Vyhláška č. 181/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Čiastka 42/2013
Platnosť od 29.06.2013
Účinnosť od 15.07.2013 do22.02.2018
Zrušený 39/2018 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 20. júna 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 4 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z.“.

2. V prílohe č. 1 sa za písmeno „B“ vkladá nové písmeno „C“, ktoré znie:

C. Sektor starobného dôchodkového sporenia

1. právna úprava starobného dôchodkového sporenia,

2. základy nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti vo väzbe na starobné dôchodkové sporenie,

3. starobné poistenie a invalidné poistenie,

4. zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,

5. osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia a platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

6. dôchodky starobného dôchodkového sporenia, podmienky ich vyplácania a dedenie v starobnom dôchodkovom sporení,

7. dôchodková správcovská spoločnosť a odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

8. dôchodkové fondy, investovanie v dôchodkových fondoch a osobné dôchodkové účty,

9. sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia,

10. informačné povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení,

11. propagačná činnosť a reklama v starobnom dôchodkovom sporení,

12. dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia,

13. zdaňovanie v oblasti starobného dôchodkového sporenia.“.

Doterajšie písmená C až G sa označujú ako písmená D až H.

3. V prílohe č. 1 sa slová „až E a G“ nahrádzajú slovami „až F a H“ a slová „až G“ sa nahrádzajú slovami „až H“.

4. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 600/2009 Z. z.

MINIMÁLNY POŽADOVANÝ POČET HODÍN OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA

Stupeň odbornej spôsobilostiSektor poistenia alebo zaisteniaSektor kapitálového trhuSektor starobného dôchodkového sporeniaSektor doplnkového dôchodkového sporeniaSektor prijímania vkladovSektor poskytovania úverov
Základný   5   5   5   5   5   5
Stredný 10 10 10 10 10 10
Vyšší 15 15 15 15 15 15
Najvyšší 20 20 20 20 20 20

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2013.


Peter Kažimír v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.