Vyhláška č. 254/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

Čiastka 82/2014
Platnosť od 25.09.2014
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

254

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. septembra 2014,

ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 381/2013 Z. z. a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového bezdrevného papiera s plošnou hmotnosťou 80 g s maximálnou dolnou a hornou hranicou tolerancie 4 g/m2 bez optických zjasňovadiel, certifikovaného a vyrobeného pre tlač kontrolnej známky, najmenej s dvoma typmi ochranných vlákien, z ktorých najmenej jeden typ vlákien je kontrolovateľný vo viditeľnej časti spektra s fluorescenciou v ultrafialovej oblasti spektra a najmenej jeden typ vlákna nie je kontrolovateľný vo viditeľnej oblasti spektra, ale je kontrolovateľný v ultrafialovej oblasti spektra. Dĺžka ochranných vlákien v ceninovom papieri je od 4 do 6 milimetrov.

(2) Na vyhotovenie kontrolnej známky sa použijú ceninové farby certifikované a vyrobené pre tlač kontrolnej známky, z ktorých minimálne jedna je kontrolovateľná vo viditeľnej oblasti spektra, jedna kontrolovateľná v infračervenej oblasti spektra a jedna UV bifluorescenčná farba, ktorá nie je kontrolovateľná vo viditeľnej oblasti spektra. Pri vyhotovovaní kontrolnej známky sa najmenej medzi dvoma farbami kontrolovateľnými vo viditeľnej oblasti spektra použije irisový prechod.

(3) Na kontrolnej známke je umiestnené dvanásťmiestne identifikačné číslo, ktoré je na kontrolnej známke aplikované aj vo forme dvojrozmerného čiarového kódu. Po otvorení spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov musí ostať neporušené a čitateľné buď identifikačné číslo, alebo dvojrozmerný čiarový kód.

(4) Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlač tvorená jemnými linkovými prvkami (linkovým rastrom), gilošové ochranné prvky, ochranný mikrotext, prípadne ďalšie prvky ochrany. Ochranná podtlač pokrýva celú plochu kontrolnej známky okrem plochy štátneho znaku Slovenskej republiky, nápisu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a dvojrozmerného čiarového kódu. Plochu kontrolnej známky pod prvkami a údajmi uvedenými v odseku 3 pokrýva jemná linková podtlač.

(5) Kontrolná známka sa vyhotovuje s rozmermi 20 mm × 44 mm.

(6) Na kontrolnej známke je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, text „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane.

(7) Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet je uvedený údaj o cene cigariet a dĺžke jednej cigarety vyjadrený písmenom A a príslušným číslom, a to takto:

a) A1 znamená dĺžku tabakového povrazca do 80 mm vrátane,

b) A2 dĺžku tabakového povrazca viac ako 80 mm do 110 mm vrátane,

c) A3 dĺžku tabakového povrazca viac ako 110 mm do 140 mm vrátane,

d) za každých ďalších 30 mm dĺžky tabakového povrazca sa k písmenu A priradí číslo zvýšené o 1 za každých ďalších 30 mm dĺžky tabakového povrazca.

(8) Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigár je uvedený nápis „Cigara“, na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigariek je uvedený nápis „Cigarka“ a na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku je uvedený nápis „Tabak“.

(9) Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku je uvedený znak „BTV“.

§ 2

Cena kontrolnej známky bez dane z pridanej hodnoty je 1,95 eura za 1 000 kusov.

§ 3

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.4)


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.


v z. Radko Kuruc v. r.

Poznámky pod čiarou

4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.