za slovom „pôde“ čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa navrhuje odňatie vinice, odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho,“.

8. § 17 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

(14) Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na vydanie stavebného povolenia podľa osobitných predpisov.11b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

11b) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 27a sa vypúšťajú slová „výšku odvodu,“.

10. Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 27. februára 2014

Konania začaté pred 27. februárom 2014 sa dokončia podľa úpravy účinnej od 27. februára 2014.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 21 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „lesných pozemkov“ sa vkladajú slová „a v záujme ochrany viníc“.

2. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Ak ide o druh poľnohospodárskej pôdy – vinicu, vzťahuje sa odsek 1 aj na vinice v zastavanom území obce.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 sa vypúšťa.

3. V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Odvod podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Čl. IV

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z. a zákona č. 353/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

p) vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice podľa osobitného predpisu.37a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

37a) § 9 ods. 3 písm. a) a § 17 ods. 5 písm. h) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 34/2014 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa slová „všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností;“ nahrádzajú slovami „nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou;5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

2. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „nehnuteľnosť“ vkladajú slová „alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“.

3. V § 9 ods. 7 sa slovo „môže“ v prípade prvého použitia vo vete nahrádza slovom „musí“.

4. V § 14 ods. 1 sa slová „v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia“ nahrádzajú slovami „na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou“.

5. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

6. V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

7. V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

8. V § 31 ods. 5 a 6 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „30. júna“.

9. V § 31 ods. 9 sa slovo „mája“ nahrádza slovom „októbra“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 27. februára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.