Nariadenie vlády č. 496/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH

496

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. decembra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 444/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa slová „riaditeľ ústavu jeho pracovnú tarifu primerane zníži“ nahrádzajú slovami „jeho pracovná odmena sa primerane zníži“.

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Odmeňovanie normovanej práce sa vykonáva tak, aby pri splnení normy spotreby práce v požadovanej kvalite pracovná odmena zodpovedala príslušnej pracovnej triede v prvom pracovnom stupni podľa prílohy č. 3.“.

3. Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

(v eurách mesačne)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov155,10168,30182,00297,90
2od 5 do 10 rokov162,10175,20190,20311,20
3nad 10 rokov168,80182,70198,10323,70

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

(v eurách za hodinu)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov0,8910,9671,0461,712
2od 5 do 10 rokov0,9321,0071,0931,789
3nad 10 rokov0,9701,0501,1391,860

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené