Vyhláška č. 10/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách

Čiastka 3/2013
Platnosť od 11.01.2013
Účinnosť od 15.01.2013 do31.12.2014
Zrušený 414/2012 Z. z.

OBSAH

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 27. decembra 2012,

ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 3 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Výnosy z predaja kvót v dražbách podľa osobitného predpisu1) sa môžu využiť na

a) inštaláciu nových zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, geotermálnu energiu alebo druhotné energetické zdroje,

b) rekonštrukciu alebo modernizáciu2) existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie alebo druhotné energetické zdroje,

c) výmenu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení využívajú fosílne palivá, za zariadenia využívajúce biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, za tepelné čerpadlá alebo za solárne kolektory vrátane výmeny celej sústavy alebo jej rekonštrukcie,

d) inštaláciu nových zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení budú využívať biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, inštaláciu tepelných čerpadiel alebo na inštaláciu solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy,

e) zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,

f) modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie,

g) modernizáciu existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových zariadení na zachytávanie metánu,

h) podporu prechodu na formy dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy na verejnú dopravu,

i) financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,

j) zvyšovanie energetickej účinnosti technologických celkov a jednotlivých zariadení,

k) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vrátane ich zatepľovania,

l) kompenzáciu podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie,

m) investičnú pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární3) alebo na výstavbu nových elektrární, ktoré budú zachytávať a ukladať oxid uhličitý,

n) podporu investícií do nízkouhlíkových technológií,

o) pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.

(2) Druhotným energetickým zdrojom sa na účely tejto vyhlášky rozumie zdroj energie, ktorého energetický potenciál pochádza z vedľajšieho plynného produktu vznikajúceho pri výrobných procesoch a technologických procesoch.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.


Peter Žiga v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2010).

2) § 29 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/877/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/74/ES (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené