Zákon č. 214/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2010 Z. z.o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Čiastka 50/2013
Platnosť od 23.07.2013
Účinnosť od 01.09.2013

214

ZÁKON

z 26. júna 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno l) znie:

l) úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu a hospodárenie v lesoch z dôvodu výcviku ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom obvode alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu,“.

2. V § 2 písm. m) druhom a ôsmom bode sa slová „lesných hospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „programov starostlivosti o lesy“.

3. V § 2 písm. m) siedmom bode sa za slovo „realizácia“ vkladajú slová „mechanických, chemických a“.

4. V § 2 písm. m) jedenástom bode sa za slovo „tokov“ vkladá čiarka a slová „lesných pozemkov, lesných porastov“.

5. V § 2 písm. m) dvanástom bode sa za slovo „krajiny“ vkladá čiarka a slová „na území“ sa nahrádzajú slovom „územia“.

6. V § 2 sa písmeno m) dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

14. trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 2 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.“.

7. § 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. m) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g) aj na lesný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý spravuje so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.20a)

(6) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. m) štrnásteho bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g) do výšky sadzby na hektár zabezpečeného mladého lesného porastu20b) v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov zverejnenej vo výzve podľa § 4 ods. 4, ak mladý lesný porast

a) nie je starší ako sedem rokov od vzniku holiny,

b) vznikol po náhodnej ťažbe,

c) je obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy a zabezpečený.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:

20a) § 50 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

20b) § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 326/2005 Z. z.“.

8. V § 4 ods. 4 sa za slovo „piateho“ vkladajú slová „a štrnásteho“.

9. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

Žiadateľ podľa § 3 ods. 1 písm. g) predkladá v roku 2013 najneskôr do 15. novembra ministerstvu žiadosť na účely podľa

a) § 2 písm. l), okrem žiadosti na úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu z dôvodu výcviku ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom obvode,

b) § 2 písm. m), okrem piateho a štrnásteho bodu, na lesný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý spravuje so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.“.

10. V prílohe poznámke x/ sa slová „podľa § 2 písm. a) až i)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 písm. a) až d)“.

11. V prílohe sa slová „Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: meno a priezvisko/názov žiadateľa, adresa, IČO, názov účelu dotácie, celkový rozpočet projektu, na ktorý sa dotácia žiada, požadovaná suma dotácie, poskytnutá suma dotácie. Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.“ nahrádzajú slovami „Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené