Zákon č. 339/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Čiastka 86/2013
Platnosť od 01.11.2013
Účinnosť od 01.11.2013

339

ZÁKON

z 18. októbra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z. a zákona č. 335/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slovo „denný“ vypúšťa.

2. V § 3 ods. 2 sa slová „e) až i)“ nahrádzajú slovami „f) až j)“.

3. V § 6 ods. 3 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „f) až h)“.

4. V § 6 ods. 4 sa slová „a) až i)“ nahrádzajú slovami „a) až j)“.

5. V § 7 ods. 3 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „f) až h)“.

6. § 18 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povolania v súlade s osobitným predpisom.12b)

(7) Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu povolania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

12b) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7. V § 30 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.

8. V § 32 prvá veta znie: „Hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom, v ktorom musí byť účastník konania zastúpený advokátom alebo v ktorom môže byť zástupcom len advokát, a obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov (ďalej len „spolupracujúci advokát“); inak nie je oprávnený účastníka konania alebo obvineného zastupovať alebo obhajovať.“.

9. V § 48 ods. 1 písm. d) sa slová „e) až h)“ nahrádzajú slovami „f) až i)“.

10. V § 53 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „e) až h)“ nahrádzajú slovami „f) až i)“.

11. V § 62a ods. 1 a ods. 2 sa slovo „dennom“ a slovo „denný“ vypúšťajú.

12. V § 62a ods. 2 sa vypúšťajú slová „každý pracovný deň“.

13. V § 62a odsek 3 znie:

(3) Školiteľ advokátskeho koncipienta sa za účelom preukázania praxe advokátskeho koncipienta v súlade so stavovským predpisom komory zúčastňuje ústnej časti advokátskej skúšky.“.

14. V § 62a ods. 4 až 6 sa slovo „dennom“, slovo „Denný“ a slovo „denného“ vypúšťajú.

15. § 66 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.12b) Komora môže zverejňovať osobné údaje na účely výkonu povolania advokáta a výkonu praxe advokátskeho koncipienta v nevyhnutnom rozsahu.

(9) Komora je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“.

16. V prílohe č. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:

„v Chorvátskej republike ....... Odvjetnik/Odvjetnica“.

17. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 586/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady č. 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 78, 26. 3. 1977) v znení Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES l 291, 19. 11. 1979), v znení Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 19. 8. 1994), v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 77, 14. 3. 1998) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 1996).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 141, 20. 12. 2006), v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12. 2007), v znení nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), v znení nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009), v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 2013/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ, L 59, 4. 3. 2011) a v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 623/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12. 7. 2012).

4. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

5. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.

Čl. II

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 459/2007 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.

2. V prílohe č. 2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá tento text:

Hrvatska1. Magistar inženjer arhitekture
   i urbanizma/magistra inženjerka
   arhitekture i urbanizma,
1. Arhitektonski fakultet Sveučilišta
   u Zagrebu,
       Tretí školský rok
po pristúpení
 2. magistar inženjer arhitekture/
   magistra inženjerka arhitekture,
2. Građevinsko-arhitektonski
   fakultet Sveučilišta u Splitu
  
 3. magistar inženjer arhitekture/
   magistra inženjerka arhitekture
3. Fakultet građevinarstva,
   arhitekture i geodezije
   Sveučilišta u Splitu
  
 4. diplomirani inženjer arhitekture4. Arhitektonski fakultet Sveučilišta
   u Zagrebu
  
 5. diplomirani inženjer arhitekture/
   diplomirana inženjerka arhitekture
5. Građevinsko-arhitektonski
   fakultet Sveučilišta u Splitu
  
 6. diplomirani inženjer arhitekture /
   diplomirana inženjerka arhitekture
6. Fakultet građevinarstva,
   arhitekture i geodezije
   Sveučilišta u Splitu
  
 7. diplomirani arhitektonski inženjer7.  Arhitektonski fakultet Sveučilišta
   u Zagrebu,
  
 8. inženjer8. Arhitektonski fakultet Sveučilišta
   u Zagrebu
  
 9. inženjer9. Arhitektonsko-građevinsko-
   -geodetski fakultet Sveučilišta
   u Zagrebu za ukončené štúdium
   na Arhitektonski odjel  
      Arhitek­tonsko-građevinsko-
   geodetskog fakulteta
  
 10. inženjer10. Tehnički fakultet Sveučilišta
  u Zagrebu za ukončené
  štúdium na Arhitektonski
  odsjek Tehničkog fakulteta
  
 11. inženjer11. Tehnički fakultet Sveučilišta
  u Zagrebu za ukončené
  štúdium na Arhitektonsko-
  inženjerski odjel Tehničkog
  fakulteta
  
 12. inženjer architekture12. Arhitektonski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
  

.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.