Zákon č. 487/2013 Z. z.Zákon o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Účinnosť od 01.02.2014

487

ZÁKON

z 5. decembra 2013

o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Národná rada Slovenskej republiky vedená vôľou vyjadriť úctu osobám, ktoré s nasadením vlastného života, osobnej slobody vystupovali v protifašistickom a protinacistickom odboji, v Slovenskom národnom povstaní, partizánskom hnutí, v zahraničnom odboji a ktoré sa stali obeťami fašizmu a nacizmu, perzekúcie, väznenia a núteného výkonu vojnových prác, sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Protifašistický odboj, ako národný boj za oslobodenie, ktorý sa začal formovať v roku 1939 a skončil po porážke nacistického Nemecka a oslobodením posledných častí Československa v roku 1945, má nezastupiteľné miesto v histórii Slovenskej republiky. Protifašistický odboj sa delí na domáci, pôsobiaci na území Protektorátu Čechy a Morava a vojnovej Slovenskej republiky, a zahraničný.

§ 2

(1) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len „zväz“) je nezávislá právnická osoba1) so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky.

(2) Zväz pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

§ 3

(1) Zväz plní najmä tieto úlohy:

a) presadzuje demokratický a humánny odkaz slovenského národnoemancipačného hnutia začatého štúrovcami, ktorého proces pokračujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a proti fašizmu vyvrcholil Slovenským národným povstaním,

b) dbá na pravdivé vysvetľovanie histórie boja za národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu,

c) organizuje pietne a spomienkové akcie pri príležitosti významných historických výročí a pamätných dní Slovenskej republiky, najmä osláv Slovenského národného povstania, osláv víťazstva nad fašizmom, osláv oslobodenia územia Slovenska v jednotlivých regiónoch, Dňa obetí Dukly, ako aj seminárov a besied pre mladú generáciu a ich učiteľov,

d) iniciuje v orgánoch štátnej správy a územnej samosprávy stálu starostlivosť o ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a vojnových hrobov padlých hrdinov národného boja za oslobodenie,

e) udržiava, nadväzuje a rozvíja priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami v zahraničí,

f) verejne vystupuje proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu,

g) dbá o sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie a zdravotnú starostlivosť členov zväzu, najmä priamych účastníkov národného boja za oslobodenie, držiteľov osvedčenia vydaného podľa osobitného predpisu,2) ako aj vdov a vdovcov po týchto osobách,

h) vykonáva edičnú a vydavateľskú činnosť.

§ 4

Slovenská republika uznáva nezávislé postavenie zväzu a poskytuje mu pomoc a súčinnosť pri plnení jeho úloh. Slovenská republika finančne podporuje činnosť zväzu.

§ 5

(1) Zväz tvoria základné organizácie, kluby, skupiny a oblastné organizácie.

(2) Podrobnosti o vnútornej organizácii zväzu, o spôsobe tvorby, pôsobnosti a vzájomných vzťahoch jeho orgánov, právach a povinnostiach členov zväzu a zásadách hospodárenia upravujú stanovy.

§ 6

(1) Zväz samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade s osobitným predpisom3) môže spravovať aj majetok štátu.

(2) Zväz získava prostriedky na svoju činnosť najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva.

(3) Slovenská republika poskytuje zväzu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky každoročne príspevok zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na svoju činnosť a na plnenie úloh podľa § 3.

(4) Slovenská republika môže poskytovať zväzu dotácie podľa osobitného predpisu.4)


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z., zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.