Nariadenie vlády č. 243/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov

Čiastka 80/2014
Platnosť od 19.09.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

243

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. augusta 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

Príloha č. 5 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. Smernica Komisie 2014/44/EÚ z 18. marca 2014, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (Ú. v. EÚ L 82, 20. 3. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.