Vyhláška č. 158/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Čiastka 58/2014
Platnosť od 13.06.2014
Účinnosť od 15.06.2014 do31.05.2021
Zrušený 170/2021 Z. z. (nepriamo)

158

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 22. mája 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7a ods. 1, 4 a 5, § 7b ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, § 24 ods. 22, § 28 ods. 11, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 4, § 35 ods. 5 a 9, § 36 ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 26, § 55 ods. 9, § 56 ods. 9, § 65a ods. 3, § 72 ods. 9, § 80 ods. 2, § 95 ods. 4, § 97 ods. 1 a § 100 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) podľa § 6 ods. 3 zákona a po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva podľa § 37 zákona ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z., vyhlášky č. 638/2007 Z. z., vyhlášky č. 579/2008 Z. z. a vyhlášky č. 173/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:

㤠2

Zoznam inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (k § 7a ods. 4 a 5 a § 7b ods. 2 a 3 zákona)

(1) Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a.

§ 3

Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody a zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce (k § 7a ods. 1 a § 7b ods. 1 zákona)

(1) Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody, je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3a.“.

2. V § 6 a v nadpise prílohy č. 8 sa slová „držať, predávať, vymieňať, prepravovať s cieľom predaja alebo výmeny alebo ponúkať na predaj alebo výmenu“ nahrádzajú slovami „držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu“.

3. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

Podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch (k § 65a ods. 3 zákona)

Súčasťou evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, sú aj kópie dokladov, ktoré uchováva okresný úrad podľa § 68 písm. t) zákona a zasiela ich písomne alebo elektronicky do desiateho dňa kalendárneho mesiaca, podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca.“.

4. V § 17 v nadpise sa slová „o vyznačovaní drevín určených na výrub“ nahrádzajú slovami „spôsob vyznačovania výrubu drevín“.

5. V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona.“.

6. V § 17 odsek 7 znie:

(7) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.“.

7. V § 17 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 14.

8. V § 17 ods. 8 písm. b) sa slová „parcelné číslo a druh pozemku“ nahrádzajú slovami „parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku “.

9. V § 17 ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (§ 47 ods. 3 zákona)“.

10. V § 17 ods. 9 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

11. V § 17 ods. 12 sa slová „odsek 10“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.

12. V § 17 odsek 13 znie:

(13) Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tým, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať.“.

13. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Podrobnosti o kompenzačných opatreniach (k § 28 ods. 11 zákona)

(1) Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu a vtáky a ich biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.

(2) Kompenzačnými opatreniami sú najmä

a) zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v dotknutom území sústavy chránených území alebo jeho bezprostrednom okolí, ak sú na uvedenom mieste vhodné podmienky na ich realizáciu,

b) zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v inom území sústavy chránených území,

c) navrhnutie novej lokality alebo rozšírenia existujúcej lokality podľa § 27 zákona,

d) zlepšenie stavu ochrany iných biotopov a druhov ako tých, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené plánom alebo projektom, v inom území sústavy chránených území.

(3) Kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) sa použijú, ak je preukázané, že nemožno uskutočniť kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. a) až c).

(4) Súčasťou kompenzačných opatrení podľa odseku 2 môže byť opätovné zavádzanie druhov, ozdravenie alebo posilnenie populácie druhov, kúpa pozemkov, obmedzenie činnosti negatívne ovplyvňujúcich stav biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom alebo podpora činností, ktoré ich priaznivo ovplyvňujú.

(5) Vzor návrhu kompenzačných opatrení je uvedený v prílohe č. 15.“.

14. V § 19 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o súkromné chránené územie a obecné chránené územie, ktoré možno so súhlasom orgánu ochrany prírody označiť tabuľami s osobitným označením“ a v tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na brehu ostrova, ak je ostrov súčasťou chráneného územia“.

15. V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tabuľa s osobitným označením na označenie súkromného chráneného územia a obecného chráneného územia má rozmery 40 cm x 30 cm s nápisom príslušného chráneného územia spolu s jeho názvom a inými doplňujúcimi údajmi napísanými zeleným písmom na bielom podklade.“

16. V § 19 ods. 10 úvodnej vete sa za slovo „územia“ vkladajú slová „a ich časti“.

17. V § 19 ods. 10 písmeno b) znie:

b) grafickými tabuľami s rozmermi 10 x 10 cm alebo tabuľami s textom, ktoré vyjadrujú niektoré zakázané alebo prikázané činnosti, najmä vo vzťahu k verejnosti,“.

18. V § 19 ods. 10 sa vypúšťa písmeno d).

19. V nadpise nad § 20 sa slová „ods. 23“ nahrádzajú slovami „ods. 26“.

20. V § 21 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti (ďalej len „ekologicko-funkčný priestor“) a zóny 14) a obsahuje zásady využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.

(2) Program starostlivosti o chránený strom vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia priebežnej starostlivosti na ich dosiahnutie.“.

21. V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov určuje spôsob starostlivosti o druhy európskeho významu a druhy národného významu a ich biotopy a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

22. V § 21 odsek 7 znie:

(7) Obsah programu

a) starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 18,

b) starostlivosti podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 19,

c) záchrany podľa odseku 5 je uvedený v prílohe č. 21,

d) záchrany podľa odseku 6 je uvedený v prílohe č. 22.“.

23. V § 23 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny; nevypracúva sa pre obecné chránené územie. Projekt ochrany je podkladom na vypracovanie oznámenia zámeru podľa § 50 ods. 3 zákona. Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem.

(2) Projekt ochrany, ktorý je predmetom posúdenia návrhu podľa § 50 ods. 1 zákona, vyhotovuje odborne spôsobilá osoba len v rozsahu uvedenom v prílohe podľa odseku 9 písm. a) a po kladnom posúdení opodstatnenosti návrhu ho dopracuje organizácia ochrany prírody. Súčasťou rokovania organizácie ochrany prírody podľa § 54 ods. 13 zákona je aj posúdenie možnosti získania súhlasu s vyhlásením chráneného územia podľa § 50 ods. 9 zákona.“.

24. V § 25 ods. 2 prvá veta znie: „Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje spravidla na obdobie 10 rokov okrem programov záchrany, ktoré sa vyhotovujú na obdobie 5 rokov a programov starostlivosti o chránené územie, ktoré sa vyhotovujú spravidla na obdobie 30 rokov.“.

25. § 27 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, fyzická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku. 3 písm. a) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.

(7) Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, právnická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku 5 písm. b) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.“.

26. § 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29

Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu (k § 56 ods. 9 zákona)

Vzor správy o výsledku prieskumu alebo výskumu je uvedený v prílohe č. 29. Tento vzor sa použije aj na priebežnú správu o výsledku prieskumu alebo výskumu. Správa sa odovzdáva organizácii ochrany prírody písomne alebo elektronicky. Elektronický formulár vzoru správy zverejňuje organizácia ochrany prírody na svojom webovom sídle.“.

27. § 33 sa vypúšťa.

28. V nadpise nad § 34 sa slová v zátvorke „k § 95 ods. 5“ nahrádzajú slovami „k § 95 ods. 4“.

29. § 37 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 ods. 4, 8 a 9 sa neupravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.“.

30. V nadpise § 40 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

31. V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „rybníku alebo rybochovnému zariadeniu“ nahrádzajú slovami „rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži“.

32. Za § 40a sa vkladá § 40b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júna 2014

Rozsah územnej a časovej doby platnosti ochrany vlka dravého/vlka obyčajného (Canis lupus) ustanovený v prílohe č. 9 sedemnástom bode sa prehodnotí do 31. decembra 2017, najskôr však po 15. júni 2017.“.

33. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare a slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

34. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV živočíchov A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA

Skupina Vedecké meno Slovenské meno Spôsob odstraňovania
Evertebrata bezstavovceMollusca – mäkkýše
Arion lusitanicusslizovec iberskýindividuálny odchyt a likvidácia
Sinanodonta woodianaškľabka ázijská
Crustacea – kôrovce
Orconectes limosusrak pruhovanýindividuálny odchyt a nakladanie **
Pacifastacus leniusculusrak signálny
Procambarus clarkiirak červený
Vertebrata stavovcePisces – ryby
Ameiurus melassumček čiernyindividuálny odchyt a nakladanie **
Gasterosteus aculeatuspichľavka siná
Lepomis gibbosusslnečnica pestrá
Neogobius gymnotrachelusbýčko nahotemenný
Neogobius fluviatilisbýčko piesočný
Neogobius kessleribýčko hlavatý
Neogobius melanostomusbýčko čiernoústy
Perccottus gleniibýčkovec amurský
Pseudorasbora parvahrúzovec sieťovaný
Amphibia-obojživelníky
* Rana catesbeianaskokan volskýindividuálny odchyt a nakladanie ***
Reptilia - plazy
Chrysemys pictakorytnačka maľovanáindividuálny odchyt a nakladanie ***
Trachemys scriptakorytnačka písmenková
Aves - vtáky
Oxyura jamaicensispotápnica bielolícaindividuálny odchyt a nakladanie ***
Mammalia – cicavce
Mustela visonnorok americkýindividuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie ****
Myocastor coypusnutria vodná/riečna
Nyctereutes procyonoidespsík medvedíkovitý
Ondatra zibethicusondatra pižmová
Procyon lotormedvedík čistotný
* Callosciurus erythraeusveverica červenkaváindividuálny odchyt a nakladanie ***
* Sciurus carolinensisveverica sivá
* Sciurus nigerveverica líščia

Poznámky:

1. Druhy, ktorých výskyt na území Slovenska k 1. januáru 2014 vo voľnej prírode nebol potvrdený, ale v blízkej budúcnosti je možný sú označené znakom *.

2. Spôsob odstraňovania:

Spôsob odstraňovania inváznych druhov živočíchov závisí od jednotlivých taxónov, pričom je potrebné prednostne použiť selektívne metódy odchytu.

** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom a dodržiavať ustanovenie § 7a ods. 7 zákona; pri rybách sa povinnosť odstraňovania vzťahuje iba na náhodne ulovené jedince.

*** Odchytené živé jedince sa odovzdajú organizácii ochrany prírody.

**** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom.“.

35. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA

Zoznam inváznych druhov rastlín

a) Bylinné druhy

Vedecké meno Slovenské meno Rozmnožovanie Označenie skupiny
Ambrosia artemisiifoliaambrózia palinolistá generatívne B
Asclepias syriacaglejovka americká generatívne
vegetatívne
C
Fallopia sp. (syn. Reynoutria)pohánkovec (krídlatka) vegetatívne A
Heracleum mantegazzianumboľševník obrovský generatívne B
Impatiens glanduliferanetýkavka žliazkatá generatívne
vegetatívne
C
Solidago canadensiszlatobyľ kanadská generatívne
vegetatívne
C
Solidago giganteazlatobyľ obrovská generatívne
vegetatívne
C


b) Dreviny

Vedecké meno Slovenské meno Rozmnožovanie Označenie skupiny
Ailanthus altissima *pajaseň žliazkatý generatívne
vegetatívne
D
Amorpha fruticosabeztvarec krovitý generatívne
vegetatívne
C
Lycium barbarumkustovnica cudzia generatívne
vegetatívne
C
Negundo aceroides*javorovec jaseňolistý generatívne B

Poznámky:

1. Označenie skupiny:

Skupiny boli vyčlenené na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov.

2. Bod b) Dreviny:

Odstraňovania inváznych druhov drevín (body 1.8, 2 a 3) v zastavanom území obce je potrebné vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich druhov vtákov). Odstraňovanie inváznych druhov drevín v zastavanom území obce sa odporúča plánovať a realizovať postupne, najmä v súlade so schválenými dokumentami starostlivosti o dreviny.

* Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce.

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín

Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. Odstraňovanie druhu ambrózia palinolistá je potrebné vykonať už pred rozkvitnutím, najneskôr do 1. júla bežného roku.

1. Mechanický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach.

1.1. Vykopávanie

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Ak ide o druhy zo skupiny B a C je výkop potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať.

1.2. Vytrhávanie

Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C.

1.3. Pastva

Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien druhu boľševník obrovský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú semená na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozširovaniu na lokalite.

1.4. Orba

Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast je potrebné poorať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. Ak ide o druh ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim.

1.5. Kosenie a mulčovanie

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.

1.6. Sekanie

Tento spôsob možno použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá.

1.7. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí

Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.

1.8. Výrub

Uplatňuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Aby bolo potlačené následné zmladenie zo spiacich púčikov, aplikuje sa na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo riedeného maximálne do pomeru 1:1 s účinnou látkou glyfosát.

2. Chemický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).

Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Používa sa herbicíd s účinnou látkou glyfosát. Dávkuje sa v dávke 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l) na jeden vpich alebo zásek. Počet vpichov alebo zásekov je závislý na hrúbke stonky – 1 vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. Termín aplikácie je mesiac júl. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie, aby sa predišlo koreňovej výmladnosti. V prípadoch možného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov, alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ale následne je nevyhnutné vykonať zásahy metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku do koreňových výmladkov.

Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)

3. Kombinovaný spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob odstraňovania je vhodný pre druhy zo skupiny B a C. Pri kombinovanom spôsobe odstraňovania sa pri použití chemických prípravkov musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

23) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.“.

36. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO VOĽNEJ PRÍRODY

Vedecké menoSlovenské meno
Aristichthys nobilistolstolobik pestrý
Carassius auratuskaras striebristý
Ctenopharyngodon idellaamur biely
Dama damadaniel škvrnitý v danielích poľovných lokalitách určených osobitným predpisom24)
Hypophthalmichthys molitrixtolstolobik biely
Meleagris gallopavomorka divá
Oncorhynchus mykisspstruh dúhový
Ovis aries (musimon, ammon)muflón lesný v muflóních poľovných lokalitách určených osobitným predpisom24)
Phasianus colchicusbažant poľovný/bažant obyčajný
Salvelinus fontinalissivoň potočný
Syrmaticus reevesiibažant kráľovský“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov“.

37. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN, KTORÉ SA MÔŽU SADIŤ ALEBO PESTOVAŤ ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

1. Vedecké menoSlovenské meno
Aesculus hippocastanumpagaštan konský
Castanea sativagaštan jedlý
Juglans regiaorech kráľovský
Morus albamoruša biela
Morus nigramoruša čierna

2. Druhy poľných plodín uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov.

3. Druhy zeleniny uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny.

4. Poľnohospodárske plodiny uvedené v Listine registrovaných odrôd.25)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

25) § 4 písm. b) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.“.

38. Prílohy č. 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍNA ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Pozn.Vedecké menoSlovenské meno€/jedinec
*Abies nebrodensis (Lojac.) Matteijedľa
Aconitum anthora L.prilbica jedhojová 23,00
*Aconitum corsicum Gáyer [syn. Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz]prilbica korzická
Aconitum firmum Rchb.prilbica tuhá 23,00
Aconitum firmum Rchb. subsp. firmumprilbica tuhá pravá 37,00
SRAconitum firmum subsp. moravicum Skalickýprilbica tuhá moravská 23,00
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyerprilbica chlpatoplodá 92,00
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.prilbica moldavská 14,00
Aconitum paniculatum Lam.prilbica metlinatá 51,00
Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Pallašachorček panónsky 69,00
SRAdenophora lilifolia (L.) Ledeb.zvonovec ľaliolistý 51,00
Adonis distorta Ten.hlaváčik
Adonis vernalis L.hlaváčik jarný 69,00
Aegilops cylindrica Hostmnohoštet valcovitý 51,00
Aeonium dumosum (Lowe) Praeg.eonium
Aeonium gomeraense Praegereonium
Aeonium saundersii Bolleeonium
Aethionema saxatile (L.) R. Br.sivuľka skalná 69,00
Agrimonia pilosa Ledebourrepík sibírsky
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.žitniak hrebenitý 51,00
Achillea aspleniifolia Vent.rebríček slezinníkolistý 69,00
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit.rebríček jemnolistý 69,00
Achillea ochroleuca Ehrh.rebríček hrebenitý 69,00
Achillea ptarmica L.rebríček betrámový 37,00
Ajuga pyramidalis L.zbehovec ihlanovitý 92,00
SREx? Aldrovanda vesiculosa L.aldrovandka pľuzgierkatá 322,00
*Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.žabník Wahlenbergov
Alkanna tinctoria (L.) Tauschalkana farbiarska 138,00
Ex? Allium cirrhosum Vand.cesnak strapatý 138,00
Allium ericetorum Thorecesnak vresoviskový 138,00
Allium grosii Font Quercesnak
Allium paniculatum L.cesnak metlinatý 69,00
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak.cesnak pažítkový alpínsky 23,00
Allium strictum Schrad.cesnak tuhý 92,00
Althaea cannabina L.ibiš konopovitý 69,00
Althaea hirsuta L.ibiš chlpatý 51,00
Althaea pallida Willd.ibiš bledý 69,00
Althaea taurinensis DC.ibiš turínsky 69,00
Alyssum desertorum Stapftarica stepná 51,00
Alyssum montanum subsp. brymii Dostáltarica horská Brymova 51,00
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm.tarica horská Gmelinova 51,00
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.tarica pyrenejská
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár.tarica krivoľaká rôznolistá 51,00
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum tarica krivoľaká pravá 69,00
+Amelanchier ovalis Medik. #1.muchovník vajcovitý 23,00
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Treleaseparasca
+Amygdalus nana L. #1.mandľa nízka 69,00
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.červenohlav ihlanovitý 230,00
Anacamptis urvilleana Sommier et Gattočervenohlav
*Anchusa crispa Viv.smohla
Anchusa italica Retz.smohla talianska 69,00
*Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.smradovec
*Androcymbium europaeum (Lange) K. Richterandrocymbium európske
*Androcymbium rechingeri Greuterandrocymbium Rechingerovo
*Androcymbium psammophilum Svent.androcymbium
+Andromeda polifolia L.andromédka sivolistá 69,00
*Androsace cylindrica DC.pochybok valcovitý
Androsace mathildae Levierpochybok
Androsace maxima L.pochybok najväčší 92,00
Androsace obtusifolia L.pochybok tupolistý 37,00
Androsace pyrenaica Lam.pochybok pyrenejský
Androsace villosa L.pochybok huňatý 138,00
Andryala crithmifolia Ait.
*Angelica heterocarpa Lloydangelika
*Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuterruman
Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. & E. Sierrabôľhoj
Anthyllis lemanniana Lowebôľhoj
Antirrhinum charidemi Langepapuľka
*Antirrhinum lopesianum Rothm.papuľka
Apera interrupta (L.) P. Beauv.metlička pretrhovaná 69,00
*Apium bermejoi Llorenszeler
SRApium repens (Jacq.) Lag.zeler plazivý 92,00
*Aquilegia alpina L.orlíček alpínsky
Aquilegia bertolonii Schottorlíček Bertoliniho
Aquilegia kitaibelii Schottorlíček Kitaibelov
*Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galianoorlíček
*Arabis kennedyae Meikle.arábka
Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb.arábka slatinná 69,00
Arabis nova Vill.arábka nová 230,00
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.arábka
Arabis scopoliana Boiss.arábka
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.medvedica lekárska 37,00
+Arctous alpina (L.) Nied.medvedík alpínsky 92,00
Aremonia agrimonoides (L.) DC.repíček repíkovitý 23,00
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahlpiesočnica
Arenaria humifusa Wahlenbergpiesočnica
*Arenaria nevadensis Boiss. & Reuterpiesočnica nevadská
Arenaria provincialis Chater & Hallidaypiesočnica
*Argyranthemum lidii Humphries
*Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Armeria alpina Willd.trávnička alpínska 92,00
Armeria berlengensis Daveautrávnička
*Armeria helodes Martini & Poldtrávnička
Armeria neglecta Girardtrávnička
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeldtrávnička
*Armeria rouyana Daveautrávnička
Armeria soleirolii (Duby) Godrontrávnička
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reutertrávnička
Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.chren veľkoplodý 69,00
Artemisia austriaca Jacq.palina rakúska 230,00
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb.palina
Artemisia eriantha Ten.palina skalná 51,00
*Artemisia granatensis Boiss.palina
*Artemisia laciniata Willd.palina strapatá
Artemisia oelandica (Besser) Komarovpalina
*Artemisia pancicii (Janka) Ronnigerpalina Pančičova
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss.palina slanomilná jednobliznová 37,00
Asperula neilreichii Beckmarinka Neilreichova 51,00
*Asphodelus bento-rainhae P. Silvaasfodel
Asplenium adiantum-nigrum L.slezinník čierny 51,00
SRAsplenium adulterinum Mildeslezinník nepravý 92,00
Asplenium cuneifolium Viv.slezinník klinovolistý 92,00
*Asplenium hemionitis L.slezinník
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouyslezinník
*Aster pyrenaeus Desf. ex DC.astra pyrenejská
*Aster sorrentinii (Tod) Lojac.astra
*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bungekozinec
Astragalus alpinus L.kozinec alpínsky 51,00
*Astragalus aquilanus Anzalonekozinec
Astragalus asper Wulfen ex Jacq.kozinec drsný 184,00
Astragalus australis (L.) Lam.kozinec južný 37,00
Astragalus austriacus Jacq.kozinec rakúsky 92,00
Astragalus centralpinus Braun-Blanquetkozinec
Astragalus exscapus L.kozinec bezbyľový 138,00
Astragalus frigidus (L.) A. Graykozinec ľadový 51,00
*Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agger-Kirchof et Meiklekozinec
*Astragalus maritimus Moriskozinec
Astragalus norvegicus Weberkozinec nórsky 51,00
Astragalus penduliflorus Lam.kozinec ovisnutý 69,00
Astragalus peterfii Jáv.kozinec
Astragalus tremolsianus Paukozinec
*Astragalus verrucosus Moriskozinec bradavičnatý
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.kozinec mechúrikatý belavý 138,00
Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenkklasovec sivastý 51,00
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.klasovec obrovský
Athamanta cortiana Ferrariniatamanta
*Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz
Atriplex littoralis L.loboda pobrežná 92,00
*Atropa baetica Willk.ľuľkovec
Avenula hackelii (Henriq.) Holubovsica Hackelova
*Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scottbasia vlnokvetá 51,00
*Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scottbasia
Batrachium aquatile (L.) Dumort.močiarka vodná 23,00
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultzmočiarka Baudotova 69,00
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.močiarka riečna 69,00
Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort.močiarka štítovitá 69,00
Batrachium rionii (Lagger) Nymanmočiarka Rioniho 69,00
Beckmannia eruciformis (L.) Hosthúseníkovec erukovitý 92,00
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélenkostravec fialový 92,00
*Bellevalia hackelli Freynbelevália
*Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
*Berberis maderensis Lowedráč
Beta patula Ait.repa
*Biscutella neustriaca Bonnetdvojštítok
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.dvojštítok
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Dominžltavka končistá 69,00
Blechnum spicant (L.) Rothrebrovka rôznolistá 23,00
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.plsťovka vzpriamená 92,00
*Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J.Kochvratička rumančekovolistá 92,00
Botrychium simplex Hitchc.vratička jednoduchá
Brassica glabrescens Poldinikapusta
Brassica hilarionis Post.kapusta
Brassica insularis Moriskapusta ostrovná
*Brassica macrocarpa Guss.kapusta
Braya linearis Rouy
Bromus grossus Desf. ex DC.stoklas
Bromus squarrosus L.stoklas kostrbatý 37,00
*Bunium brevifolium Lowebuľka
Bupleurum affine Sadlerprerastlík prútnatý 51,00
*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.prerastlík vláskovitý
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schurprerastlík kosákovitý širokolistý 69,00
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkelprerastlík
*Bupleurum kakiskalae Greuterprerastlík
Bupleurum praealtum L.prerastlík vyvýšený 51,00
Bupleurum rotundifolium L.prerastlík okrúhlolistý 23,00
Bupleurum tenuissimum L.prerastlík najtenší 37,00
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Friessmlz
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.žabníkovec bielokvetolistý
Calendula maderensis DC.nechtík
Calla palustris L.diablik močiarny 92,00
Callianthemum coriandrifolium Rchb.rutovník koriandrolistý 51,00
Calypso bulbosa L.
Camelina rumelica Velen.ľaničník rumelský 69,00
Campanula abietina Griseb.zvonček jedľový 51,00
*Campanula bohemica Hrubý in Polívka, Domin et Podp.zvonček český
*Campanula gelida Kovandazvonček jesenícky
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd.zvonček veľkoklasý 69,00
*Campanula morettiana Reichenb.zvonček
Campanula rapunculus L.zvonček repkový 51,00
Campanula romanica Savul.zvonček
*Campanula sabatia De Not.zvonček
SR*Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrychzvonček hrubokoreňový 51,00
Campanula xylocarpa Kovandazvonček tvrdoplodý 37,00
Campanula zoysii auct. non Wulf. Schur (syn. Campanula cochlearifolia Lam.)zvonček maličký
Camphorosma annua Pall.gáfrovka ročná 92,00
Caralluma burchardii N. E. Braunkaraluma
Cardamine dentata Schult.žerušnica zúbkatá 51,00
Cardamine parviflora L.žerušnica malokvetá 92,00
Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri Hayekžerušničník Hallerov pravý 69,00
*Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.bodliak
Carex atrofusca Schkuhrostrica čiernohnedá 92,00
Carex bigelowii Torr. ex Schwein.ostrica Bigelova 69,00
Carex brevicollis DC.ostrica krátkoklasá 92,00
Carex chordorrhiza L.f.ostrica výbežkatá 92,00
Carex diandra Schrankostrica oblastá 51,00
Carex dioica L.ostrica dvojdomá 69,00
Carex divisa Huds.ostrica delená 92,00
Carex fritschii Waisb.ostrica Fritschova 51,00
Carex halleriana Assoostrica alpínska 69,00
Carex hartmanii Cajanderostrica Hartmanova 51,00
Carex holostoma Drejerostrica
Carex lasiocarpa Ehrh.ostrica plstnatoplodá 51,00
Carex limosa L.ostrica barinná 92,00
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonenostrica chudobná vrchovisková 69,00
Carex malato-belizii Raymondostrica
*Carex panormitana Guss.ostrica
Carex parviflora Hostostrica černastá 92,00
Carex pauciflora Lightf.ostrica málokvetá 92,00
Carex pediformis C. A. Mey.ostrica labkatá 51,00
Carex pulicaris L.ostrica blšná 69,00
Carex rupestris All.ostrica skalná 69,00
Carex secalina Willd. ex Wahlenb.ostrica ražná 69,00
Carex umbrosa Hostostrica tôňomilná 51,00
Carex viridula Michx.ostrica Oederova 69,00
Carlina onopordifolia Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl.krasovlas akantolistý
Carpesium cernuum L.dvojzubec ovisnutý 69,00
Carthamus lanatus L.požlt vlnatý 69,00
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.odemka vodná 51,00
*Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakounevädza
*Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostálnevädza
*Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Guglernevädza
*Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostálnevädza
*Centaurea balearica J.D. Rodrigueznevädza baleárska
*Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Godaynevädza
*Centaurea citricolor Font Quernevädza
Centaurea corymbosa Pourretnevädza chocholíkatá
Centaurea gadorensis G. Blancanevädza
*Centaurea horrida Badaronevädza
*Centaurea immanuelis-loewii Deg.nevädza
Centaurea jankae Brandzanevädza
*Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.nevädza
Centaurea kartschiana Scop.nevädza
*Centaurea lactiflora Halácsynevädza bielokvetá
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostálnevädza drobnoúborová
*Centaurea niederi Heldr.nevädza
*Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.nevädza
*Centaurea pinnata Paunevädza
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárádynevädza
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blancanevädza
Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostálnevädza
Centaurea vicentina Mariznevädza
Centaurium littorale subsp. compressum (Hayek) Kirschner [syn: Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis]zemežlč pobrežná slatinná 92,00
Centaurium pulchellum (Sw.) Drucezemežlč spanilá 37,00
*Centaurium rigualii Estevezemežlč
*Centaurium somedanum Lainzzemežlč
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinotcentrant trojžilný
*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.prilbovka
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druceprilbovka biela 14,00
Cephalanthera longifolia (L.) Fritschprilbovka dlholistá 23,00
Cephalanthera rubra (L.) Rich.prilbovka červená 23,00
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.hlavinka sedmohradská 37,00
Cerastium alpinum L.rožec alpínsky 115,00
*Cerastium alsinifolium Tauschrožec kuričkolistý
Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soórožec roľný žľaznatý 37,00
Cerastium carinthiacum Vestrožec širokolistý 51,00
Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.rožec dinársky
Cerastium uniflorum Clairv.rožec jednokvetý 92,00
Ceratophyllum submersum L.rožkatec pohrúžený 23,00
Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadačvoskovka holá tatranská 69,00
*Ceropegia chrysantha Svent.lampášik
Ceterach javorkeanum (Vida) Soóceterak Jávorkov 115,00
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandespapyštek
Chaerophyllum azoricum Treleasekrkoška azorská
Chamaemeles coriacea Lindl.
Chamorchis alpina (L.) Rich.vstaváčik alpínsky 138,00
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Chenopodium foliosum (Moench) Asch.mrlík mnoholistý 92,00
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Bartonzimoľub okolíkatý 69,00
*Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.zlatofúz južný 23,00
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
SRCirsium brachycephalum Jur.pichliač úzkolistý 51,00
Cirsium latifolium Lowepichliač
Cirsium waldsteinii Rouypichliač Waldsteinov 51,00
Cistus chinamadensis Banares & Romerocistus
Cistus palhinhae Ingramcistus
Cladium mariscus (L.) Pohlmarica pílkatá 184,00
Cleistogenes serotina (L.) Kengdvojradovec neskorý 23,00
+Clematis alpina (L.) Mill.plamienok alpínsky 14,00
Clematis integrifolia L.plamienok celistvolistý 14,00
Coeloglossum viride (L.) Hartm.vemenníček zelený 23,00
*Cochlearia polonica E. Fröhlich.lyžičník poľský
SR *Cochlearia tatrae Borbáslyžičník tatranský 51,00
*Coincya rupestris Rouy
SREx Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidlkoleant útly 115,00
SRColchicum arenarium Waldst. et Kit.jesienka piesočná 230,00
*Colchicum corsicum Bakerjesienka korzická
*Colchicum cousturieri Greuterjesienka
Colymbada badensis (Tratt.) Dostálnevädzník bádenský 51,00
Colymbada sadleriana (Janka) Holubnevädzník panónsky 69,00
Comarum palustre L.nátržnica močiarna 23,00
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.(syn. Gentianella tenella Rottb.)horcovka útla 23,00
Conioselinum tataricum Hoffm.šabrina pošvatá 37,00
Conringia austriaca (Jacq.) Sweetkonringia rakúska 138,00
Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soóostrôžka poľná metlinatá 69,00
*Consolida samia P. H. Davisostrôžka
*Convolvulus argyrothamnus Greuterpupenec
Convolvulus cantabrica L.pupenec kantabrijský 115,00
*Convolvulus caput-medusae Lowepupenec
*Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Telespupenec
*Convolvulus lopez-socasii Svent.pupenec
*Convolvulus massonii A. Dietr.pupenec
Corallorhiza trifida Châtel.koralica lesná 23,00
Corispermum marschallii Stevenplošticosemä Marschallovo 69,00
Corispermum nitidum Kit. ex Schult.plošticosemä lesklé 92,00
*Coronopus navasii Pauvraňonôžka
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Preslkručinkovec položený 37,00
Corydalis capnoides (L.) Pers.chochlačka žltobiela 69,00
Corydalis gotlandica Lidénchochlačka
*Crambe arborea Webb ex Christkatran
Crambe leavigata DC. ex Christkatran
*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.katran
SRCrambe tataria Sebeókkatran tatársky 115,00
+Crataegus lindmanii Hrabětováhloh Lindmanov 37,00
*Cremnophyton lanfrancoi Brullo & Pavonde
Crepis alpestris (Jacq.) Tauschškarda alpská 69,00
*Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.škarda šafranokvetá
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cuetoškarda
Crepis pannonica (Jacq.) K. Kochškarda panónska 92,00
Crepis pulchra L.škarda úhľadná 69,00
Crepis pusilla (Sommier) Merxm.škarda
Crepis sibirica L.škarda sibírska 92,00
Crepis tectorum subsp. nigrescens (Pohle) P.D. Sell.škarda
Crocus cyprius Boiss. & Kotschyšafran
*Crocus etruscus Parl.šafran
Crocus hartmannianus Holmboešafran
Crocus heuffelianus Herb.šafran karpatský 14,00
Crupina vulgaris Cass.krupinka obyčajná 69,00
Crypsis aculeata (L.) Aitonskrytka ostnatá 92,00
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.ex Hook.kučeravec čiarkovitý 230,00
Culcita macrocarpa C. Preslkulcita veľkozásterková
SR*Cyclamen fatrense Halda et Sojákcyklámen fatranský 138,00
SRCypripedium calceolus L.črievičník papučkový 138,00
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.zanoväť
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soóvstavačovec krvavočervený 322,00
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver.vstavačovec vresoviskový 184,00
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsiivstavačovec Fuchsov pravý 23,00
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsosvstavačovec Fuchsov Soóov 92,00
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soóvstavačovec strmolistý krvavý 115,00
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnatavstavačovec strmolistý pravý 69,00
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soóvstavačovec strmolistý neskorý 115,00
Dactylorhiza kalopissii E. Nelsonvstavačovec
Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soóvstavačovec laponský 92,00
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculatavstavačovec škvrnitý pravý 184,00
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soóvstavačovec škvrnitý mokraďný 184,00
Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soóvstavačovec škvrnitý Schurov 184,00
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soóvstavačovec škvrnitý sedmohradský 184,00
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. majalisvstavačovec májový pravý 14,00
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holubvstavačovec bledožltý 322,00
Dactylorhiza sambucina (L.) Soóvstavačovec bazový 23,00
Danthonia alpina Vestplevnatec alpínsky 51,00
SR*+Daphne arbuscula Čelak.lykovec muránsky 230,00
+Daphne cneorum L.lykovec voňavý 37,00
Daphne petraea Leyboldlykovec skalný
*Daphne rodiguezii Texidorlykovec Rodriguezov
*Degenia velebitica (Degen) Hayek
*Delphinium caseyi BL Burttstračonôžka
Delphinium elatum L.stračonôžka vysoká 23,00
Delphinium oxysepalum Borbás et Paxstračonôžka tatranská 51,00
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelevchryzantéma pieninská 138,00
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Deschampsia maderensis (Haeck. Born.) Buschm.metlica
Dianthus arenarius L. subsp. arenariusklinček piesočný pravý
*Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarzklinček piesočný český
Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff.klinček bradatý nakopený 37,00
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuterklinček
Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinusklinček kopcový pravý 37,00
Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaiszklinček kopcový holý 69,00
Dianthus diutinus Kit.klinček trváci
Dianthus glacialis Haenkeklinček ľadovcový 37,00
Dianthus marizii (Samp.) Samp.klinček
*Dianthus moravicus Kovandaklinček moravský
SR*Dianthus nitidus Waldst. et Kit.klinček lesklý 69,00
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksayklinček
SR*Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová [syn.
Dianthus lumnitzeri Wiesb.]
klinček včasný Lumnitzerov 37,00
Dianthus praecox Kit. subsp. praecoxklinček včasný pravý 37,00
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťováklinček včasný nepravý 37,00
Dianthus rupicola Biv.klinček
Dianthus serotinus Waldst. et Kit.klinček neskorý 51,00
Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.klinček pyšný alpský 37,00
Dianthus superbus L. subsp. superbusklinček pyšný pravý 51,00
Dichostylis micheliana (L.) Neestrojradovka hlávkatá 69,00
Dictamnus albus L.jasenec biely 14,00
Diphasiastrum alpinum (L.) Holubplavúnik alpínsky 37,00
Diphasiastrum complanatum (L.) Holubplavúnik sploštený 37,00
Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holubplavúnik Isslerov 92,00
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campodvojradovka
*Diplotaxis siettiana Mairedvojradovka
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.dvojradovka
Doronicum hungaricum Rchb. f.kamzičník podlhovastolistý 92,00
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torrekamzičník chlpatý 23,00
*Dorycnium spectabile Webb & Berthelďatelinovec
Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermannchudôbka vždyzelená Beckerova 92,00
Draba cacuminum Elis Ekmanchudôbka
Draba cinerea Adamschudôbka
Draba dorneri Heuffel.chudôbka
Draba fladnizensis Wulfenchudôbka bledožltá 92,00
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtekchudôbka drsnoplodá Klášterského 161,00
Draba muralis L.chudôbka múrová 23,00
Ex? Draba pacheri Sturchudôbka štajerská 69,00
Draba siliquosa M. Bieb.chudôbka kaukazská 92,00
Draba tomentosa Clairv.chudôbka plstnatá 69,00
*Dracaena draco (L.) L.dracéna obyčajná
SRDracocephalum austriacum L.včelník rakúsky 138,00
Drosera anglica Huds.rosička anglická 138,00
Drosera rotundifolia L.rosička okrúhlolistá 37,00
+Dryas octopetala L.dryádka osemlupienková 37,00
*Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.papraď
Dryopteris cristata (L.) A. Graypapraď hrebenatá 51,00
Dryopteris fragans (L.) Schottpapraď
Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nymanježibaba belasá rusínska 92,00
Echium candicans L. fil.hadinec
*Echium gentianoides Webb & Coincyhadinec
Echium italicum L.hadinec taliansky 51,00
SREchium russicum J. F. Gemlinhadinec červený 69,00
Elatine alsinastrum L.elatinka kuričkovitá 69,00
Elatine gussonei (Sommier) Brulloelatinka
Elatine hungarica Moeszelatinka maďarská 92,00
Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermannelatinka pieprová rovnosemenná 92,00
Ex? Elatine triandra Schkuhrelatinka trojtyčinková 92,00
SREleocharis carniolica W. D. J. Kochbahnička kranská 69,00
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarzbahnička málokvetá 37,00
Elyna myosuroides (Vill.) Fritschostrička myšia 92,00
+Ephedra distachya L.chvojník dvojklasý 138,00
Epipactis albensis Nováková et Rydlokruštík neskorý 138,00
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besserkruštík tmavočervený 14,00
Epipactis distans C. Arvet-Touvet [syn. Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein]kruštík oddialený 115,00
Epipactis futakii Mereďa et Potůčekkruštík Futákov 138,00
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkelekruštík Greuterov 138,00
Epipactis komoricensis Mereďakruštík komorický 69,00
Epipactis leptochila (Godfery) Godferykruštík úzkopyskový 51,00
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.kruštík drobnolistý 23,00
Epipactis muelleri Godferykruštík rožkatý 23,00
Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpelkruštík prehliadaný 51,00
Epipactis nordeniorum Robatschkruštík Nordenových 138,00
Epipactis palustris (L.) Crantzkruštík močiarny 51,00
Epipactis placentina Bongiorni et Grünangerkruštík piačenský 230,00
Epipactis pontica Taubenheimkruštík pontický 51,00
Epipactis pseudopurpurata Mereďakruštík útly 92,00
Epipactis tallosii Molnár et Robatschkruštík Tallosov 138,00
Epipactis viridiflora Hoffm.ex Krock[syn: Epipactis purpurata Sm.]kruštík modrofialový 51,00
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.sklenobyľ bezlistá 230,00
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.milota chlpatá 51,00
Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn.stepnatka úzkolistá 92,00
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webbvresovec
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.turica ľadová
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł.turica uhorská 37,00
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Rothpáperník štíhly 69,00
Eriophorum vaginatum L.páperník pošvatý 69,00
*Erodium astragaloides Boiss. & Reuterbocianik kozincový
Erodium ciconium (L.) L’ Hér.bocianik stepný 92,00
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izcobocianik
*Erodium rupicola Boiss.bocianik
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.reďkevník močiarny
Eryngium alpinum L.kotúč alpínsky
Eryngium planum L.kotúč modrastý 37,00
*Eryngium viviparum Gaykotúč
Erysimum crepidifolium Rchb.horčičník škardolistý 51,00
*Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.horčičník pieninský
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbáshorčičník karpatský 69,00
Erythronium dens-canis L.kandík psí 138,00
*Euphorbia handiensis Burchardprýštec
Euphorbia lambii Svent.prýštec
*Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohannprýštec
*Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuterprýštec nevadský
Euphorbia stygiana H. C. Watsonprýštec
Euphorbia transtagana Boiss.prýštec
*Euphrasia azorica H. C. Watsonočianka azorská
Euphrasia exaristata Smejkaločianka bezosťová 92,00
*Euphrasia genargentea (Feoli) Dianaočianka
Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.očianka veľkokvetá
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.očianka Marchesettiho
Euphrasia micrantha Rchb.očianka drobnokvetá 92,00
Euphrasia pectinata Ten.očianka hrebenitá 92,00
Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp. pseudomontana (Klášterský) Dostáločianka slovenská podhorská 51,00
Euphrasia stipitata Smejkaločianka stopkatá 51,00
Ferula latipinna Santosferuľa
SR*Ferula sadleriana Ledeb.feruľa Sadlerova 138,00
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.- Dannenb.kostrava
Festuca dominii Krajinakostrava Dominova 51,00
Festuca duriotagana Franco & R. Afonsokostrava
Festuca elegans Boiss.kostrava
Festuca henriquesii Hack.kostrava
Festuca saxatilis Schurkostrava skalná 51,00
Festuca summilusitana Franco & R. Afonsokostrava
Filago lutescens Jord.bielolist žltkastý 51,00
Filago vulgaris Lam.bielolist obyčajný 51,00
Frangula azorica Tutinkrušina azorská
*Fritillaria conica Rixkorunkovka
*Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.korunkovka
*Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rixkorunkovka
Fritillaria meleagris L.korunkovka strakatá 69,00
*Fritillaria obliqua Ker-Gawl.korunkovka
*Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Bakerkorunkovka
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr.devätorka rozprestretá 37,00
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f.krivec český 69,00
Gagea minima (L.) Ker Gawl.krivec najmenší 69,00
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.krivec nízky 51,00
Gagea spathacea (Hayne) Salisb.krivec tulcový 51,00
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Neeshviezdovec sivý 92,00
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Neeshviezdovec bodkovaný 69,00
Galium cracoviense Ehrend.lipkavec krakovský
*Galium litorale Guss.lipkavec pobrežný
Gallium moldavicum (Dobrescu) Francolipkavec
Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang.lipkavec parížsky hladkoplodý 92,00
*Galium sudeticum Tauschlipkavec sudetský
Galium tenuissimum M. Bieb.lipkavec najtenší 92,00
*Galium viridiflorum Boiss. & Reuterlipkavec zelenokvetý
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell.sezelovka smldníkovitá 92,00
Gaudinia hispanica Stace & Tutinlámavka
Genista dorycnifolia Font Querkručinka
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldaccikručinka
Gentiana clusii Perr. et Songeonhorec Clusiov 23,00
Gentiana frigida Haenkehorec ľadový 37,00
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinethorec
Gentiana nivalis L.horec snežný 23,00
Gentiana pneumonanthe L.horec pľúcny 51,00
Gentiana punctata L.horec bodkovaný 37,00
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburghorček
*Gentianella bohemica Skalickýhorček český
*Geranium maderense P. F. Yeopakost
Gladiolus imbricatus L.mečík škridlicovitý 37,00
SRGladiolus palustris Gaudinmečík močiarny 92,00
Glaux maritima L.sivuľka prímorská 92,00
*Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkelguľôčka
Globularia cordifolia L.guľôčka srdcovitolistá 37,00
*Globularia sarcophylla Svent.guľôčka
*Globularia stygia Orph. ex Boiss.guľočka
Gnaphalium luteoalbum L.paplesnivček žltobiely 37,00
Goodyera macrophylla Lowesmrečinovec
Goodyera repens (L.) R. Br.smrečinovec plazivý 37,00
Gratiola officinalis L.graciola lekárska 37,00
Groenlandia densa (L.) Fourr.červenačka hustolistá 92,00
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.päťprstnica obyčajná 14,00
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr.päťprstnica hustokvetá 92,00
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.päťprstnica voňavá 23,00
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Gypsophila fastigiata L.gypsomilka zväzkovitá 51,00
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domingypsomilka zväzkovitá piesočná 51,00
Gypsophila paniculata L.gypsomilka metlinatá 51,00
*Gypsophila papillosa P. Portagypsomilka
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.sekernica tmavá 23,00
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.bahienka psiarkovitá 69,00
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem.bahienka šašinovitá 69,00
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Godaydevätorník
*Helianthemum bystropogophyllum Svent.devätorník
Helianthemum caput-felis Boiss.devätorník
Helichrysum gossypinum Webbslamiha
*Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalleslamiha
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.slamiha
*Helichrysum sibthorpii Rouyslamiha
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.čemerica purpurová 51,00
Herminium monorchis (L.) R. Br.trčuľa jednohľuzá 230,00
Herniaria algarvica Chaudhriprietržník
Herniaria incana Lam.prietržník sivý 92,00
*Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamisprietržník
Herniaria lusitanica Chaudhri subsp. berlengiana Chaudhriprietržník
Herniaria maritima Linkprietržník prímorský
Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořákvečernica slovenská 92,00
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel.jastrabník chlpatý 92,00
Hierochloë repens (Host) P. Beauv.tomkovica plazivá 37,00
SRHimantoglossum adriaticum H. Baumannjazýčkovec jadranský 184,00
SRHimantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.jazýčkovec východný 230,00
Hippocrepis emerus (L.) Lassen (syn. Coronilla emerus L.)podkovka ľúba 92,00
Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhinprasličkovka pestrá 51,00
Hippuris tetraphylla L. fil.truskavec
Hippuris vulgaris L.truskavec obyčajný 51,00
Hladnikia pastinacifolia Reichenb
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silvamedúnok
Hordeum geniculatum All.jačmeň tuhoštetinatý 92,00
Hottonia palustris L.perutník močiarny 51,00
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.
Hydrocotyle vulgaris L.pupkovník obyčajný 69,00
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovisblanolistník
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo & Pavonejahnačka
*Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robsonľubovník
Hypericum elegans Stephan ex Willd.ľubovník ozdobný 92,00
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lackprasatník
*Iberis arbuscula Runemarkiberka kríčkovitá
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silvaiberka
Ex? Illecebrum verticillatum L.nechtovec praslenatý 92,00
Inula germanica L.oman nemecký 37,00
Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayekoman vŕbolistý drsný 69,00
Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Sojákoman vŕbolistý piesočný 92,00
*Ionopsidium [syn. Jonopsidium] acaule (Desf.) Reichenb.pafialka bezbyľová
Ionopsidium [syn. Jonopsidium] savianum (Caruel) Ball ex
Arcang.
pafialka
SRIris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegikosatec bezlistý uhorský 92,00
SRIris arenaria Waldst. et Kit. [syn. Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve]kosatec piesočný 92,00
*Iris boissieri Henriq.kosatec
Iris graminea L.kosatec trávolistý 69,00
Iris graminea L. subsp. graminea kosatec trávolistý pravý 69,00
Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soókosatec trávolistý pašachorový 69,00
*Iris marisca Ricci & Colasantekosatec
Iris pumila L.kosatec nízky 37,00
Iris sibirica L.kosatec sibírsky 51,00
Iris spuria L.kosatec pochybný 92,00
Iris variegata L.kosatec dvojfarebný 51,00
Isatis campestris Steven ex DC.farbovník poľný 69,00
Isatis maeotica DC.farbovník azovský 69,00
Isatis praecox Kit. ex Tratt.farbovník včasný 92,00
Isoëtes azorica Durieu & Paiva ex Mildešidlatka azorská
Isoëtes boryana Durieušidlatka
Isoëtes malinverniana Ces. & De Not.šidlatka
Isolepis setacea (L.) R. Br.škripík štetinatý 69,00
*Isoplexis chalcantha Svent. O’Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
*Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.jankea Heldreichova
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silvapávinec
Jasione lusitanica A. DC.pávinec
Jasminum azoricum L.jazmín azorský
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.sitina ostrokvetá 92,00
Juncus atratus Krock.sitina černastá 37,00
Juncus bulbosus L. subsp. bulbosussitina cibuľkatá pravá 92,00
Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg.sitina cibuľkatá Kochova 92,00
Juncus capitatus Weigelsitina hlavičkatá 92,00
Juncus castaneus Sm.sitina gaštanovohnedá 115,00
Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardiisitina Gerardova pravá 69,00
Ex? Juncus sphaerocarpus Neessitina guľatoplodá 92,00
Juncus subnodulosus Schranksitina pošvatá 69,00
Juncus triglumis L.sitina trojplevová 69,00
Juncus valvatus Linksitina
*Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.sinokvet nevädzovitý
*Jurinea fontqueri Cuatrec.sinokvet Fontquerov
Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soósinokvet mäkký veľkoúborový 69,00
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.turička jednoduchá 92,00
Koeleria tristis Dominometlina smutná 37,00
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Kunkeliella subsucculenta Kammer
*Lactuca watsoniana Trel.šalát Watsonov
*Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayeklýrovka obyčajná prostredná 23,00
*Laserpitium longiradium Boiss.lazerník
Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul.hrachor mliečny 37,00
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.hrachor hladký 51,00
Lathyrus nissolia L.hrachor trávolistý 37,00
Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtkováhrachor trávolistý Futákov 69,00
Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Sojákhrachor trávolistý páperistý 37,00
Lathyrus palustris L.hrachor močiarny 51,00
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garckehrachor panónsky 69,00
Lathyrus pisiformis L.hrachor hrachovitý 92,00
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritschhrachor sedmohradský 92,00
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.hrachor benátsky 92,00
+Ledum palustre L.rojovník močiarny 92,00
Leontodon boryi Boiss.púpavec
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.púpavec drobnoúborový
*Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sellpúpavec
Leontopodium alpinum Cass.plesnivec alpínsky 51,00
Lepidium perfoliatum L.žerucha prerastenolistá 23,00
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelevkrálik neskorý 92,00
Leucojum nicaeense Ard.bleduľa nicejská
Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarzbleduľa jarná karpatská 69,00
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Linkleuzea
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm.jazyčník sivý 115,00
SRLigularia sibirica (L.) Cass.jazyčník sibírsky 115,00
Lilium bulbiferum L.ľalia cibuľkonosná 37,00
Limodorum abortivum (L.) Sw.modruška pošvatá 138,00
*Limonium arborescens (Brouss.) Kuntzelimonka
Limonium dendroides Svent.limonka
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Francolimonka
Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soólimonka Gmelinova uhorská 115,00
*Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Dianalimonka
Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Frankolimonka
Limonium multiflorum Erbenlimonka
*Limonium pseudolaetum Arrig. & Dianalimonka
*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sundinglimonka
*Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.limonka
*Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvanlimonka
Linaria algarviana Chav.pyštek
Linaria alpina (L.) Mill.pyštek alpínsky 92,00
Linaria coutinhoi Valdéspyštek
*Linaria ficalhoana Rouypyštek
Linaria flava (Poiret) Desf.pyštek žltý
*Linaria hellenica Turrillpyštek grécky
Linaria loeselii Schweiggerpyštek Loeselov
Linaria pallidiflora (Lam.) Valdéspyštek taliansky 69,00
Linaria pseudolaxiflora Lojac.pyštek
*Linaria ricardoi Cout.pyštek
Linaria tonzigii Lonapyštek
*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudopyštek
* SRLindernia procumbens (Krock.) Borbáslindernia puzdierkatá 92,00
Linnaea borealis L.linnéovka severná 138,00
*Linum dolomiticum Borbasľan
Linum hirsutum L.ľan chlpatý 51,00
Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soóľan chlpatý hladkastý 92,00
*Linum muelleri Moris(syn. Linum maritimum subsp. muelleri)ľan
Linum perenne L.ľan trváci 69,00
Linum trigynum L.ľan trojbliznový 92,00
SRLiparis loeselii (L.) Rich.hľuzovec Loeselov 322,00
Listera cordata (L.) R. Br.bradáčik srdcovitolistý 92,00
*Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandeslitodora lesklá
+Loiseleuria procumbens (L.) Desv.skalienka ležatá 92,00
+Lonicera alpigena L.zemolez alpínsky 92,00
*Lotus azoricus P. W. Ballľadenec azorský
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davisľadenec
*Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.ľadenec Kunkelov
Lotus uliginosus Schkuhrľadenec barinný 37,00
Luronium natans (L.) Raf.žabníčka plávajúca
Luzula arctica Blyttchlpaňa
Lychnis coronaria (L.) Desr.kukučka vencová 37,00
Lycopodiella inundata (L.) Holubplavúnec zaplavovaný 92,00
Lycopodioides helveticum (L.) Kuntzevranček švajčiarsky 51,00
Lycopodium annotinum L.plavúň pučivý 14,00
Lycopodium clavatum L.plavúň obyčajný 14,00
*Lythrum flexuosum Lag.vrbica
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.vrbica drobná 92,00
Malaxis monophyllos (L.) Sw.trčníček jednolistý 138,00
*Mandragora officinarum L.mandragora lekárska
*Marbeckiella sousae Rothm.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
*Marsilea azorica Launert & Paivamarsilea azorská
Marsilea batardae Launertmarsilea
SRMarsilea quadrifolia L.marsilea štvorlistá 51,00
Marsilea strigosa Willd.marsilea srstnatá
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.perovník pštrosí 37,00
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella monspeliaca L.)lucerna tesálska 51,00
Medicago rigidula (L.) All.lucerna tvrdá 92,00
Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern.čermeľ český 69,00
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Melica altissima L.mednička najvyššia 69,00
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Francokomonica
Menyanthes trifoliata L.vachta trojlistá 23,00
*Micromeria taygetea P. H. Davis
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Minuartia glaucina Dvořákovákurička sivastá 92,00
Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degenkurička klbkatá 69,00
Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz.kurička chlpatá kríčkovitá 69,00
*Minuartia smejkalii Dvořákovákurička Smejkalova
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell.kurička lepkavá 69,00
*Moehringia fontqueri Paumeringia Fontquerova
Moehringia jankae Griseb. ex Jankameringia
Moehringia lateriflora (L.) Frenzlmeringia
Moehringia tommasinii Marches.meringia
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzlmeringia huňatá
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Monizia edulis Lowe
Montia arvensis Wallr.zdrojovka roľná 69,00
Montia hallii (A. Gray) Greenezdrojovka pobrežná 51,00
*Murbeckiella sousae Rothm.
*Muscari gussonei (Parl.) Tod.modrica
Muscari neglectum Guss.ex Ten.modrica nebadaná 23,00
Musschia aurea (L. f.) DC.
*Musschia wollastonii Lowe
Myosotis azorica H. C. Watsonnezábudka azorská
Myosotis lusitanica Schusternezábudka
Myosotis maritima Hochst. in Seub.nezábudka
Myosotis rehsteineri Wartm.nezábudka Rechsteinerova
Myosotis retusifolia R. Afonsonezábudka
*Myrica rivas-martinezii Santos.vresna
Myriophyllum verticillatum L.stolístok praslenatý 51,00
Myrrhoides nodosa (L.) Cannonnadutec nafúknutý 92,00
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidtriečňanka
Najas tenuissima (A. Braun) Magnusriečňanka
Najas minor All. [syn. Caulinia minor (All.Coss. et Germ.)]riečňanka menšia 23,00
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsleynarcis
Narcissus calcicola Mendoncanarcis
Narcissus cyclamineus DC.narcis
Narcissus fernandesii G. Pedronarcis
Narcissus humilis (Cav.) Traubnarcis
*Narcissus longispathus Pugsleynarcis
*Narcissus nevadensis Pugsleynarcis nevadský
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandesnarcis
Narcissus scaberulus Henriq.narcis
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.narcis
*Narcissus triandrus L.narcis trojtyčinkový
Narcissus viridiflorus Schousboenarcis zelenokvetý
*Naufraga balearica Constans & Cannon
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.bazanovec kytkový 92,00
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halácsykocúrnik
*Nepeta sphaciotica P. H. Daviskocúrnik
Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f.tmavohlávka čierna 92,00
Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk.kuklička plazivá 23,00
Nuphar lutea (L.) Sm.leknica žltá 23,00
Nymphaea alba L.lekno biele 37,00
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntzeleknovec štítnatý 69,00
Odontites granatensis Boiss.zdravienok
Odontites holliana (Lowe) Benth.zdravienok
Oenanthe banatica Heuff.halucha banátska 69,00
*Oenanthe conioides Langehalucha bolehlavová
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.halucha
Oenanthe silaifolia M. Bieb.halucha siličkolistá 51,00
Oenanthe stenoloba Schurhalucha úzkolistá 37,00
Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip.plesnivček vápencový 92,00
Omphalodes kuzinskyanae Willk.pupkovec
*Omphalodes littoralis Lehm.pupkovec pobrežný
Onobrychis montana DC.vičenec horský 92,00
*Ononis hackelii Langeihlica
Ononis pusilla L.ihlica nízka 92,00
*Onopordum carduelinum Bolleostropes
*Onopordum nogalesii Svent.ostropes
Onosma arenaria Waldst. et Kit.rumenica piesočná 92,00
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschertrumenica nepravá bradavičnatá 69,00
SR*Onosma tornensis Jáv.rumenica turnianska 322,00
Onosma visianii Clementirumenica Visianiho 69,00
Ophioglossum polyphyllum A. Braunhadivka
Ophioglossum vulgatum L.hadivka obyčajná 51,00
Ophrys apifera Huds.hmyzovník včelovitý 230,00
*Ophrys argolica Fleischm.hmyzovník
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuterhmyzovník čmeľovitý 230,00
Ophrys holubyana András.hmyzovník Holubyho 276,00
Ophrys insectifera L.hmyzovník muchovitý 51,00
*Ophrys kotschyi Fleischm. & Soóhmyzovník
*Ophrys lunulata Parl.hmyzovník
Ophrys melitensis (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P. Devillershmyzovník
Ophrys sphegodes Mill.hmyzovník pavúkovitý 322,00
Orchis coriophora L.vstavač ploštičný 230,00
Orchis elegans Heuff.vstavač úhľadný 230,00
Orchis mascula (L.) L.vstavač mužský 69,00
Orchis militaris L.vstavač vojenský 69,00
Orchis morio L.vstavač obyčajný 37,00
Orchis pallens L.vstavač bledý 23,00
Orchis palustris Jacq.vstavač močiarny 230,00
Orchis purpurea Huds.vstavač purpurový 51,00
*Orchis scopulorum Simsmerh.vstavač
Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Kochvstavač Spitzelov 230,00
Orchis tridentata Scop.vstavač trojzubý 92,00
Orchis ustulata L.vstavač počerný 92,00
Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvickavstavač počerný letný 69,00
Orchis ustulata L. subsp. ustulatavstavač počerný pravý 138,00
Origanum dictamnus L.pamajorán
*Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.bledavka
Orobanche alsatica Kirschl.záraza alsaská 92,00
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudinzáraza šupinatá 92,00
Orobanche coerulescens Stephanzáraza modrastá 92,00
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.záraza hustokvetá
Orobanche gracilis Sm.záraza útla 51,00
Orobanche picridis F. W. Schultzzáraza horčíková 69,00
Orobanche teucrii Holandrezáraza hrdobarková 92,00
SREx? Ostericum palustre (Besser) Besser (syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm.)ostrík močiarny 322,00
+Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.kľukva drobnoplodá 69,00
+Oxycoccus palustris Pers.kľukva močiarna 51,00
Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostálostropysk poľný tatranský 37,00
Oxytropis carpatica Uechtr.ostropysk karpatský 51,00
Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Kochostropysk Hallerov 37,00
Oxytropis pilosa (L.) DC.ostropysk chlpatý 51,00
Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch) Pawł. ex Holubčremcha obyčajná skalná 51,00
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.pivonka
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakispivonka Clusiova rhódska
Paeonia officinalis L. subsp. banatica Roch.) Soópivonka lekárska banátska
Paeonia parnassica Tzanoudakispivonka
*Palaeocyanus crassifolius (Bertol.) Dostál
Papaver dubium L. subsp. dubiummak pochybný pravý 92,00
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.mak
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.mak
Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend.mak tatranský 51,00
Papaver tatricum subsp. fatraemagnae mak tatranský veľkofatranský 138,00
Papaver tatricum subsp. tatricum Bernátovámak tatranský pravý 138,00
*Parolinia schizogynoides Svent.
Pedicularis comosa L.všivec chochlatý 92,00
Pedicularis hacquetii Grafvšivec karpatský 37,00
Pedicularis oederi Vahlvšivec Oederov 37,00
Pedicularis palustris L.všivec močiarny 23,00
Pedicularis sceptrum-carolinum L.všivec žezlovitý 115,00
*Pedicularis sudetica Willd.všivec sudetský
Pedicularis sylvatica L.všivec lesný 37,00
*Pericallis hadrosoma Svent.
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.horčiak
Petagnia saniculifolia Guss.
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.skalokráska pyrenejská 92,00
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Peucedanum arenarium Waldst. et Kit.smldník piesočný 138,00
Phagnalon benettii Lowe
Phalaris maderensis (Menezes) Menezeslesknica
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomelzárazovec piesočný 69,00
Phlomis brevibracteata Turrill.sápa
Phlomis cypria Post.sápa
Phlomis tuberosa L.sápa hľuznatá 37,00
Phoenix theophrasti Greuterdatľovník
Pholiurus pannonicus (Host) Trin.chvostovec panónsky 69,00
Phyllitis scolopendrium (L.) Newmanjazyk jelení 23,00
*Physoplexis comosa (L.) Schur
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
*Picris willkommii (Schultz Bip.) Nymanhorčík Willkommov
Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Sojákchlpánik Guthnickov 92,00
Pinguicula alpina L.tučnica alpínska 23,00
*Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.tučnica
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Caspertučnica nevadská
Pinguicula vulgaris L.tučnica obyčajná 51,00
+Pinus cembra L. #1borovica limbová (limba) 23,00
*Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.
Plantago algarbiensis Sampaio [syn. Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]skorocel
Plantago almogravensis Francoskorocel
Plantago altissima L.skorocel najvyšší 37,00
Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soóskorocel černastý karpatský 37,00
Plantago malato-belizii Lawalréskorocel
Plantago maritima L.skorocel prímorský 37,00
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit.skorocel tenkokvetý 69,00
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.vemenník zelenkastý 23,00
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. olingantha (Turez.) Hultenvemenník
Poa granitica Braun-Blanq.lipnica žulová 51,00
Poa granatica Braun-Blanq. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárádylipnica
Poa margilicola Bernátová et Májovskýlipnica slieňomilná 230,00
*Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Pritsch.lipnica jesenícka
Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuchlipnica osobitá 230,00
Podospermum laciniatum (L.) DC.hadokoreň strapatý 92,00
Polygonum arenarium Waldst. et Kit.stavikrv piesočný 69,00
Polygonum bellardii All.stavikrv Bellardov 92,00
Polygonum praelongum Coode & Cullenstavikrv
Polypodium interjectum Shivassladič pílkovitý 69,00
Polypodium x mantoniae Rothm.sladič Mantonovej 37,00
*Polystichum drepanum (Sw.) C. Preslpapraďovec
Potamogeton acutifolius Linkčervenavec ostrolistý 37,00
Potamogeton alpinus Balb.červenavec alpínsky 69,00
Potamogeton gramineus L.červenavec trávolistý 51,00
Potentilla delphinensis Gren. & Godronnátržník
Potentilla emilii-popii Nyárádynátržník
Potentilla micrantha Ramond ex DC.nátržník drobnokvetý 69,00
Potentilla patula Waldst. et Kit.nátržník rozložitý 69,00
Potentilla pedata Willd. ex Nestl.nátržník odnožený 92,00
Potentilla rupestris L.nátržník skalný 51,00
*Primula apennina Widmerprvosienka
Primula auricula L.prvosienka holá 23,00
Primula carniolica Jacq.prvosienka kranská
Primula farinosa L.prvosienka pomúčená 37,00
*Primula glaucescens Morettiprvosienka sivkastá
Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarzprvosienka dlhokvetá plocholistá 92,00
Primula minima L.prvosienka najmenšia 37,00
Primula nutans Georgiprvosienka
Primula palinuri Petagnaprvosienka
Primula scandinavica Bruunprvosienka
*Primula spectabilis Tratt.prvosienka nádherná
Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawł.) Sojákžeruška alpínska pochybná 69,00
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Francoslivka
Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníčekveronikovec sivý bledý 92,00
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Lövebieloprst belavý 92,00
Puccinellia limosa (Schur) Holmb.steblovec močiarny 69,00
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merrillsteblovec
Puccinellia pungens (Pau) Paunerosteblovec
Pulegium vulgare Mill.mäta sivá 37,00
Pulmonaria angustifolia L.pľúcnik úzkolistý 51,00
SRPulsatilla grandis Wender.poniklec veľkokvetý 37,00
SRPulsatilla patens (L.) Mill.poniklec otvorený 69,00
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalickýponiklec lúčny český 23,00
SR*Pulsatilla pratensis subsp. flavescens (Hazsl.) Holub [syn. Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó]poniklec lúčny maďarský 230,00
SR*Pulsatilla slavica G. Reussponiklec slovenský 23,00
SR*Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašováponiklec prostredný 23,00
Pulsatilla vernalis (L.) Mill.poniklec jarný 92,00
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegleponiklec
Pulsatilla zimmermannii Soóponiklec Zimmermannov 230,00
Pycreus flavescens (L.) Rchb.šachorec žltkastý 51,00
Pyrola carpatica Holub et Křísahruštička karpatská 51,00
Pyrola chlorantha Sw.hruštička zelená 37,00
*Pyrus magyarica Terpöhruška maďarská
+Pyrus nivalis Jacq.hruška snežná 69,00
+Quercus frainetto Ten.dub balkánsky 37,00
+Quercus pedunculiflora K. Koch.dub sivý 37,00
Radiola linoides Rothľanček ľanovitý 92,00
*Ramonda serbica Pančićramonda
Ranunculus alpestris L.iskerník alpínsky 14,00
Ranunculus altitatrensis Paclová et Muríniskerník vysokotatranský 92,00
Ranunculus carpaticus Herbichiskerník karpatský 92,00
Ranunculus glacialis L.iskerník ľadovcový 23,00
Ranunculus kykkoensis Meikleiskerník
Ranunculus lapponicus L.iskerník
Ranunculus lateriflorus DC.iskerník bočnokvetý 69,00
Ranunculus lingua L.iskerník veľký 51,00
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit.iskerník odnožený 92,00
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.iskerník mnoholistý 92,00
Ranunculus pygmaeus Wahlenb.iskerník trpasličí 69,00
Ranunculus reptans L.iskerník zakoreňujúci 92,00
Ranunculus thora L.iskerník obličkolistý 51,00
*Ranunculus weyleri Maresiskerník
*Reseda decursiva Forssk.rezeda
Reseda phyteuma L.rezeda veľkokališná 37,00
+Rhamnus saxatilis Jacq.rešetliak skalný 69,00
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilczštrkáč
Rhinanthus rumelicus Velen.štrkáč rumelský 69,00
Rhododendron luteum Sweetrododendron žltý
Rhynchosinapsis erucastrum (L.)Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. Coincya cintrana (P. Cout) Pinto da Silva]
Rhynchospora alba (L.) Vahlostroplod biely 69,00
*Ribes sardoum Martelliríbezľa
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.roripa pyrenejská 51,00
+Rosa arvensis Huds.ruža roľná 92,00
+Rosa glauca Pourr.ruža sivá 69,00
*Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Mairerozmarín
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Rumex azoricus Rech. fil.štiavec azorský
Rumex rupestris Le Gallštiavec skalný
+Ruscus hypoglossum L.listnatec jazykovitý 69,00
*Salicornia veneta Pignatti & Lausislanorožec
+Salix alpina Scop.vŕba alpínska 23,00
+Salix hastata L.vŕba oštepovitolistá 23,00
+Salix helvetica Vill.vŕba švajčiarska 37,00
+Salix herbacea L.vŕba bylinná 23,00
+Salix kitaibeliana Willd.vŕba Kitaibelova 51,00
+Salix myrtilloides L.vŕba čučoriedkovitá 92,00
+Salix phylicifolia L.vŕba bobkolistá 37,00
+Salix repens L.vŕba plazivá 14,00
+Salix reticulata L.vŕba sieťkovaná 14,00
+Salix retusa L.vŕba tupolistá 37,00
+Salix rosmarinifolia L.vŕba rozmarínolistá 23,00
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Francovŕba
+Salix starkeana Willd.vŕba sivozelená 92,00
Salvia aethiopis L.šalvia etiópska 69,00
Salvia veneris Hedge.šalvia
Salvinia natans (L.) All.salvínia plávajúca 23,00
*Sambucus palmensis Linkbaza
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.žindava azorská
*Santolina elegans Boiss. ex DC.santolina úhľadná
Santolina impressa Hoffmanns. & Linksantolina
Santolina semidentata Hoffmanns. & Linksantolina
Saussurea alpina (L.) DC.pabodliak alpínsky 37,00
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupfferpabodliak alpínsky estónsky
Saussurea discolor (Willd.) DC.pabodliak rôznofarebný 23,00
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng.pabodliak nízky 37,00
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webblomikameň
Saxifraga carpatica Sternb.lomikameň karpatský 14,00
Saxifraga cernua L.lomikameň ovisnutý 92,00
*Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.lomikameň
Saxifraga florulenta Morettilomikameň
Saxifraga hirculus L.lomikameň kozí
Saxifraga mutata L.lomikameň pozmenený 92,00
Saxifraga osloensis Knabenlomikameň
*Saxifraga portosanctana Boiss.lomikameň
*Saxifraga presolanensis Engl.lomikameň
Saxifraga retusa Gouanlomikameň zahnutolistý 37,00
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.lomikameň
*Saxifraga valdensis DC.lomikameň
*Saxifraga vayredana Luizetlomikameň
Saxifraga wahlenbergii Balllomikameň trváci 23,00
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schulteshlaváč
Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.)Tagawavratičník mnohozárezový 69,00
Scheuchzeria palustris L.blatnica močiarna 92,00
Schoenoplectus supinus (L.) Pallaškripinec nízky 92,00
Schoenoplectus triqueter (L.) Pallaškripinec trojhranný 92,00
Schoenus ferrugineus L.šašina hrdzavá 69,00
Schoenus nigricans L.šašina černastá 92,00
*Scilla beirana Samp.scila
Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Keresztyscila severná bukovská 69,00
Scilla litardierei Breistr.scila
Scilla maderensis Menezesscila
*Scilla morrisii Meiklescila
*Scilla odorata Linkscila
Scilla vindobonensis Spetascila viedenská 14,00
Scleranthus perennis L.sklerant trváci 51,00
Scorzonera parviflora Jacq.hadomor maloúborový 51,00
Scorzonera purpurea L.hadomor purpurový 37,00
Scorzonera rosea Waldst. et Kit.hadomor ružový 92,00
Scrophularia vernalis L.krtičník jarný 37,00
Scutellaria altissima L.šišak najvyšší 69,00
Sedum annuum L.rozchodník ročný 51,00
Sedum brissemoretii Raymond-Hametrozchodník
Semele maderensis Costa
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nymanstarček abrotanolistý karpatský 37,00
*Senecio caespitosus Brot.starček
Senecio doria L.starček zlatožltý 69,00
*Senecio elodes Boiss. ex DC.starček
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. et G.Martensstarček erukolistý úzkolistý 51,00
Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sternerstarček
*Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silvastarček
Senecio nevadensis Boiss. & Reuterstarček nevadský
Senecio paludosus L.starček barinný 51,00
Senecio sarracenicus L.starček poriečny 37,00
Senecio umbrosus Waldst. et Kit.starček tôňomilný 37,00
SR*Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve]kosienka karbincolistá 92,00
*Seseli intricatum Boiss.sezel
Seseli leucospermum Waldst. et Kit.sezel
Seseli pallasii Bessersezel pestrý 37,00
Sesleria caerulea (L.) Ard. [syn. Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl]ostrevka karpatská 92,00
Sibthorpia peregrina L.
Sideritis cypria Post.ránhoj
*Sideritis cystosiphon Svent.ránhoj
*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolleránhoj
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarrigaránhoj
Sideritis infernalis Bolleránhoj
Sideritis javalambrensis Pauránhoj
Sideritis marmorea Bolleránhoj
Sideritis serrata Cav. ex Lag.ránhoj
*Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Silene acaulis (L.) Jacq.silenka bezbyľová 23,00
Silene borysthenica (Gruner) Walterssilenka dneperská 69,00
Silene bupleuroides L.silenka dlhokvetá 69,00
Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walterssilenka
*Silene hicesiae Brullo & Signorellosilenka
Silene hifacensis Rouy ex Willk.silenka
*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.silenka Holzmannova
Silene longicilia (Brot.) Otth.silenka
Silene mariana Pausilenka
Silene multiflora (Ehrh.) Pers.silenka mnohokvetá 69,00
Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał.silenka ovisnutá pochybná 51,00
*Silene orphanidis Boiss.silenka
*Silene rothmaleri Pinto da Silvasilenka Rothmalerova
*Silene velutina Pourret ex Liosel.silenka
Sinapidendron repustre (Ait.) Lowe
Sisymbrium austriacum Jacq.huľavník rakúsky 69,00
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejohuľavník
Sisymbrium supinum L.huľavník nízky
Smyrnium perfoliatum L.smyrnium prerastenolisté 69,00
*Solanum lidii Sundingľuľok
Soldanella carpatica Vierh.soldanelka karpatská 23,00
Soldanella hungarica Simonk.soldanelka uhorská 23,00
Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarovásoldanelka horská pieninská 69,00
Soldanella villosa Darracq.soldanelka
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
+Sorbus atrimontis Bernátová et Májovskýjarabina čiernokamenná 69,00
+Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovskýjarabina siná 69,00
+Sorbus diversicolor Bernátová et Májovskýjarabina pestrokvetá 69,00
+Sorbus chamaemespilus (L.) Crantzjarabina mišpuľková 37,00
+Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovskýjarabina Hazslinszkého 69,00
+Sorbus maderensis (Lowe) Doclejarabina
+Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpátijarabina Margittaiho 69,00
+Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercerjarabina horská 69,00
+Sorbus pekarovae Májovský et Bernátovájarabina pekárovská 69,00
+Sorbus scepusiensis Kovandajarabina spišská 37,00
+Sorbus teodorii Liljeforsjarabina
Sparganium angustifolium F. Michx.ježohlav úzkolistý 92,00
Sparganium natans L.ježohlav najmenší 69,00
Spergula morisonii Boreaukolenec jarný 69,00
Spergula pentandra L.kolenec päťtyčinkový 69,00
Spergularia azorica (Kindb.) Lebelpakolenec
Spergularia media (L.) C. Preslpakolenec obrúbený 92,00
Spergularia salina J. Presl et C. Preslpakolenec slanomilný 69,00
+Spiraea crenata L.tavoľník vrúbkovaný 92,00
+Spiraea salicifolia L.tavoľník vŕbolistý 37,00
SR *Ex? Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richardpokrut letný 322,00
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.pokrut jesenný 322,00
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Dittrich
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.šternbergia jesienkovitá 115,00
*Stipa austroitalica Martinovskýkavyľ
*Stipa bavarica Martinovský & H. Scholzkavyľ
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudinkavyľ piesočný 69,00
Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica Martinovský (syn. Stipa transcarpatica Klokov)kavyľ hrubosteblový euroázijský 69,00
Stipa danubialis Dihoru & Romankavyľ
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.kavyľ chlpatý 51,00
Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovskýkavyľ drsnosteblový rakúsky 51,00
Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocauliskavyľ drsnosteblový pravý 51,00
Stipa pulcherrima K. Kochkavyľ pôvabný 37,00
Stipa smirnovii Martinovskýkavyľ Smirnovov 69,00
*Stipa styriaca Martinovskýkavyľ
Stipa tirsa Stev.kavyľ tenkolistý 51,00
*Stipa veneta Moraldokavyľ
*Stipa zalesskii Wilenskykavyľ
Stratiotes aloides L.rezavka aloovitá 51,00
Succisella inflexa (Kluk) Beckčertkusok prehnutý 37,00
Sventenia bupleuroides Font Quer
Symphytum bohemicum F. W. Schmidtkostihoj český 69,00
*Symphytum cycladense Pawł.kostihoj
Symphytum tanaicense Stev.kostihoj močiarny 51,00
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr.syrénia sivá 69,00
Syringa josikaea Jacq. Fil. Ex Reichenb.orgován
*Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berthvratič
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.púpava besarábska 51,00
Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánekpúpava západoslovenská 69,00
Taraxacum sect. Palustriapúpava 37,00
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch.púpava neskorá 51,00
+Taxus baccata L. #1tis obyčajný 14,00
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. [syn. Guepinia nudicaulis (L.) Bastard]tezdálka piesočná 92,00
*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
*Teline salsoloides Arco & Acebes.
Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenkpopolavec oranžový 51,00
SRTephroseris longifolia subsp. moravica Holubpopolavec dlholistý moravský 69,00
Tephroseris papposa (Rchb.) Schurpopolavec sírovožltý 69,00
Teucrium abutiloides L’Hérhrdobarka
Teucrium betonicum L’Hérhrdobarka
*Teucrium charidemi Sandwithhrdobarka
Teucrium lepicephalum Pauhrdobarka
Teucrium scordiumL.hrdobarka cesnaková 37,00
Teucrium scorodonia L.hrdobarka páchnuca 69,00
Teucrium turredanum Losa & Rivas Godayhrdobarka
Thalictrum simplex L.žltuška jednoduchá 37,00
Thesium dollineri Murb.ľanolistník Dollinerov 37,00
SREx Thesium ebracteatum Hayneľanolistník bezlistencový 115,00
SRThlaspi jankae A. Kern.peniažtek slovenský 115,00
Thlaspi montanum L.peniažtek horský 37,00
Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.
*Thymelaea broterana P.Cout.vrabcovník
*Thymus camphoratus Hoffmanns. & Linkdúška
*Thymus capitellatus Hoffmanns. & Linkdúška
Thymus carnosus Boiss.dúška
*Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (syn. Thymus cephalotos L.)dúška
*Thymus villosus L. subsp. villosusdúška
Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf.mliečnik hranatý 69,00
Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Sojákmliečnik Brittingerov 69,00
Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísamliečnik sutinový panónsky 37,00
Tithymalus lucidus (Waldst.et Kit.) Klotzsch et Garckemliečnik lesklý 51,00
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísamliečnik širokolistý slanomilný 92,00
Tithymalus seguierianus subsp.minor (Sadler) Chrtek et Křísamliečnik Seguierov menší 51,00
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holubmliečnik Sojákov 69,00
Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pachermliečnik huňatý 51,00
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers.kosatka nízka 92,00
Tordylium maximum L.zápalička väčšia 51,00
SRTozzia carpathica Woł.vrchovka alpínska 69,00
Tragus racemosus (L.) All.ostropleva strapcovitá 69,00
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerowkotvica kužeľoplodá 37,00
Trapa natans L.kotvica plávajúca 51,00
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f.pavstavač hlavatý 92,00
Tribulus terrestris L.kotvičník zemný 51,00
Trichomanes speciosum Willd.
Trichophorum alpinum (L.) Pers.páperec alpínsky 92,00
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.páperec trsnatý 92,00
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell.páperec nízky 69,00
Trifolium diffusum Ehrh.ďatelina rozprestretá 92,00
Trifolium retusum L.ďatelina tupolistá 69,00
Trifolium romanicum Brândzăďatelina lupinovitá 115,00
Trifolium saxatile All.ďatelina
Trifolium striatum L.ďatelina pruhovaná 92,00
Trifolium strictum L.ďatelina tuhá 69,00
Triglochin maritima L.barička prímorská 51,00
Trinia ucrainica Schischk. (syn. Trinia kitaibelii auct. nom. M. Bieb.)bezobalka Kitaibelova 51,00
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.astrička panónska 37,00
Trisetum subalpestre (Hartman) Neumantrojštet
Trollius altissimus Crantzžltohlav najvyšší 14,00
*Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
Tulipa cypria Stapf.tulipán
Tulipa hungarica Borbastulipán
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.turgénia širokolistá 51,00
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond.pálka striebristosivá 51,00
Urtica kiovensisRogow.pŕhľava kyjevská 37,00
Ex? Utricularia bremii Heerbublinatka Bremova 92,00
Ex? Utricularia intermedia Haynebublinatka prostredná 92,00
Utricularia minor L.bublinatka menšia 51,00
Utricularia vulgaris L.bublinatka obyčajná 37,00
+Vaccinium uliginosum L.brusnica barinná 37,00
Valerianella coronata (L.) DC.valeriánka korunkatá 69,00
Valerianella pumila (L.) DC.valeriánka nízka 69,00
Verbascum litigiosum Samp.divozel
Verbascum speciosumSchrad.divozel úhľadný 51,00
Verbascum speciosum Schrad. subsp. speciosumdivozel úhľadný pravý 51,00
Ex? Veronica acinifolia L.veronika dúškovkolistá 92,00
Veronica anagalloides Guss.veronika močiarna 37,00
Veronica jacquinii Baumg.veronika Jacquinova 51,00
Veronica micrantha Hoffmanns. & Linkveronika
*Veronica oetaea L.-A. Gustavssonveronika
Ex? Veronica scardica Griseb.veronika drobnolistá 92,00
Veronica scutellata L.veronika štítovitá 37,00
Veronica urticifolia Jacq.veronika pŕhľavolistá 51,00
*Vicia bifoliolata J. D. Rodriguezvika
Vicia dennesiana H. C. Watsonvika
Vicia incana Gouanvika sivá 69,00
Vicia sparsiflora Ten.vika riedkokvetá 69,00
Vinca herbacea Waldst. et Kit.zimozeleň bylinná 69,00
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holubluskáč panónsky
Viola alpina Jacq.fialka alpínska 37,00
Viola ambigua Waldst. et Kit.fialka premenlivá 69,00
*Viola athois W. Beckerfialka
*Viola cazorlensis Gandogerfialka
Viola dacica Borbásfialka dácka 69,00
*Viola delphinantha Boiss.fialka
Viola elatior Fr.fialka vyššia 37,00
Viola epipsila Ledeb.fialka dvojlistá 69,00
*Viola hispida Lam.fialka
Viola jaubertiana Mares & Vigineixfialka
Viola paradoxa Lowefialka
Viola pumila Chaixfialka nízka 51,00
Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. relicta Jalasfialka
Viola stagnina Kit. ex Schult.fialka slatinná 37,00
+Vitis sylvestris C. C. Gmel.vinič lesný 92,00
*Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál
Waldsteinia geoides Willd.valdštejnka kuklíkovitá 23,00
Waldsteinia teppneri Májovskývaldštejnka Teppnerova 69,00
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch.valdštejnka trojpočetná 138,00
Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovskývaldštejnka trojpočetna Magicova 138,00
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.drobuľka bezkoreňová 51,00
Woodsia alpina (Bolton) Grayvudsia alpínska 92,00
Woodwardia radicans (L.) Sm.vudvardia koreňujúca
Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holubsuchokvietok smradľavý 92,00
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.zelkova
MACHORASTY
Rožteky
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
Pečeňovky
Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt.hrdzavka číra 23,00
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.šiškovec
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.trsovka
SRMannia triandra (Scop.) Grollegrimaldia trojtyčinková 23,00
*Marsupella profunda Lindb.mešcovka
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evansstužtička kríčkovitá 23,00
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott.
Riccardia incurvata Lindb.chabuľa zakrivená 37,00
Riccia breidleri Jur.mrvka
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.
SRScapania massolongi (Müll. Frib.) Müll. Frib.korýtkovec 51,00
Machy
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout
*Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum [syn. Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill]palošík
Bryum marratii Hook. f. et Wilsonprútnik Marratov 37,00
SRBuxbaumia viridis (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl.kyjanôčka zelená 23,00
Calliergon trifarium (F. Web. et D. Mohr) Kindb.barinovec trojradý 28,00
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.zubatec
SRDicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.dvojhrot 28,00
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
Distichophyllum carinatum Dix. et Nich.
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.kosáčik plavúňovitý 37,00
*Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
Encalypta mutica I. Hagenšišiačik
Entosthodon hungaricus (Boros) Loeskemiešok slanomilný 23,00
Fissidens arnoldii Ruthepošvatec Arnoldov 23,00
Hamatocaulis lapponicus Norrl. Hedenäskosáčik
SRHamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas[syn.Drepanocladusvernicosus (Mitt.) Warnst.]kosáčik 23,00
Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst.plstnatec rašelinový 9,00
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth.zmáčanec
SRMeesia longiseta Hedw.bakuľka 51,00
Meesia triquetra (Richter) Angstr.bakuľka trojrohá 23,00
SROchyraea tatrensis Váňaochyrea tatranská 51,00
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm.rovnoplod
SREx Orthotrichum rogeri Brid.bochník Rogerov 51,00
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.močiarka kostrbatá 9,00
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop.merík
Pyramidula tetragona (Bird.) Bird.ihlanovka štvorboká 23,00
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.šťúrovník dutolistý 51,00
Sphagnum pylaisii Brid.rašeliník
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.
*Thamnobryum fernandesii Sergiostromkovec
SRTortella rigens(Hedw.) Loeskezávitovka 37,00
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.jarmovec zelený 23,00
LIŠAJNÍKY
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.alektória rozkonárená 23,00
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec dvojfarebný 23,00
Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec modrastý 9,00
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec posplietaný 9,00
Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec vlnitý 9,00
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec Nádvorníkov 9,00
Cetraria islandica (L.) Ach.pľuzgierka islandská 2,00/cm2
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězdadutohlávka horská 9,00
Lobaria amplissima (Scop.) Forsselljamkatec veľký 51,00/cm2
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.jamkatec pľúcny 23,00/cm2
Parmotrema chinense (Osbeck) Hale at Ahtidiskovka perlová 9,00/cm2
Ramalina fraxinea (L.) Ach.stužkovec jaseňový 37,00
Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg.bradatec obyčajný 9,00
Usnea filipendula Stirt. s. str.bradatec drsný 9,00
Usnea florida (L.) Weber ex Wigg.bradatec rozkvitnutý 23,00
Usnea intermedia (A. Massal.) Jattabradatec bukový 23,00
Usnea subfloridana Stirt.bradatec chochlatý 23,00
HUBY (Makromycéty)
Agaricus maleolens F. H. Mřllerpečiarka krémová 32,00
Agrocybe cylindracea (DC.) Mairepoľnička topoľová 92,00
Amanita caesarea (Scop.) Pers.muchotrávka cisárska 74,00
Amanita friabilis (P.Karst.) Basmuchotrávka jelšová 97,00
Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillonmuchotrávka šiškovitá 23,00
Amanita vittadinii (Moretti) Vittad.muchotrávka Vittadiniho 97,00
Battarraea stevenii(Libosch.) Fr.piesočnatka Stevenova 115,00
Boletus appendiculatus Schaeff.hríb príveskatý 32,00
Boletus dupainii Boud.hríb Dupainov 115,00
Boletus fechtneri Velen.hríb striebristý 51,00
Boletus fragrans Vittad.hríb voňavý 37,00
Boletus impolitus Fr.hríb plavý 46,00
Boletus junquilleus (Quél.) Boud.hríb žltý 92,00
Boletus lupinus Fr.hríb vlčí 46,00
Boletus queletii Schulzerhríb Quéletov 28,00
Boletus radicans Pers.hríb horký 46,00
Boletus regius Krombh.hríb kráľovský 46,00
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.hríb purpurový 32,00
Boletus speciosus Frosthríb nádherný 46,00
Boletus torosus Fr.hríb zavalitý 115,00
Calvatia creatacea (Berk.) Lloydrozpadavec tatranský 74,00
Catathelasma imperiale (Fr.) Singernáramkovka cisárska 88,00
Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singermeďovec rubínový 69,00
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donkbedľovník orosený 46,00
Chamonixia caespitosa Rollandšamonia modrejúca 101,00
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donkkyjak useknutý 64,00
Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc.pahliva šafranová 32,00
Endoptychum agaricoides Czern.strieška bedľovitá 115,00
Entoloma euchroum (Pers.) Donkhodvábnica fialovomodrá 92,00
Floccularia straminea (Krombh.) Pouzarvločkovka žltozelená 32,00
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singerpráchnovček lekársky 106,00
Gomphidius roseus (Nees) Fr.sliziak ružový 23,00
Gomphus clavatus (Pers.) Graylievikovec kyjakovitý 74,00
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehmušiak zväzkovitý 32,00
Hapalopilus croceus (Pers.) Bondartsev et Singerhlinovec šafranový 51,00
Hericium erinaceus (Bull.) Pers.koralovec ježovitý 69,00
Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzarzvončekovec sadzový 37,00
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.šťavnačka marcová 32,00
Lactarius repraesentaneus Britzelm.rýdzik nádherný 46,00
Lepiota hystrix F. H. Mřller et J. E. Langebedlička pichliačová 97,00
Leucoagaricus pilatianus(Demoulin) Bon et Boiffardbedlica Pilátova 101,00
Leucoagaricus sublittoralis(Kühner ex Hora) Singerbedlica pobrežná 115,00
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singerčechratec stepný 32,00
Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl.slizovnica slzivá 46,00
Myriostoma coliforme(Dicks.) Cordamnohokrčka dierkovaná 37,00
Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl.kalichovka fialovoružová 32,00
Panaeolus reticulatus Overh.zvoncovec rašeliniskový 69,00
Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heimkoreňovica škoricovohnedá 28,00
Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heimkoreňovica olivová 28,00
Phellodon confluens (Pers.) Pouzarkorkovec zrastený 28,00
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.lupeňopórovec červenožltý 32,00
Plectania melastoma (Sowerby) Fuckelpakorienovka čierna 101,00
Pleurotus eryngii (DC.) Quél.hliva kotúčová 78,00
Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Ortondrobuľka pieskomilná 41,00
Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc.misôčka tmavá 69,00
Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzaroranžovec bledý 111,00
Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Mosermachovec tmavý 32,00
Rhodotus palmatus (Bull.) Mairečervenáčik obyčajný 74,00
Ripartitella rickenii (Bohus) Singervločnica agátová 69,00
Russula consobrina Fr.plávka smutná 23,00
Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehmmäsovec guľatý 115,00
Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröttulipánovka fialová 32,00
Suillus flavidus (Fr.) C. Preslmasliak močiarny 69,00
Suillus sibiricus (Singer) Singermasliak sibírsky 64,00
Tuber aestivum Vittad.hľuzovka letná 92,00
Volvariella caesiocincta P. D. Ortonpošvovec menší 32,00
Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singerpošvovec cudzopasný 69,00
Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.suchohríb marhuľovožltý 23,00
Xerocomus moravicus (Vacek) Herinksuchohríb moravský 92,00
Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.suchohríb cudzopasný 69,00

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.

2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.

3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.

4. Prioritné druhy sú označené znakom *.

5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.

6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

7. Dreviny sú označené znakom +.

8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.

9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:

Výška dreviny v cm
50 - 200100,00
201 - 300166,00
301 - 500365,00
501 - 1 000664,00
1 001 - 2 000996,00
nad 2 0001660, 00

Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

A

DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

PoznVedecké menoSlovenské meno€/jedinec
Gastropoda - ulitníky
SRAnisus (=Disculifer) vorticuluskotúľka štíhla 230,00
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Helix subplicata
Hygromia kovacsi
Chilostoma banaticum
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica
Patella feruginea
SRSadleriana pannonicasadlerianka panónska 140,00
Theodoxus prevostianus
SREx Theodoxus transversalisteodox pásavý 230,00
Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Congeria kusceri
Lithophaga lithophaga
Margaritifera auricularia
Pinna nobilis
SRUnio (=Crassiana) crassus korýtko riečne 140,00
Echinodermata (ostnantokožce)
Centrostephanus longispinus
Araneae - pavúky
Macrothele calpeiana
Crustacea - kôrovce
Armadillidium ghardalamensis
Odonata - vážky
Aeshna (=Aeschna) viridisšidlo
SRCordulegaster herospásikavec 230,00
Cordulegaster trinacriae pásikavec
Gomphus grasliniiklinovka
SRLeucorrhinia albifronsvážka obrovská 230,00
SRLeucorrhinia caudalisvážka 230,00
SRLeucorrhinia pectoralisvážka 230,00
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
SROphiogomphus cecilia klinovka hadia 230,00
Oxygastra curtisii
SRStylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá 140,00
SRSympecma paedisca (braueri) šidlovka Brauerova 140,00
Mantodea - modlivky
Apteromantis aptera
Orthoptera (Caelifera + Ensifera)
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
SRIsophya stysikobylka Štysova 230,00
Myrmecophilus baronii
SROdontopodisma rubripeskoník východný 90,00
SRParacaloptenus caloptenoideskoník Brunnerov 230,00
SRPholidoptera transsylvanicakobylka sedmohradská 230,00
SRSaga pedosága stepná 690,00
SRStenobothrus (=Stenobothrodes) eurasiuskoník slovanský 230,00
Coleoptera - chrobáky
SRBombelasmus unicornis 230,00
Buprestis splendens
Carabus hampei
SRCarabus hungaricusbystruška južná 230,00
Carabus olympiae
SRCarabus variolosusbystruška potočná 90,00
SRCarabus zawadszkiibystruška Zawadského 140,00
SRCerambyx cerdo fuzáč veľký 230,00
SRCucujus cinnaberinus plocháč červený 90,00
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
SRDuvalius hugaricusbehúnik maďarský 230,00
SREx Dytiscus latissimuspotápnik široký 230,00
SRGraphoderus bilineatus potápnik 90,00
Leptodirus hochenwarti
SROsmoderma eremita pižmovec hnedý 230,00
SRPhryganophilus ruficollis 230,00
Pilemia tigrina
SRProbaticus subrugosus 230,00
Propomacrus cypriacus
SRPseudogaurotina excellensfuzáč karpatský 230,00
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
SRRosalia alpina fuzáč alpský 230,00
Lepidoptera - motýle
Apatura metisdúhovec balkánsky
Arytrura musculus
Catopta thrips
SRCoenonympha hero očkáň hnedý 230,00
SREx Coenonympha oedippusočkáň rašelinový 230,00
SRColiasmyrmidonežltáčik zanoväťový 180,00
Cucullia mixta
SRDioszeghyana schmidtiimora Schmidtova 140,00
Erannis ankeraria
Erebia calcaria očkáň východoalpský
Erebia christiočkáň
Erebia sudeticaočkáň vysokohorský
SREriogaster catax priadkovec trnkový 90,00
SREuphydryas (=Hypodryas) maturna hnedáčik osikový 230,00
Fabriciana elisa perlovec korzický
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hyles hippophaes
SREx Chondrosoma fiduciariumpiadivka piadivkovicovitá 180,00
SRLeptidea morseimlynárik východný 140,00
Lignyoptera fumidaria
SRLopinga achineočkáň mätonohový 90,00
SRLycaena dispar ohniváčik veľký 90,00
SREx Lycaena helleohniváčik hadovníkový 180,00
SRMaculinea arionmodráčik čiernoškvrnný 90,00
SRMaculinea nausithous modráčik bahniskový 230,00
SRMaculinea teleius modráčik krvavcový 230,00
Melanargia argeočkáň juhotaliansky
SREx Nymphalis vaualbumbabôčka hájová 180,00
Papilio alexanorvidlochvost horský
Papilio hospitonvidlochvost korzický
SRParnassius apollojasoň červenooký 460,00
SRParnassius mnemosyne jasoň chochlačkový 90,00
Phyllometra culminaria
Plebicula golgusmodráčik nevadský
Polymixis rufocincta isolata
SRPolyommatus eroidesmodráčik stepný 140,00
SRProserpinus proserpinališaj pupalkový 90,00
Proterebia afra dalmataočkáň
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
SRZerynthia polyxenapestroň vlkovcový 90,00
Echinoidea – ježovky
Centrostephanus longispinus
Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Acipenser naccarii jeseter jadranský
Acipenser sturiojeseter veľký
Anaecypris hispanica
Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora)sih ostronosý
SRGymnocephalus balonihrebenačka vysoká 690,00
Phoxinus percnurus
Romanichthys valsanicola
Valencia hispanicavalencia španielska
Zingel asper kolok rhônsky
Amphibia – obojživelníky
Alytes cisternasii kunka Cisternasiova
Alytes muletensis kunka baleárska
Alytes obstetricans kunka starostlivá
SRBombina bombina kunka červenobruchá 230,00
SRBombina variegata kunka žltobruchá 90,00
Bufo calamitaropucha krátkonohá
SRBufo viridis ropucha zelená 90,00
Discoglossus galganoikunka
Discoglossus jeanneaekunka
Discoglossus montalentiikunka
Discoglossus pictuskunka maľovaná
Discoglossus sarduskunka pestrá
Euproctus aspersalamandra horská
Euproctus montanussalamandra vrchovská
Euproctus platycephalussalamandra šťukohlavá
Hydromantes (Speleomantes) ambrosiimločík
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
(=Hydromantes (Speleomantes) italicus)
mločík nočný
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
SRHyla arborea rosnička zelená 230,00
Hyla meridionalisrosnička západná
Hyla sardarosnička tyrhenská
Chioglossa lusitanicasalamandra zlatopása
Mertensiella luschanisalamandra Luschanova
Pelobates cultripeshrabavka ostronohá
SRPelobates fuscus hrabavka škvrnitá 460,00
Pelobates syriacushrabavka plochohlavá
Proteus anguinusjaskyniar vodný
SRRana arvalis skokan ostropyský 230,00
SRRana dalmatina skokan štíhly 230,00
Rana graecaskokan
Rana ibericaskokan dlhonohý
Rana italicaskokan
Rana latasteiskokan Latasteov
SRRana lessonae skokan krátkonohý 230,00
Salamandra atrasalamandra čierna
Salamandra auroraesalamandra
Salamandra lanzaisalamandra
Salamandrina terdigitatasalamandra okuliarnatá
Triturus carnifexmlok dravý
SRTriturus cristatus mlok hrebenatý 690,00
Triturus italicusmlok ostrochvostý
Triturus kareliniimlok Karelinov
Triturus marmoratusmlok
SRTriturus montandonimlok karpatský 230,00
Triturus vulgaris ampelensismlok bodkovaný subsp. ampelensis
Reptilia - plazy
SRAblepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla 1840,00
Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova
Algyroides marchi jašterica Marchova
Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá
Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká
Caretta caretta kareta obyčajná
Coluber caspius užovka
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis užovka podkovovitá
Coluber jugularis užovka žltobruchá
Coluber laurenti užovka
Coluber najadum užovka štíhla
Coluber nummifer užovka
Coluber viridiflavus užovka žltozelená
SRCoronella austriaca užovka hladká 460,00
Cyrtopodion kotschyi gekón hrboľatý
Dalmatolacerta oxycephalajašterica ostrohlavá
Dinarolacerta mosorensisjašterica krasová
Dermochelys coriacea kožatka veľká
Eirenis modesta
Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása
SRElaphe longissima užovka stromová 690,00
Elaphe situla užovka leopardovitá
SREmys orbicularis korytnačka močiarna 1840,00
Eretmochelys imbricata kareta pravá
Eryx jaculus piesočník presypový
Gallotia atlantica jašterica
Gallotia galloti jašterica
Gallotia galloti insulanagae jašterica
Gallotia (=Lacerta) simonyi jašterica kanárska
Gallotia stehlini jašterica Stehlinova
Chalcides bedriagai scink Bedriagov
Chalcides occidentalis (simonyi) scink Simonov
Chalcides ocellatus scink oceľový
Chalcides sexlineatus scink
Chalcides viridianus scink zelenkastý
Chamaeleo chamaeleon chameleón obyčajný
Chelonia mydas kareta obrovská
SRLacerta agilis jašterica bystrá/jašterica obyčajná 140,00
Lacerta danfordi jašterica
Lacerta dugesii jašterica Dugesova
Lacerta graeca jašterica ostropyská
Lacerta horvathi jašterica Horvathova
Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova
Lacerta trilineata jašterica smaragdová
SRLacerta viridis jašterica zelená 690,00
Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae jašterica Bedriagova
Lacerta (=Archaeolacerta) monticola jašterica vrchovská
Lepidochelys kempii kareta Kempova
Macrovipera schweizerivretenica
Mauremys caspica korytnačka bahenná
Mauremys leprosakorytnačka
Natrix natrix cetti užovka
Natrix natrix corsa užovka
Natrix natrix cypriacaužovka
SRNatrix tessellata užovka fŕkaná 550,00
Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý
Ophisaurus apodus slepúch beznohý/scink beznohý
Ophisops elegans jašterica hadoboká
Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý
Podarcis erhardii jašterica Erhardova
Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná
Podarcis hispanica atrata jašterica
Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova
Podarcis melisellensis jašterica jadranská
Podarcis milensis jašterica kykládska
SRPodarcis (=Lacerta) muralis jašterica múrová 370,00
Podarcis peloponnesiacajašterica lesklá
Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá
Podarcis sicula jašterica ruinová
Podarcis taurica jašterica trávna
Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská
Podarcis waglerianajašterica Waglerova
Stellio (=Agama) stellio agama hardun
Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský
Tarentola boettgeri gekón Boettgerov
Tarentola delalandii gekón Delalandov
Tarentola gomerensis gekón gomérsky
Telescopus falaxužovka nočná
Testudo graeca korytnačka žltohnedá
Testudo hermannikorytnačka zelenkastá
Testudo marginatakorytnačka žltočierna
Vipera ammodytesvretenica rožkatá
Vipera seoanni (okrem španielskych populácií)vretenica
Vipera ursinii vretenica malá
Vipera xanthinavretenica
SRZootoca (=Lacerta) vivipara pannonica jašterica živorodá 230,00
Mammalia - cicavce
Alopex lagopus líška polárna
SRBarbastella barbastellus netopier čierny/uchaňa čierna 460,00
SRBison bonasuszubor hrivnatý/ zubor lesný 4610,00
Canis lupus (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov)vlk dravý/vlk obyčajný
SRCastor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií)bobor vodný/bobor eurázijský1380,00
Capra aegagrus (prirodzené populácie)koza bezoárová
Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský
Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický
Cetacea (všetky druhy)veľrybotvaré cicavce
SRCricetus cricetus (s výnimkou maďarských populácií)škrečok poľný 50,00
Crocidura canariensisbielozúbka kanárska
Crocidura siculabielozúbka sicílska
Dinaromys bogdanovihraboš jadranský
SRDryomys nitedulaplch lesný 230,00
SREptesicus nilssonii netopier severský/večernica severská 460,00
SREptesicus serotinus netopier pozdný/večernica pozdná 230,00
Atelerix (=Erinaceus) algirusjež túlavý
SRFelis silvestris mačka divá/lesná 1840,00
Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica) vychuchol pyrenejský
Gliridae (=Myoxidae)(všetky druhy okrem Glis (=Myoxus) glis a Eliomys quercinus)plchovité
SRHypsugo (=Pipistrellus) saviivečernica Saviho 920,00
Hystrix cristata dikobraz hrebenatý
SRLutra lutra vydra riečna 1840,00
SRLynx lynx (s výnimkou estónskych populácií)rys ostrovid 3690,00
Lynx pardinus rys leopardovitý
SRMarmota marmota latirostrissvišť vrchovský tatranský 4610,00
Mesocricetus newtoniškrečok balkánsky
Microchiroptera (všetky druhy)netopiere
Microtus cabrerae hraboš pyrenejský
Microtus oeconomus arenicola hraboš severský nizozemský
SRMicrotus oeconomus mehelyihraboš severský panónsky 1380,00
SRMicrotus tatricushraboš tatranský 230,00
SRMiniopterus schreibersii netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý 920,00
Monachus monachustuleň mníší
SRMuscardinus avellanariusplch lieskový/ pĺšik lieskový 140,00
SRMustela eversmaniitchor stepný 230,00
SREx Mustela (=Lutreola) lutreola norok európsky 4610,00
SRMyotis alcathoenetopier nymfin 460,00
SRMyotis bechsteininetopier veľkouchý 230,00
SRMyotis blythinetopier východný/netopier ostrouchý 230,00
SRMyotis brandtinetopier Brandtov 230,00
SRMyotis dasycnemenetopier pobrežný 230,00
SRMyotis daubentoninetopier vodný 90,00
SRMyotis emarginatusnetopier brvitý 460,00
SRMyotis myotisnetopier obyčajný 460,00
SRMyotis mystacinus netopier fúzatý 230,00
SRMyotis nattereri netopier riasnatý 230,00
SRNyctalus lasiopterus netopier veľký/raniak veľký 230,00
SRNyctalus leisleri netopier stromový/raniak malý 230,00
SRNyctalus noctula netopier hrdzavý/raniak hrdzavý 230,00
Ovis ammon musimon (Ovis gmelini musimon) (prirodzené populácie - Korzika a Sardínia)muflón lesný
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)ovca kruhorohá
Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný
SRPipistrellus kuhliinetopier južný/večernica južná 460,00
SRPipistrellus nathusii netopier parkový/večernica parková 230,00
SRPipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý/večernica malá 460,00
SRPipistrellus pygmaeus/mediteraneus netopier pískavý/večernica pískavá 460,00
SRPlecotus auritusucháč svetlý 460,00
SRPlecotus austriacusucháč sivý 460,00
Pteromys volans (=Sciuropteris russicus) poletuška slovanská
SRRhinolophus euryalepodkovár južný 920,00
SRRhinolophus ferrumequinumpodkovár štíhlokrídly/podkovár veľký 920,00
SRRhinolophus hipposideros podkovár krpatý/podkovár malý 460,00
Rousettus aegyptiacuskaloň egyptský
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) kamzík abruzský
Rupicapra rupicapra balcanicakamzík vrchovský balkánsky
SRRupicapra rupicapra tatricakamzík vrchovský tatranský 6910,00
Sciurus anomalus veverica krátkouchá
SRSicista betulina myšovka horská 920,00
SRSicista subtilis myšovka stepná 920,00
SRSpermophillus (=Citellus) citellus syseľ pasienkový/syseľ obyčajný 690,00
Spermophillus (=Citellus) suslicussyseľ perlavý
SRUrsus arctos medveď hnedý 3690,00
SRVespertilio murinus netopier pestrý/večernica pestrá 230,00
Vormela peregusnatchor škvrnitý

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.

2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

B.

DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

Vedecké menoSlovenské meno€/jedinec
Gastropoda - ulitníky
Alopia bielzii clathrataalopia zádielská 230,00
Anisusseptemgyratuskotúľka 230,00
Belgrandiella (rod)belgrandiela 230,00
Clausilia (=Andraea) dubia carpaticaciha karpatská 140,00
Clausilia (=Andraea) dubia ingenuaciha rebravá 140,00
Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remotaciha pyskatá 230,00
Esperiana (=Fagotia) esperifagotka škvrnitá 230,00
Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis/Fagotia acicularisfagotka štíhla 230,00
Faustina rossmaessleri 140,00
Gyraulus (=Lamorbis) ripariuskotúľka pobrežná 230,00
Hauffenia (rod)haufenia 230,00
Helix lutescensslimák žltkastý 90,00
Vallonia declivisvalónia hodvábna 230,00
Valvata (=Tropidina) macrostomavalvata pupkatá 140,00
Vertigo (=Vertilla) angustior pimprlík mokraďný 90,00
Vertigo geyeri pimprlík močiarny 230,00
Vertigo moulinsiana pimprlík bruškatý 140,00
Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Pseudanodonta complanata complanataškľabka ploská 230,00
Annelida - obrúčkovce
Allobophora dubiosadážďovka bahenná 140,00
Allobophora hrabeidážďovka Hraběho 230,00
Batracobdella paludosaklepsina barinná 230,00
Hirudo medicinalispijavica lekárska 140,00
Palpigrady - šťúrovky
Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea 920,00
Araneae - pavúky
Anyphaena furvaspriadavka 230,00
Araneus nordmannikrižiak 230,00
Arctosa peritastrehúň 230,00
Arctosa stigmosastrehúň 230,00
Argiope lobatakrižiak 230,00
Argyroneta aquaticavodnár striebristý 230,00
Atypus muraliskomôrkár pontický 230,00
Dolomedes plantariuslovčík 230,00
Gnaphosa micropsskaliarka 230,00
Gnaphosa nigerrimaskaliarka 230,00
Haplodrassus moderatusskaliarka 230,00
Cheiracanthium montanum 230,00
Larinioides silvicultrixkrižiak 230,00
Lycosa vultuosa 230,00
Pardosa proximasliedič 230,00
Synema ploratorkvetárik 230,00
Zelotes puritanusskaliarka 230,00
Pseudoscorpionidea - šťúriky
Atemnus politus 230,00
Chtonius austriacus 230,00
Neobisium beieri 460,00
Neobisium polonicum 460,00
Neobisium slovacum 920,00
Opilionida - kosce
Egaenus convexus 230,00
Gyas titanus 230,00
Ischyropsalis manicata 230,00
Opilio dinaricus 230,00
Platybunus pallidus 140,00
Cyphophtalmi
Siro carpaticus 230,00
Acarina - roztoče
Argas vespertilionis 140,00
Ixodidae
Ixodes vespertilionis 230,00
Crustacea - kôrovce
Astacus astacus rak riečny 90,00
Astacus leptodactylus rak bahenný 90,00
Austropotamobius (=Astacus) torrentiumrak riavový 460,00
Branchinecta paludosažiabronôžka arktická 230,00
Chirocephalus slovacicusžiabronôžka slovenská 230,00
Lepidurus apusštítovec jarný 90,00
Niphargus tatrensis 230,00
Synurella intermedia 230,00
Triops cancriformisštítovec letný 90,00
Diplopoda - mnohonôžky
Allorhiscosoma sphinx 20,00
Enantiulus tatranus 20,00
Glomeris mnischechi 20,00
Chelogona carpathicum 20,00
Julus curvicornis 20,00
Mastigophorophyllon cirriferum 20,00
Melogona transsilvanica 20,00
Xestoiulus (Microiulus) carpathicus 20,00
Polydesmus komareki 20,00
Polydesmus montanus 20,00
Polydesmus tatranus 20,00
Polyzonium eburneum 20,00
Polyzonium transsilvanicum 20,00
Chilopoda - stonôžky
Dicellophilus carniolensis
Dignathodon microcephalus 20,00
Scutigera coleoptrata 20,00
20,00
Ephemeroptera
Ametropus fragilispodenka 20,00
Ecdyonurus insignis podenka 20,00
Ephemera glaucopspodenka 20,00
Ephemerella mesoleucapodenka 20,00
Ephoron (=Polymitarcis) virgopodenka nížinná 20,00
Heptagenia coerulanspodenka 20,00
Choroterpes pictetiipodenka 20,00
Isonychia ignotapodenka 20,00
Palingenia longicaudata Raptobaetopus tenellus (balticus) podenka podenka 20,0020,00
Rhithrogena germanica podenka 20,00
Odonata - vážky
Aeschna coeruleašidlo belasé 230,00
Aeschna isoscelesšidlo 140,00
Aeschna subarctica elisabethaešidlo 230,00
Anax imperatoršidlo obrovské 90,00
Anax parthenopešidlo tmavé 50,00
Brachytron pratensešidlo lúčne 140,00
Coenagrion hastulatum šidielko 230,00
Coenagrion scitulumšidielko 140,00
Cordulegaster (rod)pásikavec 230,00
Epitheca bimaculatavážka 90,00
Ladona (=Libellula) fulvavážka hnedá 230,00
Onychogomphus forcipatusklinovka čiernonohá 140,00
Orthetrum coerulescensvážka modrá 140,00
Somatochlora (rod)ligotavka 230,00
Sympecma fuscašidlovka hnedá 180,00
Sympetrum pedemontanumvážka pásavá 90,00
Plecoptera - pošvatky
Agnetina elegantulapošvatka 90,00
Brachyptera braueripošvatka 230,00
Brachyptera monilicornispošvatka 140,00
Capnopsis schilleripošvatka 230,00
Isogenus nubeculapošvatka 230,00
Isoperla obscurapošvatka tmavá 230,00
Isoptena serricornispošvatka 230,00
Marathamea vitripennispošvatka 140,00
Rhabdiopteryx naviculapošvatka 140,00
Taeniopterix schoenemundipošvatka dvojbodková 140,00
Xantoperla apicalispošvatka 140,00
Dermaptera - ucholaky
Anechura bipunctataucholak dvojbodkový 90,00
Labidura ripariaucholak veľký 90,00
Mantodea - modlivky
Mantis religiosamodlivka zelená 140,00
Ensifera – kobylky
Ephippiger ephippigersedlovka bronzová 230,00
Poecilimon fussikobylka Fussiho 230,00
Ruspidia nitidula (=Homorocoryphus nitidulus)kobylka šúrová 460,00
Caelifera - koníky
Acrida hungarica (ungarica)koník stepný 460,00
Calliptamus barbaruskoník barbarský 90,00
Mecostethus grossuskoník žltopásy 90,00
Oedalus decoruskoník čiernopásy 230,00
Heteroptera - bzdochy
Acyrosoma leucogrammesbzdocha 20,00
Bagrada stolatabzdocha 20,00
Crypsinus angustatusbzdocha 20,00
Dybowskyia reticulata bzdocha 20,00
Henestaris halophilusbzdocha 20,00
Hyoidea notaticepsbzdocha 20,00
Spathocera obscurabzdocha 20,00
Auchenorrhyncha - cikády
Cicada (=Tettiga) ornicikáda jaseňová 230,00
Dictyophara pannonicaostročielka stepná 140,00
Dorycephalus baericikádka 140,00
Pagiphora annulata 230,00
Tibicen plebejuscikáda 230,00
Tibicina haematodescikáda viničná 230,00
Planipennia (=Neuroptera) - sieťokrídlovce
Creoleon plumbeus 140,00
Dendroleon pantherinusmravcolev stromový 230,00
Distoleon tetrarammicusmravcolev 140,00
Libelloides coccajusaskalafus 230,00
Libelloides macaroniusaskalafus škvrnitokrídly 230,00
Mantispa styriacapamodlivka dlhokrká 140,00
Megistopus flavicornis 140,00
Myrmecaelurus trigrammus 140,00
Myrmeleon formicarius 140,00
Myrmeleon inconspicuus 140,00
Coleoptera - chrobáky
Acimerus schäfferifuzáč Schäfferi 140,00
Agnathus decoratus 230,00
Allonyx qaudrimaculatuspestroš 140,00
Alosimus syriacus 140,00
Ampedus quadrisignatuskováčik štvorškvrnný 230,00
Ampedus ruficepskováčik 230,00
Anthaxia candenskrasoň čerešňový 140,00
Anthaxia hungaricakrasoň južný 140,00
Apalus (rod) 140,00
Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolispestroš 140,00
Bius thoracicuspotemník 230,00
Boros schneideri 230,00
Brachygonus (=Ampedus) megerleikováčik 230,00
Brachyta (=Evodinus) interrogationisfuzáč 140,00
Calosoma auropunctatumhúseničiar zlatistý 140,00
Calosoma sycophantahúseničiar pižmový 140,00
Capnodis tenebrioniskrasoň 230,00
Carabus arcensisbystruška 90,00
Carabus auronitensbystruška zlatá 90,00
Carabus cancellatusbystruška medená 90,00
Carabus clathratusbystruška 230,00
Carabus fabriciibystruška 90,00
Carabus irregularisbystruška 90,00
Carabus menetriesibystruška menétriesova 230,00
Carabus montivagusbystruška 140,00
Carabus nitensbystruška 140,00
Carabus obsoletusbystruška lesklá 90,00
Carabus problematicusbystruška 90,00
Carabus scabriusculusbystruška 90,00
Cerambyx milesfuzáč 140,00
Cerocoma (rod) 140,00
Cetonischema (=Potosia) aeruginosazlatoň ligotavý 140,00
Cornumutila quadrivittatafuzáč 140,00
Deltomerus tatricusutekáčik 140,00
Dicerca aeneakrasoň lesklý 230,00
Dicerca alnikrasoň jelšový 230,00
Dicerca furcatakrasoň 230,00
Dicerca moestakrasoň 140,00
Dircaea australis 140,00
Ditylus laevis 140,00
Elater (= Ludius) ferrugineuskováčik hrdzavý 140,00
Emus hirtusdrobčík chlpatý 90,00
Epicauta erythrocephala 140,00
Epicauta rufidorsum 140,00
Ergates faberfuzáč zavalitý 230,00
Eurythyrea quercuskrasoň dubový 140,00
Eurythyrea austriacakrasoň jedľový 140,00
Euzonitis (rod) 140,00
Evodinus borealisfuzáč 230,00
Hydrophilus (= Hydrous) aterrimusvodomil 230,00
Hydrophilus (= Hydrous) piceusvodomil čierny 140,00
Lacon (rod - okrem L. punctatus)kováčik 140,00
Laena reitteripotemník 230,00
Laena viennensispotemník 140,00
Leptura (= Strangalia) thoracicafuzáč červenokrký 230,00
Lethrus apterusviničiar čierny 140,00
Limoniscus violaceus kováčik fialový 230,00
Lucanus cervusroháč obyčajný 230,00
Megopis scabricornisfuzáč 140,00
Melandrya barbata 90,00
Meloe autumnalismájka 90,00
Meloe brevicollismájka 140,00
Meloe cicatricosusmájka 230,00
Meloe decorusmájka 140,00
Meloe hungarusmájka 230,00
Meloe proscarabeusmájka obyčajná 280,00
Meloe rufiventrismájka 280,00
Meloe rugosusmájka 90,00
Meloe scabriusculusmájka 140,00
Meloe tuccicusmájka 230,00
Meloe uralensismájka 140,00
Meloe variegatusmájka dúhová 230,00
Meloe violaceusmájka fialová 90,00
Menephilus cylindricuspotemník 230,00
Morimus funereus 90,00
Mylabris (rod) 140,00
Necydalis majorfuzáč 140,00
Necydalis ulmifuzáč 230,00
Nemosoma caucasicumploskáň 230,00
Oenas crassicornis 140,00
Oryctes nasicornisnosorožtek obyčajný 230,00
Pachyta lamedfuzáč žltočierny 90,00
Phytoecia argusfuzáč 140,00
Phytoecia hirsutulafuzáč 140,00
Phytoecia scutellatafuzáč 140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) diveskrasoň 140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirificakrasoň 140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilanskrasoň lipový 90,00
Purpuricenus kaehlerifuzáč 140,00
Pytho abieticola 230,00
Pytho depressus 140,00
Rhopalopus ungaricus 140,00
Rhysodes germari 230,00
Selatostomus rugosuskováčik 230,00
Semanotus russicusfuzáč borievkový 230,00
Sitaris muralis 230,00
Sisyphus schaefferilajniak skarabeusovitý 90,00
Sphaenoptera antiquakrasoň 230,00
Tragosoma depsariumfuzáč 230,00
Trichoferus pallidusfuzáč 140,00
Zonitis nana 140,00
Hymenoptera - blanokrídlovce
Anthidium montanumvlnárka horská 90,00
Anthocopa mocsaryičalúnnica mocsáriho 90,00
Batozonellus lacerticida hrabavka jaštericovitá 230,00
Bombus (všetky druhy)čmeľ 90,00
Cystomutilla ruficeps pamravec 90,00
Euchroeus dallatoreanablyskavka 90,00
Larra anathemakutavka 230,00
Liometopum microcephalummravec 90,00
Rhadinoceraea reitteripiliarka 230,00
Scolia flavifronsžihadlovka obrovská 230,00
Xylocopa (všetky druhy)drevár 90,00
Trichoptera - potočníky
Acrophylax vernalispotočník alpínsky 140,00
Agrypnia obsoletapotočník 140,00
Agrypnia variapotočník 140,00
Allogamus starmachi 90,00
Apatania carpathica 90,00
Beraeamyia hrabei 90,00
Ceraclea riparia 140,00
Cyrnus crenaticornis 90,00
Cyrnus flavidus 90,00
Grammotaulis nitiduspotočník 140,00
Holocentropus dubius 140,00
Holocentropus picicornis 140,00
Holocentropus stagnalis 140,00
Chaetopteryx subradiata 90,00
Chimarra marginatapotočník 230,00
Limnophilus algosuspotočník 90,00
Oecetis notatapotočník 140,00
Oecetis tripunctata potočník 230,00
Polycentropus excisus 140,00
Polycentropus schmidi 140,00
Setodes viridispotočník 230,00
Lepidoptera - motýle
Arctia festiva spriadač mliečnikový 140,00
Arichanna melanaria kôrovka barinná 140,00
Boloria aquilonaris perlovec severský 230,00
Brenthis hecateperlovec dvojradový 230,00
Carcharodus flocciferussúmračník jablčníkový 90,00
Colias chrysothemežltáčik kozincový 180,00
Colias palaeno žltáčik čučoriedkový 230,00
Erebia pharteočkáň tatranský 230,00
Euphydryas aurinia hnedáčik chrastavcový 230,00
Euplagia (=Callimorpha) quadripunctataspriadač kostihojový 230,00
Eutelia adulatrixmora škumpová 140,00
Hipparchia alcyoneočkáň bielopásy 140,00
Hipparchia semeleočkáň metlicový 140,00
Hipparchia statilinusočkáň piesočný 140,00
Hyponephele lupinaočkáň hájový 230,00
Chazara briseisočkáň skalný 140,00
Lycaena thersamonohniváčik prútnatcový 140,00
Maculinea alconmodráčik horcový 140,00
Neptis sapphobielopásovec hrachorový 180,00
Pericallia matronula spriadač čremchový 230,00
Polyommatus admetusmodráčik hnedý 230,00
Polyommatus amandusmodráčik ušľachtilý 90,00
Polyommatus damonmodráčik vičencový 230,00
Synprapha microgammamora rašelinisková 140,00
Vacciniina optilete modráčik striebroškvrnný 230,00
Zygaena cynarae vretienka smldníková 90,00
Zygaena laeta vretienka neskorá 140,00
Diptera - dvojkrídlovce
Atherix ibis 140,00
Petromyzontes - mihule
Eudontomyzon danfordimihuľa potiská 690,00
Eudontomyzon mariae (vladykovi)mihuľa ukrajinská (Vladykovova) 690,00
Lampetra planerimihuľa potočná 920,00
Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Acipenser gueldenstaedtiijeseter ruský 1380,00
Carassius carassiuskaras zlatistý 460,00
Cyprinus carpiokapor sazan divá forma 1840,00
Gobio kessleriihrúz Kesslerov 920,00
Gobio uranoscopushrúz fúzatý 920,00
Gymnocephalus schraetserhrebenačka pásavá 690,00
Ex Huso husovyza veľká 1490,00
Leucaspius delineatusovsienka striebristá 370,00
Misgurnus fossilisčík európsky 920,00
Sabanejewia balcanicapĺž vrchovský 920,00
Umbra krameriblatniak tmavý 920,00
Zingel streberkolok vretenovitý 920,00
Zingel zingelkolok veľký 920,00
Amphibia - obojživelníky
Bufo buforopucha bradavičnatá 230,00
Rana kl . esculenta skokan zelený 230,00
Rana ridibundaskokan rapotavý 460,00
Rana temporariaskokan hnedý 140,00
Salamandra salamandrasalamandra škvrnitá 230,00
Triturus alpestrismlok horský 230,00
Triturus dobrogicusmlok dunajský 690,00
Triturus vulgarismlok bodkovaný 230,00
Reptilia - plazy
Anguis fragilisslepúch lámavý 230,00
Natrix natrixužovka obojková/užovka obyčajná 140,00
Vipera berusvretenica severná/vretenica obyčajná 370,00
Mammalia - cicavce
Alces alceslos mokraďový 2300,00
Crocidura suaveolensbielozúbka krpatá 90,00
Crocidura leucodonbielozúbka bielobruchá 90,00
Eliomys quercinusplch záhradný 230,00
Erinaceus concolorjež bledý/jež východoeurópsky 230,00
Glis (=Myoxus) glisplch sivý 230,00
Chionomys (Microtus) nivalishraboš snežný 460,00
Mustela ermineahranostaj čiernochvostý 230,00
Mustela nivalislasica myšožravá 230,00
Neomys anomalusdulovnica menšia 230,00
Neomys fodiensdulovnica väčšia 230,00
Sciurus vulgarisveverica stromová 90,00
Sorex alpinuspiskor vrchovský 230,00
Sorex araneuspiskor lesný/piskor obyčajný 90,00
Sorex minutuspiskor malý 90,00

Poznámky:

1. Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.

2. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.“.

39. Príloha č. 9 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 9 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY

Evertebrata - bezstavovce

Mollusca - mäkkýše

Slimák záhradný (Helix pomatia) – celoročne je zakázané chytať, zbierať alebo usmrcovať jedince pochádzajúce z voľnej prírody na území okresov Prešov, Gelnica a Rožňava. Na ostatnom území Slovenskej republiky je od 1. augusta do 30. novembra bežného kalendárneho roka povolený zber, nákup a predaj jedincov z voľnej prírody s priemerom ulity väčším ako 25 mm.

Vertebrata - stavovce

Pisces - ryby

1. boleň dravý (Aspius aspius)

jalec tmavý (Leuciscus idus)

jeseter malý (Acipenser ruthenus)

pleskáč siný (Abramis ballerus),

pleskáč tuponosý (Abramis sapa)

podustva severná (Chondrostoma nasus)

nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)

– v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)

2. mrena severná (Barbus barbus)

mrena škvrnitá (Barbus peloponensius)

sumec veľký (Silurus glanis)

zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)

zubáč volžský (Sander volgensis),

– v období od 15. marca do 15. júna bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)

3. sih maréna (Coregonus maraena)

– v období od 1. septembra do 31. decembra bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)

4. lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)

– v období od 1. januára do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime. 26)

5. hlavátka podunajská (Hucho hucho)

– v období od 1. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec. Na ostatných tokoch je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v období od 1. januára do 31. októbra.

V prípade neúmyselného náhodného ulovenia pri love iných druhov je rybár povinný uloveného jedinca vypustiť späť do vody.

Mammalia - cicavce

1. šakal zlatý (Canis aureus)

– v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami.

2. vlk dravý/vlk obyčajný (Canis lupus)

– celoročne je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami na území

a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,

b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,

c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,

d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník,

e) pre ktoré ministerstvo pôdohospodárstva neurčí ročnú kvótu lovu vlka dravého.27)

Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka.

3. kuna lesná (Martes martes),

kuna skalná (Martes foina)

tchor tmavý (Mustela putorius)

– v období od 1. marca do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané ich chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc28) s intenzívnym chovom bažantov a v poľovných lokalitách tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej sa povoľuje ich chytať, zraňovať alebo usmrcovať celoročne.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 a 3 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 znejú:

26) § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve.

27) § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

28) § 7 zákona č. 274/2009 Z.z. v znení zákona č. 180/2013 Z.z.“.

40. Príloha č.15 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 15 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

VZOR

Návrh kompenzačných opatrení

I. Základné údaje o navrhovateľovi

1. Názov (meno).

2. Identifikačné číslo.

3. Sídlo.

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej možno získať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a navrhovaných kompenzačných opatreniach.

6. Informácia o tom, či návrh obsahuje informácie, ktorých zverejnenie nie je možné a prečo.

II. Popis plánu a alebo projektu

1. Názov plánu alebo projektu.

2. Stručný popis plánu alebo projektu, ktorý ovplyvňuje lokalitu sústavy chránených území.

3. Opis a lokalizácia všetkých aktivít a častí projektu s možným dosahom na biotopy európskeho významu, druhy európskeho významu, biotopy druhov európskeho významu, vtáky vrátane sťahovavých druhov a ich biotopy a celkovú koherenciu európskej sústavy chránených území (vrátane máp).

III. Posúdenie negatívnych účinkov*

1. Názov a kód ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.

2. Predmet ochrany ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.

3. Ciele ochrany lokalít a najdôležitejšie prvky, ktoré prispievajú k integrite lokalít.

4. Biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu vrátane vtákov a ich biotopov, ktoré sú predmetom ochrany a prioritné biotopy európskeho významu, ktoré budú negatívne ovplyvnené (uvedie sa napríklad ich reprezentatívnosť, prípadne ich stav ochrany podľa § 65 ods. 1 písm. o) zákona, stupeň izolácie a ich úlohy a funkcie v rámci danej lokality).

5. Spoločenská hodnota biotopov a druhov negatívne ovplyvnených plánom/projektom.

6. Význam lokality pre biotopy a druhy podľa bodu 4, ktoré budú ovplyvnené (uvedie sa napríklad úloha lokalít v rámci Slovenskej republiky, biogeografického regiónu a území sústavy chránených území).

7. Opis očakávaných negatívnych účinkov (strata, poškodenie, rušenie, priame a nepriame účinky atď.), opis ich rozsahu (rozloha biotopov a počet druhov alebo oblastí výskytu ovplyvnených projektom), významu a veľkosti (napríklad ovplyvnená oblasť alebo populácia vo vzťahu k celkovej ploche a populácii danej lokality, resp. celej krajiny) a ich lokalizácia (vrátane máp).

8. Možné kumulatívne dosahy a iné dosahy, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku kombinovaných opatrení posudzovaného plánu alebo projektu a iných plánov alebo projektov.

9. Zmierňujúce opatrenia v rámci projektu (uvedie sa ako sa budú realizovať a akým spôsobom zamedzia negatívnym dosahom na lokalitu alebo tieto dosahy znížia).

IV. Alternatívne riešenia

1. Identifikácia a opis možných alternatívnych riešení vrátane nulovej možnosti (spôsob identifikácie, postupy, metódy).

2. Vyhodnotenie zvažovaných alternatív a odôvodnenie zvolenej alternatívy (dôvody, na základe ktorých a kto dospel k záveru, že neexistujú alternatívne riešenia).

V. Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu

Opis dôvodov vyššieho verejného záujmu a objasnenie, prečo sa uvedené dôvody za takéto dôvody považujú.**

VI. Kompenzačné opatrenia

1. Celkové ciele a jednotlivé ciele vo vzťahu k biotopom a druhom a ekologické procesy (funkcie), ktoré je nutné kompenzovať. Dôvody, prečo sú navrhované opatrenia vhodné na kompenzáciu negatívnych účinkov.

2. Rozsah kompenzačných opatrení (plocha, veľkosť populácie) a ich lokalizácia vo vzťahu k lokalite negatívne ovplyvnenej plánom alebo projektom.

3. Identifikácia a lokalizácia oblastí, v ktorých sa majú uplatniť kompenzačné opatrenia (vrátane máp) a identifikácie vlastníckych, užívateľských a nájomných vzťahov na mieste uskutočnenie kompenzačných opatrení.

4. Popis miesta plánovaného uskutočnenia kompenzačných opatrení. Výskyt biotopov a druhov a ich stav ochrany (§ 5 ods. 2 zákona), využitie územia pred umiestnením kompenzačných opatrení atď.

5. Predpokladané výsledky, ako budú navrhované opatrenia kompenzovať negatívne účinky projektu alebo plánu na integritu lokality a ako umožnia zachovať súdržnosť území sústavy chránených území.

6. Časový harmonogram realizácie kompenzačných opatrení (vrátane dlhodobej realizácie) s uvedením informácie o tom, kedy sa očakáva dosiahnutie očakávaných výsledkov.

7. Zoznam požadovaných povolení na realizáciu kompenzačných opatrení podľa osobitných predpisov, ak budú potrebné, subjekty zodpovedné za ich získanie a predbežné súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov na mieste plánovaných kompenzačných opatrení s ich realizáciou.

8. Náklady a spôsob financovanie navrhovaných kompenzačných opatrení.

9. Subjekty zodpovedné za realizáciu kompenzačných opatrení.

10. Plán monitoringu úspešnosti kompenzačných opatrení vrátane návrhu predpokladaných nápravných opatrení s uvedením subjektov zodpovedných za ich realizáciu.

11. Podrobný realizačný projekt kompenzačných opatrení.

* Treba sa sústrediť na očakávaný negatívny vplyv na tie biotopy a druhy, kvôli ktorým bola lokalita navrhnutá na začlenenie do územia sústavy chránených území. Uvedú sa všetky informácie, ktoré by mohli byť relevantné v jednotlivých prípadoch v závislosti od zisteného dosahu na ovplyvnené druhy a biotopy.

** V prípade, že o dôvodoch vyššieho verejného záujmu už bolo rozhodnuté, uvedú sa kto o nich rozhodol.“.

41. V prílohe č. 18 časť A vrátane nadpisu znie:

„A

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ PAMIATKU, CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ, NÁRODNÝ PARK, ÚZEMIE PATRIACE DO EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU

1. Základné údaje

1.1. Číslo podľa štátneho zoznamu, ak je pridelené

1.2. Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiam medzinárodného významu

1.3. Kategória a názov územia

1.4. Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu

1.5. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

1.6. Súčasný stav predmetu ochrany*

1.6.1. Prírodné pomery

1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany

1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany

1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území

1.7. Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa**

2. Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory)

2.1. Historický kontext

2.2. Stručný opis aktuálneho stavu

2.3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany

3. Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie

3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny***

3.2. Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny***

3.3. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy****

3.4. Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia

4. Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti

5. Použité podklady a zdroje informácií

6. Minimálny rozsah príloh

6.1. Mapa predmetov ochrany

6.2. Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov

6.3. Mapa využitia územia

6.4. Mapa ekologicko–funkčných priestorov

6.5. Mapa zón ***

6.6. Mapy navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia (JPRL, LPIS)

6.7. Iná dokumentácia bližšie zobrazujúca stav a potrebné navrhované opatrenia (napríklad situačné náčrty, fotodokumentácia, grafy, tabuľky) v rozsahu podľa konkrétnej situácie, rozsiahlosti územia a zložitosti problematiky

Poznámky:

* Obsahuje aktualizované údaje projektu ochrany chráneného územia a jeho ochranného pásma a aktualizované údaje platnej dokumentácie ochrany prírody

** Kategórie lesa, výsledky mapovania a hodnotenia lesných biotopov

*** Uvádza sa len v prípade členenia územia na zóny

**** Ciele, základné rámce, a zásady hospodárenia v lesoch (uvádza sa len na lesných pozemkoch s lesnými porastmi).“.

42. Za prílohu č. 18 sa vkladá príloha č. 19, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 19 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU A DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

1. Súčasný stav

1.1. Rozšírenie a stav populácie

1.1.1. Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname

1.1.2. Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu v medzinárodnom meradle

1.1.3. Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu na území Slovenskej republiky

1.2. Biologické a ekologické nároky

Rastliny

a) nároky druhu na prostredie, ekologické faktory

b) rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia

c) konkurenčné vzťahy

Živočíchy

a) stručný opis druhu, preferencia biotopov, význam druhu v ekosystéme

b) rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu

c) potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)

d) migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období, populačná ekológia

e) konkurenčné vzťahy

1.3. Zhodnotenie stavu druhu s ohľadom na jeho priaznivý stav

a) zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia

b) zhodnotenie doterajšej územnej ochrany

c) zhodnotenie negatívnych vplyvov na druh

2. Strategické ciele starostlivosti na zachovanie priaznivého stavu druhu (vrátane opatrení na manažment populácie)

3. Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh

3.1. V oblasti legislatívy

3.2. V oblasti praktickej starostlivosti

3.3. V oblasti monitoringu

3.4. V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

3.5. V oblasti starostlivosti o druh v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)

3.6. Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

4. Použité podklady, zdroje informácií a literatúra

5. Prílohy

5.1. Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením veľkoplošných chránených území

5.2. Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením lokalít európskej sústavy chránených území (NATURA 2000)

5.3. Mapy jednotlivých lokalít s vyznačením výskytu populácii (pri rastlinách).“.

43. Príloha č. 25 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 25 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

A

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO ÚZEMIA A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

1. Základné údaje

1.1. Názov chráneného územia a jeho ochranného pásma

1.2. Prehľad príslušnosti k chráneným územiam

1.2.1. K chráneným územiam podľa § 17 ods. 1 zákona, navrhovaným chráneným vtáčím územiam a územiam európskeho významu zaradených v zoznamoch schválených vládou a územiam medzinárodného významu,

1.2.2. K iným chráneným nehnuteľnostiam 29)

1.3. Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma

1.3.1. Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, obec, katastrálne územie)

1.3.2. Súpis dotknutých lesných hospodárskych celkov

1.3.3. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

1.3.4. Prehľad výmer druhov pozemkov v chránenom území, v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach* a ochrannom pásme chráneného územia

1.3.5. Prehľad foriem vlastníctva v členení na poľnohospodárske, lesné a iné pozemky

1.3.6. Určenie celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu

1.4. Vymedzenie predmetu ochrany, pre ktorý sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo

1.4.1. Súpis biotopov európskeho významu a biotopov národného významu

1.4.2. Súpis biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu

1.4.3. Súpis biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov

1.4.4. Súpis ostatných predmetov ochrany (§ 18 ods. 1, § 19 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 ods. 1 zákona)

1.4.5. Súpis zistených biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu a biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ktoré nie sú určené ako predmet ochrany

1.4.6. Odôvodnenie ochrany a určenie významnosti chráneného územia pre zachovanie predmetu ochrany

2. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany a možnosti využívania chráneného územia a jeho ochranného pásma verejnosťou

2.1. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany

2.2. Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny* podľa cieľa ochrany

2.3. Vymedzenie verejne prístupných častí chráneného územia a stanovenie možností ich využitia

3. Zhodnotenie potreby opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany v ekologicko-funkčných priestoroch a zónach

3.1. Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu záujmov s cieľmi ochrany

3.2. Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach

3.3. Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania

3.3.1. Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje sa len v prípade lesných pozemkov s porastovou plochou

3.4. Určenie pozemkov, ktoré môžu byť predmetom podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a iných finančných nástrojov pre oblasť životného prostredia

4. Podrobnosti o ochrane chráneného územia a jeho ochranného pásma**

4.1. Návrh stupňov ochrany, územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení

4.1.1. Určenie stupňa ochrany v miestach prekryvu manažmentových opatrení na zabezpečenie starostlivosti o vzájomne sa prekrývajúce predmety ochrany

4.2. Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona

4.2.1. Identifikácia nesúladov navrhovaného stupňa ochrany a navrhovanej územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení s navrhovaným spôsobom starostlivosti a využívania územia, návrh riešenia na ich odstránenie

5. Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou, spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania**

5.1. Zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou zámeny, výkupu, nájmu a zmluvnej starostlivosti s uvedením parcelného čísla pozemku podľa registra „C“ alebo registra „E“, výmery a druhu pozemku, čísla listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky s uvedením kraja, okresu, obce a katastrálneho územia, formy vlastníctva, hodnoty pozemku a porastov, stupňa ochrany a územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení na pozemku vrátane činností na zabezpečenie starostlivosti o predmety ochrany, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona

5.2. Určenie predpokladanej priemernej ročnej výšky nájmu pozemkov pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch

5.3. Určenie predpokladanej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch

6. Ekonomické a sociálne zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného obhospodarovania s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení**

6.1. Určenie vplyvu obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov

6.1.1. Určenie predpokladanej výšky finačných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou

6.1.2. Určenie predpokladaného vplyvu zámeny, výkupu, nájmu pozemkov, obmedzení intenzity výroby a dodatočných nákladov na hospodárenie štátnych podnikov

6.2. Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov

6.3. Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť

7. Návrh technického vybavenia územia**

7.1. Opis technického vybavenia

7.1.1. Návrh označenia chráneného územia a ochranného pásma

7.1.2. Označenie zón chráneného územia*

7.1.3. Označenie prístupových miest do chráneného územia

8. Prílohy v analógovej a elektronickej podobe vo formáte PDF

8.1. Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov

8.2. Situačný náčrt chráneného územia a jeho ochranného pásma

8.3. Zoznam pozemkov podľa registra „C“ alebo registra „E“

8.4. Mapa celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu

8.5. Situačný náčrt predmetu ochrany, najmä vymedzenie hraníc biotopov alebo komplexov biotopov s rovnakým alebo podobným spôsobom starostlivosti

8.6. Mapa ekologicko-funkčných priestorov

8.7. Situačný náčrt alebo mapa prírodoochranného hodnotenia biotopov

8.7.1. Mapové vymedzenie hraníc pôvodných alebo ľudskou činnosťou málo pozmenených predmetov ochrany

8.7.2. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany, kde priaznivý stav predmetu ochrany nemožno, alebo vzhľadom na cieľ ochrany nie je žiaduce zabezpečiť bežným obhospodarovaním

8.7.3. Mapové vymedzenie hraníc pozemkov dotknutých potrebou zavádzať preventívne opatrenia

8.7.4. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany s rovnakým alebo podobným navrhovaným spôsobom starostlivosti, kde priaznivý stav ochrany tohto predmetu ochrany záleží na obhospodarovaní človekom

8.7.5. Mapové vymedzenie hraníc častí chráneného územia a jeho ochranného pásma, kde priaznivý stav časti krajiny závisí na bežnom obhospodarovaní

8.8. Mapa navrhovaných stupňov ochrany **

8.9. Mapa pozemkov oslobodených od dane z pozemkov

8.10. Mapy technického vybavenia**

Poznámky:

V prípade prírodných pamiatok – jaskýň a vodopádov – sa spracúva projekt len pre ochranné pásmo.

* Uvádza sa v prípade členenia chráneného územia a ochranného pásma na ekologicko-funkčné priestory a zóny

** Vyhotovuje len organizácia ochrany prírody (v prípade projektu ochrany vypracovaného odborne spôsobilou osobou po kladnom posúdení jeho opodstatnenosti)

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

29) Príloha č. 3 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

B

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO STROMU A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

1. Základné údaje obsahujú názov stromu, lokalizáciu, vlastnícke vzťahy, aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, druh a parametre stromu, zdravotný stav, odôvodnenie ochrany, podmienky ochrany a dokumentáciu. V prípade návrhu ochranného pásma sa uvádza aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, jeho výmera a podmienky ochrany.

2. Prílohy

2.1 Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma

2.2 Situačný náčrtok Základnej mapy Slovenskej republiky (M 1:50 000).

C

OBSAH PROJEKTU NA VYHLÁSENIE NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY

1. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým bolo územie vyhlásené za chránené

2. Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie národnej prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnú pamiatky

3. Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti“.

44. V prílohe č. 29 časť E vrátane nadpisu znie:

„VZOR

E

Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem

Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem obsahuje:

1. Názov výskumnej úlohy

2. Riešiteľská organizácia

3. Spoluriešiteľské organizácie/partneri výskumnej úlohy

4. Zodpovedný riešiteľ

5. Riešiteľský kolektív a určenie kontaktnej osoby

6. Súhlas orgánu ochrany prírody

7. Druh a charakter výskumnej úlohy

8. Doba riešenia výskumnej úlohy

9. Obdobie za ktoré sa podáva správa

10. Spôsob financovania

11. Ciele výskumnej úlohy

12. Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia výskumnej úlohy

13. Výsledky riešenia výskumnej úlohy

14. Prehľad správ o výsledkov výskumov (Vzory A až D)

15. Prehľad pripravených a publikovaných výstupov a adresy ich elektronického umiestnenia

16. Čerpanie nákladov z verejných zdrojov na riešenie výskumnej úlohy

17. Použitá literatúra

18. Podpisy

19. Prílohy.“.

45. Príloha č. 32 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 32 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vedecké menoSlovenské meno€/jedinec
Aves - vtáky
Accipiter gentilisjastrab veľký /jastrab lesný3 220,00 €
Accipiter nisusjastrab krahulec1 840,00 €
Acrocephalus arundinaceustrsteniarik veľký /trsteniarik škriekavý920,00 €
Acrocephalus dumetorumtrsteniarik krovinový230,00 €
Acrocephalus melanopogontrsteniarik tamariškový /šašiniarik tenkozobý2 300,00 €
Acrocephalus paludicolatrsteniarik vodný3 220,00 €
Acrocephalus palustristrsteniarik obyčajný /trsteniarik spevavý230,00 €
Acrocephalus scirpaceustrsteniarik bahenný460,00 €
Acrocephalus schoenobaenustrsteniarik malý /trsteniarik pásikový460,00 €
Actitis hypoleucoskalužiačik malý /kalužiak riečny1840,00 €
Aegithalos caudatusmlynárka dlhochvostá230,00 €
Aegolius funereuspôtik kapcavý /kuvik kapcavý2 300,00 €
Aegypius monachussup tmavohnedý2 300,00 €
Alauda arvensisškovránok poľný230,00 €
Alcedo atthisrybárik riečny1 840,00 €
Anas acutakačica ostrochvostá2 300,00 €
Anas clypeatakačica lyžičiarka1 840,00 €
Anas creccakačica chrapka (kačica chrapkavá)920,00 €
Anas penelopekačica hvízdárka /kačica hvízdavá920,00 €
Anas platyrhynchoskačica divá230,00 €
Anas querquedulakačica chrapačka /kačica chrapľavá920,00 €
Anas streperakačica chripľavka /kačica chripľavá920,00 €
Anser albifronshus bieločelá1 380,00 €
Anser anserhus divá3 220,00 €
Anser brachyrhynchushus krátkozobá1 840,00 €
Anser erythropushus malá /hus piskľavá3 220,00 €
Anser fabalishus siatinná1 150,00 €
Anthus campestrisľabtuška poľná1 840,00 €
Anthus cervinusľabtuška červenohrdlá920,00 €
Anthus pratensisľabtuška lúčna920,00 €
Anthus spinolettaľabtuška vrchovská460,00 €
Anthus trivialisľabtuška hôrna / ľabtuška lesná230,00 €
Apus apusdážďovník obyčajný /dážďovník tmavý460,00 €
Apus melbadážďovník skalný460,00 €
Aquila clangaorol hrubozobý3 220,00 €
Aquila heliacaorol kráľovský5 990,00 €
Aquila chrysaetosorol skalný4 610,00 €
Aquila pennata (Hieraaetus pennatus)orol malý /orol myšiakovitý5 990,00 €
Aquila pomarinaorol krikľavý3 220,00 €
Aquila rapax/nipalensisorol stepný3 220,00 €
Ardea (Egretta) albabeluša veľká /volavka biela3 220,00 €
Ardea cinereavolavka popolavá920,00 €
Ardea purpureavolavka purpurová4 610,00 €
Ardeola ralloidesčaplička vlasatá /volavka vlasatá3 220,00 €
Arenaria interpreskamenár strakatý920,00 €
Asio flammeusmyšiarka močiarna2 300,00 €
Asio otusmyšiarka ušatá920,00 €
Athene noctuakuvik obyčajný /kuvik plačlivý1 840,00 €
Aythya ferinachochlačka sivá460,00 €
Aythya fuligulachochlačka vrkočatá460,00 €
Aythya marilachochlačka morská460,00 €
Aythya nyrocachochlačka bielooká5 990,00 €
Bombycilla garruluschochláč severský230,00 €
Botaurus stellarisbučiak veľký /bučiak trsťový3 220,00 €
Branta berniclabernikla tmavá920,00 €
Branta leucopsisbernikla bielolíca1 840,00 €
Branta ruficollisbernikla červenokrká /červenokrčka pestrá3 220,00 €
Bubo bubovýr skalný1 840,00 €
Bubulcus ibishltavka chochlatá /hltavka vlasatá920,00 €
Bucephala clangulahlaholka severská460,00 €
Burhinus oedicnemusležiak úhorový /ležiak obyčajný1 840,00 €
Buteo buteomyšiak hôrny /myšiak lesný920,00 €
Buteo lagopusmyšiak severský920,00 €
Buteo rufinusmyšiak hrdzavý1 840,00 €
Calandrella brachydactylaškovránka krátkoprstá /škovránok krátkoprstý1 840,00 €
Calcarius lapponicusostrohárka severská /strnádka severská460,00 €
Calidris albapobrežník belavý460,00 €
Calidris alpinapobrežník čiernozobý460,00 €
Calidris canutuspobrežník hrdzavý460,00 €
Calidris ferrugineapobrežník krivozobý460,00 €
Calidris maritimapobrežník morský920,00 €
Calidris melanotospobrežník škvrnitý460,00 €
Calidris minutapobrežník malý230,00 €
Calidris temminckiipobrežník sivý230,00 €
Caprimulgus europaeuslelek lesný1 840,00 €
Carduelis cannabinastehlík konôpka / stehlík konopiar230,00 €
Carduelis carduelisstehlík obyčajný /stehlík pestrý230,00 €
Carduelis flammeastehlík čečetka /stehlík čečetavý460,00 €
Carduelis chloriszelienka obyčajná /stehlík zelený230,00 €
Carduelis flavirostrisstehlík horský460,00 €
Carduelis hornemannistehlík polárny /stehlík belavý460,00 €
Carduelis spinusstehlík čížik /stehlík čížavý230,00 €
Carpodacus erythrinusčervenák karmínový /hýľ karmínový920,00 €
Cercopis dauricalastovička červenochrbtá230,00 €
Certhia brachydactylakôrovník krátkoprstý460,00 €
Certhia familiariskôrovník dlhoprstý460,00 €
Ciconia ciconiabocian biely2 300,00 €
Ciconia nigrabocian čierny3 220,00 €
Cinclus cinclusvodnár potočný460,00 €
Circaetus gallicushadiar krátkoprstý4 610,00 €
Circus aeruginosuskaňa močiarna1 840,00 €
Circus cyaneuskaňa sivá2 300,00 €
Circus macrouruskaňa stepná3 220,00 €
Circus pygarguskaňa popolavá3 220,00 €
Clamator glandariuskukavica chochlatá920,00 €
Clangula hyemalisľadovka dlhochvostá /kačica ľadová920,00 €
Coccothraustes coccothraustesglezg obyčajný /glezg hrubozobý230,00 €
Columba oenasholub plúžik1 380,00 €
Columba palumbusholub hrivnák690,00 €
Coracias garruluskrakľa belasá3 220,00 €
Corvus coraxkrkavec čierny370,00 €
Corvus coronevrana čierna /vrana túlavá370,00 €
Corvus cornixvrana popolavá / vrana túlavá180,00 €
Corvus frugilegushavran čierny230,00 €
Coloeus (Corvus) monedulakavka tmavá920,00 €
Coturnix coturnixprepelica poľná920,00 €
Crex crexchrapkáč poľný /chriašteľ poľný3 220,00 €
Cuculus canoruskukučka obyčajná /kukučka jarabá460,00 €
Cyanistes (Parus) caeruleussýkorka belasá140,00 €
Cyanistes (Parus) cyanussýkorka lazúrová230,00 €
Cygnus columbianus (Cygnus bewickii) labuť malá /labuť tundrová1 840,00 €
Cygnus cygnus labuť spevavá1 840,00 €
Cygnus olor labuť veľká /labuť hrbozobá690,00 €
Delichon urbicumbelorítka obyčajná/ belorítka domová460,00 €
Dendrocopos leucotosďateľ bielochrbtý1 840,00 €
Dendrocopos majorďateľ veľký230,00 €
Dendrocopos mediusďateľ prostredný1 840,00 €
Dendrocopos minorďateľ malý920,00 €
Dendrocopos syriacusďateľ hnedkavý1 380,00 €
Dryocopus martiustesár čierny /dateľ čierny1 840,00 €
Egretta garzettabeluša malá /volavka striebristá4 610,00 €
Emberiza ciastrnádka cia /strnádka ciavá1 840,00 €
Emberiza (Miliaria) calandrastrnádka lúčna460,00 €
Emberiza citrinella strnádka obyčajná /strnádka žltá230,00 €
Emberiza hortulanastrnádka záhradná1 840,00 €
Emberiza melanocephalastrnádka čiernohlavá460,00 €
Emberiza schoeniclusstrnádka trstinová /strnádka trsťová460,00 €
Eremophila alpestrisuškárik vrchovský /škovránok ušatý460,00 €
Erithacus rubeculačervienka obyčajná /slávik červienka230,00 €
Falco biarmicussokol tmavý1 840,00 €
Falco columbariussokol kobec1 840,00 €
Falco cherrugsokol rároh 5 530,00 €
Falco naumannisokol bielopazúravý1 840,00 €
Falco peregrinussokol sťahovavý5 530,00 €
Falco subbuteosokol lastovičiar1 840,00 €
Falco tinnunculussokol myšiar920,00 €
Falco vespertinussokol kobcovitý /sokol červenonohý5530,00 €
Ficedula albicollismuchárik bielokrký920,00 €
Ficedula hypoleucamuchárik čiernohlavý920,00 €
Ficedula parvamuchárik malý /muchárik červenohrdlý1 840,00 €
Fringilla coelebspinka obyčajná /pinka lesná50,00 €
Fringilla montifringillapinka severská90,00 €
Fulica atralyska čierna460,00 €
Galerida cristatapipíška chochlatá460,00 €
Gallinago gallinagomočiarnica mekotavá920,00 €
Gallinago mediamočiarnica tichá /močiarnica lúčna1 840,00 €
Gallinula chloropussliepočka vodná /sliepočka zelenonohá460,00 €
Garrulus glandariussojka obyčajná /sojka škriekavá140,00 €
Gavia adamsiipotáplica bielozobá / potáplica bledozobá920,00 €
Gavia arcticapotáplica stredná /potáplica severská1 840,00 €
Gavia immerpotáplica veľká /potáplica ľadová1 840,00 €
Gavia stellatapotáplica malá /potáplica štíhlozobá1 840,00 €
Gelochelidon niloticarybárka krátkozobá /rybár krátkozobý1 840,00 €
Glareola nordmanniprieložník čiernokrídly920,00 €
Glareola pratincolaprieložník stepný1 840,00 €
Glaucidium passerinumkuvičok vrabčí /kuvik vrabčí1 840,00 €
Grus grusžeriav popolavý3 220,00 €
Grus virgožeriav stepný /žeriavec stepný1 840,00 €
Gyps fulvussup bielohlavý3 220,00 €
Haematopus ostraleguslastúrničiar strakatý920,00 €
Haliaeetus albicillaorliak morský5 990,00 €
Himantopus himantopusšišila bocianovitá1 840,00 €
Hippolais icterinasedmohlások obyčajný /sedmohlások hájový460,00 €
Hirundo rusticalastovička domová230,00 €
Histrionicus histrionicuskamenárka strakatá /kačica strakatá920,00 €
Hydrocoloeus (Larus) minutusčajka malá460,00 €
Hydroprogne (Sterna) caspiačegrava veľkozobá /rybár veľkozobý1 840,00 €
Charadrius (Eudromias) morinelluskulík vrchovský1 840,00 €
Charadrius alexandrinuskulík morský920,00 €
Charadrius dubiuskulík riečny920,00 €
Charadrius hiaticulakulík piesočný920,00 €
Chlamydotis macqueenii (undulata)drop hrivnatý4 610,00 €
Chlidonias hybridusčorík bahenný /rybár bahenný1 840,00 €
Chlidonias leucopterusčorík bielokrídly /rybár bielokrídly1 840,00 €
Chlidonias nigerčorík čierny /rybár čierny1 840,00 €
Chroicocephalus (Larus) ridibundusčajka smejivá230,00 €
Iduna (Hippolais) pallidasedmohlások bledý460,00 €
Ichthyaetus (Larus) melanocephalusčajka čiernohlavá1 840,00 €
Ixobrychus minutusbučiačik močiarny1 840,00 €
Jynx torquillakrutohlav hnedý / krutihlav hnedý920,00 €
Lanius colluriostrakoš obyčajný /strakoš červenochrbtý1 380,00 €
Lanius excubitorstrakoš veľký /strakoš sivý920,00 €
Lanius minorstrakoš kolesár1 840,00 €
Lanius senatorstrakoš červenohlavý3 220,00 €
Larus argentatusčajka striebristá460,00 €
Larus cachinnansčajka bielohlavá460,00 €
Larus canusčajka sivá460,00 €
Larus delawarensisčajka obrúčkozobá460,00 €
Larus fuscusčajka tmavá460,00 €
Larus hyperboreusčajka bledá460,00 €
Larus marinusčajka morská460,00 €
Larus michahellisčajka žltonohá460,00 €
Limicola falcinellusbrehárik ploskozobý /pobrežník ploskozobý920,00 €
Limosa lapponicabrehár hrdzavý2 300,00 €
Limosa limosabrehár čiernochvostý1 840,00 €
Locustella fluviatilissvrčiak riečny460,00 €
Locustella luscinioidessvrčiak slávikovitý460,00 €
Locustella naeviasvrčiak zelenkavý460,00 €
Lophophanes (Parus) cristatussýkorka chochlatá230,00 €
Loxia curvirostrakrivonos smrekový230,00 €
Loxia leucopterakrivonos bielokrídly230,00 €
Lullula arboreaškovránik stromový /škovránok stromový1 840,00 €
Luscinia lusciniaslávik veľký /slávik tmavý920,00 €
Luscinia megarhynchosslávik obyčajný /slávik krovinový460,00 €
Luscinia svecicaslávik modrák1 840,00 €
Lymnocryptes minimusmočiarnička tichá /močiarnica tichá1 840,00 €
Lyrurus (Tetrao) tetrixtetrov hoľniak3 220,00 €
Melanitta fuscaturpan tmavý920,00 €
Melanitta nigraturpan čierny920,00 €
Mergellus (Mergus) albelluspotápač malý /potábač biely1 840,00 €
Mergus merganserpotápač veľký920,00 €
Mergus serratorpotápač prostredný /potápač dlhozobý920,00 €
Merops apiastervčelárik zlatý1 840,00 €
Microcarbo pygmeus (Phalacrocorax pygmeus)kormorán malý3 220,00 €
Milvus migranshaja tmavá4610,00 €
Milvus milvushaja červená4 610,00 €
Monticola saxatilisskaliar pestrý3 220,00 €
Monticola solitariusskaliar modrý1 840,00 €
Montifringilla nivalissnehárka vrchovská460,00 €
Motacilla alba trasochvost biely460,00 €
Motacilla cinereatrasochvost horský460,00 €
Motacilla citreolatrasochvost žltohlavý920,00 €
Motacilla flavatrasochvost žltý460,00 €
Muscicapa striatamuchár sivý460,00 €
Neophron percnopteruszdochlinár biely /sup biely2 300,00 €
Netta rufinahrdzavka potápavá2 300,00 €
Nucifraga caryocatactesorešnica perlavá /orešnica perlovaná460,00 €
Numenius arquatahvizdák veľký3 220,00 €
Numenius phaeopushvizdák malý /hvizák pásavohlavý1 840,00 €
Numenius tenuirostrishvizdák tenkozobý5 990,00 €
Nyctea scandiacabelaňa tundrová /sova snežná1 840,00 €
Nycticorax nycticoraxchavkoš nočný /bučiak nočný2 300,00 €
Oenanthe desertiskaliarik púšťový460,00 €
Oenanthe hispanicaskaliarik okrový460,00 €
Oenanthe oenantheskaliarik sivý460,00 €
Oriolus oriolusvlha obyčajná /vlha hájová920,00 €
Otis tardadrop veľký /drop fúzatý5 990,00 €
Otus scopsvýrik lesný3 220,00 €
Oxyura leucocephalapotápnica bielohlavá1 840,00 €
Parus majorsýkorka veľká /sýkorka bielolíca140,00 €
Pandion haliaetuskršiak rybár /kršiak rybožravý3 220,00 €
Panurus biarmicusfúzatka trstinová /fúzatka trťová1 380,00 €
Passer domesticusvrabec domový230,00 €
Passer montanus vrabec poľný50,00 €
Pastor roseuspastier ružový /škorec ružový230,00 €
Pelecanus crispuspelikán kučeravý4 610,00 €
Pelecanus onocrotauluspelikán ružový1 840,00 €
Perdix perdixjarabica poľná920,00 €
Periparus (Parus) atersýkorka uhliarka140,00 €
Perisoreus infaustusškriekavec zlovestný /sojka zlovestná140,00 €
Pernis apivorusvčelár lesný2 300,00 €
Phalacrocorax aristotelis kormorán chochlatý920,00 €
Phalacrocorax carbokormorán veľký460,00 €
Phalaropus fulicariuslyskonoh ploskozobý920,00 €
Phalaropus lobatuslyskonoh úzkozobý1 840,00 €
Philomachus pugnaxbojovník bahenný /pobrežník bojovný920,00 €
Phoenicurus ochrurosžltochvost domový230,00 €
Phoenicurus phoenicurusžltochvost hôrny /žltochvost lesný920,00 €
Phylloscopus bonelli kolibiarik horský /kolibkárik horský460,00 €
Phylloscopus collybitakolibiarik čipčavý /kolibkárik čipčavý230,00 €
Phylloscopus inornatuskolibiarik žltkastotemenný /kolibkárik žltkastotemenný230,00 €
Phylloscopus sibilatrixkolibiarik sykavý /kolibkárik sykavý230,00 €
Phylloscopus proreguluskolibiarik králikovitý230,00 €
Phylloscopus trochiloideskolibiarik zelený /kolibkárik zelený460,00 €
Phylloscopus trochiluskolibiarik spevavý /kolibkárik spevavý230,00 €
Pica picastraka obyčajná /straka čiernozobá140,00 €
Picoides tridactylusďubník trojprstý /ďateľ trojprstý2 300,00 €
Picus canusžlna sivá1 380,00 €
Picus viridisžlna zelená920,00 €
Pinicola enucleatorsmrečiar krivonosí /hýľ krivonosovitý460,00 €
Platalea leucorodialyžičiar biely4 610,00 €
Plectrophenax nivalissnehuľka severská /strnádka snežná230,00 €
Plegadis falcinellusibisovec hnedý /ibis hnedý3 220,00 €
Pluvialis apricariakulík zlatý1 840,00 €
Pluvialis squatarolakulík bledý1 380,00 €
Podiceps aurituspotápka ušatá1 840,00 €
Podiceps cristatuspotápka chochlatá460,00 €
Podiceps grisegenapotápka červenokrká2 300,00 €
Podiceps nigricollispotápka čiernokrká920,00 €
Poecile (Parus) montanussýkorka čiernohlavá230,00 €
Poecile (Parus) palustrissýkorka hôrna /sýkorka lesklohlavá230,00 €
Porzana parvachriašť malý /chriašteľ malý1 840,00 €
Porzana porzanachriašť bodkovaný /chriašteľ bodkovaný1 840,00 €
Porzana pusillachriašť najmenší /chriašteľ najmenší2 300,00 €
Prunella atrogularisvrchárka čiernohrdlá1 380,00 €
Prunella collarisvrchárka červenkavá1 380,00 €
Prunella modularisvrchárka modrá230,00 €
Prunella montanellavrchárka okrová230,00 €
Pyrrhocorax graculusčavka žltozobá920,00 €
Pyrrhula pyrrhulahýľ obyčajný /hýľ lesný920,00 €
Rallus aquaticuschriašteľ vodný920,00 €
Recurvirostra avosettašabliarka modronohá2 300,00 €
Regulus ignicapilluskrálik ohnivohlavý /králiček ohnivohlavý460,00 €
Regulus reguluskrálik zlatohlavý /králiček zlatohlavý230,00 €
Remiz pendulinuskúdeľníčka lužná920,00 €
Riparia ripariabrehuľa hnedá460,00 €
Rissa tridactylačajka trojprstá920,00 €
Saxicola rubetrapŕhľaviar červenkastý920,00 €
Saxicola rubicola (torquata)pŕhľaviar čiernohlavý920,00 €
Scolopax rusticola sluka hôrna /sluka lesná1 380,00 €
Serinus serinuskanárik poľný /kanárik záhradný140,00 €
Sitta europaeabrhlík obyčajný /brhlík lesný140,00 €
Somateria mollissimakajka morská1 380,00 €
Stercorarius longicauduspomorník malý /pomorník dlhochvostý920,00 €
Stercorarius parasiticuspomorník príživný920,00 €
Stercorarius pomarinuspomorník stredný /pomorník širokochvostý920,00 €
Sterna hirundorybár riečny1 840,00 €
Sterna paradisaearybár dlhochvostý1 840,00 €
Sternula (Sterna) albifronsrybár malý / rybár bieločelý2 300,00 €
Streptopelia decaoctohrdlička záhradná50,00 €
Streptopelia turturhrdlička poľná920,00 €
Strix alucosova obyčajná /sova lesná920,00 €
Strix uralensissova dlhochvostá2 300,00 €
Sturnus vulgarisškorec obyčajný /škorec lesklý90,00 €
Surnia ululakrahuľa hôrna /kuvik krahuľcovitý1 840,00 €
Sylvia atricapillapenica čiernohlavá230,00 €
Sylvia borinpenica slávikovitá230,00 €
Sylvia communispenica obyčajná /penica hnedokrídla230,00 €
Sylvia currucapenica popolavá230,00 €
Sylvia nisoriapenica jarabá1 840,00 €
Syrrhaptes paradoxuslabkáň stepný /stepiar ostrochvostý920,00 €
Tadorna ferrugineakazarka hrdzavá1 840,00 €
Tadorna tadornakazarka pestrá1 380,00 €
Tachybaptus ruficollispotápka malá /potápka hnedá230,00 €
Tetrao urogallushlucháň hôrny /tetrov hlucháň4 610,00 €
Tetrastes (Bonasa) bonasia jariabok hôrny1 840,00 €
Tetrax tetraxdrop malý /drop obojkový5 990,00 €
Thalasseus (Sterna) sandvicensisrybár sivý1 840,00 €
Tichodroma murariamurárik červenokrídly3 220,00 €
Tringa erythropuskalužiak tmavý1 380,00 €
Tringa glareolakalužiak močiarny1 380,00 €
Tringa nebulariakalužiak sivý1 380,00 €
Tringa ochropuskalužiak perlavý1 380,00 €
Tringa stagnatiliskalužiak štíhly1 380,00 €
Tringa totanuskalužiak červenonohý1 840,00 €
Troglodytes troglodytesoriešok obyčajný /oriešok hnedý230,00 €
Turdus iliacusdrozd červenkavý460,00 €
Turdus meruladrozd čierny140,00 €
Turdus philomelosdrozd plavý230,00 €
Turdus pilarisdrozd čvíkota / drozd čvíkotavý230,00 €
Turdus torquatusdrozd kolohrivec / drozd kolohrivý920,00 €
Turdus viscivorusdrozd trskota / drozd trskotavý460,00 €
Tyto albaplamienka driemavá1 840,00 €
Upupa epopsdudok chochlatý1 840,00 €
Vanellus gregarius (Chettusia gregaria)cíbik stepný1 840,00 €
Vanellus vanelluscíbik chochlatý920,00 €
Xema sabiničajka vidlochvostá1 840,00 €
Xenus cinereusbrodník sivý /kalužiak obrátenozobý1 840,00 €

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.

2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.

46. V prílohe č. 33 časti A „Zoznam drevín“ tretej skupine „Listnaté opadavé dreviny“ sa pri drevine označenej „V. vinifera L. v. hroznový“ v časti vzrastová charakteristika vypúšťajú písmeno „k“ a čiarka.

47. V prílohe č. 33 časť B vrátane nadpisu znie:

„Časť B

SPOLOČENSKÁ HODNOTA DREVÍN

Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.

I. skupina - polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny.

II. skupina - ihličnaté dreviny.

III. skupina - listnaté opadavé dreviny.

Stromy

Výška v cmdo 5051 - 100101 - 200nad 200
I. skupina14285592
II. skupina14284669
III. skupina9184669
Obvod kmeňa v cm11 - 1213 - 1415 - 1617 - 2021 - 2526 - 30
I. skupina115138161276415507
II. skupina92138161230299322
III. skupina92115138184207230
Obvod kmeňa v cm31 - 3536 - 4041 - 4546 - 5051 - 6061 - 70
I. skupina649829967110613821658
II. skupina369461553691829967
III. skupina276322415507599691
Obvod kmeňa v cm71 - 8081 - 9091 - 100101 - 110111 - 120121 - 130
I. skupina19352303276432243685-
II. skupina110612441382152016581796
III. skupina7839211059119813361474
Obvod kmeňa v cm131-160161-190191-220221-250251-280281-310
I. skupina------
II. skupina207323492626290231783455
III. skupina161217962073234926722948
Obvod kmeňa v cm311-360361-410411-450451-500nad 500
I. skupina-----
II. skupina37774100437655287370
III. skupina32243501396146065528

Kry a krovité porasty

SkupinaVýška
v cm
Plošný priemet krov a krovitých porastov v m2
do 2do 5do 10za každých
ďalších 5 m2
I. skupinado 30236911569
do 100279218492
do 15032138276115
do 30037207369161
nad 30046299507207
II. skupinado 307376937
do 100125511555
do 150169218492
do 30021138276115
nad 30027207369161
III. skupinado 305274623
do 1007469246
do 15097413869
do 3001211118492
nad 30018161276115

Liany

SkupinaObvod
kmienka
v cm
Výška (dĺžka) kmienka v m
do 1do 3do 5do 8nad 8
I. skupina
a
III. skupina
do 35791423
do 579142846
do 10914234669
do 201423326092
nad 323324678115

48. Príloha č. 36 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 36 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26. 1. 2010) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2014.


Peter Žiga v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.