Zákon č. 182/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 280/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 64/2014
Platnosť od 28.06.2014
Účinnosť od 01.01.2018

182

ZÁKON

z 27. mája 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) vykonávanie osobitného predpisu1a) v oblasti zákonného pôvodu dreva vyťaženého na lesných pozemkoch.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010).“.

2. V § 2 písm. f) sa za slovo „kultúrna“ vkladá čiarka a slovo „výchovná“.

3. V § 2 písmeno k) znie:

k) bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona umožňuje v súlade s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia racionálne využívanie všetkých jeho funkcií; pri plánovaných opatreniach ide o návrh hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia (§ 14 ods. 1),“.

4. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností4) a skutočného stavu, rozhoduje o tom, či pozemok je, alebo nie je lesným pozemkom podľa odseku 1 orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý zároveň, na základe zistenia druhu pozemku v teréne, určí v rozhodnutí skutočný druh pozemku. Ak je pozemok dlhodobo poľnohospodársky využívaný, orgán štátnej správy lesného hospodárstva navrhne orgánu štátnej správy ochrany poľnohospodárskej pôdy6) zmenu lesného pozemku na poľnohospodársku pôdu, a ak je pozemok vodnou plochou, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe stanoviska orgánu štátnej vodnej správy6a) rozhodne o zmene lesného pozemku na vodnú plochu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

5. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Rozhodnutia podľa odsekov 2 a 3 orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností.5)“.

6. V § 4 ods. 1 sa za slovo „hospodárov“ vkladajú slová „(ďalej len „hospodár“)“.

7. V § 4 ods. 2 sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovami „alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 sú povinní“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zo zmluvy alebo oznámenia (§ 47 ods. 10) musí byť zrejmé, k akému dátumu je zmena hospodára vykonaná a na ktorých jednotkách priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1) bude hospodár vykonávať svoju činnosť.“.

8. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „hospodáriť v lese alebo od vzniku zmien v rozsahu oprávnenia hospodáriť v lese“.

9. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)“.

10. V § 6 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska, návrhy územných programov starostlivosti regiónov, návrhy územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón,11) návrhy na určenie chráneného ložiskového územia a návrhy na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov vrátane návrhov ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov11) odsúhlasené príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Súhlas môže obsahovať podmienky, ktoré sú obstarávatelia povinní zapracovať do dokumentácie.

(3) Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku je potrebné záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak.“.

11. V § 7 ods. 3 sa za slovom „vlastník“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „správca“ sa vkladajú tieto slová: „alebo osoba s iným právom k pozemku a stavbe12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 7a ods. 1 sa slová „cesty pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „rýchlostnej cesty“, slovo „predpisu12a)“ nahrádza slovami „predpisu11a) a výstavbu železničnej dráhy vrátane jej súčastí“.

13. V § 8 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to aj pri oslobodení od úhrady (§ 9 ods. 7),“.

14. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

g) povinnosť žiadateľa o vyňatie (§ 7 ods. 2) zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva doklad preukazujúci uhradenie náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa podľa § 9 do 15 dní od jej uhradenia,

h) dôvody nesúhlasu s vyňatím alebo obmedzením využívania zistené pri posúdení podľa odseku 1.“.

15. V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) pri výstavbe diaľnice a rýchlostnej cesty, ak do dvoch rokov odo dňa začatia verejného obstarávania podľa osobitného predpisu13aa) oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

13aa) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

16. § 8 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

(5) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý pôvodne rozhodol vo veci, po overení skutočného stavu pozemkov oznámi účastníkom pôvodného konania stratu platnosti rozhodnutia podľa odseku 4 a súčasne toto oznámenie doručí príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra,5) ktorý vyznačí zmenu druhu pozemku v katastri nehnuteľností. Na toto oznámenie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

(6) Ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, vodné stavby na ochranu pred povodňami,13ab) výstavbu a prevádzku vodárenských zdrojov, verejných vodovodov a verejných kanalizácií,13ac) stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia,13ad) a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 30 m2, alebo ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, rozhodnutie o vyňatí alebo rozhodnutie o obmedzení využívania sa nevyžaduje; orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti investora vydá len záväzné stanovisko. Na vydanie záväzného stanoviska sa primerane použijú ustanovenia § 7 ods. 3 a § 7a ods. 2 a 6.

(7) Čas platnosti rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesného pozemku môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva predĺžiť na žiadosť osoby podľa § 7 ods. 2, ak ju podala pred uplynutím doby, na ktorú sa dočasné vyňatie alebo obmedzenie využívania lesného pozemku povoľuje. Doba dočasného vyňatia lesného pozemku ani po predĺžení nesmie presiahnuť dvadsať rokov.

(8) Rozhodnutia o vyňatí alebo obmedzení využívania orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností;5) ak ide o rozhodnutie o dočasnom vyňatí alebo o obmedzení hospodárenia, do katastra nehnuteľností sa údaje podľa odseku 2 písm. c) zapíšu formou poznámky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13ab až 13ad znejú:

13ab) § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13ac) § 2 a 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

13ad) § 43a ods. 3 písm. f) až i) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

17. V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov“ nahrádzajú slovami „uvedenou v programe starostlivosti o lesy alebo pokynoch na jeho vyhotovenie (§ 41 ods. 9)“.

18. V § 9 ods. 7 písmeno c) znie:

c) výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy, miestnych komunikácií, výstavbu železničných dráh vrátane ich súčastí,“.

19. § 11 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

20. V § 14 ods. 2 písmeno d) znie:

d) vo zverniciach a bažantniciach,20)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) § 6 a 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

21. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak sa lesy osobitného určenia podľa odseku 2 písm. e) vyhlasujú vo verejnom záujme, návrh osobitného režimu hospodárenia sa vyhotovuje v rámci komplexného zisťovania stavu lesa [§ 38 ods. 2 písm. b)] vykonaného v súčinnosti so žiadateľom alebo ním poverenou organizáciou.23a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.“.

22. Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Hospodárskymi lesmi sú aj energetické porasty a lesné plantáže.“.

