Úplné znenie č. 238/2014 Z. z.Úplné znenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

Čiastka 78/2014
Platnosť od 17.09.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 35 ods. 3, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené