Vyhláška č. 182/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Čiastka 42/2013
Platnosť od 29.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013

OBSAH

182

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 21. júna 2013,

ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Minimálnym technickým a prístrojovým vybavením na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1 zákona je technické a prístrojové vybavenie na

a) administratívnu činnosť, komunikáciu a informačnú činnosť, a to vybavenie na správu registratúry, tlačiareň, kopírovacie zariadenie, vybavenie na prevádzku telefonickej, dátovej a faxovej komunikácie a najmenej jeden informačný systém a najmenej jedno webové sídlo,

b) meranie veličín a zisťovanie skutočností, ktorými sa overuje plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odsekov 2 až 6.

(2) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových je vybavenie na

a) meranie tlaku – súprava tlakomerov a tlaková pumpa,

b) meranie hrúbky – ultrazvukový hrúbkomer,

c) meranie tvrdosti – tvrdomer,

d) nedeštruktívnu kontrolu zvarov povrchovými metódami – mierky, svietidlo s dostatočnou intenzitou, lupa a penetranty,

e) kontrolu vnútorných priestorov – endoskop, zrkadlá a svietidlo s dostatočnou intenzitou,

f) meranie teploty – bezkontaktný teplomer,

g) kontrolu rozmerov – posuvné meradlo, pásmové meradlo a laserové meradlo vzdialeností.

(3) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení zdvíhacích je vybavenie na

a) skúšanie výťahu – zariadenie na diagnostiku systémov výťahov bez použitia bremena, na kontrolu nastavenia a skúšanie funkcie zachytávačov, bŕzd, trakčnej schopnosti, protiváhy a vyvažovacieho závažia, ventilov, jazdných vlastností a na meranie silových a dynamických parametrov šachtových dverí,

b) meranie priehybu žeriavu – teodolit,

c) zaťažkávaciu skúška žeriavu – dynamometer,

d) meranie otáčok – otáčkomer,

e) meranie intenzity osvetlenia – luxmeter,

f) skúšanie napätia a spojitosti elektrického obvodu – skúšačka napätia a spojitosti elektrických obvodov,

g) meranie izolačných stavov – prístroj na meranie izolačného odporu,

h) meranie prúdu, napätia a frekvencie – individuálne meracie prístroje alebo združený merací prístroj,

i) meranie prechodových odporov, impedancie slučky, prúdových chráničov a sledu fáz – prístroj na komplexné testovanie elektrickej inštalácie,

j) meranie hmotnosti protiváhy a kabíny – súprava na meranie hmotnosti protiváh,

k) meranie vnútorných rozmerov šachty výťahu a veľkých vzdialeností pri meraní parametrov žeriavovej dráhy – laserové meradlo vzdialeností,

l) dorozumievanie – rádiostanice.

(4) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení elektrických je vybavenie na

a) skúšanie napätia a spojitosti elektrického obvodu – skúšačka napätia a spojitosti elektrických obvodov,

b) skúšanie, meranie a sledovanie činnosti prostriedkov ochrany určených na elektrickú bezpečnosť v elektrických inštaláciách – prístroje na komplexné testovanie elektrickej inštalácie,

c) meranie prúdu, napätia, frekvencie, kapacity obvodov a indukčnosti obvodov – individuálne meracie prístroje alebo združený merací prístroj,

d) meranie vzdialeností – prístroj na meranie vzdialeností vodičov elektrických vedení,

e) meranie izolačných odporov – prístroj na meranie izolačného odporu,

f) skúšku elektrickej pevnosti – prístroj na vykonávanie skúšok elektrickej pevnosti,

g) diagnostiku elektrickej siete striedavého napätia alebo jednosmerného napätia, na diagnostiku elektrických zariadení strojov a stavebných objektov a na určovanie miest s kritickou teplotou – termokamera,

h) prehliadku a kontrolu prenosových a distribučných sietí elektrizačnej sústavy a technických zariadení na ochranu pred atmosférickými vplyvmi umiestnených vo výškach – ďalekohľad alebo kamera s teleobjektívom,

i) meranie zemných odporov vrátane merania zemných odporov stožiarov vysokého napätia a veľmi vysokého napätia bez odpojenia zemného lana – prístroje na meranie uzemnenia a merného elektrického odporu.

(5) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení plynových je vybavenie na

a) meranie tlaku – súprava tlakomerov vrátane diferenciálnych tlakomerov a tlaková pumpa,

b) meranie teploty – bezkontaktný teplomer,

c) meranie zloženia spalín – analyzátor plynu,

d) meranie únikov plynu vo vnútorných priestoroch a z plynovodov – detektory plynov na stanovenie výskytu a koncentrácie metánu, oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého,

e) meranie hrúbky materiálu – ultrazvukový hrúbkomer,

f) meranie tvrdosti materiálu – tvrdomer,

g) nedeštruktívnu kontrolu zvarov povrchovými metódami – mierky, lupa, svietidlo s dostatočnou intenzitou a penetranty.

(6) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neuvedených v odsekoch 2 až 5 je vybavenie na meranie

a) otáčok – otáčkomer,

b) intenzity osvetlenia – luxmeter,

c) povrchovej teploty – bezkontaktný teplomer, pyrometer a termokamera,

d) času – stopky,

e) rozmerov – posuvné meradlo, pásmové meradlo a laserové meradlo vzdialeností,

f) hlučnosti – integračný zvukomer,

g) tlaku a rýchlosti prúdenia prietoku – deformačný tlakomer na meranie tlaku a diferenčný tlakomer na meranie rýchlosti prúdenia.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


Ján Richter v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.