Vyhláška č. 490/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

490

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2013,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ustanovuje:


§ 1

Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu (ďalej len „žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu“), je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Výška skladného za uskladnenie zaisteného tovaru, bez ohľadu na dĺžku jeho skladovania, sa pre každého držiteľa rozhodnutia ustanovuje takto:

a) 7 eur za tovar nachádzajúci sa v malej zásielke,1)

b) 15 eur za tovar nachádzajúci sa v poštovej zásielke2) inej, ako je malá zásielka,

c) 50 eur za tovar do 500 skladových položiek, pričom za každú ďalšiu skladovú položku nad 500 skladových položiek sa skladné zvyšuje o 0,1 eura.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Peter Kažimír v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 490/2013 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU

príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 490/2013 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU

príloha 02

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 2 bod 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013).

2) § 5 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Akty Svetovej poštovej únie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 50/2010 Z. z.).

3) STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006) (010190).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.