162

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 3. júna 2013,

ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) zoznam skupín stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov (ďalej len „posudzovanie parametrov“),

b) systémy posudzovania parametrov,

c) vzor vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby (ďalej len „SK vyhlásenie o parametroch“).

§ 2

Zoznam skupín stavebných výrobkov

(1) V prílohe č. 1 je uvedený zoznam skupín stavebných výrobkov a nasledujúce systémy posudzovania parametrov:

a) systémy podľa § 3 ods. 1 platné pre stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahujú slovenské technické normy určené podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona ako vhodné na posudzovanie podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „určená norma“) alebo technické posúdenia vydané podľa § 3 zákona (ďalej len „SK technické posúdenie“),

b) systémy podľa § 3 ods. 4.

(2) Ak sa na stavebné výrobky v skupinách, v ktorých sú predpísané systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 3, nevzťahujú harmonizované normy,1) uplatnia sa na posudzovanie ich parametrov analogické systémy podľa § 3 ods. 1.

(3) Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho funkcie v stavbe použiť na rôzne účely, zaradí sa do skupiny stavebných výrobkov podľa účelu, ktorý je v stavbe rozhodujúci a ktorý z hľadiska rizika pri použití v stavbe kladie vyššie nároky na jeho podstatné vlastnosti alebo na jeho výrobu.

§ 3

Systémy posudzovania parametrov

(1) Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú určené normy alebo SK technické posúdenia, sa vykonáva jedným alebo kombináciou niekoľkých systémov posudzovania parametrov označených ako systém I+, systém I, systém II+, systém III a systém IV. Na základe posúdenia parametrov a súvisiacich činností podľa jednotlivých systémov výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch a určí typ výrobku. Činnosti výrobcu a autorizovanej osoby v jednotlivých systémoch sú tieto:

a) v systéme I+:

1. výrobca vykonáva

1a. riadenie výroby,

1b. ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,

2. autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku na základe

2a. posúdenia parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,

2b. počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,

2c. dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,

2d. kontrolných skúšok vrátane odberu vzoriek,

b) v systéme I:

1. výrobca vykonáva

1a. riadenie výroby,

1b. ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,

2. autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku na základe

2a. posúdenia parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,

2b. počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,

2c. dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,

c) v systéme II+:

1. výrobca vykonáva

1a. riadenie výroby,

1b. posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,

1c. ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,

2. autorizovaná osoba na certifikáciu systému riadenia výroby vydá certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (ďalej len „SK certifikát systému riadenia“) na základe

2a. počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,

2b. dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,

d) v systéme III:

1. výrobca vykonáva riadenie výroby,

2. autorizované skúšobné laboratórium vykoná posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu vykonanej na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,

e) v systéme IV výrobca vykonáva:

1. riadenie výroby,

2. posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu vykonanej na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku.

(2) Autorizované osoby vykonávajúce úlohy podľa systémov I+, I a III, ako aj výrobcovia vykonávajúci úlohy podľa systémov II+ a IV považujú SK technické posúdenie vypracované pre daný stavebný výrobok za posúdenie parametrov tohto výrobku. Autorizované osoby a výrobcovia preto nevykonávajú úlohy uvedené v odseku 1 písmene a) bode 2a, písmene b) bode 2a, písmene c) bode 1b, písmene d) bode 2 a písmene e) bode 2.

(3) Ak je pre stavebný výrobok určených viac ako jeden systém posudzovania parametrov, potom jeden systém je určený na základný účel použitia v stavbe a ostatné systémy, ktoré sa vzťahujú na špecifický účel použitia v stavbe, sú určené na posudzovanie parametrov len tých vlastností, ktoré špecifický účel použitia v stavbe podmieňujú.

(4) Na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované normy alebo európske technické posúdenia,2) sa uplatňujú systémy posudzovania parametrov podľa osobitného predpisu.3) Konkrétny systém alebo systémy posudzovania parametrov takýchto stavebných výrobkov predpísané v harmonizovaných normách alebo európskych technických posúdeniach majú prednosť pred systémami predpísanými v prílohe č. 1.

§ 4

Klasifikácia stavebných výrobkov podľa reakcie na oheň

(1) Stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.4)

(2) Stavebné výrobky, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa klasifikujú skúšaním. Zistená reakcia na oheň sa považuje za

a) náchylnú na zmeny vo výrobe z dôvodu, že deklarovaná trieda reakcie na oheň sa dosahuje dávkovaním alebo modifikáciou vstupných surovín, alebo

b) nenáchylnú na zmeny vo výrobe.

(3) Strešné krytiny, ktoré sa podľa reakcie na vonkajší oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.5)

§ 5

Vzory vyhlásenia o parametroch

(1) SK vyhlásenie o parametroch vydané podľa jedného systému alebo kombinácie niekoľkých systémov posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 1 obsahuje najmä údaje podľa § 6 ods. 2 zákona. Vzor SK vyhlásenia o parametroch je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Vyhlásenie o parametroch vydané podľa jedného systému alebo kombinácie niekoľkých systémov posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 4 má formu a obsah podľa vzoru v osobitnom predpise.6)

(3) Informácie, ktoré sa uvádzajú spolu s SK vyhlásením o parametroch sú uvedené v osobitnom predpise.6a)

§ 6

Klauzula vzájomného uznávania úrovne právom chránených záujmov

Požiadavky ustanovené v § 2 a § 3 ods. 1 a 2 sa neuplatnia na stavebné výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie, vo Švajčiarskej konfederácii7) alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.


§ 7

Prechodné ustanovenie

Posúdenie parametrov stavebných výrobkov skupín č. 3601, 3602, 3604 a 4612 z prílohy č. 1 sa vykoná predpísaným spôsobom do 1. decembra 2013.

§ 7a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Posúdenie parametrov stavebných výrobkov, ktoré sa začalo a neukončilo do 30. júna 2016 sa vykoná podľa tejto vyhlášky najneskôr do 31. decembra 2016.

§ 7b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020

(1) Posúdenie parametrov stavebných výrobkov, ktoré sa začalo a neukončilo do 29. februára 2020, sa vykoná podľa doterajších predpisov najneskôr do 31. augusta 2020.

(2) Posúdenie parametrov stavebných výrobkov skupín č. 0409, 0410, 0511, 0517, 0522, 0523, 0524, 0525, 0702, 0716, 1005, 1201, 1607, 1901, 2205, 2206, 3101, 3311, 3314, 3805, 4106, 4601, 4611, 4614 sa vykoná predpísaným spôsobom do 31. augusta 2020.

§ 8

Spoločné ustanovenie

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.8)

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


Ján Počiatek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

SKUPINY STAVEBNÝCH VÝROBKOV S URČENÝMI SYSTÉMAMI POSUDZOVANIA PARAMETROV

Oblasť použitia výrobkov
ČísloNázov skupiny výrobkovČlenenie skupinySPPa)
Výrobky na úpravu podložia stavieb a zemných konštrukcií a pre základové konštrukcie
0101Geosystetiká (membrány a textílie), geokompozity, geomriežky, geomembrány a geosiete na separáciu, ochranu, odvodňovanie, filtráciu alebo spevňovanie pôdyNa základný účeld)II+ (2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
TRO klasifikovaná bez skúšania podľa § 4 ods. 14
TRO iného charakteru ako vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. b)3
0104Stabilizačné a hydroizolačné zmesi do podložia stavieb vrátane podložia násypu pozemnej komunikácie alebo telesa dráhyII+
0105Prefabrikované pilóty a súvisiace konštrukčné prvkyb)II+ (2+)
0106Základové trámy a pätkyII+ (2+)
Výrobky na kotvenie do hornín a nosných vrstiev zemín
0201Zemné a horninové kotvyIII
Výrobky pre oporné múry a vodné stavby
0301Prvky oporných múrov z betónuc)2+
0302Kameň na gabióny2+
0303Siete na gabiónyIII
0304Gabiónové blokyII+ (2+)
0305Kameň na vodné stavbyPodľa kategórie vodnej stavby:9)
I., II. a III. kategória2+
IV. kategória4
Membrány proti vlhkosti, vode a radónu
0401 0402 0403 0404 0405 0406Hydroizolačné a protiradónové pásy a fólie pre nadzemné podlažie (nepodpivničené) a pre podzemné (pivničné) priestory Hydroizolačné pásy pre murované steny Parozábrany a paropriepustné vrstvy pre steny a strechy Strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky Strešné podkladové vrstvy Hydroizolačné náterové látky pre nadzemné podlažia, pre podzemné priestory stavieb a pod dlažby a obkladyNa základný účeld)III (3) II+ (2+)e)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E), podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
výrobky vyžadujúce skúšanie RVOf)III (3)
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVOf)IV (4)
0407Hydroizolačné pásy na betónové mostovky2+
0408Vodotesné zostavy/systémy na mostovkyII+ (2+)
0409Hydroizolačné pásy a pásky na dilatácieNa základný účeld)III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV
0410Pásy, fólie, náterové látky alebo systémy na hydroizoláciu vnútorných (interiérových) bazénovNa základný účeld)III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV
Výrobky pre cesty, chodníky a iné dopravné plochy
0501Asfalty prírodné a modifikované a asfaltové emulzie pre konštrukcie ciest a povrchové úpravy ciest II+ (2+)
0502Asfaltové zmesi na konštrukcie ciest a povrchové úpravy dopravných plôchNa základný účeld)II+ (2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. b), DFL, EFLIII (3)
(A1FL až EFL) podľa § 4 ods. 1, FFLIV (4)
0503Klzné tŕne a zálievky pre betónovéc) vozovky4
0504Mostné dilatačné záveryI (1)
0505Prefabrikované dielce mostných rímsII+
0506Dilatačné závery dopravných plôch okrem mostovIII
0507Zálievky a tmely na chodníky okrem chemických prevádzok, ciest a iných dopravných plôch, letiskových dráh a čističiek odpadových vôdNa základný účeld)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
0508Dosky, dlažbové kocky a obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšie dlažby4
0509Betónové dlažbové tvarovky, dlaždice a obrubníky na vonkajšie dlažby4
0510Dlažbové tehly4
0511Dlažbové prvky zahŕňajúce dlažbové kocky, dlaždice, obrubníky (okrem výrobkov skupín 0508 a 0509), sklobetónové svetlíky, podlahy z kovových platní, platne z mrežového plechu alebo z roštov, podlahové rošty a schodiskové stupne, tuhé dlážkoviny, bridlice, mozaiky a terazzové dlaždiceIV (4)
0512Vegetačné dielce na málo zaťažené dopravné plochyIV
0513Cestné záchytné systémy - zvodidlá, tlmiče nárazov, premiestniteľné bariéry, laná a rímsy 1
0514Záchytné systémy na ochranu chodcov I
0515Svetelná dopravná signalizácia, trvalé výstražné svetlá a dopravné majáky1
0516Zvislé dopravné značky, premenné dopravné značky, stĺpy dopravných značiek a svetelnej signalizácie, smerové stĺpiky, bariérové stĺpiky a vodiace zariadenia určené na trvalú inštaláciuI (1)
0517Prefabrikované vodorovné dopravné značky a dopravné gombíky, reflexné a optické prvky na vodorovné dopravné značenie1
0518Náterové látky na vodorovné dopravné značenie, za tepla nanášané termoplasty, za studena nanášané plasty s protišmykovými prísadami alebo bez nich a s premixovou balotinou alebo bez nej, alebo uvádzané na trh s uvedením typu a podielu balotiny alebo protišmykových prísadI (1)
0519Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi používané ako posypové materiály vodorovných dopravných značiek1
0520Protihlukové steny a zariadenia3
0521Zariadenia proti oslneniu protiidúcimi vozidlami a externými zdrojmi svetla3
0522Reflexné prvky obmedzujúce vstup zveri na pozemné komunikácieIII
0523Výrobky na vytváranie vodiacich, varovných a signálnych pásov pre nevidiacichIV
0524Lepidlá a hmoty na lepenie bariérových a vodiacich zariadení určených na trvalú inštaláciu, prefabrikovaných vodorovných dopravných značiek a značeniaIII
0525Špeciálne výrobky na povrchové úpravy dopravných plôchNa základný účeld)II+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. b), DFL, EFLIII
(A1FL až EFL) podľa § 4 ods. 1, FFLIV
Stožiare
0601Osvetľovacie stožiare, oceľové, hliníkové a z polymérov vystužených vláknomI (1)
0602Osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu1
0603Drevené stĺpy na nadzemné elektrické vedenia2+
0604Ostatné prefabrikované stožiare alebo ich prefabrikované konštrukčné časti na nadzemné elektrické vedenia, trakčné vedenia, telekomunikačné zariadenia, veterné elektrárne a podobné zariadenia2+
Výrobky pre techniku odpadových vôd
0701Rúry a tvarovky z prostého betónu, betónu vystuženého oceľovými vláknami a železobetónu, s tesnením alebo bez tesnenia, na kanalizačné potrubia4
0702Rúry a tvarovky ostatné a tesnenia, regulátory prietoku, stavidlá a vírové ventily na kanalizačné potrubia4
0703 0704 0705 0706 0707Rúry a tvarovky na odpadové potrubia budov Vstupné šachty a revízne komory kanalizačných potrubí Stúpadlá, rebríky a držadlá vstupných šácht a revíznych komôr Zavzdušňovacie ventily vetracích potrubí na odpadové potrubia budov Lapače a odlučovače (separátory) odpadových vôd z budov a inžinierskych staviebNa základný účeld)IV (4)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
TRO klasifikovaná bez skúšania podľa § 4 ods. 14
TRO iného charakteru ako vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. b)3
0708 0709 0710 0711Systémy čerpacích staníc odpadových vôd a zdvíhacích zariadení kvapalných odpadov Systémy a prvky domových čistiarní odpadových vôd a staveniskových čistiacich zariadení Nádrže septikov Prefabrikované odvodňovacie kanály (žľaby) na pozemné komunikácieNa základný účeld)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
TRO klasifikovaná bez skúšania podľa § 4 ods. 14
TRO iného charakteru ako vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. b)3
0712Poklopy vstupných šácht a vtokové mreže dažďových vpustov na pozemné komunikácieNa základný účeld)I (1)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
TRO klasifikovaná bez skúšania podľa § 4 ods. 1IV (4)
TRO iného charakteru ako vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. b)III (3)
0713Nádrže žúmpNa základný účeld)III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
TRO klasifikovaná bez skúšania podľa § 4 ods. 1IV
TRO iného charakteru ako vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. b)III
0714Podlahové vpustyNa základný účeld)IV (4)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
TRO klasifikovaná bez skúšania podľa § 4 ods. 1IV (4)
TRO iného charakteru ako vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. b)III (3)
0715Skriňové priepusty z betónuc)Podľa účelu
Konštrukčnéb) – veľké priepusty2+
Nenosné – malé priepusty4
0716Drenážne rúry a vsakovacie blokyIV
Ložiská pre stavby
0801Guľové a valcové ložiská s PTFEI (1)
0802Ostatné ložiská pre konštrukcie budov a inžinierskych stavieb, kde v prípade porušenia ložiska sa stavby alebo ich časti dostanú do stavu za hranicou použiteľnosti a medzných stavovI (1)
0803Ložiská pre ostatné stavebné konštrukcieIII
0804Protiseizmické zariadenia3
Kamenivo
0901Kamenivo do betónu2+
0902Kamenivo do maltyPodľa účelu:
do murovacích mált2+
do ostatných mált4
0903Ľahké kamenivo do betónu, do malty a do injektážnej maltyPodľa účelu:
do betónov a murovacích a injektážnych mált2+
do ostatných mált4
0904Kamenivo do podkladových vrstiev konštrukcie podvalového podložia a konštrukcie koľajového lôžkaPodľa druhu trate:
pre rýchlostné trate2+
pre ostatné trate4
0905Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na konštrukcie ciestPodľa účelu:
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried I, II, III a IV10) a konštrukcie letiskových dráh2+
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried V a VI10)4
0906Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na konštrukcie ciest a iných dopravných plôchPodľa účelu:
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried I, II, III a IV10) a konštrukcie letiskových dráhII+
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried V a VI10)IV
0907Kamenivo do asfaltových zmesí a na povrchové úpravy ciest, letísk a iných dopravných plôchPodľa účelu:
do obrusných vrstiev2+
do ostatných vrstiev4
Cementy, vápna a iné spojivá
1001Cementy a bežné zmesné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesíI+ (1+)
1002Špeciálne cementy odolné proti nízkym teplotám, biele cementy, cementy odolné proti síre a proti morskej vode, nízko alkalické cementy, hlinitanovápenaté cementy s veľmi nízkym hydratačným teplom, vysokopecné cementy s nízkou začiatočnou pevnosťou, murovacie cementy a cestné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesíI+ (1+)
1003Stavebné vápna vrátane páleného vápna, dolomitického vápna a hydraulického vápna na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí2+
1004Hydraulické spojivá na výrobu zmesí do podkladových vrstiev dopravných plôch a hydraulické spojivá na výrobu mált2+
1005Hybridné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesíI+
Betóny, malty, injektážne zmesi, prísady a prímesi
1101Betóny vyrábané v stabilných alebo mobilných betonárňachII+
1102Striekané betónyII+
1103Zmesi na injektážne (zálievkové) maltyII+
1104Priemyselne vyrábané malty na murovanie a ostatné hmoty na murovaniePodľa druhu:
navrhovaná maltag)2+
malta s predpísaným zloženímg)4
ostatné hmotyIII
1105Priemyselne vyrábané malty na vnútorné a vonkajšie omietky na báze anorganických spojív vrátane tepelnoizolačných mált4
1106Priemyselne vyrábané malty na ostatné omietkyIV
1107Prímesi do betónov a mált vrátane injektážnych máltPodľa druhu:h)
druh III+ (2+)
druh III+ (1+)
1108Prísady do betónu, mált a zálievok a prísady do injektážnej malty na predpínaciu výstužII+ (2+)
Výrobky na vystužovanie a predpínanie betónu
1201Tyče, prúty, vrúbkovaná pásová oceľ, siete a priestorová (priehradová) výstuž z ocele alebo kompozitných materiálov a výrobky vyrábané priemyselne ich tvarovanímI+
1202Vlákna na zvýšenie pevnosti betónov a mált vrátane injektážnych mált (rozptýlená výstuž)Podľa účelu:
do konštrukčnýchb) betónov a máltI (1)
do ostatných betónov a máltIII (3)
1203Predpínacie výrobky, najmä drôty, laná, tyče so závitmi, rebierkové, ploché alebo hladké a predpínacie kábleI+
1204Systémy na dodatočné predpínanie konštrukcií okrem rúrok a puzdierI+ (1+)
1205Rúrky a puzdrá na ochranu a vedenie predpínacích výrobkov4
Kovové profily, ploché kovové výrobky, odliatky a výkovky
1301Za tepla valcované, za studena tvarované alebo inak vyrobené kovové prierezy (profily) rôznych tvarov (T, L, H, U, Z, I), žľaby, duté profily, rúrky, ploché výrobky (dosky, plechy, pásy), tyče (okrem výstužných a predpínacích), odliatky a výkovky, nechránené alebo chránené proti korózii náterom, na použitie v kovových stavebných konštrukciách alebo v stavebných konštrukciách s kombináciou kovu a iných materiálovII+ (2+)
Murovacie prvky a doplnkové výrobky
1401Murovacie prvky, prípadne s integrovanými tepelnoizolačnými materiálmi, vnútornými alebo vonkajšími, okrem debniacich tvaroviek, dlažbových prvkov, komínových vložkových tvaroviek a panelov s výškou jedného poschodiaPodľa kategórie:i)
kategória I2+
kategória II4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:j)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
1402Doplnkové stavebné dielce do muriva, najmä spony, ťahadlá, závesy, podperné uholníky, konzolky, preklady a oceľová výstuž do ložných škár a stykovIII (3)
Zabudované debniace systémy
1501Debniace systémy na báze dutých blokov (debniace tvarovky) alebo panelov prepojených rozperkami vyrobených z izolačných materiálov alebo z kombinácie izolačných a iných materiálov, ktoré sa vypĺňajú betónom, prípadne betónom s výstužou, slúžiace na konštrukcie nenosných i nosných vnútorných i vonkajších stienNa základný účeld)II+ (2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E, (A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FII+ (2+)
1502Debniace systémy na báze betónových debniacich tvaroviek alebo panelov z betónu prepojených rozperkamiPodľa nosnosti:
nosné2+
nenosné4
Nosné prvky konštrukcií budov a inžinierskych stavieb
1601Konštrukčnéb) prefabrikované nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z betónuc) alebo z murovacích prvkov a kovové nechránené alebo chránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezváranéII+ (2+)
1602Konštrukčnéb) nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z lepeného lamelového drevaI (1)
1603Konštrukčnéb) nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z prírodného drevaPodľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E, (A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FII+ (2+)
1604Ľahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva najmenej s jedným konštrukčným komponentom na báze drevaI (1)
1605Prefabrikované konštrukčnéb) panely na báze dreva v tvare uzavretých alebo otvorených kaziet, opláštené z vnútornej strany alebo aj z vonkajšej strany, prípadne obsahujúce membránu, izoláciu, výstužné a upevňovacie prvky určené na konštrukcie stien, podláh, striech a pod.I (1)
1606Panely betónovéc) bez vystrojenia alebo s vystrojením pre železničné a električkové trateII+
1607Konštrukčnéb) sendvičové panely s kovovým plášťomNa základný účel d)II+
Ostatné vlastnostiIII
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
TRO klasifikovaná bez skúšania podľa § 4 ods. 1IV
TRO iného charakteru ako vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. b)III
Systémy budov a miestností a stavebné bunky
1701Systémy budov s drevenou rámovou konštrukciou alebo so zrubovou konštrukciouI (1)
1702Systémy budov s kovovou konštrukciou alebo s betónovouc) rámovou konštrukciouI (1)
1703Prefabrikované stavebné bunky okrem prefabrikovaných garážíI (1)
1704Systémy chladiarní bez chladiaceho systému na inštaláciu vo vnútri budovI (1)
1705Prefabrikované garáže2+
Dosky a panely na báze dreva a kompozitné ľahké panely
1801Dosky na báze dreva vo forme plošne spájaného prírodného dreva, vrstveného dyhového dreva (LVL), preglejovaných dosák, dosák z orientovaných triesok, štiepok (OSB) a trieskovo – štiepkových dosák spájaných cementom alebo živicami a vláknitých dosák vyrobených mokrým alebo suchým spôsobom s prípadným obsahom chemických látok zlepšujúcich reakciu na oheň a odolnosť proti napadnutiu biotickými činiteľmiPodľa účelu a reakcie na oheň:
konštrukčnéb) prvky
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E, (A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F2+
nenosné prvky
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
1802Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým opláštenímNa základný účeld)4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a), (A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. b), DFL, EFL3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F, (A1FL až EFL) podľa § 4 ods. 1, FFL4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO3
Na delenie požiarnych úsekov3
Na použitie podľa PNL3
1803Samonosné kompozitné ľahké panely (okrem výrobkov skupiny 1802) skladajúce sa z opláštenia z rozličných organických, minerálnych alebo kovových materiálov z vonkajšej strany alebo aj z vnútornej strany spojeného s prípadným vnútorným rámom alebo aj izolačným jadrom, ktoré sú určené na konštrukcie vnútorných a vonkajších stien, stropov a striech a obklady stienNa základný účeld)IV (4)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a), (A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. b), DFL, EFLIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F, (A1FL až EFL) podľa § 4 ods. 1, FFLIV (4)
výrobky vyžadujúce skúšanie RVOIII (3)
Na delenie požiarnych úsekovIII (3)
Na použitie podľa PNLIII (3)
Tepelnoizolačné výrobky a systémy
1901Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ETICS) na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených tepelnoizolačných dosákNa základný účeld)II+ (2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E, (A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FII+ (2+)
1902Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (Vetures), skladajúce sa z vonkajších obkladových prvkov, z tepelnoizolačnej vrstvy a z upevňovacích prvkov. Obkladové prvky sa môžu dodávať už spojené s izolačnou vrstvou, alebo sa tieto elementy spájajú na stavbe. Upevňujú sa tak, aby medzi izolačnou vrstvou a stenou nebola vzduchová medzeraNa základný účeld)III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
1903Tepelnoizolačné výrobky vo forme dosák, rohoží, rolovaných pásov alebo v inej forme určené pre budovyNa základný účeld)III (3)
1904 Tepelnoizolačné výrobky formované alebo nanášané na mieste zo sypaných, fúkaných alebo penových materiálov určené pre budovy Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
1905Tepelnoizolačné výrobky v rôznych formách, určené na technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
1906Tepelnoizolačné výrobky na cesty, na železničné dráhy a iné použitie v stavebníctve (ľahké výplňové a protimrazové izolácie, zníženie bočného tlaku zeminy na podporných múroch a mostných pilieroch, rozloženie zaťaženia na zakopanom potrubí v kanáloch a pod.)(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
Ľahké obvodové plášte a strešné samonosné systémy
2002Konštrukčnéb) lepené steny s presklenou fasádou, alebo strechy rovnakého systému s minimálnym sklonom 7°, s mechanickým prenosom vlastnej tiaže a ostatných síl (napr. od vetra a snehu) do tesniaceho podporného rámu a následne do konštrukcie budovyPodľa typu:k)
typy I a IIIII+ (2+)
typy II a IVI (1)
2003Samonosné priesvitné strešné systémy okrem zostáv na báze sklaNa základný účeld)III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
výrobky vyžadujúce skúšanie RVOIII (3)
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVOIV (4)
Strešné skladané krytiny, strešné okná a svetlíky
2101 2102 2103 2104Strešné škridly, dosky, vlnovky, šindle a tvarovky - keramické, betónové, vláknocementové, bridlicové, kamenné, plastové, asfaltové a pod. Ploché a tvarované tabule z kovových plechov, plastov a pod. Priemyselne vyrábané kompozitné a sendvičové strešné panely s izoláciou, alebo bez nej Strešné okná a strešné svetlíkyNa základný účeld)IV (4) III (3)l)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
výrobky vyžadujúce skúšanie RVOIII (3)
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVOIV (4)
Na použitie v požiarnych úsekochIII (3)
Na použitie prispievajúce k tuhosti strechyIII (3)
Na použitie podľa PNLIII (3)
Strešné membránové a liate výrobky
2201Parozábrany a paropriepustné vrstvy, strešné podkladové vrstvy a strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlakyPoznámka: Výrobky sú zahrnuté v skupinách 0403, 0404 a 0405
2202Strešné vodotesné systémy aplikované v tekutom staveNa základný účeld)III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
výrobky vyžadujúce skúšanie RVOIII (3)
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVOIV (4)
Na použitie podľa PNLIII (3)
2203Strešné vodotesné systémy nanášané na mieste liatym asfaltom alebo nástrekom penyNa základný účeld)III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV
výrobky vyžadujúce skúšanie RVOIII
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVOIV
Na použitie podľa PNLIII
2204Systémy mechanicky upevňovaných pružných vodotesných povlakových krytín vrátane systému na upevňovanie, spájanie a lemovanie, prípadne aj s tepelnou izoláciouII+ (2+)
2205Hydroizolačné a/alebo tepelnoizolačné lepené strešné systémyII+
2206Obrátené strešné izolačné zostavyI (1)
Príslušenstvo striech a iné výrobky pre strechy
2301Strešné prístupové systémy, najmä strešné lávky a stupne, nástupné plochy, strešné bezpečnostné háky a kotevné prvky určené na údržbu a opravy striechIII (3)
2302Strešné dlaždice, hrebenáče, oplechovanie úžľabí, príchytky strešnej krytiny, rímsové a podhľadové dosky striechIV
2303Tuhé ploché alebo profilované podkladové dosky pod strešnú skladanú krytinuNa základný účeld)4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
Na použitie podľa PNL3
Dvere, brány a kovania
2401Požiarne/dymotesné dvere a brány s kovaním alebo bez neho pre deliace konštrukcie požiarnych úsekovI (1)
2402Dvere a brány s kovaním alebo bez neho k únikovým cestámI (1)
2403Stavebné kovania (závesy, uzávery, zatváracie zariadenia a pod.) na požiarne/dymotesné dvere a dvere k únikovým cestámI (1)
2404Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania s deklarovaným použitím podmieneným splnením špecifických požiadaviek, a to najmä na zvukovú a tepelnú izoláciu, na tesnosť a bezpečnosť používania3
2405Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania na vnútorné použitie medzi priestormi s rovnakým prostredímIV
Okná
2501Požiarne/dymotesné okná s kovaním alebo bez kovania na deliace konštrukcie požiarnych úsekov1
2502Okná s kovaním alebo bez kovania na únikové cestyI
2503Ostatné okná s kovaním alebo bez kovania3
Okenice a rolety
2601Okenice a rolety s kovaním alebo bez kovania na vonkajšie použitie4
Špecifické výrobky zo skla, materiálov podobných sklu a materiály na zasklievanie
2701Ploché alebo zakrivené sklené tabule, profilované sklo s drôtenou vložkou alebo bez vložky, izolačné sklené dielce, sklené tvarovky a panely z nich na sklené systémy, stenové panely zo sklených blokovNa základný účeld)4
Podľa špecifických vlastností alebo účelu:
odolné voči požiaru1
odolné voči priestrelu a/alebo výbuchu1
bezpečné (riziko úrazu)3
tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO:
A1, A2, B, C, D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO3
2702Ploché a zakrivené tabule z materiálov podobných skluNa základný účeld)IV
Podľa špecifických vlastností alebo účelu:
odolné voči požiaruI
odolné voči priestrelu a/alebo výbuchuI
bezpečné (riziko úrazu)III
tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačnéIII
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO alebo potreby skúšania RVO:
A1, A2, B, C, D, EIII
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV
výrobky vyžadujúce skúšanie RVOIII
2703Tmely na zasklievanie okrem tmelov na akváriá, konštrukčnéb) zasklenia, tmelenia izolačných skiel, horizontálneho zasklievania do sklonu < 70 a tmelenia organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu a pod.Na základný účeld)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
2704Tmely na tmelenie organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu a pod.III
Prefabrikované schodiská a schodiskové systémy
2801Prefabrikované kompletné schodiskové systémy (okrem povalových a podkrovných schodov)Na základný účeld)II+ (2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
2802Prefabrikované schodiská z betónuc)2+
2803Dosky z betónu, terazza a pod. na schodiskové stupne v interiéri a v exteriériPodľa nosnosti:
nosnéIII
nenosnéIV
Systémy priečok a tmely na priečky a vnútorné steny
2901Samonosné systémy priečok na pevné alebo demontovateľné zabudovanieNa základný účeld)IV (4)
Na oddeľovanie požiarnych úsekovIII (3)
Bezpečné (riziko úrazu)III (3)
Na použitie podľa PNLIII (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
2902Tmely na priečky a vnútorné stenyNa základný účeld)IV
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV
Sadrové výrobky na steny, priečky a stropy
3001Sadrové tvarovky a sadrové lepidlá na nenosné priečky, na obklady stien a požiarnu ochranu (tvarovky nie sú určené na stropy)Na základný účeld)IV (4)
Na požiarnu ochranuIII (3)
3002Sadrokartón a stropné prvky s tenkou povrchovou úpravou, vláknité sadrové dosky a kompozitné panely (lamináty) a sadrové omietky vrátane príslušných doplnkových výrobkovNa základný účeld)IV (4)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
Na požiarnu ochranu konštrukčných prvkov a oddeľovanie požiarnych úsekovIII (3)
Na vystuženie drevených rámových stien a dreveného krovuIII (3)
Výrobky na dlažby a podlahy
3101 3102Dlažbové prvky, dlážkoviny, mozaiky, vlysky a parkety, krycie mriežky a platne, podlahové rošty a schodiskové stupne, tuhé laminátové podlahy, výrobky na báze dreva na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií Systémy zvýšených a dutinových podláh na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikáciíPodľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. b), DFL, EFLIII (3)
(A1FL až EFL) podľa § 4 ods. 1, FFLIV (4)
Na použitie podľa PNLIII (3)
3103 3104Potery pod podlahy, nivelizačné látky, liate podlahy a vsypy do podláh, potery na podlahy vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií Homogénne a heterogénne pružné dlážkoviny dodávané ako dlaždice, tabule alebo v rolovanej forme, a to textilné, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické tabule, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždiceNa vnútorné použitie podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. b), DFL, EFL, (A1FL až EFL) podľa § 4 ods. 1, FFL3
Na vonkajšie použitie4
3105Náterové látky na povrchové úpravy podláhIV
Výrobky na obklady stien a stropov, vrátane zavesených podhľadov a príslušenstva
3201 3202Obklady v rolovanej forme, obkladové prvky, šindle, dosky [okrem dosák z betónuc)], panely a profily na obklady stien a stropov v interiéri a v exteriéri Systémy zavesených podhľadov na stropy v interiéri a v exteriériNa základný účeld)IV (4)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
Na požiarnu ochranum)III (3)
Na vystuženien)III (3)
Bezpečné (riziko úrazu)o)III (3)
Na použitie podľa PNLIII (3)
3203Profily určené na upevnenie obkladov stien a stropov a závesné rámy na upevnenie zavesených podhľadovNa základný účeld)IV
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV
3204Malty a lepidlá na obkladové prvky v interiéri a v exteriériNa základný účeld)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
3205Obkladové systémy vonkajších stien na ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi, prípadne prispievajúce k vonkajšej tepelnej izolácii stien okrem komponentov týchto systémov dodávaných samostatne a okrem systémov skupín 1901, 1902 a 2002Na základný účeld)II+ (2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
3206Prefabrikované kovové rámy na zavesenie ťažkých podhľadov, chránené alebo nechránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezváranéPodľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E, (A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FII+
Spojovacie prvky, materiály na zváranie a lepidlá
3301Spojovacie prvky na kovové konštrukčnéb) časti stavieb, najmä nity, svorníky, čapy a skrutky s maticami a podložkamiII+ (2+)
3302Spojovacie prostriedky na výrobky z konštrukčnéhob) dreva, najmä spony do dreva, delené prstencové spony, záchytky, valcovité oceľové a drevené spojovacie články, skrutky do dreva, závitové svorníky a klinceIII (3)
3303Šmykové dosky a styčníkové dosky s prelisovanými hrotmi na výrobky z konštrukčnéhob) dreva2+
3304Trojrozmerné spojovacie klincované dosky na výrobky z konštrukčnéhob) drevaII+ (2+)
3305Kovové kotvy do betónu (typy určené pre ľahké systémy) na upevnenie alebo na podoprenie ľahkých zavesených stropných podhľadov, inštalácií, a pod.II+ (2+)
3306Kovové kotvy na použitie do betónu (vysokozaťažené typy), určené na upevnenie alebo podoprenie betónových konštrukčnýchb) prvkov alebo ťažkých častí, ako sú obklady a zavesené stropyI (1)
3307Kovové injektované (zalievané) kotvy určené do muriva na upevnenie alebo na podoprenie konštrukčnýchb) prvkov, ktoré prispievajú k stabilite stavby alebo ťažkých prvkov, ako sú obvodové plášte a inštalácieI (1)
3308Plastové a iné kotvy do betónu a muriva na použitie v systémoch, ako sú fasádne systémy, vrátane tepelnoizolačných, a to na upevňovanie alebo na podoprenie prvkov prispievajúcich k stabilite týchto systémovII+ (2+)
3309Materiály na zváranie kovových konštrukčnýchb) častí stavieb2+
3310Závrtné a závitorezné kovové skrutky a nity s tesniacimi podložkami na upevňovanie ľahkých fasádnych systémov a krytín šikmých striechIII
3311Upevňovače zostavené z plastových nadstavcov alebo tanierových podložiek a závrtných a závitorezných skrutiek na hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvyIII
3312Dilatačné čapy umožňujúce vzájomný pohyb medzi spojenými doskami alebo medzi doskami a stenamiNa základný účeld)II+ (2+)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
3313Lepidlá na použitie v konštrukčnýchb) častiach budov a inžinierskych staviebNa základný účeld)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
3314Kotviace zariadenia používané na stavbách určené na zabránenie pádu osôb z výšky alebo na zastavenie pádu z výškyI+ (1+)
Rúry, nádrže a príslušenstvo na pitnú vodu11)
3401Potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z výrobkov skupín 3402 až 3409I+
3402Rúry na tlakové a beztlakové rozvody pitnej vody v budovách alebo mimo budov, inštalované na povrchu alebo pod povrchomI+
3403Pripájacie hadiceI+
3404Tlakové a beztlakové nádrže vrátane zásobníkov teplej vody inštalované na povrchu alebo pod povrchomI+
3405Ochranné a bezpečnostné zariadenia, ako sú hlásiče priesakov, ochrany pred preplnením nádrží, a pod.I+
3406Tvarovky, spojky, spájky, lepidlá a tesnenia na tesné spájanie tuhých, pružných a tvárnych potrubíI+
3407ArmatúryI+
3408Čerpadlá a vodomeryI+
3409Membrány, živice, povlaky, vložky a maziváI+
Rúry, nádrže a príslušenstvo na úžitkovú a napájaciu vodu,11) plyn a tekuté palivá
3501Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie úžitkovej vody, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, spájky, lepidlá, tesnenia, držiaky potrubí (bez kotiev), čerpadlá, armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkovNa základný účeld)IV (4)
Na vykurovacie systémyIII (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TROp):
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
3502Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie plynu alebo tekutého paliva od vonkajšieho zásobníka, poslednej redukčnej tlakovej stanice alebo prvého oddeľovacieho ventilu (vždy mimo budovy) po vstup do systému na ohrev vody, na vykurovanie alebo na chladenie budovy, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, tesnenia, spájky, lepidlá, držiaky potrubí (bez kotiev), armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkovNa základný účeld)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB1
Na inštalácie v priestoroch, kde sa vyžaduje požiarna odolnosťq)1
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
3601Káble na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciuNa účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
Aca, B1ca, B2ca, Cca1+
Dca, Eca3
Fca4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB na požiarnu odolnosť1+
Na použitie podľa PNL3
3602 3603 3604Rošty, žľaby, kanály, výložníky, stojiny, závesy na uloženie káblov a výrobky na upevnenie káblov na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu Výrobky na spájanie káblov (škatule a úplné kryty) na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu Elektrické nízkonapäťové rozvádzače na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciuNa účel, na ktorý sa vzťahujú PPB na požiarnu odolnosťI (1)
3605Príslušenstvo káblov (káblové elektroinštalačné rúrky, lišty, kanály a škatule a pod.)Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB na šírenie plameňa a na znížený obsah halogénových prvkovIII
Komíny
3701Kovové výrobky komínových systémov (okrem komínových nadstavcov), pálené/keramické alebo betónové komínové vložky, tvarovky a prvky vonkajšieho plášťa, materiály na murované vložky a oceľové prefabrikáty a vložky samostatne stojacich komínovII+ (2+)
3702Komínové systémy s plastovými vložkamiNa základný účeld)II+ (2+) IV (4)r)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
3703Komínové nadstavce okrem nadstavcov z plastov4
Vykurovacie zariadenia a žiaruvzdorné prvky
3801 3802 3803 3804Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov, ako sú kachle, pece a vstavané spotrebiče (kozubové vložky a pod.) Spotrebiče na tuhé palivá na varenie pre domácnosť Vykurovacie telesá spaľujúce kvapalné alebo plynné palivá Vykurovacie telesá bez vlastného zdroja energie najmä radiátory, konvektory, teplovzdušné konvektory vrátane jednotkových ventilátorov, vykurovacie lišty a štrbiny, stropné sálavé panely a ďalšie stacionárne vykurovacie telesá, stenové a podlahové vykurovacie systémyNa základný účeld)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
3805Žiaruvzdorné prvky, malty a obkladové prvky na stavbu vstavaných spotrebičov na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorovIII
Sanitárne zariadenia a materiály
3901Drezy, umývadlá, komunálne žľaby, bidety, kúpacie vane, vírivé vane a sprchovacie vaničky4
3902Sprchové a vaňové zásteny a ochranné kryty4
3903Zostavy toaletných modulovIV
3904Pisoáre, záchodové misy, zemné, chemické a kompostovacie záchody, macerovacie a drepové toalety4
3905Splachovače4
3906Stavebnicové verejné toalety a prefabrikované toaletyPodľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV
3907Tmely na spoje prvkov sanitárnych zariadení okrem tmelov v priemyselných aplikáciách, v rozvodoch pitnej vody, v styku s potravinami a v aplikáciách pod vodou, ako sú bazény, odpadové potrubia a pod.Na základný účeld)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
Výrobky na ochranu pred požiarom a potlačenie výbuchu
4001 4002Výrobky na ochranu pred požiarom alebo zlepšenie požiarnej odolnosti najmä nátery, povlaky alebo obloženia okrem sadrových výrobkov, výrobkov z minerálnej vlny a prefabrikovaných železobetónových prvkov Výrobky na zabránenie alebo obmedzenie šírenia požiaru, ako sú tmely, tesnenia, peny, elastoméry a pod. aplikované na mieste, alebo v prefabrikovaných podobách ako sú dosky, bloky, vankúše, vrecia, ovínadlá, rukávy a pod., požiarne tesnenia prestupov, tesnenia lineárnych spojov, potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne uzávery12) ako sú požiarne klapky, poklopy a dopravníkové uzáveryNa základný účeld)I (1)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
4003Ventilačné jednotky na prirodzený alebo nútený odvod tepla a splodín horenia1
4004Ventilačné systémy a tlakové diferenčné systémy na odvod splodín horenia a tepla alebo ich komponenty, ako sú dymové závesy, klapky, vetracie potrubia, detektory, panely na ovládanie a havarijné spúšťanie vrátane zdroja energie1
4005Systémy na potlačenie výbuchu a ich komponentyI
Stabilné hasiace zariadenia
4101Hydranty a hadicové hasiace zariadenia1
4102Komponenty sprinklerových a im podobných hasiacich zariadení1
4103Komponenty plynových hasiacich zariadení1
4104Komponenty práškových hasiacich zariadeníI
4105Komponenty penových hasiacich zariadeníI
4106Komponenty aerosólových hasiacich zariadeníI
Komponenty a zariadenia požiarnej signalizácie
4201Elektrická požiarna signalizácia – zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru1
4202Elektrická požiarna signalizácia – napájacie zariadenia1
4203Elektrická požiarna signalizácia – bodové tepelné hlásiče1
4204Elektrická požiarna signalizácia – bodové dymové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu1
4205Elektrická požiarna signalizácia – líniové dymové hlásiče využívajúce optický lúč1
4206Komponenty zariadení požiarnej signalizácie, ktoré nie sú zahrnuté v skupinách 4201 až 4205 – hlásiče dymu, tepla a plameňa, ústredne požiarnej signalizácie, zariadenia na prenos poplachového signálu vrátane ochrany proti skratu prenosových ciest, poplachové zariadenia, vstupné a výstupné zariadenia, tlačidlové hlásiče a súvisiace napájacie zariadenia1
4207Kombinované zariadenia požiarnej signalizácie a poplachovej signalizácie, systémy na ohlasovanie požiarovI
Náterové a penetračné látky a systémy
4301 4302 4303Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu konštrukčných častí stavieb proti korózii a degradácii okrem ochrany betónových stavieb a ochrany pred požiarom Náterové systémy na ochranu kovových potrubných systémov a nádrží proti korózii Náterové systémy na ochranu tepelných izolácií pred degradáciou a náterové systémy proti vlhkostiNa základný účeld)III
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV
Zvukovoizolačné a antivibračné výrobky
4401 4402Systémy do plávajúcich podláh na tlmenie vibrácií a hluku Systémy na steny na tlmenie vibrácií a hlukuNa základný účeld)III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
4403Antivibračné prvky na upevňovanie inštaláciíIII
Výrobky na opravy a ochranu betónovýchc) konštrukcií
4501 4502 4503Výrobky na opravy betónovýchc) konštrukcií, napríklad na vypĺňanie dutín, tmelenie trhlín a pod. Výrobky na dodatočné zosilnenie betónovýchc) konštrukcií, napríklad kovové alebo kompozitné lamely lepené na upravený povrch nosníkov, a pod. Výrobky na ochranu betónovýchc) konštrukcií, napríklad na impregnovanie povrchu betónu, protikoróznu ochranu výstuže, a pod.Podľa účelu:
na konštrukčnéb) časti2+
na ostatné častiIV (4)
Podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)1
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, E3
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, F4
Zvláštne výrobky
4601Prefabrikované silá z betónuc) na sypké materiály a kontajnery na pevný odpad inštalované na povrchu alebo pod povrchomII+
4602Prefabrikované výrobky z betónuc) pre málo namáhané a nenosné časti stavieb okrem rúr, nádrží a prvkov plotov, napríklad telekomunikačné skrine, malé krabicové vpusty, prvky nenosných stien, obkladové dosky a pod.IV
4603Prefabrikované prvky z betónuc) na ploty4
4604Prefabrikované inštalačné bytové jadrá s požiarnym uzáveromI
4605Systémy na ochranu proti padajúcim skalám na inžinierske stavbyI (1)
4606Požiarne výťahyI
4607Systémy sanácie vlhkého murivaIV
4608Systémy zasklenia balkónov a lodžiíIII (3)
4609Výrobky na povrchy detských ihrískNa vnútorné použitie podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa § 4 ods. 2 písm. b), DFL, EFL, (A1FL až EFL) podľa § 4 ods. 1, FFLIII
Na vonkajšie použitieIV
4610Systémy vodotesných povlakov alebo obkladov podláh a stien vlhkých miestností, napríklad kúpeľní, umyvární a práčovníI (1)
4611Tmely a výrobky na dilatácie vonkajších stien budovNa základný účeld)III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 ods. 2 písm. b), D, EIII (3)
(A1 až E) podľa § 4 ods. 1, FIV (4)
4612Ochranné zábradlia pre budovyIII
4613Hydroizolačné a tepelnoizolačné systémy určené na konštrukcie a obnovu balkónov, lodžií a terás (balkónové systémy)Na základný účeld)III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
TRO klasifikovaná bez skúšania podľa § 4 ods. 1IV (4)
TRO iného charakteru ako vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. b)III (3)
4614Ventilačné potrubia a rúry určené na vetranie stavieb a jednotky na spätné získavanie teplaNa základný účeld)III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu vo výrobe podľa § 4 ods. 2 písm. a)I (1)
TRO klasifikovaná bez skúšania podľa § 4 ods. 1IV (4)
TRO iného charakteru ako vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. b)III (3)

Použité skratky:

ETICS – External Thermal Insulation Composite System (vonkajší tepelnoizolačný kompozitný/kontaktný systém);

PNL – predpisy o nebezpečných látkach;

PPB – predpisy o požiarnej bezpečnosti;

PTFE – polytetrafluóretylén;

RVO – reakcia na vonkajší oheň;

SPP – systém posudzovania parametrov;

TRO – trieda reakcie na oheň,

Vysvetlivky:

a) Systémy posudzovania parametrov I+, I, II+, III a IV sú systémami podľa § 3 ods. 1 a uplatňujú sa vtedy, keď sa na výrobky vzťahujú určené normy alebo SK technické posúdenia. Ak sa na výrobky vzťahujú harmonizované normy alebo európske technické posúdenia, uplatňujú sa systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 4. Pre výrobky v skupinách, na ktoré sa vzťahujú európske hodnotiace dokumenty podľa čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 305/2011, sú konkrétne systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 4 uvedené v zátvorke, ktoré sa uplatnia, ak je výrobok v súlade s európskym technickým posúdením vydaným podľa európskeho hodnotiaceho dokumentu. Ak je však takýto výrobok v súlade s SK technickým posúdením, uplatnia sa konkrétne systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 1.

b) Výraz „konštrukčný“ charakterizuje účel výrobku v stavbe ako časti konštrukcie stavby zabezpečujúcej stabilitu stavby (nosný prvok) alebo ako samonosného prvku, ktorý prenáša aj vonkajšie zaťaženie (napr. zaťaženie vetrom).

c) Výrazy „betónové“ alebo „z betónu“ charakterizujú výrobok vyrobený z hutného, ľahkého alebo autoklávového prevzdušneného betónu, a to s výstužou alebo bez nej.

d) Základným účelom je taký účel výrobku v stavbe, pri ktorom sa pre skupinu alebo skupiny výrobkov nedeklaruje špecifický účel alebo použitie v takých stavbách alebo častiach stavieb, na ktoré sa vzťahujú špecifické predpisy, požiadavky alebo vlastnosti, ktoré sa uvádzajú v texte pod základným účelom. Ak sa uplatní jeden alebo viaceré systémy posudzovania parametrov vyžadované pri rešpektovaní špecifík, tento systém alebo systémy sa uplatnia spolu so systémom určeným na základný účel, pričom výrobca vydá len jedno vyhlásenie o parametroch.

e) Vzťahuje sa na skupiny 0401 a 0404.

f) Vzťahuje sa na skupiny 0404 a 0405.

g) Zloženie navrhovanej malty a spôsob výroby sa volí s cieľom dosiahnuť špecifikované vlastnosti (koncepcia kvality). Malta s predpísaným zložením sa vyrába podľa predpísanej receptúry (koncepcia receptúry).

h) Druh I zahŕňa prímesi z inertných alebo takmer inertných materiálov. Druh II zahŕňa prímesi z aktívnych materiálov.

i) Murovacie prvky kategórie I majú zaručenú pevnosť v tlaku s pravdepodobnosťou porušenia nie väčšou ako 5 %, na rozdiel od kategórie II s nezaručenou mierou spoľahlivosti.

j) Vzťahuje sa len na prvky s integrovanými tepelnoizolačnými materiálmi, pričom sa uplatní aj systém posudzovania parametrov podľa kategórie prvku.

k) Systémy typu I a III, na rozdiel od systémov typu II a IV, obsahujú prvky znižujúce riziko pre prípad zlyhania lepených spojov.

l) Vzťahuje sa na skupinu 2104.

m) Vzťahuje sa len na panely a zavesené podhľady.

n) Vzťahuje sa len na panely, ktoré súčasne pôsobia aj ako stužujúce prvky stien alebo stropov.

o) Vzťahuje sa len na obkladačky a panely z krehkých materiálov, obkladačky a panely určené na zavesené podhľady.

p) Vzťahuje sa len na držiaky potrubí, na armatúry a bezpečnostné zariadenia.

q) Vzťahuje sa len na nádrže.

r) Vzťahuje sa na komínové nadstavce.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

VZOR

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vzor

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011).

2) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

3) Príloha V nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

4) Napríklad rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES zo 4. októbra 1996, ktorým sa ustanovujú výrobky patriace do triedy A „Neprispievajúce k horeniu“, daným rozhodnutím 94/611/ES, implementujúc článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch (Ú. v. ES L 267, 19. 10. 1996), v znení rozhodnutia Komisie č. 2000/605/ES z 26. septembra 2000 (Ú. v. ES L 258, 12. 10. 2000) a rozhodnutia Komisie č. 2003/424/ES zo 6. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 144, 12. 6. 2003), rozhodnutie Komisie č. 2003/43/ES zo 17. januára 2003, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň určitých stavebných výrobkov (Ú. v. ES L 13, 18. 1. 2003) v znení rozhodnutia Komisie č. 2006/673/ES z 9. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 276, 7. 10. 2006) a rozhodnutia Komisie č. 2007/348/ES z 15. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007).

5) Napríklad rozhodnutie Komisie č. 2000/553/ES zo 6. septembra 2000, ktorým sa implementuje smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o reakciu na vonkajší oheň strešných krytín (Ú. v. ES L 235, 19. 9. 2000), rozhodnutie Komisie č. 2005/403/ES z 25. mája 2005, ktorým sa pre niektoré stavebné výrobky ustanovujú triedy vlastností striech a strešných krytín pri požiari zvonka v zmysle smernice Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 135, 28. 5. 2005) a rozhodnutie Komisie č. 2006/600/ES zo 4. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na vonkajší oheň určitých stavebných výrobkov, pokiaľ ide o strešné sendvičové panely s obojstranným kovovým opláštením (Ú. v. EÚ L 244, 7. 9. 2006).

6) Príloha III nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

6a) Čl. 31 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 zo dňa 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.

7) Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11, zv. 41). Rozhodnutie č. 1/2008 z 12. marca 2008 výboru zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody o zaradení novej kapitoly 16 o stavebných výrobkoch do prílohy I (Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008).

8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20).

9) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.

10) § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky.

11) § 4 ods. 2 písm. b) vyhlášky.

12) § 4 ods. 1 vyhlášky.

13) Vegetačné dielce na málo zaťažené dopravné plochy podľa STN 73 6131-3 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 3: Kryty z vegetačných dielcov.

14) STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie.

15) Podľa STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva.

16) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

17) STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.

18) STN EN 998-2 Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie (72 2430).

1) Číslo sa uvádza v tvare xxxx/rrrr, kde xxxx je poradové číslo v roku rrrr.

2) Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedeného v bode 3 alebo 4.

3) Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

4) Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.

9) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.

10) STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie (73 6114).

11) STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva (75 0150).

12) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.