23. V § 16 ods. 4 písm. d) sa slovo „dielcov“ nahrádza slovom „porastov“.

24. V § 16 ods. 4 písm. e) na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. e), rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení môže vypracovať aj organizácia ochrany prírody odborne spôsobilou osobou (§ 42 ods. 3 a 4),“.

25. V § 16 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak sa návrh osobitného režimu hospodárenia vyhotovuje vo verejnom záujme (§ 14 ods. 3), zvýšené náklady uhrádza žiadateľ podľa odseku 4.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

26. V § 16 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a vypúšťajú sa slová „alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa osobitného zákona.26)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

26) § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

27. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) K zmene hospodárskeho tvaru lesa môže dôjsť

a) na základe plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2 písm. c)],

b) pri rekonštrukcii lesa (§ 19) alebo

c) na základe návrhu odborného lesného hospodára so súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a vlastníka alebo správcu, ak k zmene dochádza počas platnosti programu starostlivosti o lesy.“.

28. V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a uplatňuje sa tam, kde existujú vhodné podmienky alebo kde je možné také podmienky vytvoriť“.

29. V § 18 ods. 3 prvej vete a druhej vete sa slovo „rubu“ nahrádza slovom „prvku“, v tretej vete sa slovo „rubov“ nahrádza slovom „prvkov“ a vypúšťajú sa slová „a 7“.

30. V § 19 ods. 1 sa slovo „prevodoch“ nahrádza slovami „zmenách hospodárskeho tvaru lesa z lesa nízkeho na les vysoký“ a za slovo „premenách“ sa vkladá slovo „lesa“.

31. V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prevod lesa je zmena hospodárskeho tvaru lesa podľa § 17 z lesa nízkeho na les vysoký;“.

32. V § 20 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „tak, aby následný lesný porast splnil kritériá zabezpečeného lesného porastu“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „len zo zdrojov“.

33. V § 20 odsek 4 znie:

(4) Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov a v ochranných lesoch do troch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom holina vznikla, okrem chránených území s piatym stupňom ochrany; ak ide o holiny s ponechaným odumretým lesným porastom, kde je nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia pri obnove lesa, lehota neplynie. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže túto lehotu, na základe žiadosti obhospodarovateľa lesa, predĺžiť najviac o dva roky. Pri vzniku holín po náhodnej ťažbe v rozsahu, ktorý presahuje 1/10 plánu zalesňovacích úloh pre lesný celok alebo vlastnícky celok uvedených v programe starostlivosti o lesy, alebo ak je to potrebné z dôvodu vytvorenia vekovo a priestorovo diferencovanej štruktúry porastov, alebo pri vzniku holín podľa § 37 ods. 3 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť obhospodarovateľa lesa určiť osobitný harmonogram obnovy lesa na holine; lehota na obnovu lesa na holine nesmie presiahnuť 20 rokov a nemožno ju predlžovať. Rozsah obnovy lesa na holine na rok nesmie byť v schválenom harmonograme nižší ako 1/10 plánovanej umelej obnovy lesa pre lesný celok alebo vlastnícky celok uvedenej v programe starostlivosti o lesy okrem posledného roka platnosti harmonogramu.“.

34. V § 20 ods. 5 sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „na holine“.

35. V § 20 ods. 6 sa slová „o ďalšie dva roky“ nahrádzajú slovami „najviac o dva roky“.

36. V § 20 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

37. V § 20 ods. 7 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „a 6“.

38. V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 1 alebo“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo pri opatreniach vykonaných podľa § 32 a 33“.

39. V § 22 ods. 3 písm. a) sa slovo „dielcoch“ nahrádza slovom „porastoch“.

40. V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Písomný súhlas na ťažbu sa nevyžaduje pri prečistkách bez predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch starostlivosti o lesy.“.

41. V § 23 odsek 3 znie:

(3) Obhospodarovateľ lesa je povinný zabezpečiť, aby sa ťažba uskutočňovala takým spôsobom, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, vodné toky, následný lesný porast, priľahlé stromy a kvalitu ťaženého dreva. Najneskôr po ukončení ťažby je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť bezodkladné ošetrenie narušenej lesnej pôdy, koryta vodného toku, lesného porastu a priľahlých stromov tak, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodeniu.“.

42. V § 23 odseky 5 až 9 znejú:

(5) Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa vykonať náhodnú ťažbu do šiestich mesiacov od vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov. Pri chránených územiach s piatym stupňom ochrany táto povinnosť platí len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny o povolení výnimky.32) Ak odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy jednorazovo presiahne 20 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu [§ 40 ods. 2 písm. b)] alebo ak je náhodná ťažba na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,5 ha, obhospodarovateľ lesa ohlási túto skutočnosť do siedmich dní odo dňa, keď zistil, že k nim došlo, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý do piatich pracovných dní informuje o tejto skutočnosti orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny,33) v chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany tiež orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Realizovať náhodnú ťažbu je možné najskôr 72 hodín po doručení oznámenia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

(6) Ak je náhodná ťažba v rozsahu, ktorý presahuje 1/20 z celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo vlastnícky celok, alebo ktorú nemôže obhospodarovateľ lesa vykonať do šiestich mesiacov, vypracuje návrh harmonogramu na jej vykonanie a predloží ho orgánu štátnej správy lesného hospodárstva na schválenie. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva informuje orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny o začatí konania. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení harmonogramu náhodnej ťažby nemá odkladný účinok.

(7) Objem dreva z ťažby v poraste s vekom nad 50 rokov sa môže oproti objemu ťažby odporučenému v programe starostlivosti o lesy prekročiť najviac o 15 %. Ak objem vyťaženého dreva, vrátane objemu dreva odumretých a ponechaných stromov, dosiahol objem ťažby odporučený v programe starostlivosti o lesy zvýšený o 15 %, môže obhospodarovateľ lesa ďalej vykonávať len náhodnú ťažbu alebo mimoriadnu ťažbu.

(8) Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok (§ 39 ods. 3) nemožno ťažbou prekročiť. Ak je v lesnom celku viac obhospodarovateľov lesa, ani jeden z nich nemôže ťažbou prekročiť celkový objem dreva predpísaný na ťažbu vo vlastníckom celku alebo poraste.

(9) Ak by bol vykonaním náhodnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby celkový objem dreva podľa odseku 8 prekročený, môže obhospodarovateľ lesa vykonať

a) naliehavú ťažbu [§ 22 ods. 3 písm. a)] na základe zmeny programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 2 a 3),

b) náhodnú ťažbu,

c) mimoriadnu ťažbu alebo

d) úlohy plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2 písm. c)] na základe aktualizácie programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 4).“.

43. § 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Úmyselnou ťažbou nemožno znižovať zakmenenie lesného porastu pod 7/10 plného zakmenenia; to neplatí ak

a) ide o znižovanie zakmenenia obnovnou ťažbou,

b) ide o rekonštrukciu lesa alebo

c) to vyplýva z funkčného zamerania ochranných lesov alebo z osobitného režimu hospodárenia v lesoch osobitného určenia.“.

44. V § 24 odsek 1 znie:

(1) Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je povinný

a) pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov; po ukončení činnosti vykonať opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie negatívnych dôsledkov poškodenia a na zabránenie ďalšieho poškodzovania, najmä vodnou eróziou,

b) vyhotovovať doklady o pôvode dreva a viesť súvisiacu evidenciu,

c) uplatňovať pri uvádzaní dreva na trh33a) systém náležitej starostlivosti podľa osobitných predpisov.33b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

33a) Čl. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.

33b) Čl. 6 a 8 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7. 7. 2012).“.

45. V § 24 ods. 2 sa slovo „prepravu“ nahrádza slovami „činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou“.

46. V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Lesné cesty sa môžu nachádzať aj na iných ako lesných pozemkoch podľa § 3 ods. 1 písm. e) prvého bodu.“.

47. V § 25 odsek 2 znie:

(2) Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené36) a zabezpečiť funkčnosť pozdÍžnych a priečnych odvodňovacích zariadení. Pri vzniku mimoriadnych situácií v lesoch sú povinní bezodkladne zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest najmä pre potreby zložiek integrovaného záchranného systému; na zabezpečenie tejto povinnosti možno použiť postup podľa osobitného predpisu.36a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

36a) § 58 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

48. V § 25 odsek 3 znie:

(3) Lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa § 51 ods. 2 o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda a osoba ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území, o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest rozhoduje súd.34)“.

49. V § 25 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.

50. V § 25 ods. 5 sa za slovo „systému,“ vkladajú slová „protipovodňovej ochrany, vodnej stráži, rybárskej stráži,“.

51. § 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Osoby oprávnené využívať lesnú cestu sú povinné využívať lesnú cestu spôsobom, ktorým sa minimalizuje poškodenie lesnej cesty, stavieb a zariadení s ňou súvisiacich. Ak napriek tomu dôjde k jej poškodeniu, sú povinné o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vlastníka, správcu alebo združenie podľa § 51 ods. 2 a na vlastné náklady vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho poškodzovania a odstránenie škody; tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)“.

52. V § 29 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) posudzuje projekty na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

53. § 29 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Lesnícka ochranárska služba sa pri výkone svojich úloh preukazuje služobným preukazom.“.

54. V § 30 ods. 1 sa za slovo „právo“ vkladajú slová „na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.45b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:

45b) Napríklad § 7 a 9a zákona č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 písm. c) až e), § 15 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 1 písm. a), § 19 ods. 4, § 20 ods. 5, § 22 ods. 5, § 57 a 58 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

55. V § 30 odsek 3 znie:

(3) Organizovať alebo vykonávať aktivity na účel dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu. Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch.“.

56. V § 31 ods. 1 písm. d) sa slová „vozidlom, skútrom“ nahrádzajú slovami „vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom“ a čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25,“.

57. V § 31 ods. 1 písm. h) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za nadmerné množstvo sa považuje množstvo použité podľa osobitného predpisu,45d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45d znie:

45d) Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.“.

58. V § 31 ods. 1 písm. j) sa slová „získavať z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru“ nahrádzajú slovami „alebo odnášať alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti vrátane dreva ležiaceho na zemi,“.

59. V § 31 ods. 3 sa slová „zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku“ nahrádzajú slovami „odvrátenie ohrozenia života alebo zdravia alebo bezprostredného poškodenia majetku a pri plnení úloh Horskou záchrannou službou49a)“ a na konci sa pripája táto veta: „Zákazy uvedené v odseku 1 písm. d), f) a h) sa nevzťahujú na osoby vykonávajúce zber alebo odber lesného reprodukčného materiálu podľa osobitného predpisu.45d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

49a) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“.

60. V § 31 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), d) až g), i) a j) sa nevzťahujú na výkon činnosti podľa § 32 ods. 1.“.

61. V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na pozemkoch dotknutých výstavbou“.

62. Doterajší text § 36 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Na zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese môžu vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesa za podmienok ustanovených týmto zákonom použiť aj systém certifikácie lesov.“.

63. V § 39 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „čiastkové plochy, porastové skupiny (ďalej len „porast“) a etáže,“.

64. V § 39 ods. 3 sa slová „vlastníka alebo správcu“ nahrádzajú slovami „vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sú súčasťou vyhlasovaného lesného celku aj lesné pozemky alebo ich časti, ktoré sú súčasťou iného lesného celku, v ktorom sa program starostlivosti nebude vyhotovovať v rovnakom čase, príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva spolu s určením lesného celku rozhodne aj o zmene lesného celku, do ktorého boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté.“.

65. V § 39 ods. 4 sa za slová „Vytvára sa“ vkladajú slová „v rámci lesného celku“ a na konci sa pripája táto veta: „Vlastnícke celky môžu vznikať alebo sa meniť aj počas platnosti programu starostlivosti o lesy.“.

66. V § 39 ods. 6 tretej vete sa slová „Dielec je“ nahrádzajú slovami „Porast je na účely zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch (§ 36)“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vytvára sa pri vyhotovovaní programu starostlivosti o lesy, alebo pri jeho zmene.“.

67. V § 39 ods. 7 druhá veta znie: „Ak dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa, označenie hranice dielca zabezpečí pri

a) vyhotovení programu starostlivosti o lesy vyhotovovateľ programu starostlivosti (§ 42),

b) zmene programu starostlivosti o lesy osoba, na ktorej podnet k zmene programu starostlivosti o lesy došlo.“.

68. V § 40 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nie je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani určenie obhospodarovateľov lesa.“.

69. V § 40 ods. 2 písm. b) sa slovo „dielcov“ nahrádza slovom „porastov“.

70. V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Súčasťou programu starostlivosti vyhotovenou vyhotovovateľom programu starostlivosti v spolupráci s obhospodarovateľom lesa a dotknutými orgánmi štátnej správy môže byť aj

a) ťažbová mapa,

b) evidenčná časť programu starostlivosti,

c) prieskum a plán lesnej dopravnej siete,

d) prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch,

e) plán lesníckotechnických meliorácií,

f) ekonomický prieskum vrátane vyčíslenia dosahov osobitného režimu hospodárenia,

g) ocenenie lesného majetku; podľa požiadaviek môže zahŕňať určenie všeobecnej a spoločenskej hodnoty vrátane hodnoty efektov mimoprodukčných funkcií lesa.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

71. V § 40 odsek 5 znie:

(5) Náklady na vyhotovenie súčastí plánu podľa odseku 2 a podľa odseku 3, ak sa realizujú, hradí vyhotovovateľovi plánu štát [§ 55 ods. 1 písm. c)] prostredníctvom verejného obstarávateľa56) (§ 41 ods. 2). Na ich vypracovanie možno použiť aj prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.56a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:

56a) Čl. 35 ods. 2 písm. j) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).“.

72. V § 40 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

73. V § 40 ods. 7 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekoch 2 a 3“.

74. § 40 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Súčasti plánu podľa odseku 3 písm. a) až g) sa môžu prvýkrát zahrnúť do programu starostlivosti vyhotovovanom od 1. januára 2015.“.

75. V § 41 ods. 1 sa slová „ods. 1, 2 a 6“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 3 a 7“.

76. V § 41 ods. 2 sa slová „osoba podľa § 38 ods. 2“ nahrádzajú slovami „osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo“.

77. V § 41 ods. 6 sa slová „§ 40 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 6“.

78. V § 41 ods. 8 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na pripomienky a požiadavky, ktoré neboli predložené v určenej lehote, sa neprihliada.“.

79. V § 41 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

(14) Ak sa schvaľuje program starostlivosti pre lesný celok, v ktorom sú zahrnuté aj lesné pozemky alebo ich časti, pre ktoré je program starostlivosti schválený, príslušný orgán štátnej správy spolu so schválením programu starostlivosti rozhodne aj o zmene programu starostlivosti [§ 43 ods. 2 písm. d)], v ktorom boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté.“.

Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 15 a 16.

80. V § 41 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16 a 17, ktoré znejú:

(16) Záväzné vyjadrenie podľa odseku 8 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 15 dní od doručenia výzvy, ak vyjadrenie v určenej lehote nedoručia, má sa za to, že nemajú pripomienky k správe o hospodárení a požiadavky na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti, za ktorých dodržania program starostlivosti nebude mať významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území. Záväzné vyjadrenie podľa odseku 13 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 30 dní od doručenia návrhu, ak vyjadrenie v určenej lehote nedoručia, má sa za to, že s návrhom programu starostlivosti súhlasia.57a)

(17) Súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 3 písm. f) a g) sa účastníkom konania, zúčastneným osobám a tretím osobám, s výnimkou správcu informačného systému lesného hospodárstva (§ 45 ods. 2), môžu poskytovať len so súhlasom vlastníka a obhospodarovateľa lesa.“.

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:

57a) § 9 ods. 1 písm. m) a § 103 ods. 7 až 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

81. V § 41 ods. 18 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „15“.

82. V § 42 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

83. V § 42 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)“.

84. V § 42 ods. 4 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „3“.

85. V § 42 odsek 5 znie:

(5) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká, ak ide o

a) fyzickú osobu,

1. ak o to držiteľ osvedčenia písomne požiada ministerstvo,

2. rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedčenia alebo

3. smrťou, alebo vyhlásením za mŕtvu,

b) právnickú osobu,

1. ak držiteľ osvedčenia prestal spĺňať podmienku podľa odseku 4 alebo

2. zánikom oprávnenia na podnikanie.“.

86. V § 42 ods. 6 prvej vete sa slová „odňatí osvedčenia“ nahrádzajú slovami „zániku platnosti osvedčenia“, slová „po dobu najmenej piatich rokov“ sa nahrádzajú slovami „najmenej päť rokov“, v druhej vete sa slová „jeho odňatí“ nahrádzajú slovami „zániku jeho platnosti a po úspešnom absolvovaní skúšky podľa odseku 3“ a tretia veta sa vypúšťa.

87. V § 42 ods. 7 sa slová „odsekov 4 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 3“, slovo „odňatí“ slovami „zániku platnosti“ a vypúšťajú sa slová „a osvedčení o technickej spôsobilosti podľa odseku 7“.

88. V § 43 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

89. V § 43 odsek 2 znie:

(2) Zmenou programu starostlivosti je

a) zmena kategorizácie lesov podľa § 12,

b) schválenie postupu rekonštrukcie lesa podľa § 19 ods. 3,

c) zmena zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 7 a 8,

d) zmena hraníc porastu podľa § 39 ods. 6,

e) zmena z dôvodu zmeny hraníc lesného celku podľa § 41 ods. 14 alebo

f) aktualizácia programu starostlivosti podľa odseku 4.“.

90. V § 43 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) O zmene programu starostlivosti rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť vlastníka, správcu, obhospodarovateľa lesa alebo orgánu štátnej správy.24) Náklady súvisiace so zmenou programu starostlivosti uhrádza žiadateľ. K rozhodnutiu o zmene programu starostlivosti sa vyžaduje vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny.58) Odvolanie proti rozhodnutiu o zmene programu starostlivosti nemá odkladný účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka.

(4) Aktualizáciu programu starostlivosti možno vykonať, ak náhodná ťažba alebo mimoriadna ťažba tvorí najmenej polovicu z celkového objemu dreva podľa § 23 ods. 8. Pri aktualizácii programu starostlivosti právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na základe zhodnotenia zdravotného stavu lesa a vykonaných opatrení v plnom rozsahu prehodnotí súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 2 písm. b), c) a f) a navrhne nový plán hospodárskych opatrení vrátane zmeny zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 7 a 8.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

91. V § 44 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva“, na konci sa vypúšťa bodka a pripájajú sa písmená a) a b), ktoré znejú:

a) v písomnej forme prostredníctvom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo

b) v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.“.

