Vyhláška č. 257/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

Čiastka 82/2014
Platnosť od 25.09.2014
Účinnosť od 01.10.2014
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

257

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 18. septembra 2014,

ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vydáva sa štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), ktorá je uvedená v prílohe.

§ 2

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje prvýkrát pri zostavení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č.195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


v z. Juraj Horkay v. r.


Príloha k vyhláške č. 257/2014 Z. z.

ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV VEREJNEJ SPRÁVY

(SK COFOG)

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

01.1.3 Zahraničné vzťahy

01.2 Zahraničná ekonomická pomoc

01.2.1 Ekonomická pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie

01.2.2 Ekonomická pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných organizácií

01.3 Všeobecné služby

01.3.1 Všeobecné personálne služby

01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby

01.3.3 Iné všeobecné služby

01.4 Základný výskum

01.4.0 Základný výskum

01.4.0.1 Základný výskum (okrem výskumu v rámci terciárneho vzdelávania)

01.4.0.2 Základný výskum v rámci terciárneho vzdelávania

01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb

01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb

01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

01.7 Transakcie verejného dlhu

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

02 OBRANA

02.1 Vojenská obrana

02.1.0 Vojenská obrana

02.2 Civilná ochrana

02.2.0 Civilná ochrana

02.3 Zahraničná vojenská pomoc

02.3.0 Zahraničná vojenská pomoc

02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany

02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany

02.5 Obrana inde neklasifikovaná

02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.1 Policajné služby

03.1.0 Policajné služby

03.2 Ochrana pred požiarmi

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

03.3 Súdy

03.3.0 Súdy

03.4 Väzenstvo

03.4.0 Väzenstvo

03.5 Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti

03.5.0 Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti

03.6 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo

04.2.1 Poľnohospodárstvo

04.2.2 Lesníctvo

04.2.3 Rybné hospodárstvo a poľovníctvo

04.3 Palivá a energia

04.3.1 Uhlie a iné nerastné suroviny (energetické)

04.3.2 Ropa a zemný plyn

04.3.3 Jadrové palivo

04.3.4 Ostatné palivá

04.3.5 Elektrická energia

04.3.6 Energia iná ako elektrická

04.4 Ťažba, výroba a výstavba

04.4.1 Ťažba nerastných surovín (neenergetických)

04.4.2 Výroba

04.4.3 Výstavba

04.5 Doprava

04.5.1 Cestná doprava

04.5.2 Vodná doprava

04.5.3 Železničná doprava

04.5.4 Letecká doprava

04.5.5 Potrubná a iná doprava

04.6 Komunikácia

04.6.0 Komunikácia

04.7 Ostatné odvetvia

04.7.1 Distribučné siete a skladovanie

04.7.2 Ubytovanie a stravovanie

04.7.3 Cestovný ruch

04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty

04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti

04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej oblasti

04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybného hospodárstva a poľovníctva

04.8.3 Výskum a vývoj v oblasti palív a energie

04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby

04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy

04.8.6 Výskum a vývoj v oblasti komunikácie

04.8.7 Výskum a vývoj v iných odvetviach

04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1 Nakladanie s odpadmi

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

05.2 Nakladanie s odpadovými vodami

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

05.3 Znižovanie znečistenia

05.3.0 Znižovanie znečistenia

05.4 Ochrana prírody a krajiny

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia

05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia

05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.1 Rozvoj bývania

06.1.0 Rozvoj bývania

06.2 Rozvoj obcí

06.2.0 Rozvoj obcí

06.3 Zásobovanie vodou

06.3.0 Zásobovanie vodou

06.4 Verejné osvetlenie

06.4.0 Verejné osvetlenie

06.5 Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti

06.5.0 Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti

06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

07 ZDRAVOTNÍCTVO

07.1 Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia

07.1.1 Lieky

07.1.2 Zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál a dietetické potraviny

07.1.3 Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia

07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť

07.2.2 Špecializovaná zdravotná starostlivosť (okrem zubno-lekárskej starostlivosti)

07.2.3 Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť

07.2.4 Iná ambulantná zdravotná starostlivosť

07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť

07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nemocniciach (okrem zdravotnej starostlivosti poskytovanej v odbore gynekológia a pôrodníctvo)

07.3.2 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných nemocniciach (okrem zdravotnej starostlivosti poskytovanej v odbore gynekológia a pôrodníctvo)

07.3.3 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

07.3.4 Iná ústavná zdravotná starostlivosť

07.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva

07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva

07.6 Zdravotníctvo inde neklasifikované

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

08.1 Rekreačné a športové služby

08.1.0 Rekreačné a športové služby

08.2 Kultúrne služby

08.2.0 Kultúrne služby

08.3 Vysielacie a vydavateľské služby

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

08.4 Náboženské a iné spoločenské služby

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

08.6 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

09 VZDELÁVANIE

09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

09.1.1.2 Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou

09.1.2 Primárne vzdelávanie

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

09.1.2.2 Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou

09.2 Sekundárne vzdelávanie

09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

09.2.1.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou

09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné s bežnou starostlivosťou

09.2.1.4 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné so špeciálnou starostlivosťou

09.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie

09.2.2.1 Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

09.2.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou

09.2.2.3 Vyššie sekundárne vzdelávanie odborné s bežnou starostlivosťou

09.2.2.4 Vyššie sekundárne vzdelávanie odborné so špeciálnou starostlivosťou

09.3 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie

09.3.0 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie

09.3.0.1 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie všeobecné

09.3.0.2 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie odborné

09.4 Terciárne vzdelávanie

09.4.1 Prvý stupeň terciárneho vzdelávania

09.4.1.1 Vyššie odborné vzdelávanie

09.4.1.2 Nižššie terciárne vzdelávanie (bakalárske)

09.4.1.3 Vyššie terciárne vzdelávanie (magisterské, inžinierske, doktorské)

09.4.2 Druhý stupeň terciárneho vzdelávania

09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

09.6 Vedľajšie služby v školstve

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania

09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

09.6.0.4 Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania

09.6.0.5 Vedľajšie služby poskytované v rámci postsekundárneho vzdelávania

09.6.0.6 Vedľajšie služby poskytované v rámci prvého stupňa terciárneho vzdelávania

09.6.0.7 Vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa terciárneho vzdelávania

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne

09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania

09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania

09.7.0.1 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania (okrem výskumu a vývoja v oblasti terciárneho vzdelávania)

09.7.0.2 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania v rámci terciárneho vzdelávania

09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované

09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

10.1.1 Choroba

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

10.2 Staroba

10.2.0 Staroba

10.3 Pozostalí

10.3.0 Pozostalí

10.4 Rodina a deti

10.4.0 Rodina a deti

10.5 Nezamestnanosť

10.5.0 Nezamestnanosť

10.6 Bývanie

10.6.0 Bývanie

10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia

10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia

10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené