Vyhláška č. 117/2014 Z. z.Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení

Čiastka 40/2014
Platnosť od 30.04.2014
Účinnosť od 01.05.2014 do24.05.2018
Zrušený 18/2018 Z. z. (nepriamo)

117

VYHLÁŠKA

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

z 24. apríla 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „aplikuje najmä bezpečnostné opatrenia uvedené v prílohe, pričom“.

2. V § 2 ods. 2 sa slová „uvedená v § 3, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 3, 4 a 5“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad § 29 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.“.

4. § 3 a 4 znejú:

㤠3

Pri prijímaní a dokumentovaní bezpečnostných opatrení sa primerane použijú najmä bezpečnostné opatrenia uvedené v prílohe. Pri určovaní rozsahu bezpečnostných opatrení prevádzkovateľ postupuje pred začatím spracúvania osobných údajov, ako aj v priebehu ich spracúvania podľa § 1.

§ 4

Obsah bezpečnostných opatrení podľa § 19 ods. 1 zákona, ak prevádzkovateľ nepostupuje podľa § 19 ods. 2 zákona, zodpovedá rozsahu prijatých bezpečnostných opatrení podľa § 3 a preukazuje sa napríklad popisom bezpečnostných opatrení a spôsobom ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach, záznamami o poučení oprávnených osôb podľa § 21 zákona, záznamami o zistených bezpečnostných incidentoch s vplyvom na bezpečnosť osobných údajov a záznamami o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal na zaistenie bezpečnosti informačného systému po bezpečnostných incidentoch.“.

5. V § 5 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „§ 19 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 2“.

6. V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:

d) závery vyplývajúce z písmen b) a c).“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Napríklad STN ISO/IEC 27001, STN ISO/IEC 27002, výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.“.

8. V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Závery vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti informačného systému na konkrétne podmienky prevádzkovaného informačného systému obsahujú

a) popis bezpečnostných opatrení a spôsob ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach,

b) rozsah oprávnení, popis povolených činností a spôsob identifikácie a autentizácie jednotlivých oprávnených osôb; ak to automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov umožňujú, prevádzkovateľ na účel spätnej identifikácie osoby, miesta a času zabezpečí zaznamenanie každého vstupu oprávnenej osoby do informačného systému,

c) spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na dodržiavanie bezpečnostných opatrení,

d) postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych udalostiach vrátane preventívnych opatrení na zníženie rizika vzniku mimoriadnych udalostí a možností efektívnej obnovy stavu pred haváriou, poruchou alebo inou mimoriadnou udalosťou.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

9. V prílohe bode 2.1.1 sa slová „Písomné poučenie“ nahrádzajú slovom „Poučenie“.

10. V prílohe bode 2.1.3 sa vypúšťa čiarka a slová „ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom 20 alebo viacerých oprávnených osôb“.

11. V prílohe sa vypúšta bod 2.1.4.

Doterajšie body 2.1.5 a 2.1.6 sa označujú ako body 2.1.4 a 2.1.5.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.


Eleonóra Kročianová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.