Nariadenie vlády č. 20/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Čiastka 6/2013
Platnosť od 01.02.2013
Účinnosť od 01.02.2013

20

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. januára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 434 ods. 1, § 449 ods. 2, § 517 ods. 2, § 53b ods. 1 a § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

㤠3

Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.“.

2. Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2013

Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.“.

3. V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.

Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2013.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.