Zákon č. 203/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Čiastka 48/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 01.09.2013

203

ZÁKON

z 20. júna 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

2. Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý znie:

㤠3b

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu2) a odmeny a výdavky predbežného správcu ustanoveného súdom po začatí konkurzného konania sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené