Oznámenie č. 457/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

(v znení č. 281/2014 Z. z., 328/2017 Z. z.)

Čiastka 104/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2018
Komentáre 5
Literatúra 2
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

457

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

56

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11.decembra 2013 č. MF/15464/2013-74,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky je uvedené v § 2 až 4 a v prílohe č. 1.

(3) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa ukladajú do registra účtovných závierok v rozsahu údajov uvedených v § 2 až 4 a v prílohe č.1; vysvetlivky sa do registra účtovných závierok neukladajú. Na iné účely ako podľa prvej vety sa môže použiť aj iné grafické usporiadanie súvahy a výkazu ziskov a strát ako je uvedené v prílohe č. 1 pri dodržaní obsahového vymedzenia položiek individuálnej účtovnej závierky ustanoveného týmto opatrením.

§ 2

Súvaha

(1) Obsahové vymedzenie položiek súvahy tvoria zostatky jednotlivých súvahových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu,1) ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu.

(2) V súvahe v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bežné účtovné obdobie, v ktorých sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív súvahy. V stĺpci 2 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V aktívach súvahy sú medzi dvoma lomkami uvedené čísla účtov, ktoré tvoria oprávky a opravné položky k majetku.

(3) V súvahe v stĺpci 3 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) Konečné zostatky analytických účtov, na ktorých sa účtuje vymedzený ekonomický obsah skutočností alebo ak tento vymedzený ekonomický obsah skutočností tvoria konečné zostatky syntetických účtov 316, 336, 341, 342, 343, 345, 346 a 347, na ktorých sa účtuje pohľadávka aj záväzok, sa v súvahe podľa charakteru zostatku vykazujú na strane aktív alebo na strane pasív.

(5) Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.

(6) Číselné údaje v súvahe sa uvádzajú v celých eurách. Po vyplnení číselných údajov v súvahe sa suma v riadku 01 stĺpci 1 rovná sume v riadku 24 stĺpci 3 a suma v riadku 01 stĺpci 2 sa rovná sume v riadku 24 stĺpci 4.

(7) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky, sa v súvahe v stĺpcoch 2 a 4 vykazujú údaje z otváracej súvahy. V súvahe účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpcoch 2 a 4 nevykazujú.

(8) Pri zostavení priebežnej účtovnej závierky sa v súvahe nevykazujú údaje v stĺpcoch 2 a 4.

(9) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 (netto) sa vykazujú položky strany aktív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná individuálna účtovná závierka.

(10) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v bežnom účtovnom období v stĺpci 3 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná individuálna účtovná závierka.

§ 3

Výkaz ziskov a strát

(1) Obsahové vymedzenie položiek výkazu ziskov a strát tvoria konečné stavy jednotlivých výsledkových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu,1) ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu. Mikro účtovná jednotka vykazuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti.

(2) Vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) Číselné údaje vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú v celých eurách. Po vyplnení číselných údajov suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 38 stĺpci 1 sa rovná sume v súvahe riadku 33 stĺpci 3 a suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 38 stĺpci 2 sa rovná sume v súvahe riadku 33 stĺpci 4.

(4) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú. Vo výkaze ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.

(5) Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za obdobie, za ktoré sa požaduje zostavenie priebežnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu2). Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.

§ 4

Poznámky

(1) Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.

(2) V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa prílohy č.1. V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne.

(3) Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie. Sumy v poznámkach sa uvádzajú v celých eurách.

§ 5

Prechodné ustanovenia

(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014.

(2) Pri zostavení mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky v priebehu roka 2014 sa postupuje podľa osobitného predpisu.3) Na účely uvádzania údajov v poznámkach môže účtovná jednotka postupovať podľa tohto opatrenia.

(3) Pri zostavení prvej riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014 sa na účely vykazovania v stĺpcoch 2 a 4 súvahy konečné stavy súvahových účtov preradia podľa položiek súvahy. Pri zostavení prvej riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014 v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát sa položky nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia preradia podľa položiek výkazu ziskov a strát.

§ 5a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2014

Ustanovenia v znení účinnom od 31. decembra 2014 sa prvýkrát použijú pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2014.

§ 6

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Peter Kažimír, v.r.

podpredseda vlády a minister financií


Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/15464/2013-74

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

Vysvetlivky na vyplňovanie individuálnej účtovnej závierky

(1) Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v položke súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu, ktorý nadväzuje na ekonomický obsah účtovej skupiny.

(2) Písmeno „A“ za číslom účtu sa uvádza pri označovaní analytického účtu.

(3) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(4) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(5) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(6) Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

Použité skratky

č. r. – číslo riadku

r. – riadok

PSČ – poštové smerovacie číslo

Poznámky Uč MUJ 3 – 01IČO                        DIČ                              

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Názov právnickej osoby a jej sídlo alebo meno a priezvisko fyzickej osoby.

(2) Údaje o konsolidovanom celku, a to

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,

b) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,4)

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

(3) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to

a) dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku,

b) zásob obstaraných kúpou, zásob vytvorených vlastnou činnosťou,

c) pohľadávok,

d) krátkodobého finančného majetku,

e) záväzkov vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

f) derivátových operácií.

(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

(4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(5) Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve.

(6) Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj účtovanie nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

(1) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm.

(2) Informácie o záväzkoch, a to

a) celkovej sume záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

b) celkovej sume zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov.

(3) Informácie o vlastných akciách, a to

a) dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,

b) informáciách, ktorými sú

1. počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,

2. počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,

c) počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.

(4) Informácia o tom, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

(5) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky, a to

a) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,

b) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky a to

1. celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

2. celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

3. celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

c) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenie a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby,

d) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať.

(6) Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky, a to

a) celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky, napríklad povinnosti nájomcu vyplývajúce z operatívneho prenájmu, z uzatvorených zmlúv na poskytnutie úveru alebo pôžičky, ktoré ešte neboli poskytnuté, finančné povinnosti vyplývajúce z licenčných a koncesionárskych zmlúv s uvedením sumy poplatku za celé zostávajúce obdobie platnosti zmluvy,

b) celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože

2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo

2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

c) opise významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov,

d) celkovej sume významných finančných povinností a významných podmienených záväzkoch voči dcérskej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke s podstatným vplyvom,

e) opise významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov.

(7) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o

a) všetkých formách prijatej náhrady,

b) účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov,

c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/15464/2013-74

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
§ 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

2) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3) § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.