Nariadenie vlády č. 497/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Čiastka 109/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.07.2020

497

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. decembra 2013,

ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku pozemnej komunikácie pre kategórie vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou

1. od 3 500 kg do 12 000 kg,

2. 12 000 kg a viac,

b) spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku pozemnej komunikácie pre kategórie vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou

1. od 3 500 kg do 12 000 kg,

2. 12 000 kg a viac,

c) systém zliav zo sadzieb mýta a podrobnosti o uplatnení zliav zo sadzieb mýta.

§ 2

(1) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla od 3 500 kg do 12 000 kg podľa emisnej triedy vozidla EURO a jednotne pre akýkoľvek počet náprav, ak ide o vozidlá určené na prepravu osôb, ktoré umožňujú prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, a vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

(2) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 000 kg a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a jednotne pre akýkoľvek počet náprav, ak ide o vozidlá určené na prepravu osôb, ktoré umožňujú prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

(3) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 000 kg a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

§ 3

(1) Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sú ustanovené v prílohe č. 1.

(2) Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy sú ustanovené v prílohe č. 2.

(3) Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy sú ustanovené v prílohe č. 3.

(4) Spôsob výpočtu mýta je ustanovený v prílohe č. 4.

(5) Limitné hodnoty emisií sú ustanovené v prílohe č. 5.

§ 4

Prevádzkovateľovi vozidla sa poskytne percentuálna zľava zo sadzby mýta na vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg, ktoré nie je určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča za kilometre najazdené po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií nad limity ustanovené v prílohe č. 6 počas kalendárneho roka, pričom percentuálna zľava sa poskytuje na celé množstvo najazdených kilometrov od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku. Do počtu najazdených kilometrov sa nezapočítajú kilometre najazdené po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií spoplatnených nulovou sadzbou mýta.

§ 4a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2020

Percentuálna zľava za kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 sa poskytuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2020. Pre určenie výšky percentuálnej zľavy od 1. júla 2020 sa započítavajú aj kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg - 12 000 kg*0, 1080, 0980, 085
12 000 kg a viac - 2 nápravy0,2310,2090,181
12 000 kg a viac - 3 nápravy0,2440,2200,190
12 000 kg a viac - 4 nápravy0,2530,2280,198
12 000 kg a viac - 5 náprav0,2440,2200,190
BUS**3 500 kg - 12 000 kg*0,0640,0530,032
12 000 kg a viac*0,1160,1050,064

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg - 12 000 kg*0,1080,0980,085
12 000 kg a viac - 2 nápravy0,2310,2090,181
12 000 kg a viac - 3 nápravy0,2440,2200,190
12 000 kg a viac - 4 nápravy0,2530,2280,198
12 000 kg a viac - 5 náprav0,2440,2200,190
BUS**3 500 kg - 12 000 kg*0,0430,0320,022
12 000 kg a viac*0,0850,0740,043

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

2. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg - 12 000 kg*0,0850,0760,066
12 000 kg a viac - 2 nápravy0,1810,1640,140
12 000 kg a viac - 3 nápravy0,1900,1720,147
12 000 kg a viac - 4 nápravy0,1950,1760,150
12 000 kg a viac - 5 náprav0,1900,1720,147
BUS**3 500 kg - 12 000 kg*0,0430,0320,022
12 000 kg a viac*0,0850,0740,043

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

3. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV OSTATNÝCH CIEST I. TRIEDY

eur/km bez DPH

 Kategória vozidlaEURO 0 – IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné vozidlá3 500 kg
– 12 000 kg*
000
 12 000 kg a viac
– 2 nápravy
000
 12 000 kg a viac
– 3 nápravy
000
 12 000 kg a viac
– 4 nápravy
000
 12 000 kg a viac
– 5 a viac náprav
000
BUS**3 500 kg
– 12 000 kg*
000
 12 000 kg a viac*000

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST II. TRIEDY A CIEST III. TRIEDY

eur/km bez DPH

 Kategória vozidlaEURO 0 – IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné vozidlá3 500 kg – 12 000 kg*000
 12 000 kg a viac
– 2 nápravy
000
 12 000 kg a viac
– 3 nápravy
000
 12 000 kg a viac
– 4 nápravy
000
 12 000 kg a viac
– 5 a viac náprav
000
BUS**3 500 kg – 12 000 kg*000
 12 000 kg a viac*000

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

SPÔSOB VÝPOČTU MÝTA

Sadzba mýta vychádza z jednotkových nákladov na infraštruktúru v členení na investičné náklady, náklady na údržbu, stavebné opravy a náklady na vybudovanie, prevádzku, riadenie a výber mýta.

Vypočítaná suma mýta sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Koeficienty rovnocennosti pre stavebné opravy sú závislé od príslušnej nápravovej hmotnosti a pre príslušné kategórie vozidiel sú určené pomocou hodnotenia účinnosti a súčiniteľov účinnosti pre príslušné kategórie vozidiel.

Kategória vozidlaRozpätie hodnôt súčiniteľa účinnosti
Nákladné vozidlá3 500 kg – 12 000 kg*<= 0,3025
BUS  
Nákladné vozidlá> 12 000 kg
2 nápravy
0,3696 – 1,4096
> 12 000 kg
3 nápravy
0,2569 – 2,4096
> 12 000 kg
4 nápravy
0,1024 – 2,9096
> 12 000 kg 5 náprav a viac0,2812 – 2,4896
BUS** > 12 000 kg*0,2569 – 0,7857

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Koeficienty rovnocennosti pre kategórie vozidiel podliehajúcich spoplatneniu pre investície a ročnú údržbu sú pre všetky kategórie vozidiel rovnaké. Koeficient rovnocennosti pre stavebné opravy je závislý od nápravovej hmotnosti, ku ktorej sa exponenciálne zväčšuje.

Trieda vozidlaKoeficienty rovnocennosti
Stavebná opravaInvestícieRočná údržba
A3 500 kg – 12 000 kg*1,00011
BNákladné vozidlá >12 000 kg   2 nápravy4,66011
CNákladné vozidlá >12 000 kg   3 nápravy7,96611
DNákladné vozidlá >12 000 kg   4 nápravy9,61911
ENákladné vozidlá >12 000 kg   5 náprav a viac8,23011
FBUS** > 12 000 kg*2,59711

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Diferenciácia sadzieb mýta pre vozidlá vzhľadom na ich emisné hodnoty je zabezpečená pripočítaním príplatku pokrývajúcim externé environmentálne náklady.

Členenie vozidiel podľa emisných tried EURO

 Najviac 3 nápravy Najmenej 4 nápravyAutobusy
EURO 0 – II 146 %147 %146 %
EURO III, IV 105 %105 %105 %
EURO V, VI, EEV 100 %100 %100 %

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY EMISIÍ

1. Vozidlo EURO 0

Hmotnosť oxidu uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC) g/kWh
Hmotnosť oxidov
dusíka
(NOx) g/kWh
12,32,615,8

2. Vozidlá EURO I a EURO II

 Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC)
g/kWh
Hmotnosť
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
Hmotnosť
tuhých častíc
(PT) g/kWh
Vozidlo EURO I4,91,2390,41)
Vozidlo EURO II41,170,15

3. Vozidlá EURO III, EURO IV, EURO V a EEV

Špecifické hmotnosti oxidu uhoľnatého, celkových uhľovodíkov, oxidov dusíka a tuhých častíc určené podľa skúšky ESC a opacita výfukových plynov určená podľa skúšky ERL nesmú presahovať tieto hodnoty2):

 Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC) g/kWh
Hmotnosť
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
Hmotnosť
tuhých častíc
(PT) g/kWh
Výfukový
plyn
m–1
Vozidlo EURO III2,10,6650,103)0,8
Vozidlo EURO IV1,50,463,50,020,5
Vozidlo EURO V1,50,4620,020,5
Vozidlo EEV1,50,2520,020,15

Vysvetlivky:

1) Koeficient 1,7 sa uplatňuje na limitné hodnoty emisií tuhých častíc, ak ide o motory s menovitým výkonom 85 kW alebo menším.

2) Skúšobný cyklus tvorí sled skúšobných bodov, pričom je každý bod definovaný rýchlosťou a krútiacim momentom, ktoré musí motor v ustálenom stave dodržiavať (skúška ESC), alebo prechodnými prevádzkovými podmienkami (skúšky ETC a ELR).

3) 0,13 pre motory, ktorých objem valcov je menší než 0, 7 dm3 a ktorých menovitá rýchlosť je vyššia než 3 000 min–1.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

ZĽAVY ZO SADZIEB MÝTA

Limit pre kilometre najazdené počas
kalendárneho roka
Percentuálne zľavy zo sadzieb mýta pre
jednotlivé kategórie vozidiel
 Nákladné vozidlá
do 12 000 kg
Nákladné vozidlá
12 000 kg a viac
nad 5 000 km3 %
nad 10 000 km5 %3 %
nad 20 000 km7 %5 %
nad 30 000 km9 %7 %
nad 50 000 km11 %9 %

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.