Zákon č. 207/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 69/2014
Platnosť od 26.07.2014
Účinnosť od 01.07.2019

207

ZÁKON

z 3. júla 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z. a zákona č. 135/2013 Z. z. sa mení takto:

§ 57 vrátane nadpisu znie:

㤠57

Zanedbateľné sumy

(1) Colný úrad nezapíše do účtovnej evidencie dovozné clo, daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze, ak súčet týchto vymeraných platieb v konkrétnom prípade nepresiahne

a) dve eurá,

b) jedno euro v cestovnom styku alebo v poštovom styku,

c) päť eur, ak colný dlh a daňová povinnosť vznikli iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.

(2) Colný úrad nezapíše do účtovnej evidencie vývozné clo, ak vymerané clo v konkrétnom prípade nepresiahne

a) dve eurá,

b) jedno euro v cestovnom styku alebo v poštovom styku,

c) päť eur, ak colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.

(3) Colný úrad nezapíše do účtovnej evidencie dovozné clo alebo vývozné clo, ak ide o dodatočné vymeranie colného dlhu a suma dovozného cla alebo vývozného cla v konkrétnom prípade nepresiahne sumu ustanovenú osobitným predpisom.61aa) Ak colný úrad postupuje podľa prvej vety, nezapíše do účtovnej evidencie ani daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze, ak súčet týchto platieb nepresiahne päť eur.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:

61aa) Článok 868 druhá veta nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014."Times New Roman"P12>


Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.