92. § 44 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pri zmene obhospodarovateľa lesa alebo pri zmene štatutárneho orgánu právnickej osoby na lesnom celku alebo jeho časti počas platnosti programu starostlivosti odovzdá doterajší obhospodarovateľ lesa alebo štatutárny orgán právnickej osoby zodpovedajúcu časť lesnej hospodárskej evidencie novému obhospodarovateľovi lesa alebo štatutárnemu orgánu právnickej osoby do 15 dní odo dňa zmeny.“.

93. V § 45 ods. 1 sa slová „súhrnného lesníckeho ekonomického účtu.60)“ nahrádzajú slovami „integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy.60)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:

60) § 3 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.“.

94. V § 45 ods. 4 sa za slová „Obhospodarovateľ lesa,“ vkladajú slová „hospodár,“.

95. V § 47 ods. 1 sa slová „Odborný lesný hospodár (ďalej len „hospodár“)“ nahrádzajú slovom „Hospodár“.

96. V § 47 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Hospodár je odborne spôsobilý, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva po splnení predpokladov podľa odseku 3 a po úspešnom absolvovaní skúšky vykonanej pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister, alebo na základe absolvovania vzdelania podľa odseku 3 a osobitného kvalifikačného predpokladu (§ 57). O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a zápis do registra odborných lesných hospodárov možno požiadať najneskôr do troch rokov od úspešného absolvovania skúšky.

(5) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára zaniká a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyčiarkne z registra odborných lesných hospodárov fyzickú osobu, ak

a) o to orgán štátnej správy lesného hospodárstva písomne požiadala,

b) sa nezúčastnila školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m) do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota sedem rokov od vydania osvedčenia alebo od posledného školenia,

c) platnosť jej osvedčenia o odbornej spôsobilosti zanikla rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo

d) zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu.“.

97. V § 47 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o vyčiarknutí z registra odborných lesných hospodárov, ak držiteľ osvedčenia

a) porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. d), e), g), j) až l),

b) závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. a) až c), f), h), i), n) až p) alebo

c) sa bez závažného dôvodu nezúčastnil školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m).

(7) O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa po zániku platnosti podľa odseku 5 písm. a) až c) možno opätovne uchádzať po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 4; pri zániku platnosti osvedčenia podľa odseku 5 písm. c) sa skúšky možno zúčastniť až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o zániku jeho platnosti.“.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 12.

98. V § 47 ods. 8 sa vypúšťajú slová „pri ucelenom hospodárení v lesoch“.

99. V § 47 ods. 9 sa číslovka „6“ nahrádza číslovkou „8“.

100. V § 47 odsek 10 znie:

(10) Obhospodarovateľ lesa, okrem právnickej osoby podľa odseku 2, je povinný do 15 dní odo dňa, keď sa stal obhospodarovateľom lesa alebo od zániku zmluvného vzťahu s doterajším hospodárom, uzavrieť písomne zmluvu na výkon činnosti podľa § 48 s vybraným hospodárom a predložiť kópiu zmluvy do 15 dní od jej platnosti príslušnému orgánu štátnej správy na zápis do evidencie podľa § 4 ods. 1; ak ide o právnickú osobu podľa odseku 2, táto predkladá len oznámenie podľa § 4 ods. 2.“.

101. V § 48 ods. 2 písmeno m) znie:

m) zúčastniť sa školenia, ktoré každoročne zabezpečí ministerstvo alebo na základe jeho poverenia vykoná právnická osoba zriadená ministerstvom; školenia sa musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra hospodárov alebo od posledného školenia,“.

102. V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:

n) oznamovať príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilostí najneskôr do 15 dní od vzniku zmeny,

o) zúčastňovať sa štátneho dozoru v lesoch (§ 62) a poskytovať súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch,

p) poskytovať súčinnosť správcovi informačného systému (§ 45 ods. 4).“.

103. V § 50 ods. 7 prvej vete sa za slovo „vyžaduje“ vkladá slovo „predchádzajúci“ a za prvú vetu sa vkladajú tieto vety: „Predchádzajúci súhlas ministerstva na nájom lesného majetku vo vlastníctve štátu s výmerou menšou ako 5 000 m2, ktorý priamo nenadväzuje na lesný majetok vo vlastníctve štátu obdobného charakteru, sa nevyžaduje. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno ďalej prenajať, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému.“.

104. V § 50 ods. 8 prvej vete sa za slová „zmluvu o nájme71)“ vkladajú slová „alebo zmluvu o výpožičke“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno ďalej prenajať, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému.“.

105. V § 50 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Zámenou nadobudnuté lesné pozemky a lesné porasty na nich, ktoré boli vo vlastníctve štátu, nemožno zameniť, odpredať alebo sa nemôže zmeniť ich charakter počas desiatich rokov od zápisu do katastra nehnuteľností.“.

106. V § 50a ods. 2 prvej vete sa za slovo „vyžaduje“ vkladá slovo „predchádzajúci“.

107. V § 50a odsek 3 znie:

(3) Súhlas zakladateľa na zámenu možno dať len vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu zamieňa za lesné pozemky a lesné porasty na nich vo vlastníctve iných osôb alebo za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy vo vlastníctve iných osôb. Hodnota ostatného majetku vo vlastníctve štátu nesmie byť vyššia ako hodnota lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb alebo ako hodnota zastavaných plôch a nádvorí alebo ostatných plôch vo vlastníctve iných osôb.“.

108. § 50a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na rozhodovanie podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)“.

109. V § 52 odsek 8 znie:

(8) Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje odznakom člena lesnej stráže a na požiadanie aj preukazom člena lesnej stráže; pri preukazovaní príslušnosti nesmie odznak a preukaz vydať z rúk.“.

110. V § 53 ods. 2 písm. f) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pred predvedením jej odobrať zbraň,“.

111. V § 53 ods. 2 písmeno m) znie:

m) použiť zbraň pri

1. nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,79)

2. zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb,

3. hrozbe zbraňou namierenou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na útvar Policajného zboru,

4. varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá bezprostredne ohrozuje záujmy chránené týmto zákonom, alebo

5. varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby, ktorú je člen lesnej stráže oprávnený predviesť na útvar Policajného zboru,“.

112. V § 55 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

113. V § 55 ods. 1 písmeno p) znie:

p) zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy,60)“.

114. V § 55 ods. 1 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:

q) prácu s verejnosťou v lesnom hospodárstve a lesnú pedagogiku,“.

Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno r).

115. V § 55 odsek 1 sa dopĺňa novými písmenami s) a t), ktoré znejú:

s) plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,

t) presadzovanie národných záujmov v medzinárodných organizáciách vlastníkov a obhospodarovateľov lesov.“.

116. V § 55 ods. 2 sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.

117. V § 55 ods. 4 sa slová „písm. q)“ nahrádza slovami „písm. r)“.

118. V § 55 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. s) a t) sa hradia podľa osobitného predpisu.1)“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

119. § 57 vrátane nadpisu znie:

㤠57

Odborná spôsobilosť v štátnej správe lesného hospodárstva

Určení zamestnanci ministerstva, ministerstva obrany, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva a štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,84) musia do 18 mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru85) alebo určenia služobným úradom spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Predpokladom na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania, alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a úspešné absolvovanie skúšky pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister. Osobitný kvalifikačný predpoklad zaniká uplynutím lehoty troch rokov od skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, počas ktorého štátny zamestnanec vykonával činnosti pri plnení úloh orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa tohto zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 84 a 85 znejú:

84) Napríklad zákon č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších prepisov, zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z.

85) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

120. V § 58 ods. 1 písm. j) sa slová „organizuje školenia“ nahrádzajú slovami „poveruje právnickú osobu zriadenú ministerstvom vykonaním školenia“.

121. V § 60 ods. l písmeno d) znie:

d) zmene hospodárskeho tvaru lesa [§ 17 ods. 3 písm. c)],“.

122. V § 60 ods. 1 písm. n) sa slová „[§ 47 ods. 6 písm. b)]“ nahrádzajú slovami „[§ 47 ods. 8]“.

123. V § 60 ods. 2 písm. n) sa slová „(§ 7a)“ nahrádzajú slovami „(§ 7a a § 8 ods. 6)“.

124. V § 62 ods. 3 sa slová „Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa“ nahrádzajú slovami „Osoba, u ktorej sa vykonáva štátny dozor vrátane jej zamestnancov,“.

125. V § 62 ods. 6 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.

126. V § 62 odsek 8 znie:

(8) Na výkon štátneho dozoru v lesoch sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní12) okrem rozhodnutia podľa odseku 2 písm. c) a d) a odseku 6; odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 písm. c) a d) nemá odkladný účinok.“.

127. V § 63 ods. 1 písm. b) sa slová „vozidlom, skútrom“ nahrádzajú slovami „vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom“ a čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25,“.

128. V § 63 ods. 1 písm. o) sa slová „získava z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru“ nahrádzajú slovami „alebo stromy, kry alebo ich časti, vrátane dreva ležiaceho na zemi, odnáša alebo odváža“.

129. V § 63 ods. 3 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.

130. V § 63 ods. 4 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“.

131. V § 63 ods. 5 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.

132. V § 63 ods. 6 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „70 eur“.

133. V § 64 úvodnej vete sa slová „5 000 Sk do 3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 99 580 eur“.

134. V § 64 písm. f) sa za slovo „starostlivosti“ vkladajú slová „neplnením kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch“.

135. V § 65 ods. 2 sa slová „Pokutu podľa § 63 a 64 možno uložiť“ nahrádzajú slovami „Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 možno začať“.

136. V § 66 písm. c) sa slová „(§ 20 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 2)“.

137. V § 66 písm. e) sa za slová „úpravy lesov“ vkladajú slová „spôsobom zabezpečujúcim plnenie kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch“.

138. Za § 68b sa vkladá § 68c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠68c

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2014

(1) Odborné hospodárenie v porastoch, ktoré sú spoločnou vecou, zabezpečia vlastníci alebo správcovia jedným obhospodarovateľom lesa a jedným hospodárom najneskôr od schválenia programu starostlivosti, ktorý nadobudne platnosť po 1. júli 2014.

(2) Právnické osoby podľa § 47 ods. 2 predložia zoznam hospodárov podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa do 31. októbra 2014; na predloženie zoznamu sa primerane použije § 4.

(3) Fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala skúšku na získanie odbornej spôsobilosti hospodára do 30. júna 2014 a nebolo jej osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané alebo odňaté, môže požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 47 ods. 4 a zápis do registra hospodárov do 30. júna 2015.

(4) Osobitný kvalifikačný predpoklad určených zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku vzdelania podľa § 57 zaniká najneskôr 1. januára 2019.“.

139. V celom texte zákona okrem § 4 ods. 1 a § 47 ods. 1 sa slová „odborný lesný hospodár“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „hospodár“ v príslušnom tvare.

140. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 326/2005 Z. z.

HODNOTY EFEKTOV MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESA PODĽA HOSPODÁRSKYCH SÚBOROV LESNÝCH TYPOV (HSLT) ZA RUBNÚ DOBU V EURÁCH/ha LESNÉHO POZEMKU

Časť I

Číslo HSLTHospodársky súbor lesných typovEurá
101Extrémne vápencové dúbravy24 895
102Vápencové dúbravy28 214
104Extrémne kyslé dúbravy35 517
105Kyslé dúbravy7 302
107Kyslé borovicové dúbravy2 655
108Sprašové hrabové dúbravy12 613
109Suché hrabové dúbravy18 588
111Živné hrabové dúbravy12 281
112Vrastavé borovicové dúbravy6 306
113Vlhké hrabové dúbravy 8 630
117Sutinové hrabové dúbravy13 277
121Brezové dúbravy7 302
122Brezové jelšiny41 160
123Vlhké hrabové dúbravy8 298
124Hrabové lužné jaseniny13 277
125Dubové lužné jaseniny20 248
126Vŕbové topoliny1 327
131Extrémne porasty bresta33 525
135Brestové lužné jaseniny9 626
191Vápencové dúbravy34 189
192Brezové jelšiny (ochranného rázu) 50 122
196Vŕbové topoliny1 991
199Suché hrabové dúbravy (ochranného rázu)34 853
201Extrémne vápencové bukové dúbravy75 350
202Svieže vápencové bukové dúbravy20 912
203Vápencové boriny49 127
204Extrémne kyslé bukové dúbravy32 198
205Kyslé bukové dúbravy9 958
208Sprašové bukové dúbravy8 962
209Suché bukové dúbravy23 567
211Živné bukové dúbravy18 920
213Vlhké bukové dúbravy13 941
216Kamenité bukové dúbravy s javorom28 878
217Sutinové javorovo-bukové dúbravy9 958
292Svieže vápencové bukové dúbravy61 740
293Vlhké bukové dúbravy23 235
295Kyslé bukové dúbravy14 937
296Kamenité bukové dúbravy s javorom 64 396
299Suché brehové dúbravy 50 122
301Extrémne vápencové dubové bučiny56 097
302Svieže vápencové dubové bučiny35 185
303Vápencové boriny80 329
304Extrémne kyslé dubové bučiny56 097
305Kyslé dubové bučiny7 966
310Svieže dubové bučiny12 613
311Živné dubové bučiny12 945
312Lesostepné kotlinové boriny58 089
313Vlhké dubové bučiny14 273
315Kyslé dubové boriny nižších polôh8 298
316Kamenité dubové bučiny s lipou32 198
317Sutinové lipovo-dubové bučiny18 920
320Svieže kotlinové smrekové boriny17 924
323Jaseňové jelšiny10 622
392Svieže vápencové dubové bučiny70 371
393Vlhké dubové bučiny23 567
395Extrémne kyslé dubové bučiny12 281
396Kamenité dubové bučiny s lipou35 517
399Jaseňové jelšiny (ochranného rázu)13 941
401Extrémne vápencové bučiny91 615
402Svieže vápencové bučiny46 139
404Extrémne kyslé bučiny101 241
405Kyslé bučiny16 265
407Kyslé dubové boriny3 983
409Jedľovo-dubové bučiny17 924
410Svieže bučiny15 601
411Živné bučiny17 260
413Vlhké bučiny16 928
415Kyslé dubové jedliny24 895
416Kamenité bučiny s lipou45 475
417Sutinové lipové bučiny20 580
420Svieže kotlinové jedľové dúbravy10 953
421Živné smrekové boriny15 933
425Kyslé dubové boriny8 630
426Kamenité jedľovo-dubové bučiny16 928
431Živné kotlinové jedľové dúbravy15 269
435Kyslé bučiny s jedľou17 260
445Kyslé bučiny s jedľou a dubom17 924
492Svieže vápencové bučiny82 652
493Vlhké bučiny31 534
495Kyslé bučiny32 198
496Kamenité bučiny s lipou82 320
497Kamenité jedľovo-dubové bučiny41 160
498Kyslé bučiny s jedľou a bukom28 878
499Kyslé bučiny s jedľou31 866
501Extrémne vápencové jedľové bučiny120 825
502Svieže vápencové jedľové bučiny49 458
504Extrémne kyslé jedľové bučiny68 379
505Kyslé jedľové bučiny19 252
506Kyslé horské bučiny34 853
511Živné jedľové bučiny17 924
512Vápencové smrekové boriny96 926
513Vlhké jedľové bučiny18 256
514Extrémne kyslé borovicové smrečiny40 164
515Kyslé borovicové smrečiny14 605
516Kamenité jedľové bučiny49 458
517Sutinové javoriny22 903
518Vrcholové bučiny15 933
521Extrémne vápencové smrekové boriny122 817
522Vápencové smrekové jedliny22 239
523Vlhké kotlinové javorové jedliny16 265
524Extrémne kyslé smrečiny s jedľou31 202
525Kyslé smrečiny s jedľou21 244
526Kamenité jedľové javoriny33 193
531Extrémne vápencové smrečiny s javorom150 036
532Svieže vápencové smrekové jedliny89 955
535Podmáčané borovicové smrečiny36 513
536Kamenité smrekové jedliny36 513
541Živné smrekové jedliny17 924
545Podmáčané smrečiny s jedľou30 206
546Kamenité smrečiny s jedľou57 093
556Kamenité jedľovo-bukové smrečiny50 454
561Kotlinové javorové jedliny20 248
571Vápencové kotlinové jedľové javoriny11 949
584Podmáčané jedľové smrečiny13 941
589Kamenité jedľové javoriny48 795
590Kyslé smrečiny s jedľou33 857
591Kamenité jedľovo-bukové smrečiny86 968
592Svieže vápencové jedľové bučiny104 228
593Vlhké jedľové bučiny42 488
594Vápencové smrekové jedliny25 891
595Kyslé jedľové bučiny30 870
596Kamenité jedľové bučiny93 274
597Kyslé horské bučiny61 740
598Kamenité smrečiny s jedľou98 254
599Kamenité smrekové jedliny173 936
601Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny71 698
602Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny46 803
604Extrémne kyslé jedľovo-bukové smrečiny113 855
605Kyslé jedľovo-bukové smrečiny35 517
606Kyslé horské bučiny30 870
611Živné jedľovo-bukové smrečiny34 189
613Vlhké jedľové bučiny19 916
614Podmáčané jedľové smrečiny21 244
615Podmáčané jedľové bučiny so smrekom52 446
616Kamenité jedľové bučiny so smrekom50 454
617Sutinové javoriny so smrekom23 567
618Vrcholové bučiny10 622
621Extrémne vápencové smrečiny s javorom73 690
622Smrekové jelšiny17 260
623Luh jelše sivej54 769
624Kamenité extrémne kyslé borovicové smrečiny81 657
625Podmáčané borovicové smrečiny58 753
626Kamenité smrečiny s jedľou46 139
627Sutinové javorové smrečiny16 265
628Vrcholové bučiny s jedľou a smrekom14 273
631Živné smrekové jedliny37 509
632Vápencové smrekové jedliny38 173
633Horský vŕbový luh46 471
634Kamenité extrémne kyslé smrečiny s jedľou119 166
635Podmáčané smrečiny s jedľou37 841
636Kamenité smrekové jedliny44 147
637Sutinové jedľové javoriny31 534
642Svieže vápencové smrečiny s javorom53 442
644Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smrečiny95 266
645Podmáčané smrekové jedliny21 576
646Kamenité jedľové javoriny44 147
655Kyslé borovicové smrečiny40 164
665Kyslé smrečiny s jedľou34 521
666Kamenité jedľové smrečiny s bukom40 164
673Vlhké kotlinové javorové jedliny so smrekom51 450
675Kyslé smrekové jedliny31 534
685Kyslé smrekové smrečiny30 870
688Kamenité jedľové javoriny42 488
689Smrekové boriny6 970
690Kamenité smrekové jedliny74 022
691Kyslé smrekové jedliny60 080
692Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny78 337
693Vlhké jedľové bučiny51 782
694Kamenité jedľové smrečiny s bukom74 686
695Kyslé jedľovo-bukové smrečiny53 774
696Kamenité jedľové bučiny so smrekom77 009
697Vápencové smrekové jedliny33 525
698Kamenité smrečiny s jedľou81 657
699Podmáčané smrekové jedliny44 811
719Vysokohorské smrečiny4 647
729Vysokohorské smrečiny s limbou6 638
739Vysokohorské smrekovcové smrečiny s limbou5 311
749Vysokohorské limbové smrečiny4 979
759Vysokohorské javorové smrečiny4 647
769Vysokohorské vápencové smrečiny4 979
789Smrekovcové boriny2 987
815Podmáčané boriny s kosodrevinou107 880
820Kosodrevina53 442
830Smreková kosodrevina50 122
840Limbová kosodrevina39 500
850Vápencová kosodrevina51 450
860Kosodrevina s listnáčmi42 820

Časť II

Pri vzniku nových HSLT a zmeny zaradenia lesného pozemku do HSLT, ktorý nie je uvedený v časti I, sa pri výpočte odvodu použije hodnota efektu mimoprodukčnej funkcie lesa a rubná doba podľa pôvodného HSLT.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z. a zákona č. 162/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo sa za položku 42 vkladá položka 42a, ktorá znie:

„Položka 42a

a)Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17aa) .....170 eur,
b)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17ab) .....6,50 eura.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17aa a 17ab znejú:

17aa) § 42 ods. 3 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.

17ab) § 42 ods. 3 a 4 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení takto:

V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné por. č. 36 sa vypúšťajú slová „a osvedčenie o technickej spôsobilosti“.

Čl. V

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z., zákona č. 73/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Držiteľ osvedčenia je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení najneskôr do 15 dní odo dňa, keď táto zmena nastala a požiadať o vydanie nového osvedčenia. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia, oznámi každú zmenu podľa § 17 ods. 3 písm. a) do 15 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.

(2) Fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia je povinná zúčastniť sa školenia organizovaného ministerstvom najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od vydania osvedčenia alebo od posledného školenia.“.

2. § 19 ods. 1 sa dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:

c) vydaním nového osvedčenia podľa § 18 ods. 1,

d) ak sa držiteľ osvedčenia nezúčastní školenia podľa § 18 ods. 2 do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie sedem rokov od vydania osvedčenia alebo posledného školenia,

e) na základe písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia doručenej ministerstvu.“.

3. § 19 ods. 2 sa dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

d) vydaním nového osvedčenia podľa § 18 ods. 1,

e) rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedčenia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,

f) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané.“.

4. V § 19 odseky 3 až 6 znejú:

(3) Ministerstvo môže rozhodnúť o zániku platnosti osvedčenia fyzickej osoby podľa odseku 1 písm. b), ak držiteľ osvedčenia porušil ustanovenia § 7 ods. 1 a 2, § 10 ods. 1 až 4, § 11, § 12 ods. 1 až 3, § 13, § 14, § 15 ods. 1 až 3, § 16 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1 a § 25 ods. 4 alebo sa bez závažného dôvodu nezúčastnil školenia podľa § 18 ods. 2; ak ide o fyzickú osobu podľa § 17 ods. 3 písm. a), ministerstvo zánik platnosti osvedčenia oznámi aj dotknutej fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe.

(4) O vydanie osvedčenia po zániku platnosti osvedčenia podľa odseku 1 písm. b), d) a e) sa fyzická osoba môže opätovne uchádzať po úspešnom vykonaní skúšky podľa § 17 ods. 2 písm. a); po zániku platnosti podľa odseku 1 písm. b) sa skúšky možno zúčastniť až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o jeho zániku.

(5) Ministerstvo môže rozhodnúť o zániku platnosti osvedčenia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby podľa odseku 2 písm. e), ak držiteľ osvedčenia porušil ustanovenia § 7 ods. 1 a 2, § 10 ods. 1 až 4, § 11, § 12 ods. 1 až 3, § 13, § 14, § 15 ods. 1 až 3, § 16 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1 a § 25 ods. 4 alebo ak činnosti s lesným reprodukčným materiálom nevykonával prostredníctvom fyzickej osoby podľa § 17 ods. 3 písm. a).

(6) O vydanie osvedčenia po zániku platnosti osvedčenia podľa odseku 2 písm. e) sa fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže opätovne uchádzať až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o jeho zániku.“.

5. § 19 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 3 a 5 nemá odkladný účinok.“.

6. Doterajší text § 30 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Na účely konaní podľa tohto zákona je dotknutá fyzická osoba povinná uvádzať svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu.

(3) Osobné údaje uvedené v odseku 1 môže príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva zverejniť na účely informovania verejnosti.“.

7. Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014

Ak u osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia do 30. júna 2014, došlo k zmene údajov uvedených v osvedčení, je osoba povinná ich oznámiť a požiadať o vydanie nového osvedčenia do 30. júna 2015; vydaním nového osvedčenia zaniká platnosť osvedčenia vydaného podľa predpisov účinných do 30. júna 2014.“.

Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 275/2007 Z. z., zákonom č. 359/2007 Z. z., zákonom č. 360/2007 Z. z., zákonom č. 540/2008 Z. z., zákonom č. 499/2009 Z. z., zákonom č. 117/2010 Z. z., zákonom č. 96/2012 Z. z., zákonom č. 345/2012 Z. z., zákonom č. 115/2013 Z. z., zákonom č. 180/2013 Z. z. a týmto zákonom.


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.