Vyhláška č. 85/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z.

Čiastka 22/2013
Platnosť od 13.04.2013
Účinnosť od 15.04.2013 do31.12.2015
Zrušený 371/2015 Z. z. (nepriamo)

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 25. marca 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 68 ods. 3 písm. b) až d) a i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „zhodnocovania alebo zneškodňovania opotrebovaných“ nahrádzajú slovami „spracovania a recyklácie použitých“.

2. V § 7 ods. 3 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desať“.

3. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Záverečné ustanovenie

§ 21a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.“.

4. Nadpis prílohy č. 1 znie:

„Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov“.

5. V prílohe č. 1 ôsmy bod znie:

„8. spracovanie použitých batérií a akumulátorov vrátane ich skladovania pred spracovaním sa vykonáva na miestach s nepriepustným povrchom, zabezpečených a odolných proti poveternostným vplyvom; skladovanie použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním sa môže vykonávať aj v kontajneroch, ktoré spĺňajú podmienky podľa prvej vety,“.

6. V prílohe č. 1 jedenásty bod znie:

„11. zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní a recyklácií použitých batérií a akumulátorov.“.

7. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.

Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení

1. Vyhovujúce spracovateľské zariadenie,1)

2. vyhovujúca technológia podľa § 54d písm. a), b), h) a m) zákona,

3. posypový materiál a pracovné pomôcky v prípade havárie,

4. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný akreditovanou osobou podľa osobitného predpisu,2)

5. zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní elektrických a elektronických zariadení,

6. každá nová technológia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu životného prostredia ako technológia v Slovenskej republike už zavedená,

7. skladové priestory vyhovujúce skladovaniu elektroodpadu v členení na ustanovené skupiny,3)

8. technológia musí byť prevádzkovo odskúšaná.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

1) § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom v znení vyhlášky č. 51/2011 Z. z.

2) § 3 až 6 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 4 ods. 1 vyhlášky č. 315/2010 Z. z.“.

8. V prílohe č. 5 časti I. deviatom bode písmeno a) znie:

„a) spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,“.

9. Príloha č. 5 časť I. sa dopĺňa bodmi 15 a 16, ktoré znejú:

„15. preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa prílohy č. 8 k zákonu, ktorá spaľuje komunálne odpady činnosťou zhodnocovania odpadov R1 alebo ktorá žiada o povolenie spaľovať komunálne odpady činnosťou zhodnocovania odpadov R1,

16. vydanie súhlasu na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti podľa § 7 ods. 1 písm. u) zákona.“.

10. Príloha č. 5 časť II. sa dopĺňa bodmi 13 a 14, ktoré znejú:

„13. povolenia ministerstva na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu EÚ do Slovenskej republiky a na dovoz odpadov z iného ako členského štátu EÚ do Slovenskej republiky na účel zhodnotenia odpadov činnosťami R1, R3 alebo R10 podľa prílohy č. 2 zákona,

14. súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 7 ods. 1 písm. t) zákona.“.

11. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26. 9. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.


Peter Žiga v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.