Vyhláška č. 234/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 76/2014
Platnosť od 28.08.2014
Účinnosť od 01.09.2014

OBSAH

234

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. augusta 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. a vyhlášky č. 398/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 III. časti skupine A písmeno g) znie:

g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,“.

2. V prílohe č. 8 časti A písm. b) sa odkaz „4)“ nahrádza odkazom „12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (33 2030).“.

Vysvetlivka k odkazu 4 sa vypúšťa.

3. V prílohe č. 8 časti A písm. c) sa nad slovo „elektriny“ umiestňuje odkaz 12b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

12b) Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390).“.

4. V prílohe č. 8 časti B riadku AD sa za slovo „Voda“ vkladajú slová „z iného zdroja ako z dažďa“.

5. V prílohe č. 8 časti B sa za riadok AD vkladá nový riadok, ktorý znie:

Dážď4

“.

6. V prílohe č. 8 časti B riadku BC Dotyk so zemou v 3. triede sa číslica „3“ nahrádza číslicou „4“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.


Ján Richter v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.